Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 1 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları

Öz:
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak idari yargı yerleri, kararlarında, genelde 1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliğine değinmemekte, buradaki hakların ihlâlini idarenin hizmet kusuru içinde değer-lendirmektedirler. Sağlık hizmeti kusurlu yürütüldüğünde hizmet kusuru-görevsel kusur ayırımına değinmek gerekir. Çünkü bu ayırım idarenin kamu personeline rücu edebilip edemeyeceği yönünden önemlidir. Hastane personelinin kişisel kusur işlemiş olması durumunda idare kamu hizmetinin fena işlemesinden kaynaklanan zararı tazmin etmekten kurtulamayacaktır. Hizmet kusuru ile kişisel kusur iç içe olduğunda idarenin sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır. Hasta Hakları Yönetmeliği’nde düzenlenen hakları ihlâl edilen davacıların açtıkları davaları sonuçlandıran kararlarda mağdurların tam anlamıyla tatmin edilmediği görülmektedir. O halde bilirkişilerin raporları sadece teknik konularla sınırlı kalmalıdır. Manevi tazminat fail bakımından caydırıcı olmalıdır. İdari yargı yerleri, malî sorumlulukla ilgili olarak ceza mahke-melerinin kararını beklememeli ve kendi verecekleri kararla bağlantı kurmamalıdır-lar. Bünyesinde risk taşıyan sağlık hizmetleri için ağır hizmet kusuru yerine -Türkiye sosyal hukuk devleti olduğu için- sosyal risk ilkesi gereğince “kusursuz sorumluluk” a göre karar vermelidirler. Uzmanlara gönderilen işlerin cevaplandırılacağı “azamî süre”nin düzenlenmediği durumlarda “makul bir süre” belirlemelidirler. “Süre”nin düzenlendiği ancak süreye bağlı olmaması gereken durumlar da bulunmaktadır. Bir İdari eylem nedeniyle meydana gelen vücut sakatlığında davacı, daimî olarak sakat kalacağını önceden bilememekte, dava açma süresini kaçırmakta ve mağdur olmaktadır. Bu gibi durumlarda “süre sınırı” olmamalıdır. Bu sorunların hem kanun değişikliği ile hem içtihatlarla giderilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Applications for patient rights in terms of administrative law

Öz:
Regarding the health services executed by public bodies and institutions; administrative jurisdiction authorities in their decisions generally do not touch on the Regulation on Patient Rights (1998) and evaluate the violation of these rights within administration’s service failure. When there is a failure in health service, service failure-functional failure must be in question because this distinction is important in terms of whether the administration can or cannot recourse to public servant. In the case that the hospital personnel makes a personal mistake, this shall not prevent the administration’s condemnation for compensating the failure caused by the malfunctioning of the public service. If the service failure and personal failure are mingled, administration’s responsibility does not discharge. It is observed that the victims have not been properly satisfied in the decisions which conclude the claims of plaintiffs whose rights regulated by the Regulation on Patient Rights, have been violated. So; the reports of experts should be limited with only technical subjects. Non-pecuniary damages should be deterrent in terms of the wrongdoer. Regarding pecuniary (financial) liability, administrative jurisdiction authorities should not wait for decisions of criminal courts and should not relate with their own decisions. Regarding the health services that comprise risk, they should decide not according to “heavy service failure”, but according to “responsibility without fault” in compliance with the principle of social risk –as Turkey is a social state under rule of law-. They must set a “reasonable period” for the situations which the “maximum period” for the works sent to experts shall be replied. There are also cases where the “period” has been set but the case should not be time dependant. In a disability caused by an administrative action, the plaintiff is not able to know priorly that he/she is going to be disabled permanently, he/she misses the term of litigation and therefore is aggrieved. In such situations there mustn’t be “time limit”. These problems should be overcome both by law amendments and by jurisprudences.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABİK, Yıldız: “Doktorun Sorumluluğunda Şans Kaybı: İyileşme Şansının Kaybı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:: 54, Sayı: 3, 2005, s. 241-289.
 • AKGÜNER, Tayfun: bkz. GİRİTLİ, İsmet-Pertev BİLGEN-Tayfun AKGÜNER: İdare Hukuku......
