Yıl: 2024 Cilt: 44 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 76 - 84 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/medsci.2024-101251 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis

Öz:
Objective: Our study aimed to summarize and analyze the available information in the up-to-date literature, concerning in- traocular pressure and central corneal thickness values in premature newborns. Material and Methods: We conducted a comprehensive literature review, gathering information from PubMed, Scopus, Em- base, Google Scholar, and free-text searches on the topic. We chose only 14 of them to perform a meta-analysis. We used Review Manager 5.4 to compare the mean values of intraocular pressure and central corneal thickness between full-term and premature newborns.Results: The results of the mean value of intraocular pressure of premature in- fants varied significantly according to different authors-from 10 mmHg to 29 mmHg. Most of the research showed higher intraocular pressure and thicker corneas in premature infants compared to full-term ones. Many researchers looked for a positive correlation between the in- creased central corneal thickness in premature newborns and the in- creased intraocular pressure but showed conflicting results. Our meta-analysis showed that the intraocular pressure and central corneal thickness in premature newborns were significantly higher compared to full-term infants with mean difference of 1.95 mmHg [Confidence in- terval (CI) 0.62-3.28] and 57.82 μm (CI 34.46-81.18), respectively. Conclusion: Additional studies tracking changes in both intraocular pressure and central corneal thickness values, with larger sample sizes and in a longitudinal design with better-differentiated sample groups, are warranted.
Anahtar Kelime: Preterm infants central corneal thickness intraocular pressure

Prematüre Yenidoğanlarda Göz İçi Basıncı ve Merkezi Kornea Kalınlığı: Sistematik Bir İnceleme ve Metaanaliz

Öz:
Amaç: Çalışmamız, prematüre yenidoğanlarda göz içi basıncı ve merkezi kornea kalınlığı değerleri hakkında güncel literatürde mev- cut bilgileri özetlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktad ır. Gereç ve Yöntemler: PubMed, Scopus, Embase, Google Akademik ve konuyla ilgili ücretsiz metin aramalar ından bilgiler toplayarak kapsaml ı bir li- teratür incelemesi yürüttük. Yaln ızca 14 tanesini metaanaliz yapmak için seçtik. Tam süreli ve prematüre yenidoğanlar arasında göz içi ba- sıncı ve merkezi kornea kal ınlığı ortalama değerlerini karşılaştırmak için Review Manager 5.4 program ını kullandık. Bulgular: Prematüre bebeklerin göz içi bas ıncının ortalama de ğerinin sonuçları, farklı ya- zarlara göre 10 mmHg ile 29 mmHg arasında önemli ölçüde değişmiş- tir. Ara ştırmaların ço ğu, prematüre bebeklerde tam zaman ında doğanlara kıyasla daha yüksek göz içi basıncı ve daha kalın korneala- rın olduğunu göstermiştir. Birçok ara ştırmacı, prematüre yenido ğan- larda artmış merkezi kornea kalınlığı ile artmış göz içi basıncı arasında pozitif bir korelasyon aramış, ancak çelişkili sonuçlar elde etmiştir. Me- taanalizimiz, prematüre yenidoğanlarda göz içi basıncının ve merkezi kornea kalınlığının, sırasıyla ortalama 1,95 mmHg [Güven aralığı (GA) 0,62-3,28] ve 57,82 μm (GA 34,46-81,18) fark ile tam zaman ında doğan bebeklere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermiş- tir. Sonuç: Hem göz içi bas ıncı hem de merkezi kornea kal ınlığı de- ğerlerindeki değişimleri izleyen, daha büyük örneklem boyutlarına ve daha iyi ayrıştırılmış örneklem gruplarıyla uzun süreli bir tasarımda ek çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Prematüre bebekler merkezi kornea kalınlığı göz içi basıncı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. O'Connor AR, Wilson CM, Fielder AR. Ophthalmological problems associ- ated with preterm birth. Eye (Lond). 2007;21(10):1254-60. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Thiagarajah C, Kern M, Jones L. Case series of neonates with concomitant retinopathy of prematurity and congenital glaucoma. Investigative Ophthal- mology&Visual Science. 2006;47(13):720. [Link]
 • 3. Senthil S, Balijepalli P, Garudadri C, Jalali S. Clinical presentation and man- agement outcomes of coexistent congenital glaucoma and retinopathy of pre- maturity. J Glaucoma. 2019;28(1):20-6. Erratum in: J Glaucoma. 2020;29(12):e143. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Ricci B. Intraocular pressure in premature babies in the first month of life. J AAPOS. 1999;3(2):125-7. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA, et al. The ocular hypertension treatment study: baseline factors that pre- dict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 2002;120(6):714-20; discussion 829-30. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Tucker SM, Enzenauer RW, Levin AV, Morin JD, Hellmann J. Corneal diam- eter, axial length, and intraocular pressure in premature infants. Ophthalmol- ogy. 1992;99(8):1296-300. [Crossref] [PubMed]
