Yıl: 2024 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 31 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.03521 İndeks Tarihi: 11-06-2024

Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme

Öz:
Amaç: Çalışmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na Ocak 2018-Aralık 2021 tarihleri arasında başvuran kişilerde saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımının incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Ocak 2018-Aralık 2021 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na başvuran toplam 24,432 hastaya ait parazitolojik tetkik raporları bağırsak parazitlerinin varlığı açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Ocak 2018-Aralık 2021 tarihleri arasındaki dört yıllık dönemde dışkı ve selofan bant örnekleri incelenen toplam 24,432 (erkek: 12,887, %52,8; kadın: 11,545, %47,2) hasta çalışmaya dahil edildi. İncelenen 24,432 hastanın 335’inde (%1,4) bağırsak parazitine rastlandı. En sık tespit edilen parazit Giardia intestinalis (n=149, %46,6) iken, ardından Entamoeba coli (n=123, %38,5) ve Enterobius vermicularis (n=28, %8,6) gelmekteydi. Parazit saptanma oranlarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde en yüksek oranın 2021 en düşük oranının ise 2019 yılına ait olduğu görüldü. Sonuç: İntestinal parazitik enfeksiyonlar (İPE) dünyada ve ülkemizde önemini koruyan önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. İPE dağılımını toplumun eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik durumu, altyapı, iklim gibi çeşitli faktörler etkilemektedir. Yıllara göre parazit dağılımına baktığımızda 2018 yılında %1,3; 2019 yılında %1,13; 2020 yılında %1,18; 2021 yılında ise %2,03 olarak saptadık. İntestinal parazit görülmedeki bu artışın bölgemizde yaşanan depremden kaynaklı altyapı ve barınma sorunlarından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Anahtar Kelime: Giardia intestinalis bağırsak parazitleri yaygınlık deprem

Distribution of Intestinal Parasites in Patients Admitted to University Hospital: Four Year Retrospective Review

Öz:
Objective: In this study, it was aimed to examine the distribution of intestinal parasites detected in people who applied to the parasitology laboratory of Fırat University Faculty of Medicine between January 2018 and December 2021. Methods: Parasitological examination reports of a total of 24,432 patients who applied to the Parasitology Laboratory of Fırat University Faculty of Medicine between January 2018 and December 2021 were examined retrospectively for the presence of intestinal parasites. Results: A total of 24,432 (male: 12,887, 52.75%; female: 11,545, 47.25%) patients whose stool and cellophane tape samples were analyzed during the four-year period between January 2018 and December 2021 were included in the study. Intestinal parasites were found in 335 (1.4%) of the 24,432 patients examined. The most frequently detected parasite was Giardia intestinalis (n=149, 46.6%), followed by Entamoeba coli (n=123, 38.5%) and Enterobius vermicularis (n=28, 8.6%). When the distribution of parasite detection rates by years was examined, it was seen that the highest rate was in 2021 and the lowest rate was in 2019. Conclusion: Intestinal parasitic infections (IPE) are one of the most important public health problems in the world and in our country. Various factors such as the education level of the society, socio-economic status, infrastructure and climate affect the distribution of IPE. When we look at the distribution of parasites by years, it is 1.3% in 2018; 1.13% in 2019; 1.18% in 2020; In 2021, we found it to be 2.03%. We think that this increase in intestinal parasites is caused by the infrastructure and sheltering problems caused by the earthquake in our region.
Anahtar Kelime: Giardia intestinalis intestinal parasites prevalence earthquake

