Yıl: 2024 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 106 - 118 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/sportsci.2023-99838 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği

Öz:
Amaç: Araştırmanın amacı, pandemi döneminde fiziksel katı- lımın sınırlı olduğu açık alan rekreasyon uygulamalarının, 360 derece sanal ders turlarıyla eğitim-öğretim sürecine olan etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın çalışma grubunu “rekreasyon uy- gulamaları” dersini alan 6 kız 9 erkek (n=15) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin etkin bir şekilde katılımını sağlamak için 8 haftal ık bir süre zarfında sanal bir sınıf ortamı oluşturulmuş ve bu ortamda dersler işlenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemleri içerisinden bütüncül tek durum deseni kullan ılmıştır. Öğrencilere sanal ders platformu de- neyimleri sonrasında 17 soruluk yarı yapılandırılmış sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler NVivo program ı yardımıyla içerik analizi yap ı- larak yorumlanmıştır. Bulgular: Rekreasyon uygulamaları dersinin sanal ders platformunda işlenmesi, pandemi sürecinde uygulamalı ders- lerin işlenişi açısından anlaşılır ve faydalı bulunmuştur. Platformun ger- çek alan hissi yaratt ığı düşünülmüş ve alan bilgisi sa ğladığı fark edilmiştir. Sanal rekreasyon alanlar ını deneyimleme üzerine yap ılan araştırmada, katılımcılar gerçek alan hissi yaşadıklarını belirtmiştir. Bu deneyimler genellikle olumlu geri dönü şler içermekte olup, sanal tur- ların bilgi aktarımında ve dersin verimliliğinde etkili olduğu vurgulan- mıştır. Öğrenciler, sanal turların ders motivasyonunu artırdığını, gerçek alan hissi oluşturduğunu ve öğrenme sürecini kolaylaştırdığını ifade et- miştir. Ancak bazı katılımcılar, sanal turun gerçeklik hissi olu şturma- dığını ve sosyalle şmeyi k ısıtladığını belirtmiştir, gerçek alanla kıyaslandığında bu platformda eksik kalabilecek yönler olduğunu açığa çıkarmaktadır. Sonuç: Genel olarak, ö ğrencilerin çoğu sanal turlar ı olumlu bulmuş, ders tekrarı ve sınav hazırlığı için tercih edebilecekle- rini belirtmiştir. Öğrenci geri bildirimlerine göre, 360 sanal turların rek- reasyon derslerinde etkili bir e ğitim arac ı olarak kullan ılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu proje 2022 yılında Trabzon Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelime: COVID-19 uzaktan eğitim sanal eğitim

Outdoor Recreation Practices in the Pandemic Process Virtual Course Platform: A Qualitative Research Sample

Öz:
Objective: The aim of the study is to examine the effect of outdoor recreation practices, in which physical participation is lim- ited during the pandemic period, on the education and training process with 360-degree virtual lesson tours. Material and Methods: The study group of the research consisted of 6 female and 9 male students (n=15) taking the "recreation Practices" course. In order to ensure the effective participation of the students, a virtual classroom environment was created and lessons were taught in this environment over a period of 8 weeks. In the study, a holistic single case design was used among qualitative research methods. Semi-structured questions consisting of 17 questions were asked to the students after their virtual course plat- form experiences and the data obtained were interpreted by content analysis with the help of NVivo program.Results: Teaching the recre- ation practices course on the virtual course platform was found to be un- derstandable and useful in terms of teaching applied courses during the pandemic process. The platform was thought to create a real field feel- ing and it was realized that it provided field knowledge. In the research on experiencing virtual recreation areas, participants stated that they experienced the feeling of real space. These experiences generally in- cluded positive feedback and it was emphasized that virtual tours were effective in knowledge transfer and efficiency of the course. Students stated that virtual tours increased course motivation, created a sense of real space and facilitated the learning process. However, some partici- pants stated that the virtual tour does not create a sense of reality and restricts socialization, revealing that there are aspects that may be lack- ing in this platform compared to the real field.Conclusion: In general, most of the students found the virtual tours positive and stated that they would prefer them for course repetition and exam preparation. Based on student feedback, it was concluded that 360 virtual tours can be used as an effective educational tool in recreation courses. This project was supported by Trabzon University BAP Coordination Unit in 2022.
