Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 10 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/mdethic.2023-97073 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study

Öz:
This study was methodologically conducted to develop a scale for determining ethical attitudes among dietitians and to assess the validity and reliability of the scale. The research was carried out in Türkiye between September 2021 and January 2022. A draft scale, formed through literature review, served as the data collection tool. Ex- pert opinions were sought for the scope validity of the research. The "Ethical Attitude Scale for Dietitians," with 48 items designed for nu- trition and dietetics professionals, underwent a scope validity study in the initial stage. Opinions from 21 experts on this subject were col- lected between August and October 2021. Confirmatory factor analy- sis and exploratory factor analysis methods were employed for construct validity in the study. A total of 440 dietitians participated in the research, with 412 females (93.6%) and 28 males (6.4%). The ma- jority of dietitians (83.3%) were in the age range of 20-29, and 43.6% had 1-5 years of professional experience. In the reliability analysis of the scale, the Cronbach's Alpha value was found to be 0.827, the Spear- man-Brown reliability coefficient was 0.725, and the Guttman Split Half reliability value was 0.724. The exploratory factor analysis re- sulted in a structure comprising 6 sub-factors and 27 items, explaining a total variance of 50.9%. Confirmatory factor analysis fit indices were as follows: chi-square degrees of freedom 1.766, adjusted goodness- of-fit index 0.887, and square root of the mean squared residuals 0.043. In conclusion, the Ethical Attitude Scale for Dietitians is a valid, reli- able tool for assessing ethical attitudes among dietitians.
Anahtar Kelime: Ethical attitude dietitian validity reliability

Diyetisyenlerde Etik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Çalışma

Öz:
Bu çalışma, diyetisyenlerde etik tutumu belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek ve geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışma- larını belirlemek amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Araş- tırma, Türkiye’de Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasında yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak literatür taranarak oluşturulan taslak ölçek kullanıl- mıştır. Araştırmanın kapsam geçerliği için uzman görüşlerine başvurul- muştur. İlk aşamada, beslenme ve diyetetik meslek üyelerine yönelik hazırlanan 48 madde içeren "Diyetisyenlerde Etik Tutum Ölçeği"nin kap- sam geçerliği çalışması için Ağustos-Ekim 2021 tarihlerinde bu konuyla ilgili 21 uzmanın görüşleri alınmıştır. Çalışmada yapı geçerliği için doğ- rulayıcı faktör analizi ve açıklayıcı faktör analizi yöntemlerine başvurul- muştur. Araştırmaya 412 kadın (%93,6) ve 28 erkek (%6,4) olmak üzere toplamda 440 diyetisyen kat ılmıştır. Diyetisyenlerin büyük ço ğunluğu- nun (%83,3) yaşı 20-29 arasında olup, %43,6'sının meslekte çalışma yılı 1-5 yıl arasındadır. Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili yapılan analizde Cron- bach Alfa değeri 0,827, Spearman-Brown güvenirlik katsayısı 0,725 ve Guttman Split Half güvenirlik değeri 0,724 olarak bulunmuştur. Açıkla- yıcı faktör analizi sonucunda toplam varyans de ğeri %50,9, 6 alt faktör ve 27 madde içeren bir yap ı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri; ki-kare serbestlik derecesi 1,766, düzeltilmiş uyum iyi- liği indeksi 0,887 ve ortalama hataların karekökü değeri 0,043 olarak bu- lunmuştur. Sonuç olarak diyetisyenlerde etik tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu ve diyetisyenlerde etik tutum düzeyle- rinin ölçülmesinde kullanılabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelime: Etik tutum diyetisyen geçerlilik güvenirlik

