Yıl: 2024 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 38 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.04796 İndeks Tarihi: 11-06-2024

Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışma ile Sivas ili ilköğretim çağı çocuklarındaki bağırsak paraziti ve baş biti görülme sıklığının araştırılması, iç ve dış parazitlerin birlikte görülmesi arasındaki muhtemel ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Sivas Karşıyaka İlkokulu, Kılavuz İMKB İlkokulu, Karşıyaka 27 Haziran Ortaokulu olmak üzere Sivas merkezde üç okulda çalışma yürütülmüştür. Çalışmada 6-17 yaş arasında değişen, 294’ü kız ve 269’u erkek olmak üzere toplam 563 çocukta baş biti ve bağırsak parazitlerinin varlığı araştırılmıştır. Sınıf öğretmenleri ve öğrencilere, bağırsak parazitleri ve baş biti, bulaşma ile korunma yolları hakkında bilgiler verilerek, anket uygulanmıştır. Bit taraması yapılırken öğrenciler tarakla muayene edilerek, sirke bulunan örnekler laboratuvarda mikroskop altında incelenmiştir. Çalışmaya katılanlardan alınan ve nativ-lugol, yüzdürme yöntemi ve trikrom boyama yöntemi uygulanan dışkı örnekleri ve selofanbant aynı gün ışık mikroskobunda (x10, x,40, x100) incelenmiştir. Bulgular: Baş biti açısından değerlendirilen 563 çocuktan 15’inde (%2,6) pozitiflik saptanmıştır. İnceleme sırasında öğrencilerin 11’inde (%1,9) sadece sirke, 4’ünde (%0,7) ise erişkin bit ve nimfler görülmüştür. Çalışmada 269 erkek çocuğun 2’sinde (%0,7) pozitiflik saptanırken, 294 kız çocuğunun 13’ünde (%4,2) pozitiflik saptanmıştır (p<0,05). Dışkı incelemesi sonucunda, Entamoeba coli 11 (%1,95), Giardia intestinalis 4 (%0,71), Blastocystis sp. 14 (%2,48), Enterobius vermicularis 8 (%1,42), Taenia spp. 2 (%0,35) çocukta saptanmıştır. İki çocukta bit infestasyonu ve Taenia spp. (%0,35) birlikteliği gözlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, Sivas ilinde ilkokul çağı çocuklarında, daha önce ilimizde yapılan çalışmalar dikkate alındığında belirgin bir azalma göze çarpmakla birlikte hala baş biti ve bağırsak parazitleri saptanmaktadır.
Anahtar Kelime: Pediculus capitis bağırsak parazitleri prevalans çocuk

Investigation of Head Lice and Intestinal Parasites in Primary and Secondary School in Sivas

Öz:
The purpose of this study was to investigate the prevalence of intestinal parasites and head lice in primary school-aged children and to determine a possible relationship between the co-occurrence of ecto-endoparasites Methods: The study were conducted in three schools in the center of Sivas: Sivas Karşıyaka Primary School, Kılavuz İMKB Primary School, and Karşıyaka 27 June Middle School. The presence of head lice and intestinal parasites was investigated in a total of 563 children aged 6 to 17, with 294 girls and 269 boys. Classroom teachers and students were provided with information about intestinal parasites, head lice, and methods of transmission and prevention, and a questionnaire was administered. During the head lice examination, students were inspected with a comb, and samples with nits were examined under a microscope in the laboratory. Cellophane tape and stool samples obtained from the participants were examined on the same day using the native- lugol, flotation, and trichrome staining methods under a light microscope (x10, x40, x100). Results: Five hundred sixty-three children were evaluated for head lice and 15 (2.6%) were found to be positive. During the examination, only nits were found in 11 students (1.9%), and both adult lice and nymphs were seen in 4 students (0.7%). Head lice were found positive in 2 out of 269 boys (0.7%), while 13 out of 294 girls (4.2%) positive (p<0.05). As a result of stool examination in children, Entamoeba coli was found in 11 (1.95%), Giardia intestinalis in 4 (0.71%), Blastocystis sp. in 14 (2.48%), Enterobius vermicularis in 8 (1.42%) and Taenia spp. in 2 (0.35%). Head lice infestation and Taenia spp. were found to coexist in 2 (0.35%) children. Conclusion: In conclusion, although there has been a noticeable decrease in head lice and intestinal parasites among primary school-aged children in Sivas province, these conditions are still present, as evidenced by previous studies conducted in our region.
