Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma

Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 99 - 107 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2023-100614 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma

Öz:
Bu araştırma, sağlık programlarında ön lisans düzeyinde öğre- nim gören öğrencilere verilen Meslek Etiği dersi kapsamında kullanı- lan film izletme yönteminin, etik sorunlar ın tespiti üzerine etkisini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Alan yazında etik eğitiminde kul- lanılan film izletme yönteminin etik de ğerlendirme basamaklarından biri olan etik sorunlar ın saptanabilmesi üzerine etkisini konu alan ça- lışmaların sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma retrospektif olarak tasarlanmıştır. Ara ştırmaya Ba şkent Üniversitesi Sa ğlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun çe şitli programlarında, 2020-2021 ö ğretim yılı güz döneminde uzaktan öğrenim gören, Meslek Etiği dersini alan, 250 öğrencinin yazılı metinleri dâhil edilmiştir. Öğrencilerden My Sis- ter’s Keeper filmini izleyerek yazılı olarak film hakkında etik açıdan bir değerlendirme yapmaları ve sorun alanlarını belirlemeleri istenmiştir. Verilerin analizi ve raporlamas ı çalışmanın yazarı tarafından gerçek- leştirilmiştir. Filmde yer alan etik sorunlar ın çoğu öğrenciler tarafın- dan ifade edilmiştir. Öğrencilerin belirlediği etik sorun alanları; temel etik ilkelerin (yarar sa ğlama, zarar vermeme, özerkli ğe saygı, adalet, dürüstlük, yaşama saygı) ihlali, ötanazi, hasta hakları, genetik, yardımcı üreme teknikleri, kurtarıcı kardeş, organ bağışı, kanser hastalığı ile mü- cadele, ödev etiği, özen etiği, erdem etiği ve sonuçsalcılık konularıdır. Bu araştırmadan elde edilen veriler, etik eğitiminde kullanılan film iz- letme yönteminin, öğrencilerin etik sorun alanlarını tespit edebilmele- rine katkı sunduğunu göstermektedir. Bunun yan ı sıra bu ara ştırma, güncel yaklaşımlar çerçevesinde öğrenci tutumlarının belirlenebilmesi açısından farklı niteliksel ve niceliksel araştırmalara gereksinim oldu- ğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: My Sister’s Keeper etik eğitimi etik ikilem etik sorunlar film izletme yöntemi

The Effect of the Film-Showing Method Used in Ethics Education on Detecting Ethical Issues: A Qualitative Study

Öz:
This research was conducted with the aim of determin- ing the effect of the film showing method used in the Professional Ethics course given to associate degree students in health programs on the detection of ethical issues. It has been determined that there are lim- ited studies in the literature on the effect of the film showing method used in ethics education on the detection of ethical problems, which is one of the ethical evaluation steps. The research was designed retro- spectively. Written texts of 250 students who took the Professional Ethics course remotely in the fall semester of the 2020-2021 academic year in various programs of Başkent University Health Services Voca- tional School were included in the research. The students were asked to watch the movie My Sister’s Keeper and make an ethical evaluation about the movie in writing and to identify their problem areas. Data analysis and reporting was carried out by the author of the study. Most of the ethical issues in the film were expressed by the students. The eth- ical problem areas identified by the students are as follows. Violation of basic ethical principles, (beneficence, non maleficence, respect for autonomy, justice, honesty, respect for life) euthanasia, patient’s rights, genetics, assisted reproductive techniques, savior sibling, organ dona- tion, the fight against cancer, duty ethics, care ethics, virtue ethics and consequentialism. The data obtained from this research show that film showing method used in ethics education contributes to the students' identification of ethical problem areas. In addition, this research reveals that there is a need for different qualitative and quantitative studies in order to determine student attitudes within the framework of current approaches.
Anahtar Kelime: My Sister’s Keeper ethics education ethical dilemma ethical issues film showing method