Anahtar Kelime: COVID-19 distance education virtual education

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Deliveli K. Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi. In- ternational Eurasian Conference on Educational & Social Studies; October 22-24, 2021; Antalya. 2021. p.811-24. [Link]
 • 2. Alper A. Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: durum çalışması [K-12 distance education in the pandemic process: a case study]. Milli Eğitim. 2020;49(1):45-67. [Crossref]
 • 3. Şen Ö, Kızılcalıoğlu G. COvID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin uzaktan öğretime yönelik görüşlerinin belirlenmesi [De- termining the views of university students and academics on distance edu- cation during the COvID-19 pandemic]. Uluslararası 3B yazıcı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Dergisi. 2020;4(3):239-52. [Crossref]
 • 4. Basilaia G, Kvavadze D. Transition to online education in schools during a SARS-Cov-2 coronavirus (COvID-19) pandemic in georgia. Pedagogical Re- search. 2020;5(4):em0060. [Crossref]
 • 5. Ghanbarzadeh R, Ghapanchi AH. Investigating various application areas of three dimensional virtual worlds for higher education. British Journal of Ed- ucational Technology. 2018;49(3):370-84. [Crossref]
 • 6. Mayer RE. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. 2nd ed. New York: Cambridge University Press; 2014. [Crossref]
 • 7. Bozkurt A. Türkiye'de uzaktan e ğitimin dünü, bugünü ve yar ını [The past, present and future of the distance education in Turkey]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 2017;3(2):85-124. [Link]
 • 8. Kavuk E, Demirtaş H. COvID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar [Difficulties experienced by teachers in the dis- tance education during CO vID-19 pandemic]. E-International Journal of Pedandragogy, 2021;1(1):55-73. [Crossref]
 • 9. Solak Hİ, ütebay G, Yalçın B. Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital or- tamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması [Exam success of distance edu- cation students in printed and digital media comparison]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 2020;6(1):41-52. [Link]
 • 10. Işık T. Dijital ileti şim çerçevesinde aç ık ve uzaktan ö ğrenme. Arslan M, Ömeroğlu G, Ata A, Albayrak M, editörler. Pandemi Sonrası Dönemde Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim. Erzurum: Atatürk üniversitesi Yayınları; 2012. p.8-29. [Link]
 • 11. Akgün Aİ. COvID-19 sürecinde acil durum uzaktan e ğitimi yoluyla verilen muhasebe eğitimine yönelik öğrenci görüşleri [Student opinions on account- ing education provided through emergency distance education during the COvID-19 period]. Açık ö ğretim Uygulamalar ı ve Araştırmaları Dergisi. 2020;6(4):208-36. [Link]
 • 12. Akdemir Ö. Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim [Distance education in Turk- ish higher education]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2011;1(2):69-71. [Link]
 • 13. Taylor GL, Disinger JF. The potential role of virtual reality in environmental ed- ucation. Journal of Environmental Education. 1997;28(3):38-43. [Crossref]
 • 14. De Freitas S, Oliver M. How can exploratory learning with games and simu- lations within the curriculum be most effectively evaluated. Computers & Ed- ucation. 2006;46(3):249-64. [Crossref]
 • 15. Kim J, Song YS. Instructional design guidelines for virtual reality in classroom applications. ERIC. ED415832. 1997. [Link]
 • 16. Bozkurt A. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencile- rinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: bir metafor analizi [Images and perceptions of primary school students towards distance education during coronavirus (Covid-19) pandemic: a metaphor analysis]. U şak üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020;6(2):1-23. [Crossref]
 • 17. Sarı T, Nayır F. Pandemi dönemi e ğitim: sorunlar ve f ırsatlar [Education in the pandemic period: challenges and opportunities]. Turkish Studies, 2020;15(4):959-75. [Crossref]
 • 18. Kayabaşı Y. Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması [virtual reality and its use for educational purposes]. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2005;4(3):151-66. [Link]
 • 19. Tuncer M, Taşpınar M. Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar [The future of education and training in virtual environments and pos- sible problems]. Sosyal Bilimler Dergisi. 2008;10(1):125-44. [Link]
 • 20. Eğitim Kataloğu [İnternet]. Ders Bilgi Paketleri. Erişim tarihi: 01.10.2023 Erişim linki: [Link]
 • 21. Türkmen H. Informal (s ınıf-dışı) fen bilgisi e ğitimine tarihsel bak ış ve eğitimimize entegrasyonu [Historical overview of informal (out-of-classroom) science education and its integration into our education]. Çukurova üniver- sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;3(39):46-59. [Link]