 • AKYILDIZ, Sunay (ÖNER): bkz. ÖZKAN, Hasan-Sunay (ÖNER) AKYILDIZ: Açıklamalı .....
 • ARI, Elçin: “Estetik Cerrahın Hukuki Sorumluluğu”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 67, Ocak 2002, Sayı: 1, s. 12-43.
 • AYAN, Alp: “Bağımsız Bilirkişilik-Alternatif Rapor”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 411-420.
 • AYDIN, Nizamettin: “Hasta Haklarının Hukuki Boyutu ve Korunma Yolları”, http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/haberler/hk_hukukiboyutu/index.htm
 • BAYGIN, Cem: bkz. Sağlık Hukuku Sempozyumu …. (Yayına Hazırlayanlar: BAYGIN, Cem……..)…….
 • BEREKET BAŞ, Zuhal: “Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu”, s. 73-88, Sempozyum Danıştay ve İdari Yargı Günü 135. Yıl, 9 Mayıs 2003, 205 sayfa, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No:68.
 • BIGGS, Hazel: “Aydınlatma ve Sır Saklama Yükümlülüğü: Uygulama ve Malpraktis (Türkçe Çevirisi)”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 53-64.
 • BİLGEN, Pertev: bkz. GİRİTLİ, İsmet-Pertev BİLGEN-Tayfun AKGÜNER: İdare Hukuku......
 • BİRTEK, Fatih: “Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Hakemli), C: II, Sa-yı:3-4, Yıl:2007, (Türk Hukuk Sitesi http://www.turkhukuksitesi.com) .
 • BİRTEK, Fatih: “Tıbbi Müdahaleler Açısından Komplikasyon-Malpraktis Ayırı-mı”, (Türk Hukuk Sitesi http://www.turkhukuksitesi.com).
 • BOZKURT, Enver: “İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 13-17.
 • BÜKEN, Nüket Örnek: “Etik ve Hukuk Açısından, Ulusal ve Uluslararası Bildir-gelerde Hasta Hakları”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 33-42.
 • BÜYÜKAY, Yusuf: bkz. Sağlık Hukuku Sempozyumu …. (Yayına Hazırlayanlar: …..Yusuf BÜYÜKAY…..)…….
 • ÇAĞLAYAN, Ramazan: “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu”, Sağlık Hukuku Sempozyumu Erzincan 15-16 Mayıs 2006 (Yayına Hazırlayanlar: Doç.Dr. Cem BAYGIN-Yrd.Doç.Dr. Metin UÇAR- Yrd.Doç.Dr. Yusuf BÜYÜKAY), Ankara 2007, s. 117-133, 235 sayfa, Yetkin Yayınları.
 • ÇAĞLAYAN, Ramazan: “İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: IX, S. 3-4, Y: 2005, s. 17-33.
 • ÇELEN, Alper: “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ‘Kamu Görevlisi Hekimin Kişisel Kusur Sorumluluğuna İlişkin Kararı’ Üzerine Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 1, Kış 2008, s.328-332.
 • ÇİNKO, Mehmet Sıddık: “Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hasta Hakları”, T.C. Adalet Bakanlığı Adalet Dergisi, Y:93, Ekim 2001, S:9, s.193-211, s.198-199
 • DEDEAĞAÇ, Ender: “Hasta Hakları Açısından Hekimin Sorumluluğu”, http://www.inisiyatif.net/document/71.pdf.
 • DERBİL, Süheyp: İdare Hukuku, C: 1, (İdari Kaza-İdari Teşkilât), Gözden Geçi-rilmiş ve Düzeltilmiş Dördüncü Bası, Ankara 1955, XVIII+474 sayfa, Ankara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Yayınlarından.
 • DERYAL, Yahya: “Hastanın Özel Yaşamına Saygı Hakkının İki Boyutu: Hasta Sırrının Korunması ve Beden Mahremiyeti”, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sağlık Hukuku Kurultayı, 1-3 Kasım 2007 Ankara, 2. Baskı, An-kara 2009, Ankara Barosu Yayınları, s.71-84.
 • DOĞAN, Cahid: “Sağlık Haklarından Hekimlerin Sır (Kişisel Veri) Saklama Mü-kellefiyeti”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu An-kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 105-149.