 • 7. Haus A, Jonescu-Cuypers C, Seitz B, Kaesmann-Kellner B. Comparison be- tween intraocular pressure measurements with icare rebound tonometry and tonopen XL tonometry in premature infants. Investigative Ophthalmology&Vi- sual Science. 2008;49(13):712. [Link]
 • 8. Jeon GS, Yi K. [Intraocular pressure and central corneal thickness in prema- ture infants]. J Korean Ophthalmol Soc. 2009;50(8):1237-41. [Crossref]
 • 9. Zengin N, Zengin MÖ, Karahan E, Tuncer İ. Prematüre yenidoğanlarda göz içi basıncı ve santral kornea kalınlığı değişimi [Alterations in intraocular pres- sure and central corneal thickness in premature newborns].İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 2014;4(1):20-4. [Crossref]
 • 10. Khaja W, Chalam K, Grover S. Normative data for intraocular pressure and central corneal thickness in preterm infants. Investigative Ophthalmology & Vi- sual Science. 2014;55(13):5913. [Link]
 • 11. Grover S, Zhou Z, Haji S, Khaja W, Sambhav K, Stass-Isern M, et al. In- traocular pressure in premature low birth weight infants. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2016;53(5):300-4. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Uva MG, Reibaldi M, Longo A, Avitabile T, Gagliano C, Scollo D, et al. In- traocular pressure and central corneal thickness in premature and full-term newborns. J AAPOS. 2011;15(4):367-9. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Muslubas IB, Oral AY, Cabi C, Caliskan S. Assessment of the central corneal thickness and intraocular pressure in premature and full-term newborns. In- dian J Ophthalmol. 2014;62(5):561-4. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Karahan E, Zengin MO, Tuncer I, Zengin N. Correlation of intraocular pres- sure with central corneal thickness in premature and full-term newborns. Eur J Ophthalmol. 2015;25(1):14-7. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Acar DE, Acar U, Tunay ZO, Ozdemir O, Dolgun A, Erdurmus M. The in- traocular pressure and central corneal thickness in healthy premature infants. J AAPOS. 2015;19(2):108-11. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Ng PC, Tam BS, Lee CH, Wong SP, Lam HS, Kwok AK, et al. A longitudinal study to establish the normative value and to evaluate perinatal factors af- fecting intraocular pressure in preterm infants. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008;49(1):87-92. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Lindenmeyer RL, Farias L, Mendonça T, Fortes Filho JB, Procianoy RS, Silveira RC. Intraocular pressure in very low birth weight preterm infants and its association with postconceptional age. Clinics (Sao Paulo). 2012;67(11):1241-5. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 18. Sekeroglu MA, Hekimoglu E, PetricliİS, Karakaya J, Ozcan B, Yucel H, et al. Central corneal thickness and intraocular pressure in premature infants. Int Ophthalmol. 2015;35(6):847-51. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Erginturk Acar D, Acar U, Ozdemir O, Tunay ZO. Determination of normal values of intraocular pressure and central corneal thickness in healthy pre- mature infants-a prospective longitudinal study. J AAPOS. 2016;20(3):239-42. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Balci O, Tanriverdi C, Gulkilik G, Aras C, Tastekin A. Longitudinal assessment of intraocular pressure in premature infants. Eur J Ophthalmol. 2018;28(1):108-11. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Monteiro C, Vivas M, Almeida J, Ramalho M, Mota M, Teixeira S, et al. In- traocular pressure values using icareⓇ rebound tonometer and correlation with postconceptional age in premature infants. J Ophthalmic Vis Res. 2023;18(3):267-71. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 22. Choo MM, Yeong CM, Grigg JR, Khaliddin N, Kadir AJ, Barnes EH, et al. Central corneal thickness changes and horizontal corneal diameter in pre- mature infants: a prospective analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(48):e13357. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 23. Ehlers N, Sorensen T, Bramsen T, Poulsen EH. Central corneal thickness in newborns and children. Acta Ophthalmol (Copenh). 1976;54(3):285-90. [Crossref] [PubMed]
 • 24. Gunay M, Celik G, Gunay BO, Dogru M, Gursoy T, Ovali HF. Central corneal thickness measurements in premature infants. Int J Ophthalmol. 2014;7(3):496-500. [PubMed] [PMC]
