Yıl: 2024 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 534 - 543 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/nurses.2023-98965 İndeks Tarihi: 07-06-2024

Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study

Öz:
Objective: Many psychosocial problems are observed in patients hospitalized in the intensive care unit, related to the disease, intensive care unit conditions and individual factors. Developing psy- chosocial problems cause delays in patients' recovery and prolongation of hospital stay. Accordingly holistic approach, nurses play a critical role in identifying and addressing their patients' psychosocial needs alongside their physical care. However, nurses are required to be pro- ficient to provide psychosocial care. To ascertain the psychosocial care- giving status and competence of intensive care nurses, a descriptive and correlational study methodology was used. Material and Methods: 100 intensive care nurses who worked in the intensive care unit made up the study's sample. Between March 25 and April 15, 2022, the In- dividual Characteristics Form and the Psychosocial Care Proficiency Self-Assessment Scale were used to gather the data through Google Forms. Using the SPSS for Windows 22.0 program, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis test, and the Pearson's correlation test were used to analyse the data. Results: It was determined that the psy- chosocial care proficiencies of intensive care nurses were moderate, and there was no statistically significant difference between the nurses' individual characteristics and scale score averages.Conclusion: In this study, it was determined that the psychosocial care proficiencies of in- tensive care nurses were moderate. The psychosocial care proficiency of intensive care nurses is crucial for the quality of patient care. For this reason, it may be recommended to plan studies to identify prac- tices that support increasing the psychosocial care proficiencies of in- tensive care nurses.
Anahtar Kelime: Intensive care units nurses mental health psychosocial care

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Psikososyal Bakım Verme Durumları ve Yetkinlikleri: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Araştırma

Öz:
Amaç: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda hastalık, yoğun bakım ünitesi şartları ve bireysel faktörler ile ilişkili birçok psikososyal sorun görülmektedir. Gelişen psikososyal sorunlar hastaların iyileşme- sinde gecikmelere ve hastanede kalış süresinde uzamaya neden olmak- tadır. Bütüncül yakla şım gere ğince hem şireler, hastalar ının fiziksel bakımının yanı sıra psikososyal ihtiyaçlar ının belirlenmesinde ve so- runların giderilmesinde kritik bir role sahiptir. Ancak hemşirelerin psi- kososyal bakım sağlaması için yetkin olması gereklidir. Çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin psikososyal bakım verme durumlarını ve yetkin- liklerinin belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma ti- pinde gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini yoğun bakımda çalışan 100 yoğun bakım hemşiresi oluşturdu. Veriler, 25 Mart-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Google Forms aracılığıyla Bi- reysel Özellikler Formu ve Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlen- dirme Ölçeği kullanılarak elde edildi. Verilerin analizinde SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak Mann-Whitney U testi, Kruskal- Wallis testi ve Pearson korelasyon testi yöntemleri uygulandı. Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerinin psikososyal bakım yetkinliklerinin orta dü- zeyde olduğu, hemşirelerin bireysel özellikleri ile ölçek puan ortalama- ları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi. Sonuç: Bu çalışmada, yoğun bakım hemşirelerinin psikososyal bak ım verme yetkinliklerinin orta düzeyde oldu ğu saptanmıştır. Yoğun bakım hem- şirelerinin psikososyal bakım yetkinliği hasta bakım kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yoğun bakım hemşirelerinin psi- kososyal bakım yetkinliklerinin artırılmasını destekleyen uygulamaların saptanmasına yönelik çalışmaların planlanması önerilebilir.
Anahtar Kelime: Yoğun bakım ünitesi hemşire ruh sağlığı psikososyal bakım