 • DOĞAN, Murat: “Hukuki Sorumluluk Bakımından Hekimin Kusuru ve İspatı”, Sağlık Hukuku Sempozyumu Erzincan 15-16 Mayıs 2006 (Yayına Hazırlayanlar: Doç. Dr. Cem BAYGIN-Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR-Yrd. Doç. Dr. Yusuf BÜYÜKAY), Ankara 2007, s. 39-55, 235 sayfa, Yetkin Yayınları.
 • “Doktorun Borçları-Sadakat ve Özen”, http://meslekler.blogspot.com.
 • DURAN, Lûtfi: Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Sorumluluğun Temeli ve Sebeple-ri, Sorumluluğa Yol Açan Olgular, Ankara 1974, XI+100 sayfa, Türkiye ve Ortado-ğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 138.
 • DÜREN, Akın: İdare Hukuku Dersleri, Kamu Malları, İdarenin Mülkiyete El At-madan (Kamulaştırmadan, Devletleştirmeden, İdari İrtifak Kurmadan Para, Mal ve Çalışma Yükümlülüğü Getirmeden, Geçici İşgalden) Doğan Tazmin Yükümlülüğü, İdarenin Davranışlarından Doğan Tazmin Yükümlülüğü, Ankara 1979, XV+336 sayfa, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:447.
 • ER, Ünal: Sağlık Hukuku, Ankara 2008, Savaş Yayınevi., s.141-144; ÇİNKO, Mehmet Sıddık: “Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hasta Hakları”, T.C. Adalet Bakanlığı Adalet Dergisi, Y:93, Ekim 2001, S:9, s.193-211, s.198-199
 • ERCAN, İsmail: bkz. ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku .....
 • ERCAN, İsmail: bkz. ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: İdari Yargı ......
 • ERDAĞ, Ali İhsan : “Tıp Ceza Hukukunda Belgede Sahtecilik Suçu”, s.534-564, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat – 1 Mart 2008 Ankara, Ankara Nisan 2008, VIII+ 1371 sayfa, Türkiye Barolar Birliği Yayını:142.
 • ERDAĞ, Ali İhsan : bkz. ROSENAU, Henning: “Aktive Sterbehilfe (Çeviren Ali İhsan ERDAĞ)”….
 • ERHÜRMAN, Tufan: bkz. ODYAKMAZ, Zehra-Tufan ERHÜRMAN: “Om-budsman Kurumunun….”….
 • EROĞLU, Hamza: İdare Hukuku, Genel Esaslar, İdari Teşkilât ve İdarenin Denet-lenmesi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası, Ankara, 1985, XVI+516 sayfa, Turhan Kitabevi.
 • GİRİTLİ, İsmet-Pertev BİLGEN-Tayfun AKGÜNER: İdare Hukuku, İdare Kavramı Hukuka Bağlı İdare Takdir Yetkisi Türkiye’nin İdari Yapısı Kamu Personel Yönetimi Kamu Malları Kamu Hizmeti İdari İşlemler ve Eylemler İdari Sözleşmeler, Gözden Geçirilmiş İkinci Basım, İstanbul 2006, XXXVI+978 sayfa, Der Yayın-ları, Yayın No: 292.
 • GİRİTLİOĞLU, Hakan: “Hasta Haklarının Korunmasında ve Gelişiminde Tabip Odalarının Rolü”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 19-26.
 • GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref: Yönetsel Yargı, Güncelleştirilmiş 23. Bası, Ankara Ekim 2005, XXV+568 sayfa, Turhan Kitabevi Yayınları.
 • GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C: 1, Genel Esaslar, Güncel-leştirilmiş 6. Bası, Ankara Ağustos 2008, XXII+1187 sayfa, Turhan Kitabevi Yayınları.
 • GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C: 2, İdari Yargılama Hu-kuku, Güncelleştirilmiş 3. Bası, Ankara Ağustos 2008, XIV+1245 sayfa, Turhan Kitabevi Yayınları.
 • GÜLEÇ, Cengiz: “Ruh Sağlığı Hakkı”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 45-51.
 • GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara Ekim 2004, xxxii+578 sayfa, İmaj Yayınevi.
 • GÜRAN, Sait: “Hekimin Faaliyetlerinden Devletin Sorumluluğu”, Danıştay Dergi-si, Yıl:12, Sayı: 46-47, 1982, s.16-22.
