Yıl: 2024 Cilt: 35 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 227 - 251 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33417/tsh.1287235 İndeks Tarihi: 08-05-2024

Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı

Öz:
Bu çalışmada psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programının tek ebeveyn annelerin psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve umut düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu desen uygulanmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol gurubu Trabzon ilinde yaşayan 32 tek ebeveyn anneden (Ẋ= 41.53, SS=5.41) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ), Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği (YYDÖ) ve Sürekli Umut Ölçeği (SUÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, iki faktörlü varyans analizi gibi istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programının tek ebeveyn annelerin psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve umut düzeylerinin yükselmesinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçları psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programına katılan tek ebeveyn annelerin psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve umut düzeyi son test puan ortalamalarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu yönündedir.
Anahtar Kelime: Psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programı psikolojik sağlamlık yaşam doyumu umut tek ebeveyn anne

Resilience Psychoeducation Program for Sıngle-Parent Mothers

Öz:
This study aimed to examine the effects of resilience psychoeducation program on single-parent mothers’ resilience, life satisfaction and hope. The experimental and control group of the research consists of 32 single-parent mothers (Ẋ=41.53, SD=5.41) living in Trabzon province. Personal information form, Brief Resilience Scale, Adults Life Satisfaction Scale and Dispositional Hope Scale were used as data collection tools in the study. In this study, pretest-posttest control group design was applied. Analysis of the obtained data used statistical analyses such as the independent groups t-test and two-factor analysis of variance. The results obtained in the research showed that the resilience psychoeducation program had a significant effect on resilience, life satisfaction and hope in single-parent mothers. In addition, the research results show that the psychological resilience, life satisfaction and hope level post-test score averages of single parent mothers who participated in the psychological resilience psycho- education program were higher than the control group.
Anahtar Kelime: Resilience psychoeducation program resilience life satisfaction hope single-parent mother

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abbasi, P., Mahmoodi, F., Ziapour, A., Dehghan, F. ve Parvane, E. (2017). The effectiveness of group hope therapy training on psychological well-being and resilience in divorced women. Middle East Journal of Family Medicine, 7(10), 116-121. doi: 10.5742/MEWFM.2017.93149
 • Akar, A. (2018). Psikolojik sağlamlık programının ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Aras, N. Y. ve Topkaya, N. (2022). Yeni koronavirüs hastalığını (Covid-19) geçirmiş bireylerde travma sonrası büyümede travma sonrası stres belirtileri, psikolojik sağlamlık ve umudun rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 14(Ek 1), 110-120. doi: 10.18863/pgy.1078789
 • Bajaj, B. ve Pande, N. (2016). Mediating role of resilience in the impact of mindfulness on life satisfaction and affect as indices of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 93(1), 63-67. doi: 10.1016/j.paid.2015.09.005
 • Ballesteros, L. M. S., Poleacovschi, C., Weems, C. F., Zambrana, I. G. ve Talbot, J. (2023). Evaluating the interaction effects of housing vulnerability and socioeconomic vulnerability on self-perceptions of psychological resilience in Puerto Rico. International Journal of Disaster Risk Reduction, 84(1), 103476. doi: 10.1016/j.ijdrr.2022.103476
 • Bashir, A., Tariq, A., Khan, A., Ali, I. ve Azman, A. (2023). The challenges and coping strategies of single mothers caring for children with special needs: Experiences from Kashmir, India. Asian Social Work and Policy Review, 17(1), 15-26. doi: 10.1111/aswp.12265
 • Bruininks, P. ve Malle, B. F. (2005). Distinguishing hope from optimism and related affective states. Motivation and Emotion, 29, 324-352. doi: 10.1007/s11031-006-9010-4
 • Chamie, J. (2022). America’s Single Parent Families. Population Levels, Trends, and Differentials, Online, 197-199. doi:10.1007/978-3-031-22479-9_42
 • Connor, K. M. ve Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor Davidson resilience scale (CD RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76-82. doi: 10.1002/da.10113
 • Cömert, S. ve Özbey, S. (2021). Türk Müziği Destekli Psikolojik Sağlamlık Programı: Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Üzerine Etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 1(11), 366-393. doi: 10.21733/ibad.947566
 • Çelik, M., Sanberk, İ. ve Deveci, F. (2017). Öğretmen adaylarının yaşam doyumlarının yordayıcısı olarak psikolojik dayanıklılık ve umutsuzluk. İlköğretim Online, 16(2), 654- 662.https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304725
 • Çınar, M. N. (2019). Sanat uygulamalarına dayalı psiko-eğitim programının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Deepak, K. ve Annalakshmi, N. (2021). Virtues as predictors of resilience among single women. Indian Journal of Positive Psychology, 12(3), 288-298.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-being. Psychological Bulletin, 95 (1), 542–575. doi: 10.1037/0033- 2909.95.3.542
 • Doğan, T. (2015). Kısa psikolojik sağlamlık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.
