Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 18 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/mdethic.2023-98112 İndeks Tarihi: 10-06-2024

The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study

Öz:
This study was carried out to determine the effect of mal- practice education on the levels of Trend to medical errors and attitudes towards medical errors of training nurses. The research was carried out by the university’s hospital, department of emergency and was con- ducted on nurses working in the emergency department. The study pop- ulation included 80 (control=40/experimental=40) emergency nurses who were accepted the invitation to participate and were included in the study sample. Data were collected through the descriptive features form, Medical Malpractice Trend in Nursing Scale, and the Scale of Attitudes towards Medical Errors, which are scaling instruments with fairly adequate validity and reliability indicators. The data in the de- mographic characteristics form as the independent variable of the re- search; the scores obtained from the medical Malpractice Trend Scale in Nursing and the scores from the Scale of Attitutes towards Medical Errors are the dependent variables. Statistical analysis of two indepen- dent groups was performed using the t-test, which is one of the para- metric tests. Analysis also includes means, minimum, maximum and percentages. After the training, a significant increase was found in the total score of the Malpractice Trend Scale in Nursing and Scale of At- titudes towards Medical Errors and all sub-scales. During a working day, nurses make critical decisions while providing care for individu- als, perform tasks that require skills, administer medication, and guide the decisions that need to be made. It is foreseen that malpractice rates will decrease significantly by increasing the knowledge level of nurses and providing awareness with the continuous trainings to be given.
Anahtar Kelime: Emergency service malpractice medical errors nurses

Öz:
Malpraktis Eğitiminin Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilim Düzeylerine ve Tıbbi Hatalara Yönelik Tutumlarına Etkisi: Yarı Deneysel Bir ÇalışmaBu araştırma, malpraktis e ğitiminin tıbbi hatalara e ğilim dü- zeylerine ve malpraktis tutumlar ına etkisini belirlemek amac ıyla ya- pılmıştır. Araştırma bir üniversite hastanesinin acil servisinde çal ışan hemşireler üzerinde gerçekle ştirilmiştir. Ara ştırma evrenini, daveti kabul eden ve ara ştırma örneklemine dâhil edilen 80 (kontrol=40/de- neysel=40) acil hemşiresi oluşturmuştur. Veriler, geçerlik ve güvenir- lik göstergeleri oldukça yeterli olan ölçme araçlar ı olan tanımlayıcı özellikler formu, Hemşirelikte Tıbbi Hata Eğilim Ölçeği ve Tıbbi Ha- talara Yönelik Tutum Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın ba- ğımsız de ğişkeni demografik özellikler formunda yer alan veriler; Hemşirelikte Tıbbi Hata Eğitim Ölçeği’nden ve Tıbbi Hatalara Yöne- lik Tutum Ölçeği’nden alınan puanlar bağımlı değişkendir. İki bağım- sız grubun istatistiksel analizi, parametrik testlerden biri olan t-testi kullanılarak yapıldı. Analiz aynı zamanda ortalamaları, minimum, mak- simum ve yüzdeleri de içermektedir. Eğitim sonrası Hemşirelikte Tıbbi Hata Eğilim Ölçeği ve T ıbbi Hatalara Yönelik Tutum Ölçe ği toplam puanında ve tüm alt ölçeklerinde anlamlı artış saptanmıştır. Hemşireler bir iş günü içinde bireylere bakım verirken kritik kararlar verir, beceri gerektiren görevleri yerine getirir, ilaçları uygular ve alınması gereken kararlara rehberlik eder. Verilecek sürekli e ğitimler ile hem şirelerin bilgi düzeyi art ırılarak ve fark ındalık sağlanarak malpraktis oranlar ı önemli ölçüde azalacağı ön görülmektedir.
Anahtar Kelime: Acil servis malpraktis tıbbi hata hemşireler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. King JH. The Law of Medical Malpractice in a Nutshell. 2nd ed. St.paul, MN: West publishing; 1986.
