Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 152 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2023-99483 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme

Öz:
Manevi bakım uygulamaları günümüzde hasta çocuğun ve ai- lelerin memnuniyetlerini, tedaviye uyumlarını ve yaşam kalitelerini ar- tırmak için hem şirelik bak ımının önemli bir parças ı olarak kabul görmektedir. İnsanlarla birebir etkileşim içindeki hemşirelik mesleği, bireyi oluşturan tüm boyutlarını koruması ve sürdürmesinde kişiye yar- dımcı olmalıdır. Hem şireler, eti ğin en önemli maddelerinden olan özerkliğe saygı doğrultusunda bakım verdiği bireylere saygı duymalı- dır. Bakım aşamasında çocukların ve ailelerinin kendi kararlarını ver- mede ki şisel haklar ı olduğunu kabul etmelidir. Manevi bak ım multidisipliner bir ekip anlayışı ile etkin iletişim becerilerinin kullanıl- masını, hasta bir çocu ğun kaygılarını, endişelerini ve isteklerini anla- mayı, çocu ğun ve ailenin gereksinim duydu ğu ihtiyaçlar ına destek olmayı gerektirir. Bunu yaparken de çocuğun ve ailenin gereksinimle- rinin farklı olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Çocuğun hastalık ve hastanede yatış sürecine vereceği tepkide çocu ğun içinde bulundu ğu gelişim dönemi, hastal ığın türü, semptomlar ın şiddeti ve prognozu önemli rol oynayabilir. Çocuk hastalar veya aileleri kendilerine neler ol- duğunu anlamaya çal ıştıkları dönemde manevi stres ya şayabilirler. Çocuk hastalar manevi stres ya şarken genellikle yaln ızlıktan, dışlan- maktan, yanlış anlaşılmaktan, ağrı ile yüzleşmekten ve belirsizlik duy- gusundan dolayı korku yaşarlar. Hemşireler için bir çocu ğun manevi gereksinimlerini belirleyip cevap vermek zor görünebilir. Çocuklar ın yaş dönemlerine ve gelişimlerine göre bakım vermek manevi stresi ön- lemede önemlidir. Bu çalışmada, hastanede yatan çocukların ve ailele- rin manevi bak ım gereksinimleri, literatür bilgileri ışığında kapsamlı şekilde ele alınmıştır.
Anahtar Kelime: Aile çocuk maneviyat hemşirelik hastane

Spiritual Care Needs of Hospitalized Children and Their Families: Traditional Review

Öz:
Spiritual care practices are now accepted as an important part of nursing care to increase the satisfaction, treatment compliance and quality of life of sick children and their families. The nursing pro- fession, which interacts one-on-one with people, should help the per- son protect and maintain all the dimensions that make up the individual. Nurses should respect the individuals they care for in line with respect for autonomy, which is one of the most important articles of ethics. In the caring phase must recognize that children and their families have the personal right to make their own decisions. Spiritual care requires the use of effective communication skills with a multi- disciplinary team approach, understanding the concerns, anxieties and wishes of a sick child, and supporting the needs of the child and the family. While doing this, it should not be forgotten that the needs of the child and the family may be different. The child's developmental stage, type of disease, severity of symptoms and prognosis may play an important role in the child’s response to the disease and hospital- ization process. Pediatric patients or their families may experience emotional stress as they try to understand what is happening to them. While pediatric patients experience spiritual stress, they often experi- ence fear of loneliness, exclusion, misunderstanding, facing pain, and a sense of uncertainty. It may seem difficult for nurses to identify and respond to a child’s spiritual needs. Giving care to children according to their age and development is important in preventing spiritual stress. In this study, the spiritual care needs of hospitalized children and their families have been comprehensively discussed in the light of litera- ture.
Anahtar Kelime: Family child spirituality nursing hospital

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Büssing A, Waßermann u, Christian Hvidt N, Längler A, Thiel M. Spiritual needs of mothers with sick new born or premature infants-A cross sectional survey among German mothers. Women Birth. 2018;31(2):e89-e98. [Cross- ref] [PubMed]
 • 2. Ferrell B, Wittenberg E, Battista V, Walker G. Exploring the spiritual needs of families with seriously ill children. Int J Palliat Nurs. 2016;22(8):388-94. [Crossref] [PubMed]
 • 3. Çavuşoğlu H. Çocuk Sa ğlığı Hemşireliği. 14. Bask ı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi Ltş; 2022.