 • 22. Tatar N, Ba ğrıyanık KE. Fen ve teknoloji dersi ö ğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görü şleri [Opinions of science and technology teachers about outdoor education]. İlköğretim Online. 2012;11(4):883-96. [Link]
 • 23. Kalkan A. Açık alan rekreasyonu, doğa sporları yapan bireylerin bu sporları yapma nedenleri: Antalya örneği [Yüksek lisans tezi]. Antalya: Akdeniz üniver- sitesi; 2012. Erişim tarihi: 01.10.2023 [Link]
 • 24. Özen A. Mimari sanal gerçeklik ortamlarında algı psikolojisi. Akademik Bilişim Bilgi Teknolojileri Kongresi Iv; 9-11 Şubat 2006; Denizli: Pamukkale üniver- sitesi; 2006. p.3-4. [Link]
 • 25. Fakhrurrozi M, Sari YP. virtual tour application of natural tourism in Bandar Lampung City based on android. The 5th International Conference on Infor- mation Technology and Bussiness. 2019:186-93. [Link]
 • 26. Sava C. The Influence of virtual Tours on Romanian Tourism, ICT in Tourism and Hospitalty. International Scientific Conference, ICT and E-Business Re- lated Research. 2016:559-63. [Crossref]
 • 27. Osman A, Wahab NA, Ismail MH. Development and evaluation of an inter- active 360 virtual tour for tourist destination. Journal of Information Technol- ogy Impact. 2009;9(3):178-82. [Link]
 • 28. Mosley PA, Xiao D. Touring the Campus Library from the World Wide Web. Reference Services Review. 1996;24(4):7-14. [Crossref]
 • 29. Xiao D. Experiencing the library in a panorama virtual reality environment. Library Hi Tech. 2000;18(2):177-84. [Crossref]
 • 30. Nooriafshar M, Williams R, Maraseni T. The use of virtual reality in educa- tion. American Society of Business and Behavioral Sciences (ASBBS) 2004 Seventh Annual International Conference 6-8 Aug 2004, Cairns, Australia. 2004. [Link]
 • 31. Creswell JW, ed. Sözbilir M, çeviri editörü. Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2019.
 • 32. Çelik H, Başer Baykal N, Kılıç Memur HN. Nitel veri analizi ve temel ilkeleri [Qualitative data analysis and fundamental principles]. E ğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020;8(1):379-406. [Crossref]
 • 33. Işık KC, Karagöz Y. Bankacılık reklamlarının nitel video analizi ile incelen- mesi: Nvivo 10 örneği [Investigation of banking advertisements with qualita- tive video analysis: example of N vivo 10]. Electronic Journal of Social Sciences. 2019;18(72):1558-79. [Crossref]
 • 34. Reisoğlu İ, Koçak Ö. 3B Sanal Ö ğrenme Ortamlarının Eğitimde Kullanımı: Karşılaştırmalı Analiz. 1. Basım. Ankara: Pegem Akademi; 2017. [Link]
APA ozdemir isik b, Kaya S (2024). Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. , 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
Chicago ozdemir isik buket,Kaya Sabiha Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. (2024): 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
MLA ozdemir isik buket,Kaya Sabiha Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. , 2024, ss.106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
AMA ozdemir isik b,Kaya S Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. . 2024; 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
Vancouver ozdemir isik b,Kaya S Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. . 2024; 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
IEEE ozdemir isik b,Kaya S "Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği." , ss.106 - 118, 2024. 10.5336/sportsci.2023-99838
ISNAD ozdemir isik, buket - Kaya, Sabiha. "Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği". (2024), 106-118. https://doi.org/10.5336/sportsci.2023-99838
APA ozdemir isik b, Kaya S (2024). Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
Chicago ozdemir isik buket,Kaya Sabiha Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 16, no.1 (2024): 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
MLA ozdemir isik buket,Kaya Sabiha Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, 2024, ss.106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
AMA ozdemir isik b,Kaya S Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 2024; 16(1): 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
Vancouver ozdemir isik b,Kaya S Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 2024; 16(1): 106 - 118. 10.5336/sportsci.2023-99838
IEEE ozdemir isik b,Kaya S "Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği." Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 16, ss.106 - 118, 2024. 10.5336/sportsci.2023-99838
ISNAD ozdemir isik, buket - Kaya, Sabiha. "Pandemi Sürecinde Açık Alan Rekreasyon Uygulamaları Sanal Ders Platformu: Nitel Araştırma Örneği". Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 16/1 (2024), 106-118. https://doi.org/10.5336/sportsci.2023-99838