Yıl: 2024 Cilt: 44 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/medsci.2023-99126 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışma, Matranga ve ark.n ın geliştirdiği “Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği”ni [The VaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK)] Türk diline ve kültürüne adapte etmeyi ve ölçeğin ge- çerlik ve güvenirlik özelliklerini test etmeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yön- temler: Araştırma, Aralık 2022-Mart 2023 tarihleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvuran 300 kadın katılımcıyla gerçekleştirildi. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. İstatistiksel analizler IBM SPSS (25.0) ve AMOS (25.0) programları ile gerçekleştirildi. Bulgular: Ölçeğin dil geçerliği çeviri-geri çeviri yöntemi kullanarak sağlandı. Bu bağlamda, 4 uzman ve bir Türkçe dil uzmanından görüş alındı. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Türkçe uyarlamada elde edilen ölçek, 16 madde ve 3 alt boyut- tan oluştu. Toplam aç ıklanan varyans %57,26 olarak hesapland ı. Orijinal ölçekte olduğu gibi ilk faktör “Aşılar hakkındaki genel bilgi”, ikinci faktör “HPV enfeksiyonu hakkındaki genel bilgi” ve üçüncü faktör “HPV’ye karşı aşılanmaya yönelik tutum” olarak isimlendirildi. Doğrulayıcı faktör analizi, ölçeğin 3 faktörlü yapısını doğruladı. Model uyum indeksleri χ2/sd=2,212, yaklaşık hatalar ın ortalama karekökü=0,064, Kar şılaştırmalı Uyum İn- deksi=0,944, Uyum İyiliği İndeksi=0,935, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İn- deksi=0,903, Normla ştırılmış Uyum İndeksi=0,903 ve Tucker-Lewis İndeksi=0,928 olarak hesaplandı. İç tutarlılık ve ayırt edici geçerlik analiz- leri, ölçeğin madde iç tutarlılığını ve ayırt edici geçerliğini destekledi. Öl- çeğin güvenirli ği için iç tutarl ılık Cronbach alfa katsay ısı 0,801 olarak hesaplandı. Spearman-Brown katsay ısı ise 0,874 olarak bulundu. Sonuç: THinK’in Türkçe adaptasyonu ve geçerlik-güvenirlik analizleri sonucunda, ölçeğin üç faktörlü yapısının sağlam bir yapıya sahip olduğu ve geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Papilloma virüs enfeksiyonları papilloma virüs aşıları geçerlilik güvenirlik

Adaptation of the VaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK) Questionnaire into Turkish: Validity and Reliability: A Methodological Study

Öz:
Objective: This study adapts “VaccinaTion & Hpv Knowl- edge (THinK) questionnaire,” by Matranga et al. to Turkish, testing its va- lidity and reliability in this context. Material and Methods: The research involved 300 female participants who applied to the Department of Obstet- rics and Gynecology at Lokman Hekim University Ankara Hospital between December 2022-March 2023. Data were collected using face-to-face inter- views. Statistical analyses employed SPSS (25.0) and AMOS (25.0) soft- ware. Results: Linguistic validity was established through translation-back translation with input from 4 experts and a Turkish language specialist. Ex- ploratory factor analysis yielded a 16-item Turkish version with 3 subscales: “Knowledge about vaccines”, “Knowledge of HPV infection” and “Atti- tude to be vaccinated against HPV”. The total explained variance was cal- culated as 57.26%. Confirmatory factor analysis confirmed 3-factor structure of the scale. Model fit indices were calculated as follows:χ2/df=2.212, root mean square error of approximation=0.064, Comparative Fit Index=0.944, Goodness of Fit Index=0.935, Adjustment Goodness of Fit Index=0.903, Normed Fit Index=0.903, and Tucker-Lewis Index=0.928. Internal consis- tency and discriminant validity analyses supported the scale’s reliability and validity. The internal consistency reliability coefficient (Cronbach’s alpha) for the scale was calculated as 0.801. The Spearman-Brown coefficient was found to be 0.874. Conclusion: As a result of the Turkish adaptation, va- lidity, and reliability analyses of “THinK Questionnaire”, it was concluded that the three-factor structure of the scale is robust and that the scale can be used as a valid and reliable measurement tool.
