Yıl: 2024 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 55 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/mdethic.2023-99470 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study

Öz:
Patient privacy and moral sensitivity are two important variables in nursing care settings. This research was conducted as a de- scriptive, cross-sectional and correlational study to determine the rela- tionship between nurses' ethical sensitivity and patient privacy. The research was completed with 304 nurses at a public university hospital in İstanbul between April-June 2023. Nurse Information Form, Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ), Patient Privacy Scale (PPS) were used to collect the data. Data were evaluated at 95% confidence inter- val with significance at p<0.05. All statistical calculations were per- formed with SPSS software version 26. The structural equation model was created using AMOS 24 package program. In this study, the mean total score of the MSQ was 83.1±22.2 and the mean total score of the PPS was 4.51±0.49. No difference was found between the level of moral sensitivity and observance of patient privacy according to the so- ciodemographic characteristics of the nurses. It was determined that nurses' observance of patient privacy increased with increasing moral sensitivity level. In the structural equation model, it was determined that the level of moral sensitivity of nurses was an effective factor in en- suring patient privacy ( β2=-0.407, p<0.001, t=-6.246). As a result, based on these findings, it was determined that the level of moral sen- sitivity of nurses was a factor in ensuring patient privacy.
Anahtar Kelime: Nursing ethics patient privacy moral sensitivity

Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılıkları ve Hasta Mahremiyetini Gözetmeleri: Kesitsel Bir Çalışma

Öz:
Hemşirelik bakım ortamlarında, hasta mahremiyeti ve ahlaki duyarlılık önemli iki de ğişkendir. Bu çal ışma, hemşirelerin etik du- yarlılıkları ile hasta mahremiyeti aras ındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir araştırma olarak ya- pılmıştır. Araştırma, İstanbul ilinde bulunan bir kamu üniversite has- tanesinde Nisan-Haziran 2023 tarihleri aras ında 304 hem şire ile yapıldı. Veriler, Hem şire Bilgi Formu, Ahlaki Duyarl ılık Anketi (ADA), Hasta Mahremiyeti Ölçeği (HMÖ) ile toplandı. Verilerin de- ğerlendirilmesinde, %95 güven aral ığı ve p<0,05 anlaml ılık düzeyi kabul edildi. İstatistiksel hesaplamalar ise SPSS yazılımı versiyon 26 ile yapıldı. Yapısal eşitlik modeli AMOS 24 paket program ı kullanı- larak olu şturuldu. Bu çal ışmada, ADA toplam puan ortalamas ı 83,1±22,2 HMÖ ortalaması 4,51±0,49 idi. Hemşirelerin sosyodemo- grafik özelliklerine göre ahlaki duyarl ılık düzeyinde ve hasta mahre- miyetini gözetmelerinde istatistiksel olarak anlaml ı bir farkl ılık bulunmadı. Hemşirelerin ahlaki duyarlılık düzeyinin artmasıyla hasta mahremiyetini gözetmelerinin arttığı belirlendi. Kurulan yapısal eşit- lik modelinin yol katsay ıları incelendiğinde, hemşirelerin ahlaki du- yarlılık düzeyinin hasta mahremiyetinin sağlanmasında etkili bir faktör olduğu (β2=-0,407, p<0,001, t=-6,246) saptandı. Sonuç olarak bu bul- gulardan hareketle, hem şirelerin ahlaki duyarl ılık düzeyinin hasta mahremiyetinin sağlanmasında bir faktör olduğu belirlendi.
