Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması)

Yıl: 2024 Cilt: 44 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 42 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/medsci.2023-99225 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması)

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, herediter meme kanseri tanısı ve he- rediter meme ve/veya over kanseri [hereditary breast and over cancer (HBOC)] riski ile başvuran bireylerin BRCA1/2 genlerindeki germline var- yant s ıklığının, da ğılımının ve yeni varyantlar ın de ğerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma retrospektif bir çalışma olup, Ulusal Kap- samlı Kanser Ağı kılavuzlarına göre genetik analiz yapılması önerilen ara- larında akrabalık bulunmayan 147 meme kanserli birey ve 41 sağlıklı birey dâhil edilmiştir. BRCA1/2 genlerindeki tek nükleotid değişimi, küçük de- lesyon/duplikasyon tespiti için yeni nesil dizileme yap ılmıştır. Büyük de- lesyon/duplikasyonlar ve kopya say ısı değişiklikleri için multipleks ligasyona bağlı prob amplifikasyonu yöntemi kullan ılmıştır. Bulgular: Kanserli olguların 20’sinde (%13,6), sağlıklı olguların ise 8’inde (%19,5) olmak üzere, çalışmaya dâhil edilen toplam 188 olgunun 28’inde (%14,89) BRCA1 ve/veya BRCA2 geninde heterozigot varyant [patojenik (P), muh- temel patojenik (likely pathogenic “LP”), klinik önemi belirsiz (variants of uncertain significance “VUS”), kopya say ısı değişikliği (copy number variation “CNV”)] tespit edildi. Tüm olgular ın 20’si (%10,64), BRCA1 (n=12, %7,95) veya BRCA2 (n=8, %4,24) geninde P/LP/CNV varyant ta- şırken 8 olguda (%4,25) VUS varyant vardı. Olgularda en sık görülen var- yant BRCA1 genindeki c.5266dupC idi. BRCA1 geninde bir yeni varyant (p.Pro1575Ala), BRCA2 geninde 3 yeni varyant (p.Lys2950ArgfsTer26, p.Ser973AspfsTer41, p.Gly1700Leu) tespit edildi. Sonuç: Çalışmamızda BRCA1/2 genlerinde %14,89 olarak bulunan germline varyant sıklığı Tür- kiye’de yapılan önceki çalışmalara benzerdi. Tespit edilen 4 yeni varyant, genetik spektrumun geni şletilmesine katkı sağladı. HBOC’li ya da riskli bireylerde BRCA1/2 gen analizi tanı konulmuş hastalarda tedavi yönetimi- nin planlanması, yüksek riskli sağlıklı bireylerde ise kanser gelişimine karşı riski azaltıcı önlemlerin alınması, bu bireylere erken tanı konulması ve ge- netik danışmanlık verilmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelime: BRCA1 BRCA2 germline varyant Ailesel meme kanseri

Evaluation of BRCA1/BRCA2 Results in Individuals Diagnosed with and at Risk for Hereditary Breast Cancer: Variant Frequency, Distribution and Four Novel Variants (Retrospective Cohort Study)

Öz:
Objective: The aim of this study is to evaluate the frequency and distribution of germline variants and novel variants in the BRCA1 and BRCA2 genes of individuals presenting with the diagnosis of hereditary breast cancer and hereditary breast and over cancer (HBOC) risk.Material and Methods: A total of 147 unrelated cancer individuals and 41 healthy individuals, whose genetic analysis was recommended according to the Na- tional Comprehensive Cancer Network guidelines, were included in the study. Next generation sequencing was performed to detect single nu- cleotide change, small deletion/duplication in BRCA1 and BRCA2 genes. The multiplex ligation-dependent probe amplification method was used for large deletions/duplications and copy number changes. Results: Het- erozygous variant [pathogenic (P), likely pathogenic (LP), variants of un- certain significance (VUS), copy number variation (CNV)] was detected in BRCA1 and/or BRCA2 genes in 28 (14.89%) of 188 patients included in the study, 20 (13.6%) of cancer patients and 8 (19.5%) of healthy patients. Twenty of all cases (10.64%) carried P/LP/CNV variant in BRCA1 (n=12, 7.95%) or BRCA2 (n=8, 4.24%) gene, while VUS was found in 8 cases (4.25%). The most common variant in the cases was c.5266dupC in the BRCA1 gene. One novel variant (p.Pro1575Ala) was detected in the BRCA1 gene and 3 novel variants (p.Lys2950ArgfsTer26, p.Ser973Aspf- sTer41, p.Gly1700Leu) in the BRCA2 gene. Conclusion: The frequency of germline variants in BRCA1 and BRCA2 genes in our study was 14.89% that similar to previous studies conducted in Türkiye. The 4 novel variants contributed to expanding the genetic spectrum. BRCA1 and BRCA2 gene analysis in individuals with HBOC or risky individuals is very important in terms of planning the treatment management in patients with diagnosed, taking measures to reduce the risk of cancer development in healthy indi- viduals with high risk, early diagnosis and providing genetic counseling to these individuals.
Anahtar Kelime: Hereditary breast cancer BRCA1 BRCA2 germline variant