Anahtar Kelime: Papillomavirus infections papillomavirus vaccines validity reliability

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Karolinska International human papillomavirus (HPV) reference center. (ac- cessed on 13 February 2024). [Link]
 • 2. Ozan H, Çetinkaya Demir B, Atik Y, Gümüş E, Özerkan K. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran hastaların human papilloma virüs ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi [Determination of knowledge level of patients regarding HPV and HPV vaccine in outpatient clinic of ob- stetrics and gynecology department]. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Der- gisi. 2011;37(3):145-8. [Link]
 • 3. Smith JS, Lindsay L, Hoots B, Keys J, Franceschi S, Winer R, et al. Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: a meta-analysis update. Int J Cancer. 2007;121(3):621-32. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Muñoz N, Bosch FX, Castellsagué X, Díaz M, de Sanjose S, Hammouda D, et al. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int J Cancer. 2004;111(2):278-85. [Crossref] [PubMed]
 • 5. McBride KR, Singh S. Predictors of adults' knowledge and awareness of HPV, HPV-associated cancers, and the HPV vaccine: ımplications for health edu- cation. Health Educ Behav. 2018;45(1):68-76. [Crossref] [PubMed]
 • 6. World Health Organization. Electronic address: sageexecsec@who.int. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017-Recom- mendations. Vaccine. 2017;35(43):5753-5. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Demirel Bozkurt Ö, Parlak Y. Rehberlik ve psikolojik dan ışmanlık öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve a şısına yönelik bilgi ve görü şleri [Guid- ance and psychological counseling students' knowledge and opinions about HPV infection and vaccine]. Uluslararas ı Aile Çocuk ve E ğitim Dergisi. 2017;5(13):1-26. [Link]
 • 8. Senkomago V, Duran D, Loharikar A, Hyde TB, Markowitz LE, Unger ER, et al. CDC activities for ımproving ımplementation of human papillomavirus vac- cination, cervical cancer screening, and surveillance worldwide. Emerg In- fect Dis. 2017;23(13):S101-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 9. Apaydin KZ, Fontenot HB, Shtasel DL, Mayer KH, Keuroghlian AS. Primary care provider practices and perceptions regarding HPV vaccination and anal cancer screening at a boston community health center. J Community Health. 2018;43(4):792-801. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 10. Petrosky E, Bocchini JA Jr, Hariri S, Chesson H, Curtis CR, Saraiya M, et al; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 9-valent human papillomavirus (HPV) vaccine: updated HPV vaccination recommendations of the advisory committee on immunization practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(11):300-4. [PubMed] [PMC]
 • 11. Ali H, Guy RJ, Wand H, Read TR, Regan DG, Grulich AE, et al. Decline in in- patient treatments of genital warts among young Australians following the na- tional HPV vaccination program. BMC Infect Dis. 2013;13:140. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 12. Tabrizi SN, Brotherton JM, Kaldor JM, Skinner SR, Cummins E, Liu B, et al. Fall in human papillomavirus prevalence following a national vaccination pro- gram. J Infect Dis. 2012;206(11):1645-51. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Falcaro M, Castañon A, Ndlela B, Checchi M, Soldan K, Lopez-Bernal J, et al. The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study. Lancet. 2021;398(10316):2084-92. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Vaidakis D, Moustaki I, Zervas I, Barbouni A, Merakou K, Chrysi MS, et al. Knowledge of Greek adolescents on human papilloma virus (HPV) and vac- cination: a national epidemiologic study. Medicine (Baltimore). 2017;96(1):e5287. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 15. Hambleton RK, Patsula L. Increasing the validity of adapted tests: myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology. 1999;1(1):1-13. [Link]
 • 16. Seçer İ. Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2018.
 • 17. Matranga D, Lumia C, Guarneri R, Arculeo VM, Noto M, Pivetti A, et al. The vaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK) questionnaire: a reliability and valid- ity study on a sample of women living in Sicily (southern-Italy). PeerJ. 2019;7:e6254. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Özdamar K. Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. 2. Baskı. Eskişehir: Nisan Kitabevi; 2017.
 • 19. Ozawa S, Stack ML. Public trust and vaccine acceptance--international perspectives. Hum Vaccin Immunother. 2013;9(8):1774-8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 20. Hendry M, Lewis R, Clements A, Damery S, Wilkinson C. "HPV? Never heard of it!": a systematic review of girls' and parents' information needs, views and preferences about human papillomavirus vaccination. Vaccine. 2013;31(45):5152-67. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Seanehia J, Treibich C, Holmberg C, Müller-Nordhorn J, Casin V, Raude J, et al. Quantifying population preferences around vaccination against severe but rare diseases: a conjoint analysis among French university students, 2016. Vaccine. 2017;35(20):2676-84. [Crossref] [PubMed]