 • Dor, A. (2021). Single motherhood by choice: Difficulties and advantages. Journal of Educational and Developmental Psychology, 11(1), 18–27. doi: 10.5539/jedp.v11n1p18
 • Federal Statistical Office (2021, Aralık). Comparison of families with children by living arrangements in Germany over time. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/ Tabellen/2-4-lr-familien.html?nn=209096 adresinden elde edildi.
 • Fergusson, D. M., McLeod, G. F. H., Horwood, L. J., Swain, N. R., Chapple, S. ve Poulton, R. (2015). Life satisfaction and mental health problems (18 to 35 years). Psychological Medicine, 45(11), 2427-2436. doi: 10.1017/S0033291715000422
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. baskı). New York: McGraw-hill.
 • Frumkin, H. (2022). Hope, health, and the climate crisis. The Journal of Climate Change and Health, 5(1), 1-7. doi: 10.1016/j.joclim.2022.100115
 • Gao, Y., Yuan, L., Pan, B. ve Wang, L. (2019). Resilience and associated factors among Chinese patients diagnosed with oral cancer. BMC Cancer, 19, 1-9. doi: 10.1186/s12885-019-5679-0
 • Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2013). Using SPSS for windows and macintosh: analyzing and understanding data (7. baskı). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall
 • Gündoğan, S. (2021). The mediator role of the fear of COVID-19 in the relationship between psychological resilience and life satisfaction. Current Psychology, 40(12), 6291-6299. doi: 10.1007/s12144-021-01525-w
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • IJntema, R. C., Burger, Y. D. ve Schaufeli, W. B. (2019). Reviewing the labyrinth of psychological resilience: Establishing criteria for resilience-building programs. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 71(4), 288–304. doi: 10.1037/cpb0000147
 • Joyce, S., Shand, F., Bryant, R. A., Lal, T. J. ve Harvey, S. B. (2018). Mindfulness-based resilience training in the workplace: Pilot study of the internet-based Resilience@ Work (RAW) mindfulness program. Journal of Medical Internet Research, 20(9), 1-13. doi: 10.2196/10326
 • Joyce, S., Shand, F., Tighe, J., Laurent, S. J., Bryant, R. A. ve Harvey, S. B. (2018). Road to resilience: a systematic review and meta-analysis of resilience training programmes and interventions. BMJ Open, 8(6), 1579-1598. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017858
 • Kaba, i., Erol, M., Güç, K. (2017). Yetişkin yaşam doyumu ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-14.
 • Karagöz, Y., Durak, İ. ve Mutlu, H. T. (2021). Türkiye'deki sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlığı ve yaşam doyumu: COVID korkusunun aracı rolü. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 11 (62), 403-417. doi: 10.17066/tpdrd.1001724
 • Karataş, Z. ve Tagay, Ö. (2021). The relationships between resilience of the adults affected by the covid pandemic in Turkey and Covid-19 fear, meaning in life, life satisfaction, intolerance of uncertainty and hope. Personality and Individual Differences, 172, 1-7. doi: 10.1016/j.paid.2020.110592
 • Kılınç, T. ve Sis Çelik, A. (2021). Relationship between the social support and psychological resilience levels perceived by nurses during the COVID 19 pandemic: A study from Turkey. Perspectives in Psychiatric Care, 57(3), 1000-1008. doi: 10.1111/ppc.12648
 • Kim, S. J. ve Lee, Y. H. (2022). Effectiveness of yoga training programs to reduce depression and improve resilience of single mothers. Journal of Exercise Rehabilitation, 18(2), 104-109. doi: 10.12965%2Fjer.2244110.055
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3. Baskı). New York: The Guilford Press.