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Daryani A, Sharif M, Nasrolahei M, Khalilian A, Mohammadi A, Barzegar G. Epidemiological survey of the prevalence of intestinal parasites among schoolchildren in Sari, northern Iran. Trans R Soc Trop Med Hyg 2012; 106: 455-9.
 • 2. Chissaque A, de Deus N, Vubil D, Mandomando I. The epidemiology of diarrhea in children under 5 years of age in Mozambique. Curr Trop Med Rep 2018; 5: 115-24.
 • 3. Hotez PJ, Fenwick A, Savioli L, Molyneux DH. Rescuing the bottom billion through control of neglected tropical diseases. Lancet 2009; 373: 1570-5.
 • 4. Gyang VP, Chuang TW, Liao CW, Lee YL, Akinwale OP, Orok A, et al. Intestinal parasitic infections: current status and associated risk factors among school aged children in an archetypal African urban slum in Nigeria. J Microbiol Immunol Infect 2019; 52: 106-13.
 • 5. UNICEF. The state of the world’s children 2008: Child survival. Vol. 8. Unicef; 2007.
 • 6. Zemene T, Shiferaw MB. Prevalence of intestinal parasitic infections in children under the age of 5 years attending the Debre Birhan referral hospital, North Shoa, Ethiopia. BMC Res Notes 2018; 11: 58.
 • 7. Ojha SC, Jaide C, Jinawath N, Rotjanapan P, Baral P. Geohelminths: public health significance. J Infect Dev Ctries 2014; 8: 5-16.
 • 8. Barry MA, Weatherhead JE, Hotez PJ, Woc-Colburn L. Childhood parasitic infections endemic to the United States. Pediatr Clin 2013; 60: 471-85.
 • 9. Babür C, Kılıç S, Özkan TA, Esen B. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı parazitoloji laboratuvarında 1995-2000 yıllarında saptanan bağırsak parazitlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Derg 2002; 26: 286-91.
 • 10. Taş Cengiz Z, Yılmaz H, Beyhan YE, Çiçek M. A Comprehensive Retrospective Study: Intestinal Parasites in Human in Van Province. Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 70-3.
 • 11. Tüzemen NÜ, Alver O, Ener B. Investigation of Parasitic Infection Rate in Stool Samples Submitted to Uludag University Parasitology Laboratory Between 2011-2015. FLORA 2017; 22: 160-5.
 • 12. Langbang D, Dhodapkar R, Parija SC, Premarajan K, Rajkumari N. Prevalence of intestinal parasites among rural and urban population in Puducherry, South India-A community-based study. J Fam Med Prim Care 2019; 8: 1607-12.
 • 13. Uysal HK, Akgül Ö, Purisa S, Öner YA. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 25 Yıllık İntestinal Parazit Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101.
 • 14. Cengiz Z, Beyhan Y, Çiçek M, Yilmaz H. Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler. Dicle Tıp Derg 2015; 42: 350-4.
 • 15. Okyay P, Ertug S, Gultekin B, Onen O, Beser E. Intestinal parasites prevalence and related factors in school children, a western city sample- Turkey. BMC Public Health 2004; 4: 64.
 • 16. Polat E, Özdemir S, Sirekbasan S. İstanbul’da Bir Üniversite Hastanesine başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı: Yedi yıllık retrospektif analiz. Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 139-42.
 • 17. World Health Organization. Helminth control in school-age children: a guide for managers of control programmes. World Health Organization; 2011.
 • 18. Garcia LS, Arrowood M, Kokoskin E, Paltridge GP, Pillai DR, Procop GW, et al. Practical guidance for clinical microbiology laboratories: laboratory diagnosis of parasites from the gastrointestinal tract. Clin Microbiol Rev 2018; 31: e00025-17.
 • 19. Pektaş B, Gökmen A, Aşkın İ, Biten A, Keşli R. Three years of distribution of intestinal parasites in an Education and Research Hospital: A retrospective study. JCEI 2015; 6: 269-73.
 • 20. Gülmez D, Sarıbaş Z, Akyön Y, Ergüven S. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi parazitoloji laboratuvarı 2003-2012 yılları sonuçları: 10 yıllık değerlendirme. Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 97-101.
 • 21. Çolak H. Türkiye’de bağırsak parazitlerinin bölgesel yaygınlığı. Mikrobiyol Bülteni 1979; 13: 115-27. 22. Bayındır Bilman F, Yetik M. Bağırsak parazitlerinin epidemiyolojisi: Beş yıllık değerlendirme. İstanbul IKSST 2019; 11: 184-9.
 • 23. Ay S, Yılmaz M, Aşçı Z, Barlas H, Yücel A. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. Turkiye Parazitol Derg 1991; 15: 88-91.
 • 24. Kaplan M, Kuk S, Gödekmerdan A, Demirdağ K, Kalkan A. 1997-2001 yılları arasında fırat üniversitesi tıp fakültesi parazitoloji laboratuvarında dışkının parazitolojik inceleme sonuçları. Turkiye Parazitol Derg 2002; 26: 208-11.