Anahtar Kelime: Pediculus capitis intestinal parasites prevalence children

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Veracx A, Raoult D. Biology and genetics of human head and body lice. Trends in Parasitol 2012; 28: 563-71.
 • 2. Gulgun M, Balcı E, Karaoğlu A, Babacan O, Türker T. Pediculosis capitis: Prevalence and its associated factors in primary school children living in rural and urban areas in Kayseri, Turkey. Cent Eur J Public Health 2013; 21: 104-8.
 • 3. Polat E, Yanıkoğlu A, Yıldırım A, Düzlü Ö, Şimşek FM, Yukarı BA, vd. Vektör artropodlar ve mücadelesi. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği; 2017.
 • 4. Değerli S, Malatyalı E, Mumcuoğlu KY. Head Lice Prevalence and Associated Factors in Two Boarding Schools in Sivas. Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 32-5.
 • 5. Karaaslan S, Yılmaz H. Van ili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ilköğretim okulu öğrencilerinde Pediculus humanus capitis’ in yayılışı. (The distribution of Pediculus humanus capitis among primary school pupils of the Turkish chamber of commerce and stock exchange organisation in Van) Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 27-32. Turkish.
 • 6. Vander Stichele RH, Gyssels L, Bracke C, Meersschaut F, Blokland I, Wittouck E, et al. Wet combing for head lice: Feasibility in mass screening, treatment preference and outcome. J R Soc Med 2002; 95: 348-52.
 • 7. Can T, Ozçelik S, Değerli S, Aciöz M. Cocuk Sağliği ve Hastaliklari Servisinde Yatan Hastalarda Bağirsak Paraziti Görülme Sikliği, Parazitlerin Boy, Kilo, Anemi ve Eozinofil Değerleri Uzerine Etkileri [The incidence of intestinal parasites in the pediatric health and disease service and effect of these parasites on height, weight, anemia and eosinophile values]. Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 51-3. Turkish.
 • 8. Değerlı S, Ozçelık S, Celıksöz A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı [The distribution of intestinal parasites in patients presenting at the Parasitology Laboratory of the Cumhuriyet University.]. Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 116-9. Turkish.
 • 9. Değerli S, Celiksöz A, Aslan A, Aciöz M, Ozçelik S. Sivas merkez Alahaci köyü ilköğretim okulu öğrencilerinde alti ay arayla yapilan dişki incelemesi sonuçlarinin karşilaştirilmasi [Comparison of the results of examination of fecal samples from students at six months intervals in the Alahaci village primary school in Sivas]. Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 305-7. Turkish.
 • 10. Ozçelik S, Değerli S, Aslan A. Sivas Alahaci köyü ilköğretim okulu öğrencilerinde Pediculus yayginliğinin araştirilmasi [Investigation of the prevalence of Pediculus in Alahaci village primary school students in the Sivas province]. Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 184-6. Turkish.
 • 11. Karataş E, Sarı C, Ertabaklar H, Okyay P, Ertuğ S. Aydın ilinde üç ilköğretim okulunda Pediculus capitis prevalansı. Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 38-41.
 • 12. Özkan Ö, Hamzaoğlu O, Yavuz M. The Prevalence and Management of Pediculosis Capitis in Turkey: A Systematic Review. Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 135-46.
 • 13. Öncü E, Vayısoğlu SK, Güven Y, Önen E, Bulut ER, Çekiç H. Türkiye›de bir ildeki ilköğretim okullarında pedikülus kapitis prevalansı ve tedavide sağlık eğitiminin etkinliği. Med Sci 2018; 7: 469-75.
 • 14. Çetinkaya Ü, Hamamcı B, Delice S, Ercal BD, Gücüyetmez S, Yazar S, et al. The prevalence of Pediculus humanus capitis in two primary schools of Hacılar, Kayseri. Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 151-3.