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Butts JB, Rich KL. Introduction to ethics. Nursing Ethics: Across the Curricu- lum and Into Practice. 3rd ed. Sudbury, Mass: Jones and Bartlett Publishers; 2013. p.3-30.
 • 2. Tiruneh MA, Ayele BT. Practice of code of ethics and associated factors among medical doctors in Addis Ababa, Ethiopia. PLoS One. 2018;13(8):e0201020. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 3. Komić D, Marušić SL, Marušić A. Research integrity and research ethics in professional codes of ethics: survey of terminology used by professional or- ganizations across research disciplines. PLoS One. 2015;10(7):e0133662. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 4. Okuroğlu Karahan g, Bahçecik N, Alpar Ecevit S. Felsefe ve hemşirelik etiği [Philosophy and nursing ethics]. Kilikya Felsefe Dergisi. 2014;(1):54-61. [Crossref]
 • 5. Chadwick R, Wilson D. The Emergence and development of bioethics in the uk. Med Law Rev. 2018;26(2):183-201. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 6. Banks S. From professional ethics to ethics in professional life: implications for learning, teaching and study. Ethics and Social Welfare. 2009;3(1):55-63. [Link]
 • 7. Peregrin T. Revisions to the code of ethics for the nutrition and dietetics pro- fession. J Acad Nutr Diet. 2018;118(9):1764-7. [Crossref] [PubMed]
 • 8. Tayfur M, Barış O, Baştaş N. Diyetisyenlik Eğitimi ve Meslek Etiği. 4. Baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınları; 2019. p.269-78.
 • 9. Anderson SL. Dietitians' practices and attitudes regarding the Code of Ethics for the Profession of Dietetics. J Am Diet Assoc. 1993;93(1):88-91. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Zamanzadeh V, ghahramanian A, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi-Majd H, Nikanfar AR. Design and implementation content validity study: development of an instrument for measuring patient-centered communication. J Caring Sci. 2015;4(2):165-78. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 11. Yeşilyurt S, Çapraz C. Ölçek geli ştirme çalışmalarında kullanılan kapsam geçerliği için bir yol haritası [A road map for the content validity used in scale development studies]. Erzincan Üniversitesi Egitim Fakultesi Dergisi. 2018;20(1):251-64. [Crossref]
 • 12. Ayre C, Scally A. Critical values for lawshe's content validity ratio. Measure- ment and Evaluation in Counseling and Development. 2013;47(1):79-86. [Crossref]
 • 13. Li N, Huang J, Feng Y. Construction and confirmatory factor analysis of the core cognitive ability index system of ship C2 system operators. PLoS One. 2020;15(8):e0237339. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Çelik S. Türkiye'de illerin bitkisel üretiminin faktör analizi ile incelenmesi [Ex- amination of plant production of provinces in Türkiye by factor analysis]. YYÜ TAR BİL DERg. 2012;22(2):69-76. [Link]
 • 15. Alpar R. uygulamalı İstatistik ve geçerlik-güvenirlik. 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2018. p.494-597.
 • 16. Özdemir N, Buzlu S. The Turkish validity and reliability study of the nurse codependency questionnaire J Psychiatric Nurs. 2020;11(1):35-40. [Crossref]
 • 17. Erkorkmaz u, Etikan I, Demir A, Özdamar K, Sanisoğlu Y. Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri [Confirmatory factor analysis and fit indices: re- view]. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science. 2013;33(1):210-23. [Crossref]
 • 18. Kim H, Ku B, Kim JY, Park YJ, Park YB. Confirmatory and exploratory factor analysis for validating the phlegm pattern questionnaire for healthy subjects. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:2696019. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 19. Xia Y, Yang Y. RMSEA, CFI, and TLI in structural equation modeling with or- dered categorical data: the story they tell depends on the estimation methods. Behav Res Methods. 2019;51(1):409-28. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Çapık C. geçerlik ve güvenirlik çal ışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı [use of confirmatory factor analysis in validity and reliability studies]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(3):196-205. [Link]
 • 21. Ashifa KM. SEM analysis of human rights youth advocacy model. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 2021;12:113-8. [Crossref]
 • 22. Tavakol M, Dennick R. Making sense of Cronbach's alpha. Int J Med Educ. 2011;2:53-5. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 23. Koller I, Levenson MR, glück J. What do you think you are measuring? A mixed-methods procedure for assessing the content validity of test items and theory-based scaling. Front Psychol. 2017;8:126.[Crossref] [PubMed] [PMC]
APA ÖZDİLEK M, önal ö, İnce F (2024). Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. , 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
Chicago ÖZDİLEK Muhammet Raşit,önal özgür,İnce Fuat Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. (2024): 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
MLA ÖZDİLEK Muhammet Raşit,önal özgür,İnce Fuat Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. , 2024, ss.1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
AMA ÖZDİLEK M,önal ö,İnce F Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. . 2024; 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
Vancouver ÖZDİLEK M,önal ö,İnce F Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. . 2024; 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
IEEE ÖZDİLEK M,önal ö,İnce F "Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study." , ss.1 - 10, 2024. 10.5336/mdethic.2023-97073
ISNAD ÖZDİLEK, Muhammet Raşit vd. "Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study". (2024), 1-10. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-97073
APA ÖZDİLEK M, önal ö, İnce F (2024). Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(1), 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
Chicago ÖZDİLEK Muhammet Raşit,önal özgür,İnce Fuat Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.1 (2024): 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
MLA ÖZDİLEK Muhammet Raşit,önal özgür,İnce Fuat Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.1, 2024, ss.1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
AMA ÖZDİLEK M,önal ö,İnce F Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
Vancouver ÖZDİLEK M,önal ö,İnce F Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 1 - 10. 10.5336/mdethic.2023-97073
IEEE ÖZDİLEK M,önal ö,İnce F "Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.1 - 10, 2024. 10.5336/mdethic.2023-97073
ISNAD ÖZDİLEK, Muhammet Raşit vd. "Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/1 (2024), 1-10. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-97073