Yıl: 2024 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-06-2024

Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi

Öz:
Üniversite vakıfları, vakıf kaynağıyla devlet üniversitenin kamu hizmetine katkılar sağlayan, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan kurumlardır. Kamuya yararlı vakıf olarak kurulan ve devlet üniversitelerine ekonomik ve sosyal yönden katkı sağlayan üniversite vakıfları, kamu hizmetini yerine getirmektedir. Bu çalışmada devlet üniversitesi bünyesinde kurulan üniversite vakıflarının mallarının haczinin caiz olup olmadığı değerlendirilecek ve haczin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan sorunlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelime:

Seizure of Properties of State Universities Belonging to Empowerment Foundations

Öz:
University foundations are institutions with private law legal personality that contribute to the public service of the state university with their foundation resources. University foundations, which are established as public benefit foundations and contribute economically and socially to state universities, provide public services. In this study, it will be evaluated whether it is possible to seize the properties of university foundations established within the state university and the problems that occur during the seizure will be discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Ahioğlu, Mustafa, Kamu Mallarının Haczi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstan- bul 2020.
 • Akipek, G. Jale, Turgut Akıntürk ve Derya Ateş Karaman, Türk Medeni Hukuku Baş- langıç Hükümleri Kişiler Hukuku, C. I, 7. Baskı, İstanbul 2009.
 • Akyıldız, Ali, “Vakıf Üniversiteleri”, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt III, Beta Yayınla- rı, İstanbul 2003, ss. 459-500.
 • Akyılmaz, Bahtiyar, Murat Sezginer ve Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, 17. Baskı, Ankara 2023.
 • Arslan, Ramazan, “Borçlunun Üçüncü Kişide Bulunan Alacağının Haczi, Haczin Üçün- cü Kişiye Bildirilmesi ve Sonuçları”, AÜHFD, C. 65, S. 4, Y. 2016, ss. 3217-3242.
 • Arslan, Ramazan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ve Emel Hanağası, İcra ve İflas Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2023.
 • Aslan, Kudret, Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005.
 • Aşık, İbrahim, “1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği”, MİHDER, C. 7, S. 18, Y. 2011, ss. 57-93.
 • Aşık, İbrahim, Yakup Oruç, Ozan Tok ve Ömer Faruk Saçar, İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2023.
 • Atalay, Oğuz, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2017.
 • Atalı, Murat, İbrahim Ermenek ve Ersin Erdoğan, İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Anka- ra 2022.
 • Atalı, Murat, Efe Dırenisa ve Anıl Köroğlu, Yargıtay ve Bam Kararları Işığında İstih- kak Davası, Ankara 2023.
 • Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2021.
 • Ayan, Mehmet ve Nurşen Ayan, Kişiler Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2020.
 • Aydınlı, Bekir, Türk Hukukunda Kamu Malları, Ankara 1992.
 • Aykul, Ömer, Yeni Vakıflar Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2015.
 • Balkan, Yavuz, Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009.
 • Ballar, Suat, Yeni Vakıflar Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2000 (Ballar, Vakıflar).
 • Ballar, Suat, Yeni Vakıflar Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2008.
 • Berkin, Necmeddin M., “Haczi Caiz Olmayan Eşya ve Alacaklar”, İBD, C. 31, S. 5, Y. 1957, ss. 113-124.
 • Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, 10. Baskı, Ankara 2022.
 • Dural, Mustafa ve Tufan Öğüz, Kişiler Hukuku, 20. Baskı, İstanbul 2019.
 • Düren, Akın, İdare Malları, Ankara 1975.
 • Giritli, İsmet, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner ve Kahraman Berk, İdare Hukuku, İstan- bul 2013.
 • Görgün, Şanal, Levent Börü ve Mehmet Kodakoğlu, İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2022.
 • Gözler, Kemal, İdare Hukuku, C. I-II, 2. Baskı, Bursa 2009.
 • Gözler, Kemal ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, 18. Baskı, Bursa 2016.
 • Gözübüyük, Şeref, Yönetsel Yargı, 31. Baskı, Ankara 2011.
 • Gözübüyük, Şeref ve Turgut Tan, İdare Hukuku, C. I, 14. Baskı, Ankara 2021.
 • Gülan, Aydın, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, İstanbul 1999.
 • Günday, Metin, İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2015.
 • Hasırcı, Hakan, “Belediye Mallarının Haczi”, AÜHFD, C. 65, S. 4, Y. 2016, ss. 2821- 2865 (Hasırcı, “Belediye”).
 • Hasırcı, Hakan, “1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Cilt I, ss. 1037-1074.
 • Hatemi, Hüseyin ve Burcu Kalkan Oğuztürk, Kişiler Hukuku, İstanbul 2013.