 • 15. Beyhan YE. Van ili Başkale ilçesinde bazı İlköğretim Okulu öğrencilerinde Pediculus humanus capitis (baş biti) sıklığının araştırılması (Yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi. 2019.
 • 16. Kavur H, Özkurt H, Büyükkatran F, Evyapan G, Kalkan S, Çelik Z, et al. Effect of Education and Regular Examination on the Prevalence of Head Louse Infestations in Adana. Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 327-33. English.
 • 17. Malatyali E, Ozçelik S, Celiksöz A, Değerli S, Yildirim D. Sehir, Ilçe ve Köy Ilköğretim Okulu Oğrencilerinde Bağirsak Parazitleri Görülme Sikliği [The frequency of intestinal parasites in primary school children in urban and rural regions]. Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 54-8. Turkish.
 • 18. Gündoğdu Ö. Sivas ili merkez köy ilköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitleri varlığının araştırılması (Yüksek lisans tezi). 2017.
 • 19. Karakuş İ, Taş Cengiz Z, Ekici A. Evaluation of Intestinal Parasites and Some Clinical Symptoms in Children with Diarrhea. Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 39-44. English. Erratum in: Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 166.
 • 20. Akpolat N, Çakır F, Çiçek M, Bilden A. Retrospective Analysis of the Distribution of Intestinal Parasites in Patients Admitted to Dicle University Faculty of Medicine Between the Years 2011-2020. Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 119-23. English.
 • 21. Gürbüz CE, Gülmez A, Özkoç S, İnceboz T, Miman Ö, Aksoy Ü, Delibaş SB. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2011 2018 yılları arasında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı.(Distribution of intestinal parasites detected between september 2011-2018 at dokuz eylül üniversity medikal fakulty hospital) Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 83-7. Turkish.
APA ÇAMDALI S, Teke M, Eren M, Yenidünya E, AKYOL E, Değerli S (2024). Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. , 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
Chicago ÇAMDALI SEVİNÇ,Teke Murat,Eren Mehmet Tugay,Yenidünya Eren,AKYOL Elif,Değerli Serpil Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. (2024): 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
MLA ÇAMDALI SEVİNÇ,Teke Murat,Eren Mehmet Tugay,Yenidünya Eren,AKYOL Elif,Değerli Serpil Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. , 2024, ss.32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
AMA ÇAMDALI S,Teke M,Eren M,Yenidünya E,AKYOL E,Değerli S Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. . 2024; 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
Vancouver ÇAMDALI S,Teke M,Eren M,Yenidünya E,AKYOL E,Değerli S Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. . 2024; 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
IEEE ÇAMDALI S,Teke M,Eren M,Yenidünya E,AKYOL E,Değerli S "Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması." , ss.32 - 38, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
ISNAD ÇAMDALI, SEVİNÇ vd. "Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması". (2024), 32-38. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2023.04796
APA ÇAMDALI S, Teke M, Eren M, Yenidünya E, AKYOL E, Değerli S (2024). Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48(1), 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
Chicago ÇAMDALI SEVİNÇ,Teke Murat,Eren Mehmet Tugay,Yenidünya Eren,AKYOL Elif,Değerli Serpil Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi 48, no.1 (2024): 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
MLA ÇAMDALI SEVİNÇ,Teke Murat,Eren Mehmet Tugay,Yenidünya Eren,AKYOL Elif,Değerli Serpil Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.48, no.1, 2024, ss.32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
AMA ÇAMDALI S,Teke M,Eren M,Yenidünya E,AKYOL E,Değerli S Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
Vancouver ÇAMDALI S,Teke M,Eren M,Yenidünya E,AKYOL E,Değerli S Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 32 - 38. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
IEEE ÇAMDALI S,Teke M,Eren M,Yenidünya E,AKYOL E,Değerli S "Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48, ss.32 - 38, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2023.04796
ISNAD ÇAMDALI, SEVİNÇ vd. "Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması". Türkiye Parazitoloji Dergisi 48/1 (2024), 32-38. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2023.04796