Anahtar Kelime: Hemşirelik etik hasta mahremiyeti ahlaki duyarlılı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Dinç L. Hem şirelik hizmetlerinde etik yükümlülükler [Ethical responsibilities in nursing services]. Hacettepe Tıp Dergisi. 2009;40(2):113-9. [Link]
 • 2. International Council of Nurses (ICN). The ICN code of ethics for nurses. Geneva: ICN; 2021. [Link]
 • 3. Resmî Gazete (01.08.1998, Say ı: 1998) say ılı Hasta Hakları Yönetmeliği; 1998 p.67-73. [Erişim tarihi: 12.08.2023]. Erişim linki: [Link]
 • 4. Türk Hemşireler Derneği. Uluslararası Hemşireler Konseyi: Hem şireler İçin Etik Kodlar. 2021. [Link]
 • 5. Öztürk H, Torun Kılıç Ç, Kahriman İ, Meral B, Çolak B. Assessment of nurses' respect for patient privacy by patients and nurses: a comparative study. J Clin Nurs. 2021;30(7-8):1079-90. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Akar Y, Özyurt E, Erduran S, U ğurlu D, Aydın İ. Hasta mahremiyetinin değerlendirilmesi [Evaluation of patient confidentiality]. Sağlık Akademisyen- leri Dergisi. 2019;6(1):18-24. [Link]
 • 7. Sepehrirad E, Heidarzadeh M, Asl ZE, Abbasian Z, Ashtari S. The relationship between moral sensitivity, ethical climate, and job strain with patient privacy from vie wpoint of operating room staffs. Iran J Nurs Mid wifery Res. 2021;26(2):183-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. Bostan S, Unal C. Hastalar ın hasta mahremiyeti hakk ında farkındalık ve tutumları [Awareness and attitude of patients about patient privacy]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(3):239-49. [Crossref]
 • 9. Akyüz E, Erdemir F. Surgical patients' and nurses' opinions and expectations about privacy in care. Nurs Ethics. 2013;20(6):660-71. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Shen N, Bernier T, Sequeira L, Strauss J, Silver MP, Carter-Langford A, et al. Understanding the patient privacy perspective on health information ex- change: a systematic revie w. Int J Med Inform. 2019;125:1-12. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Kurt D. Hem şirelik öğrencilerinde mahremiyet bilinci ve etik duyarl ılık [Pri- vacy consciousness and ethical sensitivity in nursing students]. Türkiye Biy- oetik Dergisi. 2021;8(3):144-53. [Link]
 • 12. Afrasiabifar A, Mosavi A, Dehbanizadeh A, Khaki S. Nurses' caring behav- iour and its correlation with moral sensitivity. J Res Nurs. 2021;26(3):252-61. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 13. Chen Q, Su X, Liu S, Miao K, Fang H. The relationship between moral sen- sitivity and professional values and ethical decision-making in nursing stu- dents. Nurse Educ Today. 2021;105:105056. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Zhang N, Li J, Xu Z, Gong Z. A latent profile analysis of nurses' moral sensi- tivity. Nurs Ethics. 2020;27(3):855-67. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Han D, Seo K, Kim ES, Kim HE. Influences of moral sensitivity and safety environment on compliance with standard precautions among nurses. Jour- nal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2018;19(3):364-75. [Crossref]
 • 16. Hajibabaee F, Salisu wJ, Akhlaghi E, Farahani MA, Dehi MMN, Haghani S. The relationship between moral sensitivity and caring behavior among nurses in iran during CO vID-19 pandemic. BMC Nurs. 2022;21(1):58. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 17. Taylan S, Özkan İ, Şahin G. Caring behaviors, moral sensitivity, and emo- tional intelligence in intensive care nurses: a descriptive study. Perspect Psy- chiatr Care. 2021;57(2):734-46. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Jang SJ, Kim EH, Lee H. Moral sensitivity and person-centred care among mental health nurses in South Korea: a cross-sectional study. J Nurs Manag. 2022;30(7):2227-35. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Nazari S, Poortaghi S, Sharifi F, Gorzin S, Afshar PF. Relationship between moral sensitivity and the quality of nursing care for the elderly with Covid-19 in Iranian hospitals. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):840. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 20. Amiri E, Ebrahimi H, vahidi M, Asghari Jafarabadi M, Namdar Areshtanab H. Relationship between nurses' moral sensitivity and the quality of care. Nurs Ethics. 2019;26(4):1265-73. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu [The concept of caring and its' moral component]. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2010;17(2):74-82. [Link]
 • 22. Cohen J. The analysis of variance. Statistical Power Analysis for the Behav- ioral Sciences. 2nd ed. Ne w York: Lawrence Erlbaum Associates. 1988. p.273-87. [Link]