 • HAKERİ, Hakan: “Sağlık Endüstrisi ve İşletmelerinde Kurumsal Hukuki Sorumlu-luk”, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2007, Sayı:4.
 • HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku, Birinci Baskı, Ankara Mayıs 2007, 599 sayfa, Seçkin Yayıncılık, Hukuk Kitapları Dizisi: 816.
 • HAKERİ, Hakan: “Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları ve Hekimin Yükümlülükleri”, Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis), Komplikasyon ve Sağlık Mensuplarının Sorumluluğu, (Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Yener ÜNVER), İstanbul 2008, s.13-52, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep Tabip Odası, Amerikan Hastanesi, 130 sayfa, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ya-yın No: 16.
 • HAKERİ, Hakan: “İlâç Üretimi ve Uygulaması Sırasındaki Hatalardan Ötürü İlâç Üreticisinin, Hekimin ve Eczacının Sorumluluğu”, Cumhuriyetimizin 85. Kuruluş Yılına Onurla ......, İlâç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 8 Ekim 2008, (Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Yener ÜNVER, Yrd.Doç.Dr. Ali Kemal YILDIZ, Arş.Gör. Onur ÖZCAN), İstanbul 2008, s.138-166, T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi.
 • HAKERİ, Hakan: “Hastane Yönetiminin Sorumluluğu”, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Kurultayı, 1-3 Kasım 2007 Ankara, s.161-170.
 • HANCI, Hamit: Malpraktis, Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, 3. Baskı, Ankara Nisan 2006, 181 sayfa, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Hukuk Kitapları Dizisi: 428.
 • HORTOĞLU, Cengiz: “Acil Tıbbi Hizmetlerde Devletin Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi 1997, C:: 71, S. 1-2-3, s. 118-121.
 • IŞIK, Sedat: “Şura’da Dosyalar Nasıl Değerlendiriliyor?”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, An-kara 2009, s. 359-371.
 • İNAL, Mustafa: “Hasta Hakları Konusundaki Gelişmeler ve Sorumluluk”, Malî Kılavuz, Y:8, S:3, Nisan-Haziran 2006, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayınıdır, s.292-297, s.292-297
 • KAPLAN, Gürsel: “İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler”, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, 2004, Sayı: 19/1, s.173-199.
 • KAPLAN, Gürsel: “İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu”, KHuka Kamu Hukuku Arşivi, Archiv des öffentlichen Rechts, L’Archive du droit public, Archive of Public Law, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. Yılına Armağan, 2, Eylül 2003, Y:6, S. 129-1, s. 164-176.
 • KARAEGE, Özge: “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusurlu Sorumluluğu”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl: 2001, C: 8, Sayı:2, Celâl Bayar Üniversitesi, B.F. Manisa.
 • KARAVELİOĞLU, Celâl: Açıklama ve Son İçtihatlarla İdari Yargılama Usulü Kanunu, 6.Bası, C:1, Ankara 2006, Karavelioğlu Hukuk Yayınevi.
 • KAYMAK, Ümit: bkz. ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku.....
 • KAYMAK, Ümit: bkz. ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: İdari Yargı.....
 • KESKİN, Adem: “Şûranın Hukuki Konumu ve Hukuktaki Yeri”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi, Ankara 2009, s. 349-353.
 • KIRAY, Levent: “Sağlık Hukuku Kapsamında Sorumluluk Hukuku ve Hekimlerin Sorumluluğu”, http://www.hukuksokagi.com/makale/saglik-hukuku-kapsaminda-sorumluluk-hukuku-ve-hekimlerin-sorumlulugu.html.
 • KIZILYEL, Serkan: “Sağlık Hizmeti Yönünden Hizmet Kusuru Kavramını Yeni-den Düşünmek”, Terazi, Yıl: 3, Sayı: 24, Ağustos 2008, s.137-156.
 • KIZILYEL, Serkan: “Sağlık Hizmetinin Sunumunda Sır Saklama Yükümlülüğünün İdare Hukukuyla Etkileşimi Üzerine”, Sağlık Hukuku Digestası, Y: 1, S.1, An-kara 2009, s. 326-340.
