Yıl: 2024 Cilt: 48 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 184 - 202 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29249/selcuksbmyd.1402910 İndeks Tarihi: 09-05-2024

Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Teknoloji, küreselleşme, rekabet ve ekonomik gelişmeler, ister istemez işletmelerin politika ve yapılarında değişikliğe yol açarak faaliyetlerde uluslararası büyümeye yönlendirmiştir. Söz konusu değişim karşısında işletmeler hem olumlu hem de olumsuz etkilenmiştir. Faaliyetlerde gelişen işlem çeşitliliği artmış ve beraberinde hileleri kaçınılmaz noktaya getirmiştir. Enron vb. muhasebe skandalları olumsuz etkiye en iyi örnek olarak gösterilebilir. Yaşanan bu skandallar finansal tablo kullanıcılarını olumsuz yönde etkilemiş ve ayrıca işletmenin sürdürülebilirliğini tehdit eder duruma getirmiştir. Muhasebede yaşanan hilelerin profesyonelce yapılması hilelerin tespitini güçleştirmekte ve ciddi kayıpları doğurmaktadır. Yaşanan olumsuz durumlar karşısında işletmeler daha fazla zararla karşılaşmamak için proaktif yöntemlere ihtiyaç duymakta ve özellikle hilelerin tespitinde söz konusu yöntemlerin içinde kırmızı bayrakların önemine daha fazla odaklanmaktadırlar. Bu çalışmada işletmelerde ortaya çıkan hata ve hilelerin tespitinde önemli paya sahip olan kırmızı bayrakların (hile belirteçleri) verimliliğine ilişkin genel değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. İşletmeler için kâbus haline gelen hilelerin önemini ortaya koymak üzere ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) tarafından 2008-2022 yıllarında yayımlanan raporlarda kırmızı bayraklara ilişkin davranışsalların içeriği ele alınmıştır.
Anahtar Kelime: Muhasebe Hata Hile Kırmızı Bayraklar ACFE

Terapötik Plazmaferez ve Çift Filtreli Plazmaferez Tedavisinin Karşılaştırılması- Beş Yıllık Nefroloji Merkez Deneyimi

Öz:
Giriş: Bu çalışmanın amacı, tek merkezde yapılan terapötik plazma değişimi ve çift filtreli plazmaferez tedavisininsonuçlarının ve özelliklerinin değerlendirilmesidir. Yöntemler: 2007-2012 yılları arasında üniversite hastanesinde terapötik plazmaferez ile tedavi edilen olguların verilerigeriye dönük olarak incelendi. 445 TPE ve 391 DFPP seansı yapıldı Bulgular: 5.5 yılda 116 vakada 445 seans TPE ve 391 seans DFPP yapıldı. Ortalama yaş 46.61±16.83yıldı. 49 kadın ve 67erkek hasta vardı. Guillain-Barre sendromu (%8.6) nörolojik hastalıkların en sık rastlanan nedeni iken, böbrekle ilgilihastalıklarda en sık neden glomerülonefritlerdi (%26.1). Dermatolojik hastalıkların nedenleri Diyabetes Mellitus(%13.8) ve Pemfigus Vulgarisdi (%5,2). DFPP ve TPE komplikasyon oranları arasında fark yoktu (p= 0.411). Sonuç: TPE ve DFPP, çok çeşitli hastalıkların tedavisi olarak kullanılan güvenli ve hayati önemi olan tedavi yöntemleridir.Bu tedaviler hemodiyaliz üniteleri yoğun bakım ünitelerinde güvenle yapılabilir ve tedaviye dirençli nörolojikhastalıklarda ilk seçenek olarak DFPP kullanılabilinir.
