Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 116 - 122 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/mdethic.2024-102425 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study

Öz:
The 20th century has been a period in which studies on genetics have intensified and important applications have been experi- enced. In this study, it is aimed to reveal what academics think about the potential of the concept of “design babies”, which is a result of biotechnological applications, to cause eugenics. For this purpose, data were collected with the “scenario-based form” titled eugenics devel- oped by the researcher. This questioning was carried out over the issue of changing the genetic characteristics of a baby before birth with the applications brought about/will be brought about by genetic engineer- ing technologies. The research was carried out with 14 academicians working at Charles University in Czechia. Mixed content analysis was performed on the data obtained by applying the scenario form via the internet. As understood from the findings, the approaches of Czech aca- demicians to the issue of gene editing revealed on the basis of the con- cept of “designer babies” are ethically negative. It is understood that it is not found ethical by the participants because of reasons such as the concern that possible gene editing will not be equally accessible to all people, causing discrimination and commercial abuse and not being able to predict what kind of problems the gene interactions that may result from the interventions may cause in the future. As a result, it is understood that the idea of creating the perfect breed to create more beautiful, smarter and more qualified people is wrong, and therefore they think that eugenic goals such as creating a superior human race are dangerous.
Anahtar Kelime: Genetic practices ethics eugenics designer babies biotechnology

Avrupa’daki Akademisyenlerin Genetik Uygulamalar ve Öjeni Konusunda Etik Sınırları: Durum Çalışması

Öz:
20. yüzyıl genetik üzerine çalışmaların yoğunlaştığı ve önemli uygulamaların yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu çalışmada akademis- yenlerin, biyoteknolojik uygulamalar ın bir getirisi olan “tasar ım be- bekler” kavram ının öjeniye neden olma potansiyeli hakk ında ne düşündüklerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu amaçla veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen öjeni başlıklı “senaryo temelli form” ile toplanmıştır. Bu sorgulama ise genetik mühendisliği teknolojilerinin getirdiği/getireceği uygulamalarla bir bebeğin doğumdan önce genetik özelliklerinin değiştirilmesi üzerinden gerçekle ştirilmiştir. Araştırma Çekya’da Charles Üniversitesinde görev yapan 14 akademisyen ile ger- çekleştirilmiştir. İnternet yoluyla senaryo formunun uygulanmas ı ile elde edilen veriler üzerinde karma içerik analizi gerçekle ştirilmiştir. Akademisyenlerin, “designer babies” kavramı üzerinden gen düzenle- meleri konusuna olan yaklaşımları etik açıdan olumsuzdur. Yapılması muhtemel gen düzenlemelerinin tüm insanlar tarafından eşit bir şekilde erişilemeyeceği kaygısı başta olmak üzere, ayrımcılığa yol açma, ticari suistimale neden olma, yapılacak müdahalelerle oluşabilecek gen etki- leşimlerinin gelecekte ne gibi sorunlara yol açabileceğinin tahmin edi- lememesi gibi nedenlerden dolay ı katılımcılar taraf ından etik bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak akademisyenlere göre daha güzel daha zeki daha nitelikli insanlar ın oluşturulmasına yönelik mü- kemmel ırka erişme fikrinin yanlış olduğu, dolayısıyla üstün insan ırkı oluşturmaya yönelik öjeni hedeflerinin tehlikeli olduğu görüşünde ol- dukları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime: Genetik uygulamalar etik öjeni tasarım bebekler biyoteknoloji

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Ratledge C, Kristiansen B. Basic Biotechno logy. 3rd ed. uSA: Cambridge university press; 2006. [Crossref] [pubMed]
  • 2. Demir Karabulut S, Kasapoğlu N, Koçak İAA, Külhaş İB, Andıran AN. İnsan genom projesinin korkulan rüyası; ayrıcalıklı insan yaratma [frightening dark side of the human genome project; creation of privileged superhumans]. Turk- ish Journal of Bioethics. 2019;6(3):109-15. [Crossref]
  • 3. fidanoğlu p, Belder N, Erdoğan B, İlk Ö, Rajabli f, Özdağ H. genom projeleri 5N1H: ne, nerede, ne zaman, nas ıl, neden ve han gi popü lasyonda? [genome projects 5W1H: what, where, when, why, how and in which popu- lation?]. Turkish Bulletin of Hy giene and Experimenta l Biology. 2014;71(1):45-60. [Crossref]
  • 4. Yıldırım Mf. İnsan genom projesi ve hukuk dünyasının etkileri [The human genome project and imp lications fort he legal world]. Ankara Hacı Bayram veli university faculty of law Review. 2007;11(1):355-66. [link]
  • 5. Rodriguez E, Herrera Cv, Misseroni A, Milla lf, Outomuro D, lemus IS, et al. Attitudes towards genomic research in four latin American countries. Elec- tronic Journal of Biotechnology. 2005;8(3):239-48. [Crossref]
  • 6. Evsel g. genetik ana liz testleri ve bu test lerin kullanımına ilişkin algılar: Ankara örneği [Yüsek lisans tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2007. [Erişim tarihi: 21 Nisan 2022]. Erişim linki: [link]
  • 7. Arslankara v. fen bilgisi eğitiminde biyoteknolojinin önemine yönelik fen bil- gisi öğretmen adaylarının görüşleri: Konya örneği [Yüsek lisans tezi]. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 21 Nisan 2022]. Erişim linki: [link]
  • 8. Turriziani Jv. Designer babies: the need for re gulation on the quest for per- fection. law School Student Scholarship. 2014;595. [link]
  • 9. Halidi g. Three eugenic dystopia: The crimson rivers, breave new world, gat- taca. Turkish Journal of Bioethics. 2017;4(3):111-7. [Crossref]
APA ceyhan b (2024). Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. , 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
Chicago ceyhan busra Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. (2024): 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
MLA ceyhan busra Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. , 2024, ss.116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
AMA ceyhan b Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. . 2024; 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
Vancouver ceyhan b Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. . 2024; 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
IEEE ceyhan b "Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study." , ss.116 - 122, 2024. 10.5336/mdethic.2024-102425
ISNAD ceyhan, busra. "Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study". (2024), 116-122. https://doi.org/10.5336/mdethic.2024-102425
APA ceyhan b (2024). Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(2), 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
Chicago ceyhan busra Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.2 (2024): 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
MLA ceyhan busra Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.2, 2024, ss.116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
AMA ceyhan b Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(2): 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
Vancouver ceyhan b Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(2): 116 - 122. 10.5336/mdethic.2024-102425
IEEE ceyhan b "Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.116 - 122, 2024. 10.5336/mdethic.2024-102425
ISNAD ceyhan, busra. "Ethical Limits of Academicians in Europe to Genetic Practices and Eugenics: Case Study". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/2 (2024), 116-122. https://doi.org/10.5336/mdethic.2024-102425