 • 2. Özgönül ML, Arda B, Dedeo ğlu N. Tıp etiği ve hukuk aç ısından tıbbi hata, malpraktis ve komplikasyon kavramlar ının değerlendirilmesi [Evaluation of medical error, malpractice and complication concepts in terms of medical ethics and law]. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law & History. 2019;27(1):48-56. [Crossref]
 • 3. McMichael BJ, Safriet BJ, Buerhaus pI. The extraregulatory effect of nurse practitioner scope-of-practice laws on physician malpractice rates. Med Care Res Rev. 2018;75(3):312-26. [Crossref] [pubMed]
 • 4. Güner YO. Sağlık hizmetlerinde iyileştirme ve hasta güvenliği için tıbbi hata- lar ve malpraktis nedenleri [Healthy care and medical fails for health care and patient safety]. Journal of Awareness (JoA). 2018;3(5):471-80. [Crossref]
 • 5. Slonim AD, Lafleur BJ, Ahmed W, Joseph JG. Hospital-reported medical er- rors in children. pediatrics. 2003;111(3):617-21. [Crossref] [pubMed]
 • 6. Milligan fJ. Establishing a culture for patient safety - the role of education. Nurse Educ Today. 2007;27(2):95-102. Erratum in: Nurse Educ Today. 2015;35(5):727. [Crossref] [pubMed]
 • 7. Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the uS. BMJ. 2016;353:i2139. [Crossref] [pubMed]
 • 8. Sağlık Bakanlığı. GRS güvenlik raporlama sistemi 2016 yılı istatistik ve analiz raporu. Erişim adresi: 16.01.2024 [Link]
 • 9. Şahbaz G, Yücesoy H, Özlem A, Erbil N. Malpraktis ve sa ğlık profesyonel- lerinin sorumlulukları [Malpractice and responsibilities of health professionals]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2022;4(2):85-90. [Crossref]
 • 10. Sweeney Cf, LeMahieu A, fryer GE. Nurse practitioner malpractice data: In- forming nursing education. J prof Nurs. 2017;33(4):271-5. [Crossref] [pubMed]
 • 11. Metin B. Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenli ği ve tıbbi hata (malpraktis) [patient safety in nursing services and medical error (malpractics)]. Sa ğlık Akademisyenleri Dergisi. 2018;5(1):76-8. [Link]
 • 12. Mello MM, frakes MD, Blumenkranz E, Studdert DM. Malpractice Liability and Health Care Quality: A Review. JAMA. 2020;323(4):352-66. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 13. Alcan Z, Tekin DE, Civil SÖ. Hasta Güvenliği. 1. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Ki- tapevleri; 2012.
 • 14. Alemdar DK, Aktaş YY. Medical error types and causes made by nurses in Turkey. TAf prev. Med. Bull. 2013;12(3):307-14. [Link]
 • 15. Özata M, Altunkan H. Hemşirelerin tıbbi hataya eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenirlilik analizinin yapılması. Kırılmaz E, editör. II. uluslararası Sağlıkta performans ve Kalite Kongresi Bildiri Kitabı; 28 Nisan-1 Mayıs 2010; Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları; 2010. p.3-20.