 • 25. Kirwan C, O'Keefe M, Fitzsimon S. Central corneal thickness and corneal di- ameter in premature infants. Acta Ophthalmol Scand. 2005;83(6):751-3. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Jethani J, Shah K, Jethani M. Evaluating the change in central corneal thick- ness in neonates (term and preterm) in Indian population and the factors af- fecting it. Indian J Ophthalmol. 2015;63(6):501-3.[Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 27. Sehrawat P, Beri S, Garg R, Datta V, Shandil A. Central corneal thickness and corneal diameter in preterm and term newborns and preterm neonates at term. Indian J Ophthalmol. 2019;67(10):1575-8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 28. Liu C, Wu H, Lao J, Wu S, Xu X, Lv Z, et al. Measurement and analysis of central corneal thickness at different postnatal stages in chinese premature infants. J Ophthalmol. 2020;2020:7313909. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 29. Celik G, Gunay M, K ızılay O, Tuten A. Association between central corneal thickness and growth parameters following preterm birth. Akdeniz Tıp Dergisi. 2022;8(1):28-32. [Crossref]
 • 30. Yildirim N, Sahin A, Basmak H, Bal C. Effect of central corneal thickness and radius of the corneal curvature on intraocular pressure measured with the Tono-Pen and noncontact tonometer in healthy schoolchildren. J Pediatr Oph- thalmol Strabismus. 2007;44(4):216-22. [Crossref] [PubMed]
 • 31. Gandhi PD, Gürses-Ozden R, Liebmann JM, Ritch R. Attempted eyelid clo- sure affects intraocular pressure measurement. Am J Ophthalmol. 2001;131(4):417-20. [Crossref] [PubMed]
 • 32. Iester M, Mermoud A, Achache F, Roy S. New tonopen XL: comparison with the Goldmann tonometer. Eye (Lond). 2001;15(Pt 1):52-8. [Crossref] [PubMed]
 • 33. McKee EC, Ely AL, Duncan JE, Dosunmu EO, Freedman SF. A comparison of Icare PRO and Tono-Pen XL tonometers in anesthetized children. J AAPOS. 2015;19(4):332-7. [Crossref] [PubMed]
 • 34. Mikhail M, Sabri K, Levin AV. Effect of anesthesia on intraocular pressure measurement in children. Surv Ophthalmol. 2017;62(5):648-58. [Crossref] [PubMed]
 • 35. Epley KD, Tychsen L, Lueder GT. The effect of an eyelid speculum on in- traocular pressure measurement in children. Am J Ophthalmol. 2002;134(6):926-7. [Crossref] [PubMed]
APA Trifonova K, Slaveykov K, Mumdzhiev H (2024). Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. , 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
Chicago Trifonova Kalina,Slaveykov Kiril,Mumdzhiev Hristo Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. (2024): 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
MLA Trifonova Kalina,Slaveykov Kiril,Mumdzhiev Hristo Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. , 2024, ss.76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
AMA Trifonova K,Slaveykov K,Mumdzhiev H Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. . 2024; 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
Vancouver Trifonova K,Slaveykov K,Mumdzhiev H Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. . 2024; 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
IEEE Trifonova K,Slaveykov K,Mumdzhiev H "Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis." , ss.76 - 84, 2024. 10.5336/medsci.2024-101251
ISNAD Trifonova, Kalina vd. "Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis". (2024), 76-84. https://doi.org/10.5336/medsci.2024-101251
APA Trifonova K, Slaveykov K, Mumdzhiev H (2024). Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 44(2), 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
Chicago Trifonova Kalina,Slaveykov Kiril,Mumdzhiev Hristo Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 44, no.2 (2024): 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
MLA Trifonova Kalina,Slaveykov Kiril,Mumdzhiev Hristo Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.44, no.2, 2024, ss.76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
AMA Trifonova K,Slaveykov K,Mumdzhiev H Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2024; 44(2): 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
Vancouver Trifonova K,Slaveykov K,Mumdzhiev H Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2024; 44(2): 76 - 84. 10.5336/medsci.2024-101251
IEEE Trifonova K,Slaveykov K,Mumdzhiev H "Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 44, ss.76 - 84, 2024. 10.5336/medsci.2024-101251
ISNAD Trifonova, Kalina vd. "Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Premature Newborns: A Systematic Review with Meta-Analysis". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 44/2 (2024), 76-84. https://doi.org/10.5336/medsci.2024-101251