Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi

Yıl: 2024 Cilt: Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-05-2024

Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada Herakleitos’un DK1 numaralı fragmanı ve filozofun felsefesinin temel kavramı olan logos terimi üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışmada ayrıca Herakleitos’un fragmanda kullandığı sözcükler, kurduğu cümleler ve kullandığı üsluptan hareketle filozof olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kahin ya da peygamber olarak da nitelendirilebileceği iddia edilmiştir. Buna göre bu çalışma şu hususların ele alınmasından oluşmaktadır: DK1 numaralı fragmanın üç başlık altında incelenmesi suretiyle Herakleitos düşüncesinin merkezini oluşturan logos terimini anlamak amaçlanmıştır. Logos terimini anlama noktasında sözcüğün sözlükteki anlamları üzerinde durularak ilgili fragmanda sözcüğe yüklenen anlamlar tespit edilmiştir. Böylelikle DK1 numaralı fragmanda Herakleitos’un logos sözcüğüne yüklediği temel anlamların, akıl, söz, rasyonel prensip, yönetici ilke türünden anlamlar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca filozofun fragmanda kullandığı üslubun filozof olmasının yanı sıra kahinlere veya peygamberlere özgü olduğu iddiasında bulunulmuştur. Bu iddia ise fragmanı oluşturan cümlelerin ve sözcüklerin dile getirilişindeki üslup ve jargondan hareketle ve rütbeli Herakleitos yorumcularının ifadeleri ile gerekçelendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Herakleitos logos fragman akıl söz

FROM ORACLE TO PHILOSOPHER: AN ANALYSIS OF FRAGMENT NO. DK1 IN THE CENTER OF HERACLITUS' LOGOS THOUGHT

Öz:
In this study, Heraclitus' fragment DK1 and the term logos, the basic concept of the philosopher's philosophy, are analyzed. The study also argues that Heraclitus, in addition to be- ing a philosopher, can also be characterized as a seer or prophet based on the words he uses in the fragment, the sentences he constructs and the style he uses. Accordingly, this study consists of discussing the following issues: By analyzing fragment DK1 under three headings, it is aimed to understand the term logos, which constitutes the center of Heraclitus' thought. At the point of understanding the term logos, the meanings of the word in the dictionary were emphasized and the meanings attributed to the word in the relevant fragment were determined. Thus, it was de- termined that the main meanings that Heraclitus attributes to the word logos in the fragment numbered DK1 are the meanings of reason, word, rational principle, ruling principle. The study also claims that the style used by the philosopher in the fragment is specific to oracles or prophets as well as philosophers. This claim was tried to be justified by the style and jargon of the sentences and words that make up the fragment and by the statements of ranking Heraclitus commentators.
Anahtar Kelime: Heraclitus logos fragment mind statement.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Barnes, J. (1982). The Presocratic Philosophers. (1st ed.). Routledge.
 • Cornford, F., M. (1952). Principium Sapientiae the Origins of Greek Philosophical Tho-ught. Cambridge:
 • Cambridge University Press,.
 • Çelgin, G. (2018). Eski Yunanca Türkçe Sözlük, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Çevik, C. (2020) Fragmanlar, Sunuş. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Eco, U., Fedriga, R. (2021). Felsefe Tarihi 1: Antik Yunan. (Çev. Leyla Tonguç Basmacı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Eliade, M. (2020). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1: Taş Devrinden Eleusis Mysteriala-rına. (Çev. Ali Berktay). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gökberk, M. (2010). Felsefe Tarihi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Guthrie, W., K., C. (2011). Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar. (Çev. Ergün Akça). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Hadot, P. (2012). Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe. (Çev. Kübra Gürkan). İstanbul: Pin-han Yayıncılık.
 • Herakleitos. (2005). Fragmanlar. (Çev. Cengiz Çakmak), İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Herakleitos. (2020). Fragmanlar. (Çev. C. Cengiz Çevik), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kül-tür Yayınları.
 • Herakleitos. (2019). Fragmanlar. (Çev. Güvenç Şar, Erdal Yıldız), İstanbul: Dergah Yayın-ları.
 • Herakleitos. (2016). Fragmanlar. (Çev. Arzu Akgün). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Jeager, W. (2011). İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi. (Çev. Güneş Ayas). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Johnstone, M., A. (2014). “On 'Logos' in Heraclitus”. Oxford Studies in Ancient Philosophy, vol. 47., pp. 1-29.
 • Kahn, Ch. H. (2004). The Art and Thought of Heraclitus. An Edition of the Fragments with Translation and
 • Commentary. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kranz, W. (2014). Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar. (Çev. Suat Y. Baydur). İstanbul: Cinius Sosyal Yayınlar.
 • Laertios, D. (2015). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri. (Yunancadan Çev. Candan Şentuna). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi.
 • Liddell. H., G. Scott. R. (1996). A Greek-English Lexicon. Revısed And Augmented Thro-ughout By Sir Henry Stuart Jones With The Assistance Of Roderick Mckenzie And With The Cooperation Of Many Scholars. Oxford: Clarendon Press.
 • Plato. (1903). Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford: Oxford University Press.
 • Platon. (2022). Timaios, Doğa Üzerine. (Çev. Özgüç Orhan). Ankara: Fol Yayıncılık.
 • Rankin, D. (1995). “Heraclitus: Fragment B 1 D.-K. Revisited.” Hermes, vol. 123., no. 3., pp. 369–73.
 • Rıfat, S. (1998). Herakleitos, Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sassi, M., M. (2021). Herakleitos ve Empedokles, Umberto Eco içinde, Felsefe Tarihi 1, (s. 58-66), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Solomon, R.C., Higgins, K.M. (2013). Felsefenin Kısa Tarihi. (Çev. Mustafa Topal). İstan-bul: İletişim Yayınları.
 • Skirberg, G., Gilje, N. (2014). Antik Yunan’dan Modern Dönem’e Felsefe Tarihi. (Çev. Emrah Akbaş, Şule Mutlu). İstanbul: Kesit Yayınları.
APA korpe i (2024). Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. , 1 - 20.
Chicago korpe ibrahim Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. (2024): 1 - 20.
MLA korpe ibrahim Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. , 2024, ss.1 - 20.
AMA korpe i Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. . 2024; 1 - 20.
Vancouver korpe i Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. . 2024; 1 - 20.
IEEE korpe i "Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi." , ss.1 - 20, 2024.
ISNAD korpe, ibrahim. "Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi". (2024), 1-20.
APA korpe i (2024). Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. Kilikya Felsefe Dergisi, (1), 1 - 20.
Chicago korpe ibrahim Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. Kilikya Felsefe Dergisi , no.1 (2024): 1 - 20.
MLA korpe ibrahim Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. Kilikya Felsefe Dergisi, vol., no.1, 2024, ss.1 - 20.
AMA korpe i Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. Kilikya Felsefe Dergisi. 2024; (1): 1 - 20.
Vancouver korpe i Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi. Kilikya Felsefe Dergisi. 2024; (1): 1 - 20.
IEEE korpe i "Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi." Kilikya Felsefe Dergisi, , ss.1 - 20, 2024.
ISNAD korpe, ibrahim. "Kahinden Filozofa: Herakleitos’un Logos Düşüncesi Merkezinde DK1 Numaralı Fragmanın İncelenmesi". Kilikya Felsefe Dergisi 1 (2024), 1-20.