 • 22. Radecki Breitkopf C, Finney Rutten LJ, Findley V, Jacobson DJ, Wilson PM, Albertie M, et al. Awareness and knowledge of Human Papil- lomavirus (HPV), HPV-related cancers, and HPV vaccines in an uninsured adult clinic population. Cancer Med. 2016;5(11):3346-52. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 23. Kops NL, Hohenberger GF, Bessel M, Correia Horvath JD, Domingues C, Kalume Maranhão AG, et al. Knowledge about HPV and vaccination among young adult men and women: Results of a national survey. Papillomavirus Res. 2019;7:123-8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 24. Wheldon CW, Krakow M, Thompson EL, Moser RP. National Trends in human papillomavirus awareness and knowledge of human papillo- mavirus-related cancers. Am J Prev Med. 2019;56(4):e117-e23. [Cross- ref] [PubMed]
 • 25. Guvenc G, Seven M, Akyuz A. Health Belief Model Scale for human papilloma virus and its vaccination: adaptation and psychometric testing. J Pediatr Ado- lesc Gynecol. 2016;29(3):252-8. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Pınar G, Topuz F, An F, Doğan N, Kaya N, Algıer L. et al. Ba şkent Üniver- sitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kadınların HPV aşısı ve serviks kanser ile ilgili bilgi düzeyleri [Knowledge lev- els of women applying to Ba şkent University Ankara Hospital Gynecology and Obstetrics Polyclinic about HPV vaccine and cervical cancer]. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2010:11-8. [Link]
 • 27. Rathfisch G, Güngör İ, Uzun E, Keskin Ö, Tencere Z. Human papillomavirus vaccines and cervical cancer: awareness, knowledge, and risk perception among Turkish undergraduate students. J Cancer Educ. 2015;30(1):116-23. [Crossref] [PubMed]
 • 28. Sunar S, Kahyao ğlu Süt H. Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması [The Turkish validity and reliability Study of the Carolina HPV Immunization Attitudes and Beliefs Scale]. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonataloji Tıp Dergisi. 2018;16(2):82-8. [Link]
 • 29. Demir F. Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgi Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 01 Ağustos 2023]. Erişim linki: [Link]
 • 30. Yağız Alt ıntaş R, Kilci Erciyas Ş, Ertem G. Sa ğlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin serviks kanseri ile human papilloma virüs enfeksiyonu aşılamasına ilişkin sağlık inanç düzeylerinin belirlenmesi [Determination of health belief levels of faculty of health sciences students regarding cervical cancer and human papilloma virus infection vaccination]. Dokuz Eylül Üniver- sitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022;15(1):40-9. [Crossref]
 • 31. La Torre G, De Vito E, Ficarra MG, Firenze A, Gregorio P, Boccia A; HPV Col- laborative Group. Is there a lack of information on HPV vaccination given by health professionals to young women? Vaccine. 2013;31(42):4710-3. [Cross- ref] [PubMed]
 • 32. He J, He L. Knowledge of HPV and acceptability of HPV vaccine among women in western China: a cross-sectional survey. BMC Womens Health. 2018;18(1):130. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 33. Brown EC, Little P, Leydon GM. Communication challenges of HPV vaccina- tion. Fam Pract. 2010;27(2):224-9. [Crossref] [PubMed]
 • 34. Johnson DR, Nichol KL, Lipczynski K. Barriers to adult immunization. Am J Med. 2008;121(7 Suppl 2):S28-35. [Crossref] [PubMed]
APA Güneşer Ö, Ölçüoğlu R, bilaloğlu m, Çakmak E, Seker Ari P (2024). Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. , 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
Chicago Güneşer Özgecan,Ölçüoğlu Rukiye,bilaloğlu melisa,Çakmak Eda,Seker Ari Pakize Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. (2024): 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
MLA Güneşer Özgecan,Ölçüoğlu Rukiye,bilaloğlu melisa,Çakmak Eda,Seker Ari Pakize Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. , 2024, ss.1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
AMA Güneşer Ö,Ölçüoğlu R,bilaloğlu m,Çakmak E,Seker Ari P Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. . 2024; 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
Vancouver Güneşer Ö,Ölçüoğlu R,bilaloğlu m,Çakmak E,Seker Ari P Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. . 2024; 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
IEEE Güneşer Ö,Ölçüoğlu R,bilaloğlu m,Çakmak E,Seker Ari P "Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma." , ss.1 - 14, 2024. 10.5336/medsci.2023-99126
ISNAD Güneşer, Özgecan vd. "Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma". (2024), 1-14. https://doi.org/10.5336/medsci.2023-99126
APA Güneşer Ö, Ölçüoğlu R, bilaloğlu m, Çakmak E, Seker Ari P (2024). Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 44(1), 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
Chicago Güneşer Özgecan,Ölçüoğlu Rukiye,bilaloğlu melisa,Çakmak Eda,Seker Ari Pakize Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 44, no.1 (2024): 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
MLA Güneşer Özgecan,Ölçüoğlu Rukiye,bilaloğlu melisa,Çakmak Eda,Seker Ari Pakize Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.44, no.1, 2024, ss.1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
AMA Güneşer Ö,Ölçüoğlu R,bilaloğlu m,Çakmak E,Seker Ari P Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2024; 44(1): 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
Vancouver Güneşer Ö,Ölçüoğlu R,bilaloğlu m,Çakmak E,Seker Ari P Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2024; 44(1): 1 - 14. 10.5336/medsci.2023-99126
IEEE Güneşer Ö,Ölçüoğlu R,bilaloğlu m,Çakmak E,Seker Ari P "Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 44, ss.1 - 14, 2024. 10.5336/medsci.2023-99126
ISNAD Güneşer, Özgecan vd. "Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 44/1 (2024), 1-14. https://doi.org/10.5336/medsci.2023-99126