Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 127 - 148 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı dağıtımcı liderlik teorisini, bu teorinin ilişkili bulunduğu diğer teoriler temelinde ele almak ve bu yaklaşımın en bilinen savunucuları olan Gronn (2000), Spillane (2005) ve Elmore‘nin (2000) görüşleri çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmanın alt amacı, dağıtımcı liderliğe ilişkin ulaşılan bu sonuçları okullarda yönetimin yeniden yapılandırması süreçlerine yansıtarak bu konuya bir ışık tutmaktır. Çalışmada dağıtımcı liderliğe ilişkin bilgiler birincil ve ikincil kaynaklara dayalı literatür taraması yöntemiyle toplanmıştır. Dağıtımcı liderlik hakkında belirlenen anahtar kavramlar yardımıyla konunun farklı veri tabanlarında taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler bir dosyada depolanarak ayıkamaya tabi tutulmuştur. İngilizce kaynakların Türkçeye çevirisi yapılmış, çeviri geçerliği bir örnek metin üzerinde üç dil uzmanının görüşleri alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Bilgilerin sunumunda çoklu referans yolu tercih edilmiştir. Kavramsal analiz sonuçları, dağıtımcı liderliğin bilim diğer alanındaki gelişmelere paralel okul liderliği konu alanında hızla önem kazandığını göstermektedir. Çalışmada dağıtımcı liderliğin formal ve informal uygulama biçimlerinin okul yönetimini yeniden yapılandırılma çalışmalarında dikkate alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ancona D. & E. Backman. Distributed Leadership Leadership Excellence; Jan 2010; 27, 1; ABI/INFORM Global pg. 11
 • Bağcı M. (2002) Klasik fizik (Newton paradigmasının) ilkeleri bağlamında modern bilincin ve iktidarın imkanları: Özgürlük ve yetkinlik. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4 (3) 33–57.
 • Balcı A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Bennett, N., Harvey, J.A., Wise, C. & Woods, P.A. (2003) Distributed leadership: A desk study. See reviews at: http://www.ncsl.org.uk/literature 17.01.2011 Tarihinde erişilmiştir.
 • Bohm D. (1993).The Undivided Universe: An ontological interpretation of quantum theory, London: Routledge
 • Coleman, J. S. 1990. Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Camburn, E. M., B. Rowan, and J. Taylor. (2003). Distributed leadership in schools: The case of elementary schools adopting comprehensive school reform models. Educational Evaluation and Policy Analysis 25(4): 347-73.
 • Ciulla, J. B. (2008). "Leadership studies and "the fusion of horizons"." The Leadership Quarterly 19(4): 393–395.
 • Çelik V. (1999) Eğitimsel Liderlik. Doğuş Matbaası: Ankara.
 • Çelik V, (2008) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. (Editor) Pegem Akademi Yayınları: Ankara
 • Davis M.W. (2009) Distributed Leadership and School Performance. Dissertation Submitted to The faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University, UMI Number: 3344534
 • Elmore, R. F., (2000) Building a New Structure for School Leadership The Albert Shanker Institute. http://www.shankerinstitute.org/Downloads/building.pdf Erişim tarihi: 21.01.2011
 • Engeström, Y. (1999) Innovative learning in work teams: analysing cycles of knowledge creation in practice, in: Y. ENGESTRÖM et al (Eds.) Perspectives on Activity Theory, (Cambridge, Cambridge University Press), 377–406.
 • Erçetin Ş.Ş. ve M.C. Kamacı (2008) Quantum Leadership Paradigm. World Applied Sciences Journal 3 (6): 865–868
 • Fink, A. (2005) Conducting Research Literature Reviews: From Paper to the Internet, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Goldstein, J. (1999). Emergence as a Construct: History and Issues, Emergence, I (1): 49–72.
 • Gronn, P. (2000) Distributed properties: a new architecture for leadership. Educational Management and Administration, 28 (3), 371&endash;338.
 • Gronn, P. (2002). Distributed leadership. In K. Leithwood ve P. Hallinger (Eds.). Second International Handbook of Educational Leadership and Administration. (653–696) (Dordrecht: Kluwer Academic
 • Gronn, P. (2003) The New Work of Educational Leaders: Changing Leadership Practice in an Era of School Reform London: Paul Chapman.
 • Gronn P. (2006) The significance of distributed leadership, Educational Leadership Research, 7. http://slc.educ.ubc.ca/eJournal/Issue7/index7.html
 • Gronn, P. (2009a) From distributed to hybrid leadership practice, in A. Harris (Ed.) Distributed School Leadership: Different Perspectives Dordrecht: Kluwer, pp. 197–217.
 • Gronn, P. (2009b) Leadership configurations, Leadership, 5(3): 381–394.
 • Gürak H. (2007) ―Denge‖li Bilimsel (!) İktisadın Sefaleti veya ―Kutsal İdeoloji‖nin Eleştirisi. Sanal Kitap, http://www.hasmendi.net/makale_gurak/kutsal_ideoloji.pdf
 • Hallinger, P. and Heck, R. H. (1996) Reassessing the Principal's Role in School Effectiveness. Educational Administration Quarterly, 32 (1), 5–44.
 • Harris, A. (2008) ‗Distributed Leadership: The Evidence‘, in Distributed School Leadership: Developing Tomorrow’s Leaders, London: Routledge.
 • Harris, A. (2002) Distributed leadership in schools: leading or misleading? Keynote Address to the Annual Conference of the British Educational Leadership, Management & Administration Society (BELMAS). Available at: www.shu.ac.uk/bemas/harris2002.html (accessed December 8, 2004).
 • Harris, A. and Lambert, L. (2003) Building Leadership Capacity for School Improvement (Maidenhead, UK: Open University Press).