Anahtar Kelime:

Comparison of Therapeutic Plasma Exchange and Double FiltrationPlasmapheresis: Five Year Experience of Nephrology Unit

Öz:
Objective: The aim of the study was to evaluate the outcomes and characteristics of therapeutic plasma exchange (TPE) and double filtration plasmapheresis (DFPP) in one center. Method: The data of cases treated with therapeutic plasmapheresis at the university hospital between 2007 and 2012 were retrospectively analyzed. 445 TPE and 391 DFPP sessions were done totally. Results: In the 5.5 years, in 116 cases 445 TPE and 391 DFPP sessions were done. The mean age was 46.61±16.83 years. There were 49 female and 67 male patients. Guillain-Barre syndrome ( 8.6%) was the commonly encountered indication for neurological diseases, glomerulonephritis ( 25%) was the leading indication for the renal-related diseases. Skin involvement due to diabetes mellitus (13.8%) and Pemphigus Vulgaris (5.2%) were the dermatological diseases. Complication rates were similar between DFPP and TPE sessions (p= 0.411). Conclusion: TPE and DFPP are safe and vital membrane separation techniques used as a treatment for a wide spectrum of diseases. These treatments can be safely done in hemodialysis units intensive care units and DFPP should be considered for the therapy refractory neurological diseases.
Anahtar Kelime:

The Importance of Red Flags (Fraud Indicators) in Detecting Accounting Errors and Frauds: Evaluation of 2008-2022 ACFE Reports

Öz:
Technology, globalization, competition, and economic developments have inevitably led to changes in the policies and structures of businesses, directing them towards international expansion. In the face of such changes, businesses have been both positively and negatively affected. The diversity of transactions in operations has increased, bringing along inevitable fraudulent activities. Notable examples of the negative impact include accounting scandals like Enron. These scandals have negatively impacted financial statement users and, moreover, posed a threat to the sustainability of the business. The professional execution of fraudulent activities in accounting makes their detection challenging and results in significant losses. Faced with such negative situations, businesses need proactive methods to avoid further damages and particularly focus on the importance of red flags in the detection of fraud. This study attempts to provide a general assessment of the effectiveness of red flags (indicators of fraud) that play a significant role in detecting errors and fraud in businesses. To highlight the importance of fraud, behaviors related to red flags in reports published by the ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) from 2008 to 2022 are examined.
Anahtar Kelime: Accounting Errors Fraud Red Flags ACFE

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Stegmayr B, Ramlow W, Balogun RA . Beyond Dialysis: Current and Emerging Blood Purification Techniques. Semin. Dial. 2012; 25: 207–13.
 • 2. Williams M E, Balogun RA. Principles of separation: Indications and therapeutic targets for plasma exchange. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2014; 9: 181–90.
 • Abdioğlu, H. (2007a). Mortgage sözleşmelerinde üçüncü taraflarca yapılan hileler ve bu hileleri ortaya çıkarmaya yönelik kırmızı bayraklar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (35), 160-172.
 • 3. Padmanabhan A, Connely- Smith L, Aquio N, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Eighth Special Issue. J. Clin. Apher. 2019; 34: 171–354.
 • Abdioğlu, H. (2007b). Hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik proaktif yaklaşımlar. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (22), 119-138.
 • 4. Malchesky PS, Koo AP, Roberson GA, et al. Apheresis technologies and clinical applications: The 2005 International Apheresis Registry. Ther. Apher. Dial. 2007; 11: 341–62.
 • Abiola, I. (2009). An assessment of fraud and its management in Nigeria commercial bank. European Journal of Social Science, 10(4), 628-640.
 • 5. Alkhatib Y, Dadla A, Melik D., et al. Plasmapheresis and Myeloma Cast Nephropathy: A Meta-Analysis and Review of Evidence. Blood 2017; 130: 5415.
 • ACFE . (2008). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from http://www.acfe.com/documents/2008RttN.pdf
 • 6. Li Q Y, Yu F, Zhou FD, et al. Plasmapheresis is associated with better renal outcomes in lupus nephritis patients with thrombotic microangiopathy a case series study. Med. 2016; 95: e3595.
 • ACFE . (2010). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from https://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/documents/rttn-2010.pdf
 • 7. Filler G, Clark WF, Huang SHS. Tandem hemodialysis and plasma exchange. Pediatr. Nephrol. 2014; 29: 2077–82.
