Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study

Yıl: 2024 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 9 - 14 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/vetsci.2023-96091 İndeks Tarihi: 11-06-2024

Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study

Öz:
Objective: The incidence and spatial distribution of allergic diseases are significantly increasing in university practice along with field conditions. Increased plasma levels of histamine and diminished diamine oxidase (DAO) activity have been explored as biomarkers of deduced histamine catabolism. Given histamine participates in allergic inflammation, recent data presented the beneficial efficacy of probiotics for combatting. In the present study the aim was to determine the efficacy of rectal enema multi-strain probiotic chain treatment against food allergy (FA) and relevant clinical signs. Material and Methods: In a total of 8 dogs’ diagnosis of FA was based on i) history, ii) clinical signs and iii) adopting a trial diet with low carbohydrate. Demographic data involved breed, triage level of pruritus (black color coded severe pruritus, whereas red and green denoted: moderate and minor itching behaviour). DAO levels were determined by use of dog specific test kits via ELISA. Results: At the end of a 10 days trial of rectal enema multi-strain probiotic treatment both pruritus scores and tirage levels were diminished. Mean blood DAO levels (ng/mL) of circulating values were comperatively addicted to before and after treatment (5 vs. 12). Besides DAO levels were significantly increased at day 10 analytes, in contrast to day 0 initial values. Rectal enema multi-strain probiotic treatment was well tolerated without any adverse effects.Conclusion: It was strictly suggested that rectal enema multi-strain probiotic therapy could i) lower pruritus scores and alter triage colors, ii) increase DAO levels in dogs with FA.
Anahtar Kelime: Diamine oxidase food allergy dog

Rektal Enema Çoklu Suş Probiyotik Tedavisi Gıda Alerjisi Olan Köpeklerde Kaşıntı, Dermatoloji Triajı ve Diamin Oksidaz Düzeylerini Azaltabilir: Kohort Çalışması

Öz:
Amaç: Alerjik hastal ıkların insidans ı ve anl ık da ğılımı, üniversite prati ğinde saha ko şullarıyla birlikte önemli ölçüde artmaktadır. Artan plazma histamin seviyeleri ve azalan diamin oksidaz (DAO) aktivitesi, histamin katabolizmas ının bir biyobelirteci olarak keşfedilmiştir. Histamin, alerjik inflamasyona kat ıldığı göz önüne alındığında son veriler, probiyotiklerin mücadele için yararlı etkinliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, rektal lavman yoluyla çoklu suş probiyotik zincir tedavisinin gıda alerjisine [food allergy (FA)] ve ilgili klinik belirtilere kar şı etkinliğini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Toplam 8 köpekte FA tanısı i) öykü, ii) klinik belirtiler, iii) düşük karbonhidratl ı bir deneme diyetinin benimsenmesine dayandırıldı. Demografik veriler kaşıntının ırkını, triaj seviyesini (siyah renk kodlu şiddetli kaşıntıyı, kırmızı ve yeşil ise orta ve hafif ka şıntı davranışı) içeriyordu. DAO seviyeleri, ELISA yoluyla köpeğe özgü test kitleri kullanılarak belirlendi. Bulgular: On günlük rektal enema çoklu suş probiyotik tedavisi denemesinin sonunda, hem kaşıntı skorları hem de tiraj seviyeleri azaldı. Ortalama kan DAO seviyeleri (ng/mL), öncesi ve sonrası gibi karşılaştırmalı olarak (5’e karşı 12) bağımlıydı. Ayrıca DAO seviyeleri, 0. gün ba şlangıç de ğerlerinin aksine 10. gün analitlerinde önemli ölçüde artt ı. Rektal enema probiyotik tedavisi, herhangi bir yan etki olmaksızın iyi tolere edildi. Sonuç: Rektal enema çoklu probiyotik suş tedavisinin i) kaşıntı skorlarını azaltabileceği ve triaj renklerini değiştirebileceği, ii) FA’lı köpeklerde DAO seviyelerini artırabileceği kesinlikle önerildi.
Anahtar Kelime: Diamin oksidaz gıda alerjisi köpek