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Wade DM, Hankins M, Smyth DA, Rhone EE, Mythen MG, Howell DC, et al. Detecting acute distress and risk of future psychological morbidity in critically ill patients: validation of the intensive care psychological assessment tool. Crit Care. 2014;18(5):519. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 2. Alaca Ç, Yiğit R, Özcan A. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta ve hem şire görüşlerinin karşılaştırılması [Comparison of nurses' and patients' opinions about their ex- periences during the disease process of inpatients in the intensive care unit]. Journal of Psychiatric Nursing. 2011;2(2):69-74. [Link]
 • 3. Kılıçkaya Ergin A, Arabacı LB, Satıl EM. Yoğun bakımda yatan hastalar ın yakınlarının bakım verme yükü ve psikososyal uyumları arasındaki ilişki [The relationship between caregiver burden and psychosocial adjustment of pa- tient's relatives in intensive care unit]. Journal ofİzmir Katip Çelebi university Faculty of Health Sciences; 2020;5(3):281-9. [Link]
 • 4. uzelli D, Akın Korhan E. Yoğun bakım hastalarında duyusal girdi sorunları ve hemşirelik yaklaşımı [Sensory input problems of intensive care patients and nursing approach]. Florence Nightingale Journal of Nursing. 2014;22(2):120- 8. [Crossref]
 • 5. Gómez-Carretero P, Monsalve V, Soriano JF, de Andrés J. Alteraciones emo- cionales y necesidades psicológicas de pacientes en una unidad de Cuida- dos Intensivos [Emotional disorders and psychological needs of patients in an Intensive Care unit]. Med Intensiva. 2007;31(6):318-25. Spanish. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Adsay E, Dedeli Ö. Yoğun bakım ünitesinden taburcu olan hastaların yoğun bakım deneyimlerinin de ğerlendirilmesi [Assessment of experiences of pa- tients discharged from intensive care units]. Journal of Critical Care. 2015;6(3):90-7. [Crossref]
 • 7. Alaca Ç. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hem şireliğine duyulan gereksin- menin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Mersin: Mersin Üniversitesi; 2008. [Erişim tarihi: 10.04.2022] Available from: [Link]
 • 8. Mercan Ş. Onkoloji hem şirelerinin psikososyal bak ım uygulamalar ı ve ihtiyaçlarının belirlenmesi [Doktora tezi]. Ankara: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; 2020. [Erişim tarihi: 10.04.2022] Available from: [Link]
 • 9. Arslan Y, Yazıcı G. Yoğun bakım hemşirelerinin psikososyal bakım yaklaşımı ve konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin rolü [Psychosocial care ap- proach of intensive care nurses and the role of consultation-liaison psychiatric nursing]. Turkish Journal of Health Research. 2021;2(2):29-35. [Link]
 • 10. Dedeli Ö, Durmaz Akyol A. Yoğun bakım hastalarında psikososyal sorunlar [Psychosocial problems in intensive care patients]. Journal of Intensive Care Nursing. 2008;12(1-2):26-32. [Link]
 • 11. Bozkurt, G, Türkmen E. Yoğun bakım hemşireliğinde sertifika programlar ı [Certification programs in intensive care nursing]. Journal of the Turkish So- ciety of Critical Care Nurses. 2019;23(2):107-13. [Link]
 • 12. Yoo HJ, Lim OB, Shim JL. Critical care nurses' communication experiences with patients and families in an intensive care unit: a qualitative study. PLoS One. 2020;15(7):e0235694. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 13. Chivukula u, Hariharan M, Rana S, Thomas M, Andrew A. Enhancing hospi- tal well-being and minimizing intensive care unit trauma: cushioning effects of psychosocial care. Indian J Crit Care Med. 2017;21(10):640-5. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Üzar Özçetin YS, Hiçdurmaz D. İhmal edilen bir gerçek: duyusal problem- lerin yoğun bakım hastalarına etkileri [A neglected truth: sensory deprivations effects on intensive care unit patients]. Journal of Hacettepe university Fac- ulty of Nursing. 2015:75-81. [Link]
 • 15. Rostami S, Esmaeali R, Jafari H, Cherati JY. Perception of futile care and caring behaviors of nurses in intensive care units. Nurs Ethics. 2019;26(1):248-55. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Çam M, Küli ğ D. Yoğun bakımda tedavi gören ya şlı bireylerin psikososyal gereksinimleri [Psychosocial needs of elderly patients in intensive care unit]. Turkiye Klinikleri Journal Health Sciences. 2018;3(3):284-90. [Crossref]
 • 17. Pehlivan T. Onkoloji hemşirelerinin hastaların psikososyal gereksinimlerini tanılama becerileri [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2013. [Erişim tarihi: 11.04.2022] Available from: [Link]