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: esti- mates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer. 2013;49(6):1374-403. [Cross- ref] [PubMed]
 • 2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30. [Crossref] [PubMed]
 • 3. Cao A, Huang L, Shao z. The Preventive Intervention of Hereditary Breast Cancer. Adv Exp Med Biol. 2017;1026:41-57. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Romanowicz-Makowska H, Smolarz B, zadrozny M, Westfal B, Baszczynski J, Polac I, et al. Single nucleotide polymorphisms in the homologous recom- bination repair genes and breast cancer risk in Polish women. Tohoku J Exp Med. 2011;224(3):201-8. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Narod SA, Salmena L. BRCA1 and BRCA2 mutations and breast cancer. Dis- cov Med. 2011;12(66):445-53. [PubMed]
 • 6. Demir S, Tozkir H, Gurkan H, Atli EI, Yalcintepe S, Atli E, et al. Genetic screen- ing results of individuals with high risk BRCA-related breast/ovarian cancer in Trakya region of Turkey. J BuON. 2020;25(3):1337-47. [PubMed]
 • 7. Tung NM, Garber JE. BRCA1/2 testing: therapeutic implications for breast cancer management. Br J Cancer. 2018;119(2):141-52. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. National Comprehensive Cancer Network [Internet]. ©2024 National Com- prehensive Cancer Network [Cited: 20.07.2023]. NCCN guidelines Ge- netic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic. Available from: [Link]
 • 9. Hampel H, Bennett RL, Buchanan A, Pearlman R, Wiesner GL; Guideline Development Group, American College of Medical Genetics and Genomics Professional Practice and Guidelines Committee and National Society of Ge- netic Counselors Practice Guidelines Committee. A practice guideline from the American College of Medical Genetics and Genomics and the National So- ciety of Genetic Counselors: referral indications for cancer predisposition as- sessment. Genet Med. 2015;17(1):70-87. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Miki Y, Swensen J, Shattuck-Eidens D, Futreal PA, Harshman K, Tavtigian S, et al. A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1. Science. 1994;266(5182):66-71. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Wooster R, Bignell G, Lancaster J, Swift S, Seal S, Mangion J, et al. Identi- fication of the breast cancer susceptibility gene BRCA2. Nature. 1995;378(6559):789-92. Erratum in: Nature 1996;379(6567):749. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Abdel-Razeq H, Abujamous L, Abunasser M, Edaily S, Bater R. Prevalence and predictors of germline BRCA1 and BRCA2 mutations among young pa- tients with breast cancer in Jordan. Sci Rep. 2021;11(1):14906. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 13. Capalbo C, Ricevuto E, Vestri A, Ristori E, Sidoni T, Buffone O, et al. BRCA1 and BRCA2 genetic testing in Italian breast and/or ovarian cancer families: mutation spectrum and prevalence and analysis of mutation prediction mod- els. Ann Oncol. 2006;17 Suppl 7:vii34-40. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Bisgin A, Sag SO, Dogan ME, Yildirim MS, Gumus AA, Akkus N, et al. Germline landscape of BRCAs by 7-site collaborations as a BRCA consortium in Turkey. Breast. 2022;65:15-22. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 15. Gezdirici A, İli EG, Değirmenci B, Gümüş AA, Özdemir G, Erman NA, et al. Hereditary breast-ovarian cancer and BRCA1/BRCA2 variants: a single cen- ter experience. Acta Oncologica Turcica. 2021;54(3):264-72. [Crossref] Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2024;44(1):35-42 42
 • 16. Gerik-Çelebi HB, Bolat H. BRCA and non-BRCA variants detected by next generation sequencing in patients with hereditary breast and/or ovarian can- cer syndrome. Acta Oncologica Turcica. 2022;55(2):77-84. [Crossref]
 • 17. Bahsi T, Erdem HB. Spectrum of BRCA1/BRCA2 variants in 1419 Turkish breast and ovarian cancer patients: a single center study. Turkish Journal of Biochemistry. 2019;45(1):83-90. [Crossref]
 • 18. Cecener G, Sabour Takanlou L, Sabour Takanlou M, Egeli u, Eskiler GG, Aksoy S, et al. Clinicopathologic features and genetic characteristics of the BRCA1/2 mutation in Turkish breast cancer patients. Cancer Genet. 2020;240:23-2. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Riahi A, Chabouni-Bouhamed H, Kharrat M. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 large genomic rearrangements in Tunisian high risk breast/ovarian cancer families: Implications for genetic testing. Cancer Genet. 2017;210:22- 7. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Petrucelli N, Daly MB, Pal T. BRCA1-and BRCA2-associated hereditary breast and ovarian cancer. 2022. [Link]
APA Başdemirci M, Balasar Ö (2024). Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). , 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
Chicago Başdemirci Müşerref,Balasar Özgür Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). (2024): 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
MLA Başdemirci Müşerref,Balasar Özgür Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). , 2024, ss.35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
AMA Başdemirci M,Balasar Ö Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). . 2024; 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
Vancouver Başdemirci M,Balasar Ö Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). . 2024; 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
IEEE Başdemirci M,Balasar Ö "Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması)." , ss.35 - 42, 2024. 10.5336/medsci.2023-99225
ISNAD Başdemirci, Müşerref - Balasar, Özgür. "Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması)". (2024), 35-42. https://doi.org/10.5336/medsci.2023-99225
APA Başdemirci M, Balasar Ö (2024). Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 44(1), 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
Chicago Başdemirci Müşerref,Balasar Özgür Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 44, no.1 (2024): 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
MLA Başdemirci Müşerref,Balasar Özgür Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.44, no.1, 2024, ss.35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
AMA Başdemirci M,Balasar Ö Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2024; 44(1): 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
Vancouver Başdemirci M,Balasar Ö Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2024; 44(1): 35 - 42. 10.5336/medsci.2023-99225
IEEE Başdemirci M,Balasar Ö "Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması)." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 44, ss.35 - 42, 2024. 10.5336/medsci.2023-99225
ISNAD Başdemirci, Müşerref - Balasar, Özgür. "Herediter Meme Kanseri Tanılı ve Riskli Bireylerde BRCA1/BRCA2 Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Varyant Frekansı, Dağılımı ve Dört Yeni Varyant (Retrospektif Kohort Çalışması)". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 44/1 (2024), 35-42. https://doi.org/10.5336/medsci.2023-99225