 • ACFE . (2012). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from https://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-to-nations.pdf
 • 8. Şeker YT, Hergünsel OG, Bilgi, DÖ. Therapeutic plasmapheresis: an eleven-year clinical experience. Eur. Res. J. 2018; 4: 343–48.
 • ACFE. (2014). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from https://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-tonations.pdf
 • 9. Yilmaz AA, Can OS, Oral M, et al. Therapeutic plasma exchange in an intensive care unit (ICU): A 10-year, single-center experience. Transfus. Apher. Sci. 2011; 45: 161–6.
 • ACFE. (2016). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-reportto-the-nations.pdf
 • 10. Stegmayr B, Tärnvik A. Complement activation in plasma exchange by single filtration and centrifugation and in cascade filtration. Blood Purif. 1989; 7: 10–15.
 • ACFE. (2018). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/
 • 11. Lyu RK, Chen W H, Hsieh S T. Plasma exchange versus double filtration plasmapheresis in the treatment of Guillain-Barré syndrome. Ther. Apher. 2002; 6: 163–6.
 • ACFE. (2020). Report to the nation on occupational fraud and abuse. Retrieved from http://www.acfe.com/report- to-the-nations/2020/
 • 12. Hirano R, Namazuda K, Hirata N. Double filtration plasmapheresis: Review of current clinical applications. Therapeutic Apheresis and Dialysis.2021; 25: 145–51.
 • ACFE. (2022). Occupational fraud 2022: A report to the nations. Retrieved from http://www.acfe.com/report-to-the-nations/2022/
 • 13. Maxted AP, Connell R, Hussain F. Double filtration plasmapheresis – 10-year pediatric experience as an alternative to plasma exchange. Transfus. Apher. Sci.2020; 59: 1029-8.
 • Acito, A. A., Burks, J. J., & Johnson, W. B. (2009). Materiality decisions and the correction of accounting errors. The Accounting Review, 84(3), 659-688.
 • 14. Clark WF. Plasma exchange for renal disease: Evidence and use 2011. in Journal of Clinical Apheresis 2012; 27: 112–6.
 • Açık, S. (2012). Muhasebede hata ve hilelerin vergi hukuku açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 351-366.
 • 15. Walsh M , Catapano F, Szpirt W, et al. Plasma exchange for renal vasculitis and idiopathic rapidly progressive glomerulonephritis: A meta-analysis. Am. J. Kidney Dis.2011; 57: 566–74.
 • Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud examination. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
 • Alptürk, E. (2008). Finans, muhasebe ve vergi boyutlarında iç denetim rehberi. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Amara, I., Amar, A. B., & Jarboui, A. (2013). Detection of fraud in financial statements: French companies as a case study. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3), 40–51.
 • Arzova, S. B. (2003). İşletmelerde çalışanlar tarafından yapılan hilelerin kırmızı bayraklar yoluyla izlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (20), 118-126.
 • Aslan, T., Kızıl, C., & Din, A. (2017). Muhasebe hata ve hileleri üzerinde etkili faktörlerin muhasebe meslek etiği kapsamında analizi: Yalova Örneği. International Journal of Social Humanities Sciences Research, 4(12), 1125-1138.
 • Baskan, T. D. (2013). Muhasebe hata ve hilelerin önlenmesinde bağımsız denetimin rolü ve etkinliği: Bir uygulama, doktora tezi. Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Kırıkkale.
 • Bayraklı, H., Erkan, M., & Elitaş, C. (2012). Muhasebe ve vergi denetiminde muhasebe hata ve hileleri. Bursa: Ekin Basım Yayınevi.
 • Bayraktar, A. (2007). Türkiye’de muhasebe hileleri tarihi. Yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi SBE. Edirne.
 • Beasley, M. S., Hermanson, D. R., Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2010). Fraudulent financial reporting: 1998-2007: An analysis of U.S. public companies. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
 • Bozkurt, N. (2016). İşletmelerin kara deliği hile: Çalışan hileleri. İstanbul: Alfa Basım Yayınevi.
 • Carnes, K. C., & Gierlasinski, N. J. (2001). Forensic accounting skills: Will supply finally catch up to demand? Managerial Auditing Journal, 16(16), 378–382.
