Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 36 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/mdethic.2023-98874 İndeks Tarihi: 10-06-2024

The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses

Öz:
The development of supporting by organizations and su- pervisors may enable nurses to cope better with the moral distress they experience. The study aimed to determine the relationship between the moral distress experienced by pediatric nurses and their perceived or- ganizational and supervisor support. A descriptive and correlational study was conducted with 124 pediatric nurses of public and univer- sity hospitals in Türkiye between May and June 2022. Personal infor- mation form, Perceived Organizational Support Scale, Perceived Supervisor Support Scale and the Moral Distress Scale for Pediatric Nurses-Revised were used to collect data. The data obtained from the study were evaluated in IBM SPSS 23.0 program. Pediatric nurses’ mean Perceived Organizational Support Scale and Perceived Supervi- sor Support Scale scores were 34.93±7.46 and 30.20±11.16. Pediatric nurses’ mean total scores for the frequency, intensity, and level of moral distress were found to be 27.08±13.09, 41.49±18.43, and 63.91±37.81. A weak negative correlation was found between the frequency of moral distress and the level of supervisor support (r: -0,220, p<0.05). In the study, nurses experienced low levels of moral distress. The study found that the organizational and supervisor support offered to the nurses was above average, and the level of organizational support was higher than the level of supervisor support. The support of supervisor and organi- zation is important when pediatric nurses encounter ethical problems. The reduction in the level of moral distress experienced by nurses leads to an increase in the quality of care and patient/relatives and nurse sat- isfaction, and a decrease in job stress, burnout, and intention to quit the job/profession.
Anahtar Kelime: Nursing pediatric moral distress organizational support supervisor support

Pediatri Hemşirelerinin Yaşadıkları Ahlaki Sıkıntı ile Algıladıkları Destek Arasındaki İlişki

Öz:
Hemşirelere sağlanan yönetici ve kurum desteği, ahlaki sıkıntı ile baş etmelerinde rol oynar. Bu çal ışma, pediatri hem şirelerinin ya- şadıkları ahlaki sıkıntı ile algılanan örgütsel/yönetici desteği arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma 2022 May ıs-Haziran tarihleri aras ında, Türkiye’nin kuzey bölgesinde büyük bir şehirde yer alan bir üniversite ve devlet hastanesinin pediatri kliniklerinde çalışan 124 hemşire ile yürütülmüş- tür. Verilerin toplanmas ında tanıtıcı bilgi formu, Alg ılanan Örgütsel Destek Ölçeği, Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği ve Pediatri Hemşi- releri İçin Moral Distress Revize-Ölçe ği kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 paket programında analiz edilmiştir. Pediatri hemşirelerinin Algı- lanan Örgütsel Destek ve Yönetici Deste ği puan ortalamas ı sırasıyla 34,93±7,46 ve 30,20±11,16’d ır. Pediatri hem şirelerinin ahlaki s ıkıntı sıklığı, hissedilen rahats ızlık ve ahlaki s ıkıntı düzeyi ise s ırasıyla 27,08±13,09, 41,49±18,43 ve 63,91±37,81 bulunmuştur. Ahlaki sıkıntı sıklığı ile yönetici desteği düzeyi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (r: -0,220, p<0,05). Yönetici desteği ile ahlaki sıkıntı ara- sında negatif yönde, zayıf bir ilişki belirlenmiştir. Çalışmada hemşire- lerin düşük düzeyde ahlaki s ıkıntı yaşadıkları, hemşirelerin kurum ve yönetici desteğinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kurum desteğinin yönetici desteğinden daha fazla olduğu saptanmıştır. Pediatri hemşirelerinin etik sorunlarla karşılaşmalarında yönetici ve organizas- yonun desteği önemlidir. Hemşirelerin yaşadığı ahlaki sıkıntı düzeyinin azalması bakım kalitesinin, hasta/yakınlarının ve hemşire memnuniye- tinin artmasına, iş stresinin, tükenmişliğin ve işten/meslekten ayrılma niyetinin azalmasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelime: Hemşirelik çocuk ahlaki sıkıntı örgütsel destek yönetici desteği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Oğuzhan g, Aydın gZ, Bölükbaşı FB. Hemşirelerin ahlaki duyarlılıklarının be- lirlenmesi: Bir devlet hastanesi örneği [Determination of nursing moral sensi- tivity: A state hospital example]. Sa ğlık Akademisyenleri Dergisi. 2019;6(2):91-9. [Link]
 • 2. Kovanci AS, Hiçdurmaz D. Ahlaki cesaret: tan ımı, ahlaki s ıkıntı ve ahlaki duyarlılık ile ilişkisi ve geliştirilmesi [Moral courage: description, relation with moral distress and moral sensitivity and improvement]. Journal of Duzce Uni- versity Health Sciences Institute. 2021;11(1):96-102. [Crossref]