 • İkizler, Metin ve Yasin Kurban, Eski ve Yeni Vakıflar Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2021.
 • Karahanoğulları, Onur, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), 3. Baskı, Ankara 2015.
 • Keskin, Bayram, Kamu Hizmetinin Görülmesine İlişkin Sözleşmelerde Uluslararası Tahkim, 2. Baskı, Ankara 2019.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M., Medeni Hukuk, Ankara 2016.
 • Koçoğlu, Safa, Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıfların Kuruluşu, İşleyişi ve Sona Ermesi, İstanbul 2022.
 • Köprülü, Bülent, Medeni Hukukta Tüzel Kişiler, İstanbul 1967.
 • Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013 (Kuru, El Kitabı).
 • Kuru, Baki, İstinaf Sitemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2016 (Kuru, İstinaf).
 • Kuru, Baki, “Haczi Caiz Olmayan Şeyler”, AÜHFD, C. 19, S. 1-4, ss. 277-326.
 • Meriç, Metin, “Türkiye’de Yükseköğretimde Finansman Sorunu”, DEÜİİBF, C. 13, S. 1, Y. 1998, ss. 49-66 (Meriç, “Finansman”).
 • Meriç, Metin, Türkiye’de Yükseköğretim Hizmetlerinin Finansmanına Alternatif Yakla- şımlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 1995.
 • Namlı, Mert, İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi, İstanbul 2019.
 • Pekcanıtez, Hakan, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes ve Meral Sungurtekin Özkan, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 10. Baskı, İstanbul 2023.
 • Oğuzman, M. Kemal, Özer Seliçi ve Saibe Oktay-Özdemir, Kişiler Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2010.
 • Öğüz, Tufan, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul 2007.
 • Özsunay, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, 5. Bası, İstanbul 1982.
 • Öztan, Bilge, Tüzel Kişiler, 3. Bası, Ankara 2000.
 • Serozan, Rona, Medeni Hukuk Genel Hükümler Kişiler Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2013.
 • Taşpınar, Sema, Borçlunun Bazı Mallarının Haczedilememesi ve Nedenleri, Yayınlan- mamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara 1994.
 • Topaloğlu, Hakan, “Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Eğitim Sendikalarının Gö- rüşleri”, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, S. 6, Y. 2021, ss. 63-80.
 • Uyar, Talih, “Haczi Caiz Olmıyan Mallar ve Haklar”, Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s. 551-586.
 • Yağcı, Pınar, “Mülkiyet Hakkı Kapsamında Kamu Mallarının Haczedilmezliği Üzerine Bir Değerlendirme”, İnÜHFD, C. 11, S. 2, Y. 2020, ss. 600-616.
 • Yayla, Yıldızhan, “Kamu Malının Çağdaş Tanımı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fa- kültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 7, S. 1-3, Y. 1991-1993, ss. 7-17.
 • Yavaş, Murat, Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, İstan- bul 2005.
 • Yılmaz, Ejder, “Devlet Malları Hak ve Rüçhanlığına Sahip Malların Haczedilememesi”, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65’inci Yaş Armağanı, Ankara 1988, ss. 601-611.
 • Zevkliler, Aydın, M. Beşir Acabey ve K. Emre Gökyayla, Zevkliler Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2000.
 • https://sozluk.gov.tr.
 • https://www.itugvakif.org.tr/h/sayfa/vakif-senedi.
 • https://www.kuvakfi.org.tr/dosyalar/kuvak_tadil_senedi.pdf.
 • https://augv.org.tr/vakif-senedi/.
 • https://www.ituvakif.org.tr/universiteye-katkilar.
 • Legalbank.
APA Mazlum N (2024). Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. , 41 - 71.
Chicago Mazlum Nagihan Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. (2024): 41 - 71.
MLA Mazlum Nagihan Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. , 2024, ss.41 - 71.
AMA Mazlum N Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. . 2024; 41 - 71.
Vancouver Mazlum N Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. . 2024; 41 - 71.
IEEE Mazlum N "Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi." , ss.41 - 71, 2024.
ISNAD Mazlum, Nagihan. "Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi". (2024), 41-71.
APA Mazlum N (2024). Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1), 41 - 71.
Chicago Mazlum Nagihan Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2024): 41 - 71.
MLA Mazlum Nagihan Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2024, ss.41 - 71.
AMA Mazlum N Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2024; 9(1): 41 - 71.
Vancouver Mazlum N Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2024; 9(1): 41 - 71.
IEEE Mazlum N "Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi." Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.41 - 71, 2024.
ISNAD Mazlum, Nagihan. "Devlet Üniversitelerinin Güçlendirme Vakıflarına Ait Mallarının Haczi". Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/1 (2024), 41-71.