 • 16. Güleç D, Seren İŞ. Tıbbi hatalarda tutum ölçeğinin geliştirilmesi [Developing a scale of attitudes towards medical errors]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013;15(3):26-41. [Link]
 • 17. Karacabay K, Savcı A, Çömez S, Çelik N. Cerrahi hemşirelerinin iş yükü al- gilari ile tıbbi hata eğilimleri arasindaki ilişkinin belirlenmesi [Determination of the relationship between workload perceptions and medical error tendencies of surgical nurses]. Mersin Üniversitesi Sa ğlık Bilimleri Dergisi. 2020;13(3):404-17. [Crossref]
 • 18. Yiğitbaş Ç, Oğuzhan H, Tercan B, Bulut A. Hemşirelerin malpraktis ile ilgili algı, tutum ve davranışları [perceptions, attitudes and approaches of nurses about malpractice]. Anadolu Kliniği. 2016;21(3):207-14. [Crossref]
 • 19. Turan GB, Mankan T, polat H. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde malprak- tis [Malpractice in nursing and midwifery students]. Sağlık Bilimleri ve Meslek- leri Dergisi. 2017;4(2):98-104. [Crossref]
 • 20. Sivrikaya SK, Kara AŞ. Hemşirelerin tibbi hata yapma e ğilimlerinin incelen- mesi [Determination the Trend of the nurses to make medical mistake]. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;8(1):7-14. [Link]
 • 21. Işık Andsoy I, Kar G, Öztürk Ö. Hemşirelerin tıbbi hata eğilimlerine yönelik bir çalışma [A study on trends to medical error for nurses]. HS p. 2014;1(1):17- 27. [Link]
 • 22. Avşar G, Atabek AE, Karaman ÖZ. Hemşirelerin tibbi hata eğilim düzeyleri ve tibbi hata türleri: Bir hastane örneği [Medical error Trend levels of nurses and types of medical errors: a hospital example]. HSp. 2016;3(2):115-22. [Link]
 • 23. Akgün Ş, Kardaş Öf. Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi [Examination of the trend for nursing malpractice and affecting factors]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2015;12(3):210-4. [Link]
 • 24. Babacan E, Öztürk H, Kahriman İ. T ıbbi hatalar ve hasta güvenli ği: hemşirelere yönelik eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi [Medical errors and patient safety: evaluation of the effeciveness of the trainings for nurses]. Sağlıkta performans ve Kalite Dergisi. 2018;14(2):57-72. [Link]
 • 25. Altuntaş S, Güven G, Öztürk K, Esra I. Hemşirelik öğrencilerinin tıbbi hatalara karşı tutumları [Nursing students 'attitudes against to medical errors]. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):1-9. [Link]
 • 26. Aysun Ü, İntepeler ŞS. pediatrik birimlerde elektronik t ıbbi hata raporlama sistemi ve hasta güvenli ği uzaktan e ğitim program ını kullanan hekim ve hemşirelerin deneyimleri [Experiences of physicians and nurses using elec- tronic medical error reporting system and patient safety distance]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik fakültesi Elektronik Dergisi. 2018;11(2):129- 36. [Link]
 • 27. Kahriman İ, Öztürk H. Tıbbi hatalar ve nedenleri. Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2016.
APA Güven İ, karaca t (2024). The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. , 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
Chicago Güven İbrahim,karaca turkan The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. (2024): 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
MLA Güven İbrahim,karaca turkan The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. , 2024, ss.11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
AMA Güven İ,karaca t The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. . 2024; 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
Vancouver Güven İ,karaca t The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. . 2024; 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
IEEE Güven İ,karaca t "The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study." , ss.11 - 18, 2024. 10.5336/mdethic.2023-98112
ISNAD Güven, İbrahim - karaca, turkan. "The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study". (2024), 11-18. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-98112
APA Güven İ, karaca t (2024). The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(1), 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
Chicago Güven İbrahim,karaca turkan The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.1 (2024): 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
MLA Güven İbrahim,karaca turkan The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.1, 2024, ss.11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
AMA Güven İ,karaca t The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
Vancouver Güven İ,karaca t The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 11 - 18. 10.5336/mdethic.2023-98112
IEEE Güven İ,karaca t "The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.11 - 18, 2024. 10.5336/mdethic.2023-98112
ISNAD Güven, İbrahim - karaca, turkan. "The Effect of Malpractice Education on the Levels of Trend to Medical Errors and Attitudes Towards Medical Errors of Nurses: A Quasi Experimental Study". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/1 (2024), 11-18. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-98112