The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study

Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 37 - 46 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/mdethic.2023-99439 İndeks Tarihi: 10-06-2024

The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study

Öz:
Educational programmes should be designed to improve nurses’ awareness due to ethical problems associated with their pro- fessional practice. This study aimed to determine the effect of ethics in nursing course on students’ inclination to ethical values and their ethi- cal decision-making. The study was conducted based on quasi-experi- mental design with one-group pre-test and post-test. The study was conducted with 42 nursing students between September 2022-January 2023. The data were collected using a questionnaire prepared by the researcher based on the literature, the “Nursing Dilemma Test” and the “Inclination to Ethical Values Scale”. Descriptive data were expressed as a number, percentage, mean, standard deviation, minimum, and max- imum values, and the Shapiro-Wilk test was used to test the compati- bility of the data to the normal distribution. The Wilcoxon signed rank test, Mann-Whitney U test, dependent samples t-test were used to analysing the difference between dependent and independent variables. A statistically significant positive difference was found on the practi- cal consideration (PC) at the end of the training. The mean scores of fe- male students in the principled thinking and the mean scores of students who loved their department on the cooperation were higher. Ethics course in nursing has a positive effect on students’ PC. Loving the pro- fession has positive effects on professional values. Since it is considered that it would positively contribute to the students’ ability to distinguish ethical problems, it is recommended to train students on ethical issues before the courses of clinical practice begin.
Anahtar Kelime: Ethic education course values decision-making nursing

Hemşirelikte Etik Dersinin Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlığına ve Etik Karar Verme Durumlarına Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma

Öz:
Hemşirelerin mesleki uygulamalarında ortaya çıkan etik sorun- lar nedeniyle fark ındalıklarını geliştirmek için e ğitim programları ta- sarlanmalıdır. Bu ara ştırmanın amac ı, hem şirelikte etik dersinin öğrencilerin etik de ğerlere yatkınlığına ve etik karar verme durumla- rına etkisini belirlemektir. Araştırma tek grupta ön-test ve son-test kont- rol grupsuz yar ı deneysel desenli olarak yap ılmıştır. Araştırma Eylül 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında 42 hemşirelik öğrencisiyle gerçek- leştirilmiştir. Verilerin toplanmas ında literatür do ğrultusunda araştır- macı tarafından hazırlanan soru formu, “Hemşirelik Etik İkilem Testi” ve “Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ile gösterilmiş, verilerin normal da ğılıma uygun- luğu Shapiro-Wilk testi ile test edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değiş- kenlerin arasındaki fark Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi ve bağımlı gruplarda t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Eğitim sonunda hemşirelikte etik ikilem ölçe ğinin pratik dü şünme alt boyu- tunda istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı bir fark olduğu belirlen- miştir. Kız öğrencilerin ilkeli düşünme puan ortalamaları ve bölümünü seven öğrencilerin iş birliği puan ortalamaları daha yüksektir. Hemşi- relikte etik dersi, öğrencilerin pratik düşünmelerini olumlu yönde etki- lemektedir. Mesleği sevmenin mesleki değerler üzerinde olumlu etkileri vardır. Öğrencilerin, etik sorunları ayırt edilmesine olumlu katkıları ola- cağı düşünüldüğünden klinik uygulama dersleri ba şlamadan önce etik konularda eğitim verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime: r:Etik eğitimi ders değerler karar verme hemşirelik