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Eckles RE, Meslin EM, Gaffney M, Helft pR. Medical ethics education: where are we? Where should we be going? a review. Acad Med. 2005;80(12):1143- 52. [Crossref] [pubMed]
 • 2. Godbold R, Lees A. Ethics education for health professionals: a values based approach. Nurse Educ pract. 2013;13(6):553-60. [Crossref] [pubMed]
 • 3. Yarborough M, Jones T, Cyr TA, phillips S, Stelzner D. Interprofessional ed- ucation in ethics at an academic health sciences center. Acad Med. 2000;75(8):793-800. [Crossref] [pubMed]
 • 4. Örnek Büken N, Demir M, Akpınar A. HÜTF asistan etik e ğitimi. Yalım NY, Şahinoğlu S, editörler. Sağlık Bilimlerinde Etik E ğitimi Sempozyum Kitab ı. Ankara: Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları No: XIX; 2005. p.147-9. [Link]
 • 5. Ersoy N. Biyoetik E ğitimi: Gere ği, Amaçları. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik. 1996;4(3):94-6. [Link]
 • 6. Vatansever K. Tıpta etik ve entelektüel gelişme ve biyoetik eğitimi [Ethics and intellectual development in medicine and bioethics education]. De ğişen Dünyada Biyoetik. 2012(18):51-65. [Link]
 • 7. Demirören M, Kısakürek MA, Yalim NY. Tıp öğretim üyeleri ve öğrencilerinin tıp etiği eğitimi konusundaki perspektifleri [The perspectives of medical stu- dents and medical faculty teachers on medical ethics education]. Sted. 2015;24(1):1-9. [Link]
 • 8. Gül Ş, Şahinoğlu S. Biyoetik dersinde kullan ılan filmlerin etik fark ındalık geliştirme üzerine etkisi: Dallas Buyers Club filminin analizi üzerinden bir değerlendirme [The effect of films used in bioethics course on ethical aware- ness development: An evaluation based on the analysis of the movie Dallas Buyers Club]. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2020;10(3):502-9. [Crossref]
 • 9. Keleş Ş. Temel etik kavramlar ve biyoetik yaklaşımlar. Yalım NY, Keleş Ş, ed- itörler. Sağlık programları Meslek Etiği. 1.Baskı. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri; 2019. p.5-19.
 • 10. Beigy M, pishgahi G, Moghaddas F, Maghbouli N, Shirbache K, Asghari F, et al. Students' medical ethics rounds: a combinatorial program for medical ethics education. J Med Ethics Hist Med. 2016;9:3. [pubMed] [pMC]
 • 11. Aleksandrova-Yankulovska S. An innovative approach to teaching bioethics in management of healthcare. Nurs Ethics. 2016;23(2):167-75. [Crossref] [pubMed]
 • 12. Searight HR, Allmayer S. The use of feature film to teach medical ethics: overview and assessment. International Journal of Modern Education Forum (IJMEF). 2014;3(1):1-6. [Link]
 • 13. Ogston-Tuck S, Baume K, Clarke C, Heng S. Understanding the patient ex- perience through the power of film: a mixed method qualitative research study. Nurse Educ Today. 2016;46:69-74. [Crossref] [pubMed]
 • 14. Oğuz NY. Felsefi tartışmaları ışığında klinik etiğe giriş. Demirhan Erdemir A, Oğuz NY, Elçioğlu Ö, Doğan H, editörler. Klinik Etik. 1.Baskı. istanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2001. p. 9-25.
 • 15. Kadıoğlu FG, Kad ıoğlu NS. Klinik uygulamalarda etik karar verme süreci. Demirhan Erdemir A, Oğuz NY, Elçioğlu Ö, Do ğan H, editörler. Klinik Etik. 1.Baskı. istanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2001. p. 44-64.
 • 16. Alexander M, Hall MN, pettice YJ. Cinemeducation: an innovative approach to teaching psychosocial medical care. Fam Med. 1994;26(7):430-3. [pubMed]
 • 17. Blasco pG, Blasco MG, Levites MR, Moreto G, Tysinger JW. Educating through movies: how hollywood fosters reflection. Creative Education. 2011;2(3):174-80. [Crossref]
 • 18. Blasco pG, Moreto G, pessini L. Using movie clips to promote reflective prac- tice: a creative approach for teaching ethics. Asian Bioeth Rev. 2018;10(1):75- 85. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 19. Edmonds ML. The use of film in teaching concepts of qualitative inquiry to graduate nursing students. J Nurs Educ. 2013;52(3):179-80. [Crossref] [pubMed]
 • 20. Gangwani N, Singh S, Khaliq F. Trigger films to teach core competencies of ethics and professionalism to first-year medical and nursing students. Adv physiol Educ. 2022;46(3):491-7. [Crossref] [pubMed]
 • 21. Volandes A. Medical ethics on film: towards a reconstruction of the teaching of healthcare professionals. J Med Ethics. 2007;33(11):678-80. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 22. Demir M, Örnek Büken N, Kele ş Ş. Bir grup t ıp öğrencisinin istemli dü şük konusundaki algıları: nitel bir analiz [ perceptions of a group of medical stu- dents regarding the issue of abortion: a qualitative analysis]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021;20(60):5-19. [Crossref]