 • Kong, F., Wang, X., Hu, S. ve Liu, J. (2015). Neural correlates of psychological resilience and their relation to life satisfaction in a sample of healthy young adults. Neuroimage, 123 (1), 165- 172. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.08.020
 • Labrague, L. J. (2021). Resilience as a mediator in the relationship between stress-associated with the Covid-19 pandemic, life satisfaction, and psychological well-being in student nurses: A cross-sectional study. Nurse Education in Practice, 56, 1-6. doi: 10.1016/j.nepr.2021.103182
 • Li, M. ve Luo, Y. (2023). Physical disability, psychological resilience and COVID-related changes in depressive symptoms among US older adults. The Journals of Gerontology: Series B, gbad025. doi: 10.1093/geronb/gbad025
 • Liang, L. A., Berger, U. ve Brand, C. (2019). Psychosocial factors associated with symptoms of depression, anxiety and stress among single mothers with young children: A population- based study. Journal of Affective Disorders, 242(1), 255-264. doi: 10.1016/j.jad.2018.08.013
 • Liu, Y., Yang, X., Wu, Y., Xu, Y., Zhong, Y. ve Yang, S. (2023). The Relationship between Job Satisfaction and Depressive Symptoms among Chinese Adults Aged 35–60 Years: The Mediating Role of Subjective Well-Being and Life Satisfaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), 1-13. doi: 10.3390/ijerph20032023
 • Luthans, F. ve Jensen, S. M. (2002). Hope: A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review, 1(3), 304-322. doi: 10.1177/1534484302013003
 • Matalon, C., Turliuc, M. N. ve Mairean, C. (2022). Children's opposition, marital and life satisfaction: the mediating role of parenting stress. Family Relations, 71(4), 1785-1801. doi: 10.1111/fare.12670
 • Mealer, M., Hodapp, R., Conrad, D., Dimidjian, S., Rothbaum, B. O. ve Moss, M. (2017). Designing a resilience program for critical care nurses. AACN Advanced Critical Care, 28(4), 359-365. doi: 10.4037/aacnacc2017252
 • Maldonando, L. C. (2018). Doing better for single-parent families, the US compared to 45 countries. (Unpublished Doctoral thesis). University of California, Los Angeles.
 • Munoz, R. T., Hanks, H. ve Hellman, C. M. (2020). Hope and resilience as distinct contributors to psychological flourishing among childhood trauma survivors. Traumatology, 26(2), 177–184. doi: 10.1037/trm0000224
 • Murry, V. M., Bynum, M. S., Brody, G. H., Willert, A. ve Stephens, D. (2001). African American single mothers and children in context: A review of studies on risk and resilience. Clinical Child and Family Psychology Review, 4(1), 133-155. doi: 10.1023/A:1011381114782
 • Odacı, H., Ülken, E. ve Bülbül, K. (2022a). Tek ebeveyn olan annelerin psikolojik sağlamlıkları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkide umut ve affetmenin aracı rolü. Ege Eğitim Dergisi, 23(1), 1-17. doi: 10.12984/egeefd.939069
 • Odacı, H., Ülken, E. ve Bülbül, K. (2022b). Tek ebeveyn olan annelerin bilişsel esneklikleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki: psikolojik sağlamlığın aracı rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22(55), 305-338. doi: 10.21560/spcd.vi.926494
 • Özçetin, Y. S. Ü. ve Hiçdurmaz, D. (2020). Kanser Deneyiminde Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Büyümeyi Artırıcı Yapılandırılmış Grupla Güçlendirme Programı. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(1), 51-58. doi:10.5222/HEAD.2020.051
 • Özkan, M. S. (2021). Psikolojik sağlamlık odaklı psiko-eğitim programının bir grup yetişkinin psikolojik sağlamlık, duygusal zeka ve toplumsal ilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Pavot, W. ve Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5(2), 164–172.