 • 23. Tosun H. Ahlaki Duyarl ılık Anketi (ADA): Türkçe geçerlik ve güvenirlik uyarlaması [Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ): Turkish adaptation of the validity and reliability]. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018;8(4):316-21. [Crossref]
 • 24. Ozturk H, Bahçecik N, Ozçelik KS. The development of the Patient Privacy Scale in nursing. Nurs Ethics. 2014;21(7):812-28. [Crossref] [PubMed]
 • 25. Yorulmaz DS. Hem şirelerin etik duyarl ılığı ve etkileyen faktörlerin incelen- mesi [Investigation of the moral sensitivity and a affecting factors of nurses]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):86-93. [Crossref]
 • 26. Temiz Z, Öztürk D, Ünver S, Tohumat ŞG, Akyolcu N, Kanan N, et al. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin etik duyarlılıklarının belirlenmesi [Determining ethical sensitivity of nurses employed in surgical units]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;20(2):83-9. [Link]
 • 27. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K. Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı [Ethical sen- sitivity of clinical nurses]. Gümü şhane Üniversitesi Sa ğlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):111-21. [Link]
 • 28. Dalla Nora CR, Zoboli E, vieira MM. Moral sensitivity of nurses assessed through scoping review. Cogitare Enferm. 2017;22(2):e47162. [Crossref]
 • 29. Ceylan SS, Çetinkaya B. Attitudes towards gossip and patient privacy among paediatric nurses. Nurs Ethics. 2020;27(1):289-300. [Crossref] [PubMed]
 • 30. Demirsoy N, Öztürk H, Ergün Acar N. A cross-sectional study: patient privacy according to doctors and nurses. Nurs Sci Q. 2021;34(2):114-22. [Crossref] [PubMed]
 • 31. Aktan GG, Eşer İ, Kocaçal E. Hem şirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sürdürme durumları ile etkileyen faktörler [The status of nurses' protecting and maintaining patient privacy and affecting factors]. HEAD. 2019;16(4):301- 5 doi:10.5222/HEAD.2019.301 [Crossref]
 • 32. Kim K, Han Y, Kim JS. Nurses' and patients' perceptions of privacy protection behaviours and information provision. Nurs Ethics. 2017;24(5):598-611. [Crossref] [PubMed]
 • 33. Xia Y, Chen Q, Zeng L, Guo Q, Liu H, Fan S, Huang H. Factors associated with the patient privacy protection behaviours of nursing interns in China: a cross-sectional study. Nurse Educ Pract. 2022;65:103479. [Crossref] [PubMed]
APA Toğluk Yiğitoğlu E, AFŞAR DOĞRUSÖZ L, Polat Ş (2024). Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. , 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
Chicago Toğluk Yiğitoğlu Eylem,AFŞAR DOĞRUSÖZ Leyla,Polat Şehrinaz Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. (2024): 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
MLA Toğluk Yiğitoğlu Eylem,AFŞAR DOĞRUSÖZ Leyla,Polat Şehrinaz Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. , 2024, ss.47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
AMA Toğluk Yiğitoğlu E,AFŞAR DOĞRUSÖZ L,Polat Ş Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. . 2024; 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
Vancouver Toğluk Yiğitoğlu E,AFŞAR DOĞRUSÖZ L,Polat Ş Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. . 2024; 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
IEEE Toğluk Yiğitoğlu E,AFŞAR DOĞRUSÖZ L,Polat Ş "Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study." , ss.47 - 55, 2024. 10.5336/mdethic.2023-99470
ISNAD Toğluk Yiğitoğlu, Eylem vd. "Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study". (2024), 47-55. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-99470
APA Toğluk Yiğitoğlu E, AFŞAR DOĞRUSÖZ L, Polat Ş (2024). Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(1), 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
Chicago Toğluk Yiğitoğlu Eylem,AFŞAR DOĞRUSÖZ Leyla,Polat Şehrinaz Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32, no.1 (2024): 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
MLA Toğluk Yiğitoğlu Eylem,AFŞAR DOĞRUSÖZ Leyla,Polat Şehrinaz Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.32, no.1, 2024, ss.47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
AMA Toğluk Yiğitoğlu E,AFŞAR DOĞRUSÖZ L,Polat Ş Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
Vancouver Toğluk Yiğitoğlu E,AFŞAR DOĞRUSÖZ L,Polat Ş Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2024; 32(1): 47 - 55. 10.5336/mdethic.2023-99470
IEEE Toğluk Yiğitoğlu E,AFŞAR DOĞRUSÖZ L,Polat Ş "Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32, ss.47 - 55, 2024. 10.5336/mdethic.2023-99470
ISNAD Toğluk Yiğitoğlu, Eylem vd. "Nurses' Moral Sensitivity and Observance of Patient Privacy: A Cross-Sectional Study". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 32/1 (2024), 47-55. https://doi.org/10.5336/mdethic.2023-99470