 • Caulfield, T. (2014). The anatomy of procurement fraud. Contract Management, 54(4), 52-55.
 • Cengiz, S. (2016). Muhasebede yapılan hata ve hilelerde bağımsız denetimin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Kafkas Üniversitesi SBE, Kars.
 • Coenen, T. L. (2008). Essentials of corporate fraud. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Colbert, J. L. (2000). International and US standards: Error and fraud. Managerial Auditing Journal, 15(3), 97-107.
 • Çakalı, K. R., & Baloğlu, G. (2023). Muhasebe hataları: Sayıştay denetim raporları üzerinden il belediyelerine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 23(69), 229-252.
 • Çelik, T. (2010). Muhasebede hata ve hileler ile ilgili muhasebe meslek mensupları üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi SBE, Niğde.
 • Çelikdemir, N. Ç. (2020). Finansal tablo hileleri. In A. Gündoğdu (Ed.), İçinde, uygulamalı finansal tablolar analizi (s. 309-326). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Çıtak, N. (2009). Hileli finansal raporlamada yaratıcı muhasebe. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Demir, C., & Yıldız, A. (2022). Muhasebe hata ve hileleri ve hilelerin ortaya çıkarılmasında adli muhasebecilik mesleği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 91-141.
 • DiNapoli, T. P. (2010). Red flags for fraud. New York: State Of New York Office of The State Comptroller. Retrieved from http://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/red_flags _fraud.pdf
 • Doğan, Z., & Nazlı, E. (2015). Muhasebede hata ve hilelerin önlenmesinde işletme yöneticilerinin sorumluluğunun tespitine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(4), 195-212.
 • Doğan, Z., Gülçin, K., & Nazlı, E. (2018). Muhasebe meslek mensuplarının hile yapmaya eğilim düzeylerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 64-83.
 • Dorminey, J. W., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2010). Beyond the fraud triangle: Enhancing deterrence of economic crimes. The CPA Journal, 80(7), 17–24.
 • Duman, Ö. (2008). Muhasebe denetimi ve raporlama. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dumanoğlu, S. (2005). Hata ve hile ayrımı: Hile denetimi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 347-358.
 • Elliott, R. K., & Willingham, J. J. (1980). Management fraud: Detection and deterrence. New York: Petrocelli Books.
 • Emir, M. (2008). Hile denetim. Mali Çözüm, (86), 109-121.
 • Erdoğan, B., & Mengi, T. B. (2018). Hata ve hilelerin önlenmesine yönelik kontroller ve sağlık sektörü üzerine bir uygulama. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (8), 85-106.
 • Erdoğan, M., Elitaş, C., Erkan, M., & Aydemir, O. (2014). Muhasebe hilelerinin denetiminde benford yasası. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erdoğan, N. (2002). Hileler karşısında denetçinin sorumluluğu ve SAS No.82. Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı 6.
 • Erol, M. (2008). İşletmelerde yaşanan yolsuzluklara (Hata ve Hileler) karşı denetimden beklentiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 229-237.
 • Ertikin, K. (2017). Hile denetimi: Kırmızı bayrakların tespiti için kullanılan proaktif yaklaşımlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75), 71-94.
 • Ertürk, A. (2010). İşletmelerde hata ve hileyi önlemede iç kontrol sisteminin etkililiği ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Fido, E. M. (2016). Finansal tablolarda hile denetimi ve hileyi önlemeye yönelik denetim teknikleri: Türkiye ve AB uygulamalarının karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Golden, T. W., Steven, L. S., & Mona, M. C. (2006). A guide to forensic accounting investigation. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Gramling, A. A., & Myers, P. M. (2003). Internal auditors’ assessment of fraud warning signs: Implications for external auditors. The CPA Journal, 73(6), 20-24.
 • Green, B. P., & Calderon, T. G. (1996). Information privity and the internal auditor’s assessment of fraud risk factors. Internal Auditing, 11(4), 4-15.
 • Grippo, F. J., & İbex, T. J. (2003). Introduction to forensic accounting. National Public Accountant, June, (pp.4-5).