 • Harris, A. (2005a). Distributed Leadership. In B. Davies (Ed.). The Essentials of School Leadership. (160–172) Thousand Oaks: Corwin Press/Paul Chapman Publishing.
 • Harris, A. (2005). Leading or misleading? Distributed leadership and school improvement. Journal of Curriculum Studies, 37(3), 255–265.
 • Heck H.R. & P. Hallinger (2010) Collaborative leadership effects on school capacity and student learning. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and School Improvement Kuala Lumpur, Januar, Malasia
 • Lambert, L., Collay, M., Dietz, M. E., Kent, K., & Richert, A. E. (1997). Who will save our schools? Teachers as constructivist leaders. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Lambert, L. (1998). Building leadership capacity in schools. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lambert, L., Walker, D., Zimmerman, D. P., Cooper, J. E., Lambert, M. D., Gardner, M. E., et al. (1995). The constructivist leader. New York: Teachers College.
 • Leithwood, K., Mascall, B., Strauss,T., Sacks, R., Memon, N. & Yashkina, A. (2007) Distributing leadership to make schools smarter. University of Toronto, OISE.
 • Mayrowetz D. (2008) Making Sense of Distributed Leadership: Exploring the Multiple Usages of the Conccept in the Field. Educational Administration Quarterly, 44(3), 424–435.
 • Olson, L. (2000). Principals try new styles as instructional leaders. Education Week, 20 (9).
 • Olson, L. (2000, November 1). Principals try new styles as instructional leaders. Education Week, 20(9), 1, 15–17.
 • Printy S. (2008) Distributed Leadership: A Quick Tour of Theory and Practice, Michigan Principal‘s Fellowship. Michigan Principals Fellowship Summer Institute.
 • Robinson, V. M. J., C. A. Lloyd, et al. (2008). "The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types." Educational Administration Quarterly 44(5): 635–674.
 • Ross L, Rix M & Gold J (2005) ―Learning Distributed Leadership: Part 1‖ Industrial & Commercial Training 37(3) 130–137
 • Ross, J. A., Hogaboam-Gray, A., & Gray, P. (2004). Prior student achievement, collaborative school processes, and collective teacher efficacy? Leadership and Policy in Schools, 3(3), 163–188.
 • Seibert S.E & M.L Kraimer ve R.C. Liden (2001) A social capital theory of career success. Acadumy of Management Journal. 2001. Vol. 44. No: 2, 219-237.
 • Smylie, M. Conley, S. & Marks, H. (2002). Exploring new approaches to teacher leadership for school improvement. In J. Murphy (Ed.), Educational Leadership Challenge: Redefining leadership for the 21st century. pp. 162-188
 • Spillane, J. P., R. Halverson, and J. B. Diamond. 2001, Investigating school leadership practice: A distributed perspective. Educational Researcher 30(3): 23–28.
 • Spillane, J., Halverson, R., & Diamond, J. (2004). Toward a theory of school leadership practice: Implications of a distributed perspective. Journal of Curriculum Studies, 36(1), 3–34.
 • Spillane, J. 2005. Distributed leadership. The Educational Forum 69(2): 143–50.
 • Spillane, J. 2005. Primary school leadership practice: How the subject matters. School Leadership & Management 25(4): 383–97.
 • Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Tarlaci, S.(2003) Quantum Mechanics: Basic Concepts NeuroQuantology (4) 428–448
 • Töremen F., Okullarda Sosyal Sermaye: Kavramsal Bir Çözümleme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, yıl 8 sayı 32, 556-573, Güz (2002).
 • Yıdırım A. & H.Şimşek (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Beşinci Basım) Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic.A.Ş. Ankara.
 • Walker, D. (2002). Constructivist leadership: standards, equity and learning—weaving whole cloth from multiple strands. In L. Lambert. D. Walker, D. Zimmerman, J. Cooper, M. Gardner, M.D. Lambert, & M. Szabo (Eds.), The constructvist leader. (2nd Ed.). New York: Teachers College Press.
 • Wertsch J.V. (1992) The voice of rationality in a sociocultural approach to mind. In Wygotsky and Education, edited by Luis C. Moll, Cambridge university press. UK.
 • http://www.felsefeevi.net/bilyaskes.html 20.02.2011
 • http://www.genbilim.com/content/view/1148/90/ 22.02.2011
 • http://www.partnersinrenewal.com/articles/Leadership.htm 22.02.2011
 • http://www.allaboutphilosophy.org/dualism.htm 24.01.2011
 • http://plato.stanford.edu/ 28.01.2011
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Dualism_(philosophy_of_mind) 17.01.2011
 • http://www.the-scientist.com/community/posts/list/351.page 05.01.2011
 • http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne08/procs/robertson.pdf 10.04.2011
APA BALOĞLU N (2011). Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. , 127 - 148.
Chicago BALOĞLU Nuri Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. (2011): 127 - 148.
MLA BALOĞLU Nuri Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. , 2011, ss.127 - 148.
AMA BALOĞLU N Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. . 2011; 127 - 148.
Vancouver BALOĞLU N Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. . 2011; 127 - 148.
IEEE BALOĞLU N "Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı." , ss.127 - 148, 2011.
ISNAD BALOĞLU, Nuri. "Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı". (2011), 127-148.
APA BALOĞLU N (2011). Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 127 - 148.
Chicago BALOĞLU Nuri Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.3 (2011): 127 - 148.
MLA BALOĞLU Nuri Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, 2011, ss.127 - 148.
AMA BALOĞLU N Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(3): 127 - 148.
Vancouver BALOĞLU N Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(3): 127 - 148.
IEEE BALOĞLU N "Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.127 - 148, 2011.
ISNAD BALOĞLU, Nuri. "Dağıtımcı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12/3 (2011), 127-148.