 • Pleeging, E., Van Exel, J. ve Burger, M. (2022). Characterizing hope: An interdisciplinary overview of the characteristics of hope. Applied Research in Quality of Life, 17(3), 1681-1723. doi: 10.1007/s11482-021-09967-x
 • Pollmann-Schult, M. (2018). Single motherhood and life satisfaction in comparative perspective: Do institutional and cultural contexts explain the life satisfaction penalty for single mothers?. Journal of Family Issues, 39(7), 2061-2084. doi: 10.1177%2F0192513X17741178
 • Reyes, M. F., Satorres, E. ve Meléndez, J. C. (2020). Resilience and socioeconomic status as predictors of life satisfaction and psychological well-being in Colombian older adults. Journal of Applied Gerontology, 39(3), 269-276. doi: 10.1177/0733464819867554
 • Ringbäck Weitoft, G., Haglund, B. ve Rosén, M. (2000). Mortality among lone mothers in Sweden: a population study. Lancet, 355(9211), 1215-1219. doi: 10.1016/S0140-6736(00)02087-0
 • Sarıçam, H., Deveci, M. ve Ahmetoğlu, E. (2020). The examination of hope, intolerance of uncertainty and resilience levels in parents having disabled children. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, 10(1). doi: 10.18844/gjpr.v10i1.4398
 • Satıcı, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 102, 68-73. doi: 10.1016/j.paid.2016.06.057
 • Satıcı, S. A., Kayış, A. R., Satıcı, B., Griffiths, M. D. ve Can, G. (2020). Resilience, hope, and subjective happiness among the Turkish population: Fear of COVID-19 as a mediator. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-16. doi: 10.1007/s11469-020-00443- 5 Scioli, A., Ricci, M., Nyugen, T. ve Scioli, E. R. (2011). Hope: Its nature and measurement. Psychology of Religion and Spirituality, 3(2), 78-97. doi: doi/10.1037/a0020903
 • Snyder, C. R. (2000). The past and possible futures of hope. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 11-28. doi: 10.1521/jscp.2000.19.1.11
 • Stavrova, O. ve Fetchenhauer, D. (2015). Single parents, unhappy parents? Parenthood, partnership, and the cultural normative context. Journal of Cross-Cultural Psychology, 46(1), 134-149. doi: 10.1177%2F0022022114551160
 • Stritzel, H. ve Crosnoe, R. (2023). Unpacking the linkages between single parent households and early adolescent adjustment. Social Science Research, 110(1), 102841. doi: 10.1016/j.ssresearch.2022.102841
 • Struffolino, E. ve Bernardi, L. (2017). Vulnerability of single mothers in Switzerland from a life course perspective. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 37(2), 123–141. doi: 10.3262/ ZSE1702123
 • Şahin, H. ve Türk, F. (2021). The impact of cognitive-behavioral group psycho-education program on psychological resilience, irrational beliefs, and well-being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 39(4), 672-694. doi: 10.1007/s10942-021-00392-5
 • Tamarit, A., De la Barrera, U., Schoeps, K., Castro Calvo, J. ve Montoya Castilla, I. (2023). Analyzing the role of resilience and life satisfaction as mediators of the impact of COVID 19 worries on mental health. Journal of Community Psychology, 51(1), 234-250. doi: 10.1002/jcop.22900
 • Tarhan, S., Bacanlı, H. (2015). Sürekli umut ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 1-14.
 • Tatarer, Z. (2020). Çocuk ve ergenler için psikolojik sağlamlık programı'nın baba kaybı yaşamış çocukların psikolojik sağlamlık düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul.