 • Gullkvist, B., & Jokipii, A. (2013). Perceived importance of red flags across fraud types. Critical Perspectives on Accounting, 24(1), 44–61.
 • Gül, M. (2021). Muhasebe meslek mensuplarının 2000–2019 yılları itibariyle almış oldukları disiplin cezalarının analizi. International Journal of Social Humanities Sciences Research, 8(68), 933-941.
 • Gül, M., & Demir, Ö. (2022). Muhasebe hata ve hilelerinde farkındalık araştırması: Elâzığ ili örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 663-673.
 • Gümüş, U. T., & Göğebakan, H. (2016). Muhasebe hata ve hileleri ile muhasebe mesleğinde etik, Aydın ilinde muhasebeciler üzerine bir araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi. 1(3), 12-27.
 • Güvenç, Z. (2009). Termal turizm işletmelerinde hata ve hilelerin önlenmesinde belge sisteminin önemi ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE, Çanakkale.
 • Herbert, W. E., Tsegba, I. N., Ene, E. E., & Onyilo, F. (2017). The rise of fraud examination and forensic accounting in Africa: The Nigerian experience. Archives of Business Research, 5(4), 1-18.
 • Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. Information System Frontiers ,19(6), 1343-1356.
 • IFAC. (2014). Handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements (Cilt I). USA: International Federation of Accountants.
 • IIA. (2009). IPPF practice guide-internal auditing and fraud. The institute of internal auditors, USA.
 • Irmak, R., Kurnaz, A. G., Çağlayan, B., & Bal, B. (2002). Muhasebenin genel esasları muhasebe hata ve hileleri ile bunların tespit yöntemleri. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Izevbigie, D. I., & Ibhadode, O. J. (2020). Rationalisation red flags and likelihood of fraud detection in Nigeria, EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 6(11),215-226.
 • Jafarova, S. (2009). İşletmelerde hile yapmanın nedenleri ve sosyal psikoloji açısından değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Karahan, M., & İğde, M. (2017). Muhasebe hata ve hileleri üzerinde iç kontrolün rolü. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 143-158.
 • Karakaya, M. (1994). Muhasebe bilgi sistemi ve bilgi teknolojisi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kaşıkcı, B., & Dalgar, H. (2021). Muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında benford yasası’nın kullanılmasına yönelik bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(32), 1196-1211.
 • Kaymak, C. (1996). Muhasebede yapılan hata ve hilelerin muhasebe ve muhasebe denetimi yönünden değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Kenyon, W., & Tilton, P. D. (2006). Potentıal red flags and fraud detectıon technıques. A guıde to forensıc accountıng investigation, Ed. Thomas Golden Steven, S. Skalak-Mona Clayton. New Jersey: John Wıley & Sons, Inc, USA, 119-160.
 • Kıllı, M., & Kutlu, H. (2021). Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hata ve hileleri hakkında algı ve tutumlarının incelenmesi: Osmaniye ilinde bir araştırma. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-16.
 • Kirik, Z. (2007). Muhasebe hata ve hileleri ile muhasebe mesleğinde etik: Afyonkarahisar’da muhasebeciler üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi SBE, Eskişehir.
 • Koca, N. (2010). Muhasebe denetiminde iç kontrolün hata ve hileleri önlemedeki rolü ve bir alan çalışması. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, Kahramanmaraş.
 • Koornhof, C., & Du Plessis, D. (2000). Red flagging as an indicator of financial statement fraud: The perspective of investors and lenders. Meditari Accountancy Research, 8(1), 69-93.
 • Kapardis, K.M., Christodoulou, C., & Agathocleous, M. (2010). Neural networks: The panacea in fraud detection? Managerial Auditing Journal, 25(7), 659-678.
 • Laffin, M., & Gomes, T. (2013). The prevention of error and fraud in accounting. International Journal of Advances in Management and Economics, 2(5), 125-131.
 • Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. R. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review, 86(1), 287-323.
 • Louwers, T. J., Ramsay, R. J., Sinason, D. H., Straws, J. R., & Thibodeau, J. (2015). Auditing and assurance services. New York: Mc Graw Hill.
