Yıl: 2024 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 23 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-06-2024

Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513)

Öz:
Türk Medeni Kanunu’nun 513. maddesinde, miras bırakanın altsoyunun borçlarını ödeyememesi sebebiyle İcra İflas Kanunu’nun 143. maddesinde yer alan borç ödemeden aciz belgesi almasına istinaden, miras bırakana bu mirasçısını mirasçılıktan çıkarma imkanı tanınmıştır. Bu düzenleme, borçlu altsoyun mirasçılıktan çıkarılarak ona düşecek miras payının tamamının alacaklılarına geçmesini önlemeyi ve bu mirasçının çocuklarını ve hatta doğa- cak çocuklarını korumayı amaçlamaktadır. Bu amacıyla da yine Türk Medeni Kanunu md.510 ila 512’de düzenle- nen cezai mirasçılıktan çıkarmadan ayrılmaktadır. Nitekim, cezalandırma amacı olmaması sebebiyle koruyucu amaçlı mirasçılıktan çıkarma durumunda, mirasçılıktan çıkarılan mirasçı, sadece saklı payının yarısı çocuklarına özgülendiği için, mirasçı kalmaya devam eder. Başka bir ifadeyle, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarılır. Koruyucu amaçlı mirasçılıktan çıkarmanın iptali, bir ölüme bağlı tasarruf olması sebebiyle, Türk Medeni Kanunu md.557’deki genel iptal sebeplerine istinaden ya da Türk Medeni Kanunu md.513/2’de yer alan koruyucu amaçlı mirasçılıktan çıkarmaya özgü iptal sebeplerinden birinin mevcudiyeti ile mümkündür. Bu özel iptal sebepleri ise, mirasın açıldığı tarihte borç ödemeden aciz belgesinin ortadan kalkması veya borç ödemeden aciz belgesinin kapsadığı borçların, mirasçılıktan çıkarılan mirasçının miras payının yarısını aşmaması olarak düzenlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Disinheritance for Protective Purposes (TCC art.513)

Öz:
In Article 513 of the Turkish Civil Code, due to the inability of the descendants of the inheritor to pay their debts, the inheritor is given the opportunity to disinherit this heir based on obtaining a certificate of insolvency in Article 143 of the Enforcement and Bankruptcy Law. This regulation aims to protect the children and even the children of this heir by preventing the debtor descendants from inheriting and transferring the entire share of the inheritance to their creditors. For this purpose, it is also distinguished from criminal disinheritance regulated in Articles 510 to 512 of the Turkish Civil Code. As a matter of fact, in the case of protective disinheritance due to the lack of penal purpose, the disinherited heir remains the heir only because half of his/her reserved share is reserved for his/her children. In other words, he/she is excluded from inheritance for half of his/her reserved share.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akil, Cenk, “Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali Davası Bağlamında Aciz Belgesi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2014, s. 159-202.
 • Antalya, Gökhan, Marmara Hukuk Yorumu Miras Hukuku, Cilt III, Ankara, Seçkin Yayınları, 2021.
 • Arık, Fikret, “Borç Ödemekten Aciz Vesikası”, Adliye Ceridesi, S. 11, 1943, s. 939- 953.
 • Arslan, Ramazan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ve Emel Hanağası, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2022.
 • Atalı, Murat, İbrahim Ermenek ve Ersin Erdoğan, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2023.
 • Çabri, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m.495-574) Cilt I, İstanbul, On İki Levha Ya- yıncılık, 2018.
 • Doğu, Hakkı Mert, Kanuna Karşı Hile, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2023.
 • Dural, Mustafa ve Turgut Öz, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2022.
 • Escher, Arnold, “Art.477-480”, “Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, Erste Abteilung: Die Erben (Art.457-536)”, Zürich, Schulthess Juristische Medien AG, 1959.
 • Görgün, Şanal, Levent Börü ve Mehmet Kodakoğlu, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2022.
 • Günay, Erhan, “Mirasçılıktan Çıkarma (TMK m.510-513)”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 11, S. 116, Nisan 2016, s. 121-126.
 • Işık, Melih. İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tuta- nakları (İİK m.143, 105), İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2019.
 • İmre, Zahit ve Hasan Erman, Miras Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 2021.
 • İnan, Ali Naim, Şeref Ertaş ve Hakan Albaş, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2022.
 • Kahveci, Nalan, “Alman Medeni Kanununda Saklı Paydan Uzaklaştırma Sebeplerine İlişkin Yapılan Değişiklikler ve İsviçre-Türk Hukuku ile Karşılaştırılması”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, S. Özel, 2013, s. 1483-1524.
 • Kartal, Dilara Büşra, “Yargıtay Kararları Işığında Mirasçılıktan Çıkarmanın Geçerlilik Şartları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, 2022, s. 605-636.
 • Kılıçoğlu, Ahmet, Miras Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2019.
 • Kocaağa, Köksal, “Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, 2005, s. 83-102.
 • Nar, Ahmet, Türk Miras Hukukunda Tenkis, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2016.
 • Oğuzman, Kemal. Miras Hukuku Dersleri, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1978.
 • Öztan, Bilge, Miras Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2021.
 • Saymen, Ferit H., “Aciz Sebebile Mirastan Iskat”, İstanbul Barosu Mecmuası, S. 3, Mart 1939, s. 145-169.
 • Serozan, Rona ve Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2022.
 • Schmid, Jean-Daniel, “Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon- kurs SchKG”, İçinde Art.149, (Ed. Jolanta Kren Kostkiewicz und Dominik Vock), 916-928, Zürih, Schulthess Juristische Medien AG, 2017.
 • Wildisen, Christoph, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art.457-640 ZGB, İçinde Art.480, Ed. Peter Breitschmid ve Alexandra Jungo, Zü- rich, Schulthess Juristische Medien AG, 2023.
 • Yağcı, Kürşad, Cezai Mirasçılıktan Çıkarma (Cezai Iskat), İstanbul, On İki Levha Ya- yıncılık, 2013.
APA Gunes Z (2024). Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). , 23 - 39.
Chicago Gunes Zeynep Naz Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). (2024): 23 - 39.
MLA Gunes Zeynep Naz Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). , 2024, ss.23 - 39.
AMA Gunes Z Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). . 2024; 23 - 39.
Vancouver Gunes Z Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). . 2024; 23 - 39.
IEEE Gunes Z "Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513)." , ss.23 - 39, 2024.
ISNAD Gunes, Zeynep Naz. "Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513)". (2024), 23-39.
APA Gunes Z (2024). Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1), 23 - 39.
Chicago Gunes Zeynep Naz Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2024): 23 - 39.
MLA Gunes Zeynep Naz Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2024, ss.23 - 39.
AMA Gunes Z Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2024; 9(1): 23 - 39.
Vancouver Gunes Z Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513). Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2024; 9(1): 23 - 39.
IEEE Gunes Z "Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513)." Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.23 - 39, 2024.
ISNAD Gunes, Zeynep Naz. "Koruyucu Amaçlı Mirasçılıktan Çıkarma (TMK md.513)". Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/1 (2024), 23-39.