 • Tawnley, K. F., Edmondson, M. E. ve Meszaros, P. S. (1991). Self sufficiency for single parent families. An Integrated Approach. Journal of Home Economics, 83(2), 16-19.
 • Taylor, Z. E. ve Conger, R. D. (2017). Promoting strengths and resilience in single mother families. Child Development, 88(2), 350-358. doi: 10.1111/cdev.12741
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2022, Mayıs). İstatistiklerle Aile, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2021-45632 adresinden elde edildi.
 • U.S. Census Bureau. (2016). America's families and living arrangements. https://www.census.gov/data/tables/2016/demo/families/cps-2016.html adresinden elde edildi.
 • Uygur, S. S. (2018). Yaşam doyumunun yordanmasında kendini açma ve sosyal desteğin rolü. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 16-33.
 • Uz Baş, D. D. ve Yurdabakan, D. D. İ. (2017). Psikolojik sağlamlık ve okul ikliminin ortaokul öğrencilerinin yaşam doyumunu yordama gücü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 202-214. doi: 10.21764/efd.32175
 • Vetter, M. H., Vetter, M. K. ve Fowler, J. (2018). Resilience, hope and flourishing are inversely associated with burnout among members of the Society for Gynecologic Oncology. Gynecologic Oncology Reports, 25, 52-55. doi: 10.1016/j.gore.2018.06.002
 • Wu, X., Xu, H., Zhang, X., Han, S., Ge, L., Li, X. ve Zhang, X. (2021). Self-efficacy, hope as mediators between positive coping and resilience among patients with gastric cancer before the first chemotherapy. Cancer Nursing, 44(1), 79-85. doi: 10.1097/NCC.0000000000000753
 • Yıldırım, M. ve Arslan, G. (2022). Exploring the associations between resilience, dispositional hope, preventive behaviours, subjective well-being, and psychological health among adults during early stage of COVID-19. Current Psychology, 41(8), 5712-5722. doi: 10.1007/s12144-020- 01177-2
 • Zheng, W., Huang, Y. ve Fu, Y. (2020). Mediating effects of psychological resilience on life satisfaction among older adults: A cross sectional study in China. Health & Social Care in the Community, 28(4), 1323-1332. doi: 10.1111/hsc.12965
 • Zhou, X., Wu, X. ve Zhen, R. (2018). Self-esteem and hope mediate the relations between social support and post-traumatic stress disorder and growth in adolescents following the Ya’an earthquake. Anxiety, Stress, & Coping, 31(1), 32-45. doi: 10.1080/10615806.2017.1374376
APA Ülken E, ODACI H (2024). Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. , 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
Chicago Ülken Emine,ODACI Hatice Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. (2024): 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
MLA Ülken Emine,ODACI Hatice Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. , 2024, ss.227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
AMA Ülken E,ODACI H Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. . 2024; 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
Vancouver Ülken E,ODACI H Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. . 2024; 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
IEEE Ülken E,ODACI H "Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı." , ss.227 - 251, 2024. 10.33417/tsh.1287235
ISNAD Ülken, Emine - ODACI, Hatice. "Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı". (2024), 227-251. https://doi.org/10.33417/tsh.1287235
APA Ülken E, ODACI H (2024). Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 35(2), 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
Chicago Ülken Emine,ODACI Hatice Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. Toplum ve Sosyal Hizmet 35, no.2 (2024): 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
MLA Ülken Emine,ODACI Hatice Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.35, no.2, 2024, ss.227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
AMA Ülken E,ODACI H Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2024; 35(2): 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
Vancouver Ülken E,ODACI H Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2024; 35(2): 227 - 251. 10.33417/tsh.1287235
IEEE Ülken E,ODACI H "Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı." Toplum ve Sosyal Hizmet, 35, ss.227 - 251, 2024. 10.33417/tsh.1287235
ISNAD Ülken, Emine - ODACI, Hatice. "Tek Ebeveyn Annelere Yönelik Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Psiko-Eğitim Programı". Toplum ve Sosyal Hizmet 35/2 (2024), 227-251. https://doi.org/10.33417/tsh.1287235