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. International Council of Nurses. The ICN code of eth ıcs for nurses rev ısed 2021 (Accessed 16 January 2024). [Link]
 • 2. Schmidt BJ, McArthur EC. professional nursing values: A concept analysis. Nurs forum. 2018;53(1):69-75. [Crossref] [pubMed]
 • 3. Ye Y, Hu R, Ni Z, Jiang N, Jiang X. Effects of perceived stress and profes- sional values on clinical performance in practice nursing students: A struc- tural equation modeling approach. Nurse Educ Today. 2018;71:157-62. [Crossref] [pubMed]
 • 4. Chen Q, Su X, Liu S, Miao K, fang H. The relationship between moral sen- sitivity and professional values and ethical decision-making in nursing stu- dents. Nurse Educ Today. 2021;105:105056. [Crossref] [pubMed]
 • 5. Kaya A, Boz İ. The development of the professional values model in nursing. Nurs Ethics. 2019;26(3):914-23. [Crossref] [pubMed]
 • 6. American Association of Colleges of Nursing. The essentials: core compe- tencies for professional nursing education 2021. Cited: August 19, 2022. Avail- able from: [Link]
 • 7. poorchangizi B, Borhani f, Abbaszadeh A, Mirzaee M, farokhzadian J. The importance of professional values from nursing students' perspective. BMC Nurs. 2019;18:26. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 8. Alba B. factors that impact on emergency nurses' ethical decision-making ability. Nurs Ethics. 2018;25(7):855-66. [Crossref] [pubMed]
 • 9. Amiri E, Ebrahimi H, Vahidi M, Asghari Jafarabadi M, Namdar Areshtanab H. Relationship between nurses' moral sensitivity and the quality of care. Nurs Ethics. 2019;26(4):1265-73. [Crossref] [pubMed]
 • 10. pishgooie AH, Barkhordari-Sharifabad M, Atashzadeh-Shoorideh f, falcó- pegueroles A. Ethical conflict among nurses working in the intensive care units. Nurs Ethics. 2019;26(7-8):2225-38. [Crossref] [pubMed]
 • 11. Bektas İ, Bektas M, Akdeniz Kudubeş A, Ayar D. prediction of ethical decision making with professional values in senior nursing students. perspect psy- chiatr Care. 2022;58(4):2715-22. [Crossref] [pubMed]
 • 12. Lee E, Kim Y. The relationship of moral sensitivity and patient safety attitudes with nursing students' perceptions of disclosure of patient safety incidents: A cross-sectional study. pLoS One. 2020;15(1):e0227585. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 13. Eckardt M, Lindfelt M. An analysis of nursing students' ethical conflicts in a hospital. Nurs Ethics. 2019;26(7-8):2413-26. [Crossref] [pubMed]
 • 14. Sari D, Baysal E, Celik GG, Eser I. Ethical decision making levels of nursing students. pak J Med Sci. 2018;34(3):724-9. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 15. Lee W, Choi S, Kim S, Min A. A case-centered approach to nursing ethics education: a qualitative study. Int J Environ Res public Health. 2020;17(21):7748. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 16. feeg VD, Mancino DJ, Rushton CH, Waligora Mendez KJ, Baierlein J. Ethi- cal dilemmas for nursing students and faculty: in their own voices. Nurs Educ perspect. 2021;42(1):29-35. [Crossref] [pubMed]
 • 17. faul f, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 2007;39(2):175-91. [Crossref] [pubMed]
 • 18. Cerit B. Hem şirelik etik ikilem testi'nin geçerlik-güvenirlik çal ışması ve hemşirelerin etik karar verebilme düzeyi [A study of validity and reliability of nursing dilemma test and nurses' level of ethical decision-making]. Health Sci Nurs J. 2010;17(2):47-67. [Link]
 • 19. Kaya I. Etik değerlere yatkınlık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çal ışması [The study of validity and reliability: the inclination to ethical values scale]. The Journal of International Social Research. 2015;8(41):968-74. [Crossref]
 • 20. Crisham p. Moral judgement of nurses in hypothetical and nursing dilemmas [phD thesis]. uSA: university of Minnesota; 1979. (Accessed 16 January 2024). [Link]
 • 21. Crisham p. Measuring moral judgment in nursing dilemmas. Nurs Res. 1981;30(2):104-10. [Crossref] [pubMed]
 • 22. Kırca N, Bademli K, Ozgonul ML. Öğrenci hemşirelerin etik değerlere yatkınlık durumlarının belirlenmesi [Determining student nurses' the inclination to eth- ical values scale]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2020;23(3):410-7. [Crossref]
 • 23. Yıldırım Keskin A. Hem şirelikte Etik Yaklaşımlar. 1. Bask ı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2020. [Crossref]
 • 24. Özmen S. Sağlıkta Etik - Güncel Konular ve Yaklaşımlar. 2. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2022.
 • 25. Yilmaz S. Hem şirelikte T ıbbi Hata ve Etik Boyutu. 1. Bask ı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2019.
 • 26. Buyukozturk S, Cakmak EK, Akgun OE, Karadeniz S, Demirel f. Eğitimde Bil- imsel Araştırma Yöntemleri. 34. Baskı. Ankara: pegem Akademi; 2020.
 • 27. Ion R, Smith K, Nimmo S, Rice AM, McMillan L. factors influencing student nurse decisions to report poor practice witnessed while on placement. Nurse Educ Today. 2015;35(7):900-5. [Crossref] [pubMed]
 • 28. uzum B, Sivrikaya SO. Meslek yüksekokulu ö ğrencilerinin etik de ğerlere yatkınlık düzeyleri (Kocaeli MYO örne ği) [Inclination of ethical values of vo- cational students (Kocaeli vocational school sample)]. Journal of the Inter- national Scientific Researches. 2018;3(1):230-40. [Crossref]
 • 29. Namadi f, Hemmati-Maslakpak M, Moradi Y, Ghasemzadeh N. The effects of nursing ethics education through case-based learning on moral reasoning among nursing student. Nurs Midwifery Stud. 2019;8:85-90. [Link]
 • 30. Bijani M, Ghodsbin f, Javanmardi fard S, Shirazi f, Sharif f, Tehranineshat B. An evaluation of adherence to ethical codes among nurses and nursing stu- dents. J Med Ethics Hist Med. 2017;10:6. [pubMed] [pMC]
APA olcer z (2024). The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. , 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
Chicago olcer zeynep The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. (2024): 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
MLA olcer zeynep The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. , 2024, ss.37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
AMA olcer z The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. . 2024; 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
Vancouver olcer z The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. . 2024; 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
IEEE olcer z "The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study." , ss.37 - 46, 2024. 10.5336/mdethic.2023-99439
ISNAD olcer, zeynep. "The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study". (2024), 37-46. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-99439
APA olcer z (2024). The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(1), 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
Chicago olcer zeynep The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.1 (2024): 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
MLA olcer zeynep The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.1, 2024, ss.37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
AMA olcer z The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
Vancouver olcer z The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 37 - 46. 10.5336/mdethic.2023-99439
IEEE olcer z "The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.37 - 46, 2024. 10.5336/mdethic.2023-99439
ISNAD olcer, zeynep. "The Effect of Ethics Course in Nursing on Students’ Inclination to Ethical Values and Ethical Decision Making: A Quasi-Experimental Study". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/1 (2024), 37-46. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-99439