 • 23. Ögenler O, Gün M, Okuyaz S. Hekim adaylar ının Sophie'nin Seçimi fil- minde yer alan ahlaki ikilem üzerine görüşleri: kalitatif bir araştırma [physi- cian candidates' views on the moral dilemma in Sophie's Choice movie: a qualitative study]. Türkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(2):151-61. [Crossref]
 • 24. Kurt SL. Çocuk haklar ına ili şkin temel uluslararas ı belgeler ve Türkiye uygulaması [basic international documents on children's rights and Turkey example]. Sosyal politika Çalışmaları Dergisi. 2016;36:99-127. [Link]
 • 25. Boceta R, Martínez-Casares O, Albert M. The informed consent in the mature minor: understanding and decision-making capacity. An pediatr. 2021;95(6):413-22. [Crossref] [pubMed]
 • 26. Hein IM, De Vries MC, Troost pW, Meynen G, Van Goudoever JB, Lindauer RJ. Informed consent instead of assent is appropriate in children from the age of twelve: policy implications of new findings on children's competence to consent to clinical research. BMC Med Ethics. 2015;16(1):76. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 27. Resmî Gazete (1.8.1998, Say ı: 23420.) say ılı Hasta Hakları Yönetmeliği; 1998. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. Erişim linki: [Link]
 • 28. Demirörs Ö, H ızal SA. Türk ceza hukuku aç ısından ötanazi [Euthanasia in terms of Turkish criminal law]. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016;65(4):1481-516. [Crossref]
 • 29. Topçu E, Yalım NY. preimplantasyon genetik tan ının öjeniye ve insan ın araçsallaştırılmasına yol açıp açmayacağının tıp etiği açısından yamaç aşağı kayma argümanı ile değerlendirilmesi [A medical ethical evaluation, using the slippery slope argument, as to whether or not preimplantation genetic diag- nosis will result in eugenics and human instrumentalization]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015;2(3):187-201. [Crossref]
 • 30. Ertin H. Organ ba ğışı ve transplantasyon t ıbbı: etik çerçeve ve çözüm tartışmaları [Organ donation and transplantation medicine: ethical framework and solutions]. iş Ahlakı Dergisi. 2014;7(2):91-120. [Link]
 • 31. Resmî Gazete (3.6.1979, Say ı: 16655) say ılı Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun;1979. Erişim tarihi: 5 Mart 2023. Erişim linki: [Link]
 • 32. Resmî Gazete (9.12.2003, Sayı: 25311) sayılı Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından insan Haklar ı ve insan Haysiyetinin Korunmas ı Sözleşmesi: insan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun; 2003. Erişim tarihi: 05.03.2023. Erişim linki: [Link]
APA Birden B (2024). Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. , 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
Chicago Birden Belkıs Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. (2024): 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
MLA Birden Belkıs Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. , 2024, ss.99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
AMA Birden B Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. . 2024; 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
Vancouver Birden B Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. . 2024; 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
IEEE Birden B "Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma." , ss.99 - 107, 2024. 10.5336/mdethic.2023-100614
ISNAD Birden, Belkıs. "Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma". (2024), 99-107. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-100614
APA Birden B (2024). Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(2), 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
Chicago Birden Belkıs Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.2 (2024): 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
MLA Birden Belkıs Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.2, 2024, ss.99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
AMA Birden B Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(2): 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
Vancouver Birden B Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(2): 99 - 107. 10.5336/mdethic.2023-100614
IEEE Birden B "Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.99 - 107, 2024. 10.5336/mdethic.2023-100614
ISNAD Birden, Belkıs. "Etik Eğitiminde Kullanılan Film İzletme Yönteminin Etik Sorunların Tespiti Üzerine Etkisi: Niteliksel Bir Araştırma". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/2 (2024), 99-107. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-100614