 • 18. Yıldırım S, Şimşek E, Geridönme K, Basma Ş, Vurak Ü. Examination of the knowledge and practices of nurses about consultation liaison psychiatry nurs- ing. Journal of Psychiatric Nursing. 2019;10(2):96-102. [Crossref]
 • 19. Karataş H, Kelleci M. Development and validity and reliability study of a Turk- ish Psychosocial Care Competence Self-Assessment Scale. Journal of Psy- chiatric Nursing. 2021;12(3):263-71. [Link]
 • 20. Kara H. Yoğun bakım hastalarında ağrı değerlendirilmesi ve yo ğun bakım hemşirelerinin ağrıyla ilgili bilgi ve davranışları [Yüksek lisans tezi]. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi; 2019. [Eri şim tarihi: 10.04.2022] Available from: [Link]
 • 21. Eysenbach G. Improving the quality of Web surveys: the Checklist for Re- porting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES). J Med Internet Res. 2004;6(3):e34. Erratum in: doi:10.2196/jmir.2042. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 22. Sancak H. Hem şirelerin psikososyal bak ım yetkinlikleri ile e ğitim gereksin- imlerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 10.04.2022] Available from: [Link]
 • 23. Davut E. Hemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerinin ve ilişkili faktörlerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi; 2022. [Erişim tarihi: 11.04.2022] Available from: [Link]
 • 24. Aktaş Y, Baysan Arabacı L. Yoğun bakımda hasta ve ailesiyle iletişim [Com- munication with patients and their families in the intensive care unit]. Journal of İzmir Katip Çelebi university Faculty of Health Sciences. 2016;1(3):39-43. [Link]
 • 25. Nunes VV, Feitosa LGGC, Fernandes MA, Almeida CAPL, Ramos CV. Pri- mary care mental health: nurses' activities in the psychosocial care network. Revistabrasileira de Enfermagem. 2020;73(Suppl 1):e20190104. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Aksoy A, Kelleci M, Yağmur S. Sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir sorun: hemşirelerin psikososyal bakımla ilgili görüşleri, bilgi düzey- leri ve bak ımın önündeki engeller [An important problem regarding the im- provement of the quality of health care: nurses' views on and knowledge of psychosocial care, and barrier to healthcare]. Journal of Performance and Quality in Health. 2015;10:51-64. [Link]
APA Saygın Şahin B, Kutlu F (2024). Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. , 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
Chicago Saygın Şahin Buse,Kutlu Fatma Yasemin Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. (2024): 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
MLA Saygın Şahin Buse,Kutlu Fatma Yasemin Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. , 2024, ss.534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
AMA Saygın Şahin B,Kutlu F Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. . 2024; 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
Vancouver Saygın Şahin B,Kutlu F Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. . 2024; 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
IEEE Saygın Şahin B,Kutlu F "Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study." , ss.534 - 543, 2024. 10.5336/nurses.2023-98965
ISNAD Saygın Şahin, Buse - Kutlu, Fatma Yasemin. "Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study". (2024), 534-543. https://doi.org/10.5336/nurses.2023-98965
APA Saygın Şahin B, Kutlu F (2024). Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 16(2), 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
Chicago Saygın Şahin Buse,Kutlu Fatma Yasemin Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 16, no.2 (2024): 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
MLA Saygın Şahin Buse,Kutlu Fatma Yasemin Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, 2024, ss.534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
AMA Saygın Şahin B,Kutlu F Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2024; 16(2): 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
Vancouver Saygın Şahin B,Kutlu F Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2024; 16(2): 534 - 543. 10.5336/nurses.2023-98965
IEEE Saygın Şahin B,Kutlu F "Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 16, ss.534 - 543, 2024. 10.5336/nurses.2023-98965
ISNAD Saygın Şahin, Buse - Kutlu, Fatma Yasemin. "Psychosocial Caregiving Status and Proficiency of Intensive Care Nurses: A Descriptive and Correlational Study". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 16/2 (2024), 534-543. https://doi.org/10.5336/nurses.2023-98965