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Jutel M, Watanabe T, Klunker S, Akdis M, Thomet OA, Malolepszy J, et al. Histamine regulates T-cell and antibody responses by differential expression of H1 and H2 receptors. Nature. 2001;413(6854):420-5.[Crossref] [PubMed]
 • 2. Breunig E, Michel K, Zeller F, Seidl S, Weyhern CW, Schemann M. Hista- mine excites neurones in the human submucous plexus through activation of H1, H2, H3 and H4 receptors. J Physiol. 2007;583(Pt 2):731-42. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 3. Lockwood JM, Wilkins BW, Halliwill JR. H1 receptor-mediated vasodilatation contributes to postexercise hypotension. J Physiol. 2005;563(Pt 2):633-42. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 4. Egawa G, Nakamizo S, Natsuaki Y, Doi H, Miyachi Y, Kabashima K. Intravi- tal analysis of vascular permeability in mice using two-photon microscopy. Sci Rep. 2013;3:1932. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 5. Ashina K, Tsubosaka Y, Nakamura T, Omori K, Kobayashi K, Hori M, et al. Histamine induces vascular hyperpermeability by increasing blood flow and endothelial barrier disruption in vivo. PLoS One. 2015;10(7):e0132367. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 6. Carlotti DN, Dip ECVD. Food allergy in dogs and cats: current dermatologi- cal perspectives. 2017. [Link]
 • 7. Jackson HA. Dermatologic manifestations and nutritional management of ad- verse food reactions. Veterinary medicine. 2007. [Link]
 • 8. Mueller RS, Friend S, Shipstone MA, Burton G. Diagnosis of canine claw dis- ease - a prospective study of 24 dogs. Vet Dermatol. 2000;11(2):133-41. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Ural K, Erdo ğan S, Bal ıkçı C, Erdoğan H, İçaçan G. İnovatif gastroentero- dermatoloji kapsamında muhtelif yöntem geliştirme I: Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus paracasei ile probiyotik eneması atopik dermatitli köpeklerde anti-pruritik etkinlik sağlar mı? [Development of various methods in innovative gastroentero-dermatology I: does probiotic enema with Lactobacillus plan- tarum and Lactobacillus paracasei provide anti-pruritic efficacy in dogs with atopic dermatitis?]. Van Vet J. 2021;32(2):74-81. [Crossref]
 • 10. Ural K, Erdogan H, Erdogan S. A new era under soil based probiotics for anti- pruritic combat among cats with feline atopic skin syndrome. International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR). 2022;5(2):89-93. [Crossref]
 • 11. Ural K, Erdo ğan H, Erdo ğan S, Çamkerten I, Şahin N. Circulating serum zonulin levels before and after probiotic enema treatment in dogs with atopic dermatitis: randomized clinical study. Turkiye Klinikleri J Vet Sci. 2021;12(2):70-8. [Crossref]
 • 12. Björkstén B. Effects of intestinal microflora and the environment on the de- velopment of asthma and allergy. Springer Semin Immunopathol. 2004;25(3- 4):257-70. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Kim H, Lee SY, Ji GE. Timing of bifidobacterium administration influences the development of allergy to ovalbumin in mice. Biotechnol Lett. 2005;27(18):1361-7. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Kukkonen K, Savilahti E, Haahtela T, Juntunen-Backman K, Korpela R, Poussa T, et al. Probiotics and prebiotic galacto-oligosaccharides in the pre- vention of allergic diseases: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2007;119(1):192-8. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Dev S, Mizuguchi H, Das AK, Matsushita C, Maeyama K, Umehara H, et al. Suppression of histamine signaling by probiotic Lac-B: a possible mecha- nism of its anti-allergic effect. J Pharmacol Sci. 2008;107(2):159-66. [Cross- ref] [PubMed]
 • 16. Xiao JZ, Kondo S, Yanagisawa N, Takahashi N, Odamaki T, Iwabuchi N, et al. Effect of probiotic Bifidobacterium longum BB536 [corrected] in relieving clinical symptoms and modulating plasma cytokine levels of Japanese cedar pollinosis during the pollen season. A randomized double-blind, placebo-con- trolled trial. J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(2):86-93. Erratum in: J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(4):273. [PubMed]