 • 4. Mack JW, Wolfe J. Early integration of pediatric palliative care: for some chil- dren, palliative care starts at diagnosis. Curr Opin Pediatr. 2006;18(1):10-4. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Jackson AC, Frydenberg E, Liang RP, Higgins RO, Murphy BM. Familial im- pact and coping with child heart disease: a systematic review. Pediatr Cardiol. 2015;36(4):695-712. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Azarsa T, Davoodi A, Khorami Markani A, Gahramanian A, Vargaeei A. Spir- itual wellbeing, attitude toward spiritual care and its relationship with spiritual care competence among critical care nurses. J Caring Sci. 2015;4(4):309- 20. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 7. Kurt Sezer H, Geçkil E. Pediatri hem şirelerinin duygu gereksinimleri ile maneviyat ve manevi bakim hakkindaki görü şlerinin incelenmesi [Examina- tion of pediatric nurses' emotional needs and their views on spirituality and spiritual care]. Hacettepe Üniversitesi Hem şirelik Fakültesi Dergisi. 2020;7(2):167-74. [Crossref]
 • 8. Meert KL, Templin TN, Michelson KN, Morrison WE, Hackbarth R, Custer JR, et al. The Bereaved Parent Needs Assessment: a new instrument to assess the needs of parents whose children died in the pediatric intensive care unit*. Crit Care Med. 2012;40(11):3050-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 9. Elkins M, Cavendish R. Developing a plan for pediatric spiritual care. Holist Nurs Pract. 2004;18(4):179-84; quiz 185-6. [Crossref] [PubMed]
 • 10. World Health Organization [Internet]. ©2024 WHO [Cited: March 19, 2024]. Palliative care. Available from: [Link]
 • 11. ICN. The ICN code of ethics for nurses. 2021. [Cited: March 2024] [Link]
 • 12. Damsma Bakker AA, van Leeuwen RRR, Roodbol PFP. The spirituality of children with chronic conditions: a qualitative meta-synthesis. J Pediatr Nurs. 2018;43:e106-e13. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Norris S, Minkowitz S, Scharbach K. Pediatric palliative care. Prim Care. 2019;46(3):461-73. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Özdoğan Ö. Kanser hastası ve ailesine manevi bakım. Çay Şenler F, editör. Onkolojide Palyatif Bakım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.52-8. [Link]
 • 15. Fitch MI, Bartlett R. Patient perspectives about spirituality and spiritual care. Asia Pac J Oncol Nurs. 2019;6(2):111-21. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 16. Hockenberry M, Rodgers C, Wilson D. Wong's Essentials of Pediatric Nurs- ing. 10th ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 2017.
 • 17. Meert KL, Thurston CS, Briller SH. The spiritual needs of parents at the time of their child's death in the pediatric intensive care unit and during bereave- ment: a qualitative study. Pediatr Crit Care Med. 2005;6(4):420-7. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Davies B, Brenner P, Orloff S, Sumner L, Worden W. Addressing spirituality in pediatric hospice and palliative care. J Palliat Care. 2002;18(1):59-67. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Thrane SE, Maurer SH, Cohen SM, May C, Sereika SM. Pediatric palliative care: a five-year retrospective chart review study. J Palliat Med. 2017;20(10):1104-11. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 20. McSherry W, Smith J. How do children express their spiritual needs? Paedi- atr Nurs. 2007;19(3):17-20. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Naimi E, Babuei A, Moslemirad M, Rezaei K, Eilami O. The effect of spiritu- ality intervention on the anxiety parents of hospitalized newborns in a neona- tal department. J Relig Health. 2021;60(1):354-61. [Crossref] [PubMed]
 • 22. O'Neill LP, Murray LE. Anxiety and depression symptomatology in adult sib- lings of individuals with different developmental disability diagnoses. Res Dev Disabil. 2016;51-52:116-25. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Doupnik SK, Hill D, Palakshappa D, Worsley D, Bae H, Shaik A, et al. Par- ent coping support interventions during acute pediatric hospitalizations: a meta-analysis. Pediatrics. 2017;140(3):e20164171. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 24. Dossey BM, Lynn K. Holistic Nursing a Handbook for Practice. 6th ed. uSA: Jones and Bartlett Learning; 2013.