 • KIZILYEL, Serkan: “İdarenin Sağlık Hizmetinden Doğan Tazminat Sorumlulu-ğu”, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, 1. Baskı, Ankara 2008, Ankara Barosu Yayınları, s.203-240.
 • KÖK, Nezih: “Tıbbi Kötü Uygulama ve Yüksek Sağlık Şurası”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi, Ankara 2009, s. 385-397.
 • KÖPRÜLÜ, Ömer: “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 58, S. 10-11-12, Ekim-Kasım-Aralık 1984, s. 589-613.
 • ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku, Hakim ve Kaymakam Adayları İçin, 2010 Anayasa Değişiklikleriyle, Gün-cellenmiş 12.Bası, İstanbul 2011, 504 sayfa, Themis Dizi No:1, İkinci Sayfa Basım Yayım Dağıtım, Yayın No: 8.
 • ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: İdari Yargı, Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Bası, İstanbul Mayıs 2010, Themis Dizi No:4, İkinci Sayfa Basım Yayım Dağıtım, Yayın No:6.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Mutual Limits of Administration’s and Individual’s Powers or Freedom of Power in Terms of Alternative Dispute Resolutions in Administrative Law (Yargı-Öncesi Çözüm Usûlleri Açısından İdare Hukukunda İdarenin ve Fertle-rin Yetkilerinin Karşılıklı Sınırı ya da Yetki Hürriyetleri)”, Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Sloboda, 20, godina kopaonicke skole prirodnog prava, Broj 10/2007, Godina LVI / Knjiga 510, 1-972, Beograd, p.547-576.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (Türk Mevzuatı ve Uygulamaları)”, s.63-83, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara 3-5 Nisan 2006 (Editör: Mehmet TİRYAKİ), Ankara 2006, 152 sayfa, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun Türkiye İçin Gerekliliği”, s. 209-235, Medeniyetler İttifakı Alliance of Civilizatians Uluslararası İnsan Hakları Konferansı International Human Rights Conference 21- 23 Mayıs 2009/ 21 – 23 May 2009 Ankara, 2009 İnsan Haklarında Farkındalık Yılı Awareness Year on Human Rights, Ankara Temmuz 2009, 264 sayfa, T.C. Başba-kanlık İnsan Hakları Başkanlığı Republic of Turkey Prime Ministry Human Rights Presidency.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Necessity of Public Inspection (Ombudsman) Institution For Turkey”, p. 236 – 264, Medeniyetler İttifakı Alliance of Civilizatians Uluslara-rası İnsan Hakları Konferansı International Human Rights Conference 21- 23 Mayıs 2009/ 21 – 23 May 2009 Ankara, 2009 İnsan Haklarında Farkındalık Yılı AwarenessYear on Human Rights, Ankara Temmuz 2009, 264 sayfa, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Republic of Turkey Prime Ministry Human Rights Presidency.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “The Role of Ombudsman Institution in Consolidating Democracy and The Draft Law on Ombudsman Institution of Turkey”, p.105-116, The Role of Ombudsman Institutions in Consolidating Democracy, Proceedings of The Conference of The Ombudsmen of The BSEC Member States, İstanbul 26-27 April 2006, İstanbul 2006, 148 pages, PABSEC International Secretariat.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Ombudsmanlık-Kamu Denetçiliği Kurumu”, s.67-93, Ya-sama Yargı Yürütme Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (Ombudsmanlık), Her şey Türkiye İçin, 19 Haziran 2004 Ankara Ak Parti Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu İl Başkanları I. Toplantısı’nda Verilen Konferans, [Basım yeri ve yılı yok], 110 sayfa, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Çalışmaları (2004-2005).