 • 17. Xiao JZ, Kondo S, Yanagisawa N, Takahashi N, Odamaki T, Iwabuchi N, et al. Probiotics in the treatment of Japanese cedar pollinosis: a double-blind placebo-controlled trial. Clin Exp Allergy. 2006;36(11):1425-35. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Xiao JZ, Kondo S, Yanagisawa N, Miyaji K, Enomoto K, Sakoda T, et al. Clin- ical efficacy of probiotic Bifidobacterium longum for the treatment of symptoms of Japanese cedar pollen allergy in subjects evaluated in an environmental exposure unit. Allergol Int. 2007;56(1):67-75. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Sattler J, Hesterberg R, Lorenz W, Schmidt U, Crombach M, Stahlknecht CD. Inhibition of human and canine diamine oxidase by drugs used in an inten- sive care unit: relevance for clinical side effects? Agents Actions. 1985;16(3- 4):91-4. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Kusche J, Stahlknecht CD, Lorenz W, Reichert G, Richter H. Diamine oxi- dase activity and histamine release in dogs following acute mesenteric ar- tery occlusion. Agents Actions. 1977;7(1):81-4. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Deepika Priyadarshani WM, Rakshit SK. Screening selected strains of pro- biotic lactic acid bacteria for their ability to produce biogenic amines (hista- mine and tyramine). International Journal of Food Science & Technology. 2011;46(10):2062-9. [Crossref]
 • 22. Leuschner RG, Hammes WP. Degradation of histamine and tyramine by Bre- vibacterium linens during surface ripening of Munster cheese. J Food Prot. 1998;61(7):874-8. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Joneja JM. Histamine intolerance, diamine oxidase activity, and probiotics. Vickerstaff Health Services. 2004. Date of access: 01.05.2024. [Link]
 • 24. Hershko AY, Dranitzki Z, Ulmanski R, Levi-Schaffer F, Naparstek Y. Consti- tutive hyperhistaminaemia: a possible mechanism for recurrent anaphylaxis. Scand J Clin Lab Invest. 2001;61(6):449-52. [Crossref] [PubMed]
APA Ural K (2024). Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. , 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
Chicago Ural Kerem Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. (2024): 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
MLA Ural Kerem Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. , 2024, ss.9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
AMA Ural K Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. . 2024; 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
Vancouver Ural K Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. . 2024; 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
IEEE Ural K "Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study." , ss.9 - 14, 2024. 10.5336/vetsci.2023-96091
ISNAD Ural, Kerem. "Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study". (2024), 9-14. https://doi.org/10.5336/vetsci.2023-96091
APA Ural K (2024). Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 15(1), 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
Chicago Ural Kerem Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi 15, no.1 (2024): 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
MLA Ural Kerem Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, 2024, ss.9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
AMA Ural K Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi. 2024; 15(1): 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
Vancouver Ural K Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi. 2024; 15(1): 9 - 14. 10.5336/vetsci.2023-96091
IEEE Ural K "Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study." Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, ss.9 - 14, 2024. 10.5336/vetsci.2023-96091
ISNAD Ural, Kerem. "Rectal Enema Multi Strain Probiotic Therapy Might Mitigate Pruritus, Dermatology Triage and Diamine Oxidase Levels Among Dogs with Food Allergy: Cohort Study". Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi 15/1 (2024), 9-14. https://doi.org/10.5336/vetsci.2023-96091