 • 25. Christman SK, Mueller JR. understanding spiritual care: the faith-hope-love model of spiritual wellness. J Christ Nurs. 2017;34(1):E1-E7. [Crossref] [PubMed]
 • 26. Arutyunyan T, Odetola F, Swieringa R, Niedner M. Religion and spiritual care in pediatric intensive care unit: parental attitudes regarding physician spiritual and religious inquiry. Am J Hosp Palliat Care. 2018;35(1):28-33. [Crossref] [PubMed]
 • 27. Lim A, Kim S. Nurses' ethical decision-making during end of life care in South Korea: a cross-sectional descriptive survey. BMC Med Ethics. 2021;22(1):94. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 28. Ferrell B, Wittenberg E, Battista V, Walker G. Nurses' experiences of spiritual communication with seriously iii children. J Palliat Med. 2016;19(11):1166- 70. [Crossref] [PubMed]
 • 29. Strang S, Strang P, Ternestedt BM. Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. J Clin Nurs. 2002;11(1):48-57. [Crossref] [PubMed]
 • 30. Meehan TC. Spirituality and spiritual care from a Careful Nursing perspective. J Nurs Manag. 2012;20(8):990-1001. [PubMed]
 • 31. Gönenç İM, Akkuzu G, Altın RD, Möroy P. Hemşirelerin ve ebelerin manevi bakima ilişkin görüşleri [Views of nurses and midwives on spiritual care]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;5(3):34-8. [Link]
 • 32. Snaman J, McCarthy S, Wiener L, Wolfe J. Pediatric palliative care in oncol- ogy. J Clin Oncol. 2020;38(9):954-62. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 33. Desai PP, Ng JB, Bryant SG. Care of children and families in the CIC u: A focus on their developmental, psychosocial, and spiritual needs. Crit Care Nurs Q. 2002;25(3):88-97. [Crossref] [PubMed]
 • 34. Kelly JA, May CS, Maurer SH. Assessment of the spiritual needs of primary caregivers of children with life-limiting illnesses is valuable yet inconsistently performed in the hospital. J Palliat Med. 2016;19(7):763-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 35. Wisesrith W, Sukcharoen P, Sripinkaew K. Spiritual care needs of terminal ill cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2021;22(12):3773-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 36. Denis J, Dahmani A, Touati A, Alin L, Bienvenu E, Lucchini S. L'enfant et son parent hospitalisé en réanimation [The child and parent hospitalised in in- tensive care]. Rev Infirm. 2018;67(245):29-30. French. [Crossref] [PubMed]
 • 37. Batstone E, Bailey C, Hallett N. Spiritual care provision to end-of-life patients: A systematic literature review. J Clin Nurs. 2020;29(19-20):3609-24. [Cross- ref] [PubMed]
 • 38. Quinn B, Connolly M. Spirituality in palliative care. BMC Palliat Care. 2023;22(1):1. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 39. Aldem M, Geçkil E. Pediatri hem şireliğinde aile merkezli bak ım kavramı ve ilkeleri. Geçkil E, editör. Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.1-4. [Link]
 • 40. Friedrichsdorf SJ, Goubert L. Pediatric pain treatment and prevention for hos- pitalized children. Pain Rep. 2019;5(1):e804. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 41. Sülü uğurlu E, Ba şbakkal Z. Yoğun bakımda yatan çocuk hastalar ın an- nelerinin manevi bak ım (spritüal bak ım) gereksinimleri [Spiritual care re- quirements of the mothers of the hospitalized children in intensive care units]. J Turk Soc Intens Care. 2013;11(1):17-24. [Crossref]
APA Kurt Sezer H, Geçkil E (2024). Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. , 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
Chicago Kurt Sezer Hilal,Geçkil Emine Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. (2024): 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
MLA Kurt Sezer Hilal,Geçkil Emine Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. , 2024, ss.143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
AMA Kurt Sezer H,Geçkil E Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. . 2024; 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
Vancouver Kurt Sezer H,Geçkil E Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. . 2024; 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
IEEE Kurt Sezer H,Geçkil E "Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme." , ss.143 - 152, 2024. 10.5336/mdethic.2023-99483
ISNAD Kurt Sezer, Hilal - Geçkil, Emine. "Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme". (2024), 143-152. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-99483
APA Kurt Sezer H, Geçkil E (2024). Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(2), 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
Chicago Kurt Sezer Hilal,Geçkil Emine Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.2 (2024): 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
MLA Kurt Sezer Hilal,Geçkil Emine Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.2, 2024, ss.143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
AMA Kurt Sezer H,Geçkil E Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(2): 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
Vancouver Kurt Sezer H,Geçkil E Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(2): 143 - 152. 10.5336/mdethic.2023-99483
IEEE Kurt Sezer H,Geçkil E "Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.143 - 152, 2024. 10.5336/mdethic.2023-99483
ISNAD Kurt Sezer, Hilal - Geçkil, Emine. "Hastanede Yatan Çocukların ve Ailelerin Manevi Bakım Gereksinimleri: Geleneksel Derleme". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/2 (2024), 143-152. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-99483