 • 3. Kayar Z, Erdem R. Hemşirelerde ahlâkî sıkıntının işe adanma davranışı üz- erine etkisi [The effects of moral distress on work engagement behavior in nurses]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;9(22):77-103. [Crossref]
 • 4. Karagozoglu S, Yildirim g, Ozden D, Ç ınar Z. Moral distress in Turkish in- tensive care nurses. Nurs Ethics. 2017;24(2):209-24. [Crossref] [pubMed]
 • 5. Ozbaş AA. Onkoloji hem şireliğinde etik ikilem ve moral distres [Ethical dilemma and moral distress in oncology nursing]. Turkiye Klinikleri Journal of psychiatric Nursing-Special Topics. 2017;3(1):19-26. [Link]
 • 6. Robaee N, Atashzadeh-Shoorideh F, Ashktorab T, Baghestani A, Barkhor- dari-Sharifabad M. perceived organizational support and moral distress among nurses. BMC Nurs. 2018;17:2. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 7. Wallis L. Moral distress in nursing. Am J Nurs. 2015;115(3):19-20. [Crossref] [pubMed]
 • 8. Rodney pA. What we know about moral distress. Am J Nurs. 2017;117(2 Suppl 1):S7-S10. [Crossref] [pubMed]
 • 9. Burston AS, Tuckett Ag. Moral distress in nursing: contributing factors, out- comes and interventions. Nurs Ethics. 2013;20(3):312-24. [Crossref] [pubMed]
 • 10. ghasemi E, Negarandeh R, Janani L. Moral distress in Iranian pediatric nurses. Nurs Ethics. 2019;26(3):663-73. [Crossref] [pubMed]
 • 11. Morley g. What is "moral distress" in nursing? How, can and should we respond to it? J Clin Nurs. 2018;27(19-20):3443-5. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 12. Barkhordari-Sharifabad M, Ashktorab T, Atashzadeh-Shoorideh F. Ethical competency of nurse leaders A qualitative study. Nursing Ethics. 2016;25(1):20-36. [Crossref] [pubMed]
 • 13. Labrague LJ, McEnroe petitte DM, Leocadio MC, Van Bogaert p, Tsaras K. perceptions of organizational support and its impact on nurses' job outcomes. Nurs Forum. 2018. [Crossref] [pubMed]
 • 14. Zan YS, Altuntaş S. The effect of nurses' perceptions of organizational sup- port on organizational cynicism. E-Journal of Dokuz Eylul University Nursing Faculty. 2019;12(2):100-6. [Link]
 • 15. Terzi B, polat Ş. Hemşirelerin algıladıkları destek düzeyleri ve etkileyen fak- törlerin incelenmesi [Examination of nurses' perceived support levels and fac- tors affecting]. Journal of Health Sciences of Adiyaman University. 2020;6(1):59-67. [Crossref]
 • 16. Abou Hashish EA. Relationship between ethical work climate and nurses' perception of organizational support, commitment, job satisfaction and turnover intent. Nurs Ethics. 2017;24(2):151-66. [Crossref] [pubMed]
 • 17. Latimer AL, Otis MD, Mudd-Martin g, Moser DK. Moral distress during COVID-19: The importance of perceived organizational support for hospital nurses. J Health psychol. 2023;28(3):279-92. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 18. Wall S, Austin WJ, garros D. Organizational influences on health profes- sionals' experiences of moral distress inpICUs. HEC Forum. 2016;28(1):53- 67. [Crossref] [pubMed]
 • 19. Tazegun A, Celebioglu A. Çocuk hem şirelerinin etik duyarl ılık düzeyleri ve etkileyen faktörler [Ethical sensitivity levels of pediatric nurses and the factors affecting this sensitivity]. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2016;6(2):97-102.[Link]
 • 20. Cavusoglu H. pediatri hemşireliğinde karşılaşılan etik sorunlar ve yaklaşımlar [Ethical issues and approaches in pediatric nursing]. Turkiye Klinikleri Med- ical Ethics, Law and History-Special Topics. 2017;3(1):47-52. [Link]
 • 21. Larson Cp, Dryden-palmer KD, gibbons C, parshuram CS. Moral distress in pICU and neonatal ICU practitioners: A cross-sectional evaluation. pediatr Crit Care Med. 2017;18(8):e318-e26. [Crossref] [pubMed]
 • 22. Sweeney CD. A DAISY nurse: moral distress and end-of-life decisions in the pediatric setting. J Nurs Adm. 2017;47(2):82-4. [Crossref] [pubMed]
 • 23. Santos RpD, garros D, Carnevale F. Difficult decisions in pediatric practice and moral distress in the intensive care unit. Rev Bras Ter Intensiva. 2018;30(2):226-32. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 24. Ventovaara p, Sandeberg MA, Räsänen J, pergert p. Ethical climate and moral distress in paediatric oncology nursing. Nurs Ethics. 2021;28(6):1061- 72. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 25. Karadas A, Dogu Ö, Oz SD. The Effect of perceived Organizational Support of Nurses on Their Resilience: A Cross-Sectional Study From Turkey. Can J Nurs Res. 2023;55(2):241-9. [Crossref] [pubMed]
 • 26. Kızıtepe KS, Koç Z. Hemşirelikte ahlaki sıkıntı ve nedenleri [Moral distress in nursing and its causes]. Turkish Journal of Bioethics. 2019;6(1):5-12. [Crossref]