 • Lundstrom, R. (2009). Fraud: Red flags or ‘Red Herrings’? telling the difference. Journal of Forensic Studies In Accounting and Business, 1(2), 1-38.
 • Mangala, D., & Kumari, P. (2015). Corporate fraud prevention and detection: Revisiting the literature. Journal of Commerce and Accounting Research, 4(1), 35-45.
 • Mangala, D., & Kumari, P. (2017). Auditors’ perceptions of the effectiveness of fraud prevention and detection methods. Indian Journal of Corporate Governance, 10(2), 118-142.
 • Mengi, T. B. (2013). İşletme içi hilelerin ortaya çıkarılmasında ve sorgulanmasında bir araç olarak beden dili. Mali Çözüm Dergisi, 23(117), 41-56.
 • Murcia, F. R., Borba, J. A., & Schiehll, S. E. (2008). Relevância dos red flags na avaliação do risco de fraudes nas demonstrações contábeis: a percepção de auditores independentes brasileiros. Revista Universo Contábil, 4(1), 25-45.
 • Murray, J. G. (2014). Procurement fraud vulnerability: A case study. EDPACS the EDP audit, control and security newsletter, 49(5), 7-17.
 • O’Gara, J. D. (2004). Corporate fraud: Case studies in detection and prevention. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • O’Regan, D. (2004). Auditor’s dictionary: Terms, concepts, processes, and regulations. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Okoro, L. U., & Onyebueke, C. R. (2021). Fraud detection, prevention, control, and investigation in Nigeria. International Journal of Advanced Finance and Accounting, 2(8), 1-17.
 • Oladipo, O. N., & Olurotimi, A. S. (2021). Forensic accounting as a tool for fraud detection and prevention in public sector: Moderating on MDAs. International Business Management Journal, 15(1), 1-8.
 • Othman, R., Aris, N. A., Mardziyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud detection and prevention methods in the malaysian public sector: Accountants’ and internal auditors’ perceptions. Procedia Economics and Finance, (28), 59-67.
 • Ozili, P. K. (2020). Advances and issues in fraud research: A commentary. Journal of Financial Crime, 27(1), 1-15.
 • Ömürbek, V., & Durgunböcü, Ö. (2018). Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hata ve hileleri ile ilgili algılarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 1251-1265.
 • Özcan, M., & Bilen, H. (2021). Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hilelerine yönelik algı farklılıkları. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 177-201.
 • Özçelik, M., & Kurt, G. (2021). Varlıkların kötüye kullanımı ve finansal raporlamada hile göstergeleri: Örnek olay analizi. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 1(1), 1-21.
 • Özkul, U. F., & Pamukçu, A. (2012). Fraud detection and forensic accounting. Emerging Fraud. Springer.
 • Pehlivanlı, D. (2011). Hile denetimi metodoloji ve raporlama. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Peterson, B. K., & Zikmund, P. E. (2004). 10 truths you need to know about fraud. Strategic Finance, (85), 28-34.
 • PWC. (2004). The emerging role of internal audit in mitigating fraud and reputation risks. USA.
 • Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control prcoedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. Managerail Auditing Journal, 23(2), 104-124.
 • Ramos, M. (2003). Auditors' responsibility for fraud detection. Journal of Accountancy, 195(1), 28-35. http://users.ipfw.edu/pollockk/SAS99Article.pdf (Erişim Tarihi:15.10.2012)
 • Sandhu, N. (2019). Behavioural red flags of fraud: An ex post assessment of types and frequencies. Global Business Review. International Management Institute, 21(2), 507-525.
 • Sharma, A., & Panigrahi, P. K. (2012). A review of financial accounting fraud detection based on data mining techniques. International Journal of Computer Applications, 39(1), 37-47.
 • Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud auditing and forensic accounting. New Jersey: John-Wiley & Sons, Inc.
 • Tayman, M., & Tekşen, Ö. (2019). Muhasebe denetiminde karşılaşılan hata ve hileler: Meslek mensupları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(3), 455-477.