 • 25. Salih K, Erensoy A, Keleştemur N. Son bir yıl içinde Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Parazitoloji laboratuvarında koproparazitolojik inceleme sonuçları. Fırat Tıp Derg 2006; 11: 113-5.
 • 26. Ataş AD, Alim A, Ataş M. Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 yıllarında başvuran hastalarda bağırsak parazit dağılımlarının incelenmesi. Türkiye Parazitol Derg 2008; 32: 59-64.
 • 27. Akpolat N, Çakır F, Çiçek M, Bilden A. 2011-2020 Yılları Arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 119-23.
 • 28. Yula E, Deveci Ö, İnci M, Tekin A. Bir Devlet Hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu. J Clin Exp Investig 2011; 2: 74-9.
 • 29. Ataş AD. The Distribution of Pathogenic Intestinal Parasites in Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Research and Application Hospital between 2006-2018. Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 25-30.
 • 30. Inceboz T, Usluca S, Over L, Yalçın G, Tuncay S, Ozkoç S. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması [The epidemiology research of Blastocystis hominis in the Dokuz Eylül University Medical Faculty Hospital between 2005 and 2009]. Turkiye Parazitol Derg 2011;
 • 35: 72-6. Turkish.
 • 31. Tamer GS, Calişkan S, Willke A. Kocaeli Universitesi Tip Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarina Başvuran Hastalarda Bağirsak Parazitlerinin Dağilimi [Distribution of intestinal parasites among patients who presented at the parasitology laboratory of the Kocaeli University School of Medicine Hospital]. Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 126-9. Turkish.
 • 32. Güler E, Süer K. Epidemiology of Intestinal Parasites in a University Hospital in Northern Cyprus: A 4-year Retrospective Experience. Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 128-32. English.
 • 33. https://tr.wikipedia.org/wiki/2020_Elaz%C4%B1%C4%9F_depremi [Internet]. [cited 2023 Sep 18]. Available from: https://tr.wikipedia.org/ wiki/2020_Elaz%C4%B1%C4%9F_depremi
 • 34. Charles M, Delva GG, Boutin J, Severe K, Peck M, Mabou MM, et al. Importance of cholera and other etiologies of acute diarrhea in post- earthquake Port-au-Prince, Haiti. Am J Trop Med Hyg 2014; 90: 511-7.
APA GUNBEY F, Toraman Z (2024). Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. , 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
Chicago GUNBEY FATMA,Toraman Zülal Aşçı Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. (2024): 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
MLA GUNBEY FATMA,Toraman Zülal Aşçı Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. , 2024, ss.27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
AMA GUNBEY F,Toraman Z Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. . 2024; 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
Vancouver GUNBEY F,Toraman Z Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. . 2024; 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
IEEE GUNBEY F,Toraman Z "Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme." , ss.27 - 31, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
ISNAD GUNBEY, FATMA - Toraman, Zülal Aşçı. "Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme". (2024), 27-31. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2024.03521
APA GUNBEY F, Toraman Z (2024). Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48(1), 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
Chicago GUNBEY FATMA,Toraman Zülal Aşçı Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. Türkiye Parazitoloji Dergisi 48, no.1 (2024): 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
MLA GUNBEY FATMA,Toraman Zülal Aşçı Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.48, no.1, 2024, ss.27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
AMA GUNBEY F,Toraman Z Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
Vancouver GUNBEY F,Toraman Z Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 27 - 31. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
IEEE GUNBEY F,Toraman Z "Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48, ss.27 - 31, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2024.03521
ISNAD GUNBEY, FATMA - Toraman, Zülal Aşçı. "Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme". Türkiye Parazitoloji Dergisi 48/1 (2024), 27-31. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2024.03521