 • ODYAKMAZ, Zehra - Tufan ERHÜRMAN: “Ombudsman Kurumunun Cumhu-riyet Rejimine Katkısı”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı V, Ekono-mik İdari, Hukuki Değerlendirme, Yıl 4, Sayı 23-24, Eylül-Aralık 1998, s.3760-3770.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Türk Hukuk Kurultayı’na Sunulan İsveç Parlâmento Om-budsmanlığı ile İlgili Bildiri Üzerine Düşünceler”, s.487-491, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 12-16 Ocak 2000 Ankara, Felsefe, Avukatlık Hukuku, Yeni Düzen-lemeler, Hukuk Eğitimi, 4, Ankara 2000, VII + 641 sayfa, Grafik Tasarım, Dizgi ve Baskı.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Ombudsmanlık Kurumu Hakkında Düşünceler”, Diyarbakır Polis Okulu Dergisi, Emniyet Teşkilâtının 155. Yılı Yayını, 2000, s.18-21.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “İdareye Ombudsman Denetimi Geliyor”, (Röportaj), Tempo Dergisi, Sayı 2000/39, s.26-28.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kurumsal Sorumluluğu Açısından Avukatın Gözönünde Bulundurması Gereken Hususlar”, s.199-235, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk (Ceza Hukuku-Medenî Hukuk-İdare Hukuku), Sempozyum, 16-17 Ocak 2009 Mersin, Bildiriler, Ankara 2009, IX+235 sayfa, Mersin Barosu.
 • ODYAKMAZ, Zehra:” Sağlık Hizmetlerinde Müşterek Sorumluluk”, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi tarafından basılmaktadır.
 • ODYAKMAZ, Zehra: “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İşliyor mu?”, Türk Hukuk Kurumu Yetmişbirinci Kuruluş Yılı Armağanı 9 Nisan 2005, Ankara 2005, s.235-300, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, Armağan Kitap:1.
 • ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumî Esasları, III. Cilt, Üçüncü Bası, İstanbul 1966, XXXI+(-1442+2152) sayfa, İstanbul Akgün Matbaası.
 • ORAL, Tuğçe: “Hasta Hakları”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1047.htm.
 • ÖZCAN, Burcu G. – Çağlar ÖZEL: “Kişilik Hakları – Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, C:10, Y:2007, S:1,s.49-73.(http://www.sid.hacettepe.edu.tr/Makale/101.3.pdf)
 • ÖZCAN, Onur: bkz..... İlâç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku....... (Yayına Hazırla-yanlar: .....Onur ÖZCAN)......
 • ÖZEL, Çağlar: bkz….. ÖZCAN, Burcu G. – Çağlar ÖZEL: “Kişilik Hakları – Hasta Hakları…” …
 • ÖZKAN, Hasan-Sunay (ÖNER) AKYILDIZ: Açıklamalı-İçtihatlı Hasta-Hekim Hakları ve Davaları, Birinci Baskı, Ankara Temmuz 2008, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Hukuk Kitapları Dizisi: 902.
 • ÖZKUL, Nuri: “Avrupa Birliği Adaylığı Sürecinde Hasta Haklarına İlişkin Uygu-lamaların Hasta ve Yakınları Açısından Görünümü”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 27-31.
 • ÖZSUNAY, Ergun: “Medical Liability and Liability of Health Institutions in Turkish Law”, ergun.ozsunay@ito.org.tr
 • ÖZTÜRKLER, Cemal: Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, İkinci Baskı, Ankara Nisan 2006, 622 sayfa, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Hukuk Kitapları Dizisi: 280.
 • POLAT, Oğuz: Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları, Birinci Baskı, Ankara Mart 2005, 548 sayfa, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
 • ROSENAU, Henning: “Aktive Sterbehilfe (Çeviren Ali İhsan ERDAĞ)”, s. 1333 -1347(Türkçesi: s.109- 123), Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat – 1 Mart 2008 Ankara, Ankara Nisan 2008, VIII+ 1371 sayfa, Türkiye Barolar Birliği Yayını:142.
 • Sağlık Hukuku Sempozyumu Erzincan 15-16 Mayıs 2006 (Yayına Hazırlayanlar: Doç.Dr. Cem BAYGIN-Yrd.Doç.Dr. Metin UÇAR-Yrd. Doç.Dr. Yusuf BÜYÜKAY), Ankara 2007, 235 sayfa, Yetkin Yayınları.
 • SATI, Sevilay: “İdarenin Kusursuz Sorumluluğu”, Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) .
 • SAYLAN, Semra Eren: “Hasta Haklarının Hukuki Boyutu”, http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.aspIDNO=68
 • TAN, Turgut: bkz. GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku.......
 • TAN, Turgut: bkz. GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku C: 2, İdari Yargılama Hukuku......
 • Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) Komplikasyon ve Sağlık Mensuplarının Sorumluluğu, (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Yener ÜNVER), İstanbul 2008, 130 sayfa, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep Tabip Odası, Amerikan Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No:16.
 • TÜRKMEN, Ali: Hasta ve Hekim Hukuku, Birinci Baskı, Samsun Ekim 2009, s.54.
 • UÇAR, Metin: bkz. Sağlık Hukuku Sempozyumu….. (Yayına Hazırlayanlar: … Metin UÇAR….)…..
 • ÜÇIŞIK, Hasan Fehim: Sağlık Hukuku, 2. Basım, İstanbul 2010, s.31-49;
 • ÜNVER, Yener: “Tıbbi Malpraktis ve Ceza Hukuku”, Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) Komplikasyon ve Sağlık Mensuplarının Sorumluluğu, (Yayına Hazır-layan: Prof.Dr. Yener ÜNVER), İstanbul 2008, s.53-116, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gaziantep Tabip Odası, Amerikan Hastanesi, 130 sayfa, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No:16.
 • ÜNVER, Yener: bkz. ......İlâç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku...... (Yayına Hazırla-yanlar: Prof. Dr. Yener ÜNVER......)......
 • ÜNVER, Yener (Yayına Hazırlayan): bkz. Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis).....
 • VAROL, Nezih: “Sağlık Hukukunda Bilirkişilik”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 375-384.
 • YAMAN, Murat: “Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında İdare Huku-kunda Sorumluluk, Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk Kavramları”, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Yıl: 2003, Sayı: 18, s.71-101.
 • YILDIRIM, Ramazan: “Sağlık Hizmetlerinden Âdil Yararlanma Hakkı”, KHuka, Archiv des öffentlichen Rechts, L’Archive du droit public, Archive of Public Law, Kasım 2005, Yıl: 8, Sayı: 99-201, s. 122-126.
 • YILDIRIM, Turan: “Hasta Hakları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sempozyum Özel Sayısı:1, Sağlık Hukuku Sempozyumu: 17 Kasım 2006, Basım Yılı: Ocak 2007
 • YILDIZ, Ali Kemal: bkz...... İlâç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku...... (Yayına Hazırlayanlar: .........Ali Kemal YILDIZ...).....
 • YILMAZ, Battal: “Bilirkişi Raporlarının Hekimin Tazminat Sorumluluğuna ve Yargılamaya Etkisi”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 399-410.
 • YILMAZ, Mustafa: “İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Kusur Sorumluluğu”, Sağlık Hukuku Sempozyumu Erzincan 15-16 Mayıs 2006 (Yayına Hazırlayanlar: Doç. Dr. Cem BAYGIN, Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR, Yrd.Doç. Dr. Yusuf BÜYÜKAY), Ankara 2007, s.135-146, 235 sayfa, Yetkin Yayınları.
 • YOL, Sinan: “Şuradan Ne Bekleniyor, Dosyalar Nasıl Hazırlanıyor?”, Sağlık Hu-kuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007 Ankara, Ankara Barosu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 355-358.
APA ODYAKMAZ Z (2011). İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. , 1 - 56.
Chicago ODYAKMAZ Zehra İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. (2011): 1 - 56.
MLA ODYAKMAZ Zehra İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. , 2011, ss.1 - 56.
AMA ODYAKMAZ Z İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. . 2011; 1 - 56.
Vancouver ODYAKMAZ Z İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. . 2011; 1 - 56.
IEEE ODYAKMAZ Z "İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları." , ss.1 - 56, 2011.
ISNAD ODYAKMAZ, Zehra. "İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları". (2011), 1-56.
APA ODYAKMAZ Z (2011). İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(5), 1 - 56.
Chicago ODYAKMAZ Zehra İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.5 (2011): 1 - 56.
MLA ODYAKMAZ Zehra İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.5, 2011, ss.1 - 56.
AMA ODYAKMAZ Z İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2011; 0(5): 1 - 56.
Vancouver ODYAKMAZ Z İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2011; 0(5): 1 - 56.
IEEE ODYAKMAZ Z "İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.1 - 56, 2011.
ISNAD ODYAKMAZ, Zehra. "İdare hukuku açısından hasta hakları uygulamaları". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 5 (2011), 1-56.