 • The Chartered Institute of Management Accountants . (2009). Corporate fraud. London: CIMA. http://www.cimaglobal.com/documents/importeddocuments/cid_tg_corporate_fraud_may09.pdf.pdf adresinden alındı
 • Tunggal, A. W. (2013). Dasar-dasar fraud auditing. Jakarta: Harvarindo.
 • Turner, J. L., Mock, T. J., & Srivastava, R. P. (2003). An analysis of the fraud triangle. University of Illinois, USA.
 • Uslu, M. C. (2019). Muhasebe hata ve hilelerinin Türk vergi mevzuatı bakımından değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Vona, L. W. (2008). Fraud risk assessment: Building a fraud audit program. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Yıldız, E., & Baskan, T. D. (2014). Muhasebe hilelerinin önlenmesinde kullanılan araçlar: BİST şirketleri üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (62) 1-18.
 • Yılmaz, G., Ataman, B., & Ayboğa, M. H. (2018). Hile önlenme ve tespit etme yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Türkiye araştırması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3(3), 646-664.
 • Yücel, E. (2013). Hileli finansal raporlamanın tespitinde kırmızı bayrakların etkinliği: Türkiye uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (60), 139-158.
APA Yaylalı İ, BERK S, BAKIRDÖĞEN S, EREN N, HAZANAY Y, GÖNÜLLÜ B (2024). Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. , 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
Chicago Yaylalı İpek,BERK Sibel GÖKÇAY,BAKIRDÖĞEN Serkan,EREN Necmi,HAZANAY Yusuf,GÖNÜLLÜ Betül KALENDER Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. (2024): 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
MLA Yaylalı İpek,BERK Sibel GÖKÇAY,BAKIRDÖĞEN Serkan,EREN Necmi,HAZANAY Yusuf,GÖNÜLLÜ Betül KALENDER Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. , 2024, ss.184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
AMA Yaylalı İ,BERK S,BAKIRDÖĞEN S,EREN N,HAZANAY Y,GÖNÜLLÜ B Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. . 2024; 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
Vancouver Yaylalı İ,BERK S,BAKIRDÖĞEN S,EREN N,HAZANAY Y,GÖNÜLLÜ B Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. . 2024; 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
IEEE Yaylalı İ,BERK S,BAKIRDÖĞEN S,EREN N,HAZANAY Y,GÖNÜLLÜ B "Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi." , ss.184 - 202, 2024. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
ISNAD Yaylalı, İpek vd. "Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi". (2024), 184-202. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1402910
APA Yaylalı İ, BERK S, BAKIRDÖĞEN S, EREN N, HAZANAY Y, GÖNÜLLÜ B (2024). Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 48(3), 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
Chicago Yaylalı İpek,BERK Sibel GÖKÇAY,BAKIRDÖĞEN Serkan,EREN Necmi,HAZANAY Yusuf,GÖNÜLLÜ Betül KALENDER Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 48, no.3 (2024): 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
MLA Yaylalı İpek,BERK Sibel GÖKÇAY,BAKIRDÖĞEN Serkan,EREN Necmi,HAZANAY Yusuf,GÖNÜLLÜ Betül KALENDER Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.48, no.3, 2024, ss.184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
AMA Yaylalı İ,BERK S,BAKIRDÖĞEN S,EREN N,HAZANAY Y,GÖNÜLLÜ B Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2024; 48(3): 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
Vancouver Yaylalı İ,BERK S,BAKIRDÖĞEN S,EREN N,HAZANAY Y,GÖNÜLLÜ B Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2024; 48(3): 184 - 202. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
IEEE Yaylalı İ,BERK S,BAKIRDÖĞEN S,EREN N,HAZANAY Y,GÖNÜLLÜ B "Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 48, ss.184 - 202, 2024. 10.29249/selcuksbmyd.1402910
ISNAD Yaylalı, İpek vd. "Muhasebe Hata ve Hilelerin Tespitinde Kırmızı Bayrakların (Hile Belirteçleri) Önemi: 2008-2022 ACFE Raporlarının Değerlendirilmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 48/3 (2024), 184-202. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1402910