 • 27. giray MD, Şahin DN. Algılanan örgütsel, yönetici ve çal ışma arkadaşları desteği ölçekleri: geçerlik ve güvenirlik çalışması [perceived organizational, supervisor and coworker support scales: a study for validity and reliability]. Türk psikoloji Yazıları. 2012;15(30):1-9. [Link]
 • 28. Hamric AB. Empirical research on moral distress: issues, challenges, and op- portunities. HEC Forum. 2012;24(1):39-49. [Crossref] [pubMed]
 • 29. Kovancı MS. pediatri hemşireleri için moral distres revize-ölçeği Türkçe for- munun geçerlik güvenirlik çalışması [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 29 Nisan 2022 Erişim linki: [Link]
 • 30. Carletto S, Ariotti MC, garelli g, Di Noto L, Berchialla p, Malandrone F, et al. Moral distress and burnout in neonatal intensive care unit healthcare providers: a cross-sectional study in Italy. Int J Environ Res public Health. 2022;19(14):8526. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 31. Lusignani M, giannì ML, Re Lg, Buffon ML. Moral distress among nurses in medical, surgical and intensive-care units. J Nurs Manag. 2017;25(6):477- 85. [Crossref] [pubMed]
 • 32. Oh Y, gastmans C. Moral distress experienced by nurses: a quantitative lit- erature review. Nurs Ethics. 2015;22(1):15-31. [Crossref] [pubMed]
 • 33. Tajalli S, Rostamli S, Dezvaree N, Shariat M, Kadivar M. Moral distress among Iranian neonatal intensive care units' health care providers: a multi-center cross sectional study. J Med Ethics Hist Med. 2021;14:12. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 34. grasso C, Massidda D, Maslak KZ, Favara-Scacco C,grasso FA, Bencivenga C, et al, On Behalf Of The MoDiperSaperCI group. Moral Distress in Health- care providers Who Take Care of Critical pediatric patients throughout Italy- Cultural Adaptation and Validation of the Italian pediatric Instrument. Int J Environ Res public Health. 2022;19(7):3880. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 35. Sauerland J, Marotta K, peinemann MA, Berndt A, Robichaux C. Assessing and addressing moral distress and ethical climatepart II: neonatal and pedi- atric perspectives. Dimens Crit Care Nurs. 2015;34(1):33-46. [Crossref] [pubMed]
APA Ünaldı Baydın N, TURAL BÜYÜK E, uzsen h, Odabaşoğlu E (2024). The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. , 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
Chicago Ünaldı Baydın Nihal,TURAL BÜYÜK ESRA,uzsen hatice,Odabaşoğlu Emel The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. (2024): 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
MLA Ünaldı Baydın Nihal,TURAL BÜYÜK ESRA,uzsen hatice,Odabaşoğlu Emel The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. , 2024, ss.28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
AMA Ünaldı Baydın N,TURAL BÜYÜK E,uzsen h,Odabaşoğlu E The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. . 2024; 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
Vancouver Ünaldı Baydın N,TURAL BÜYÜK E,uzsen h,Odabaşoğlu E The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. . 2024; 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
IEEE Ünaldı Baydın N,TURAL BÜYÜK E,uzsen h,Odabaşoğlu E "The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses." , ss.28 - 36, 2024. 10.5336/mdethic.2023-98874
ISNAD Ünaldı Baydın, Nihal vd. "The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses". (2024), 28-36. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-98874
APA Ünaldı Baydın N, TURAL BÜYÜK E, uzsen h, Odabaşoğlu E (2024). The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(1), 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
Chicago Ünaldı Baydın Nihal,TURAL BÜYÜK ESRA,uzsen hatice,Odabaşoğlu Emel The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.1 (2024): 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
MLA Ünaldı Baydın Nihal,TURAL BÜYÜK ESRA,uzsen hatice,Odabaşoğlu Emel The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.1, 2024, ss.28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
AMA Ünaldı Baydın N,TURAL BÜYÜK E,uzsen h,Odabaşoğlu E The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
Vancouver Ünaldı Baydın N,TURAL BÜYÜK E,uzsen h,Odabaşoğlu E The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 28 - 36. 10.5336/mdethic.2023-98874
IEEE Ünaldı Baydın N,TURAL BÜYÜK E,uzsen h,Odabaşoğlu E "The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.28 - 36, 2024. 10.5336/mdethic.2023-98874
ISNAD Ünaldı Baydın, Nihal vd. "The Relationship Between the Moral Distress Levels and Support Perceptions of Pediatric Nurses". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/1 (2024), 28-36. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-98874