Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 39 - 47 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5961/higheredusci.1290000 İndeks Tarihi: 25-06-2024

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde farklı vakıf üniversitelerinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde aktif öğrenim gören 220 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği (AYKÖ); Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği (BAYTÖ) ile öğrenci demografik bilgi ve tanıtım formu kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, BAYTÖ ortalama puanı kadınlarda 114,76±15,29; erkeklerde 107,22±15,99 olarak bulunmuştur, cinsiyet açısından aralarında anlamlı olarak fark bulunmamıştır (t=2,921, p=0,004). Bilimsel araştırma yapmaya istekli olan (117,40±14,58) ve bilimsel toplantılara katılan (116,08±15,64) öğrencilerin, isteksiz (104,24±14,26) ve katılmayan (109,00±14,89) öğrencilere göre BAYTÖ puanları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0,001). Okudukları sınıf seviyesine göre incelendiğinde BAYTÖ ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (f=1,336, p=0,26). Kaygı düzeylerine bakıldığında bilimsel araştırma yapmaya istekli öğrencilerin (41(13-59)) isteksizlere (37(17-49)) göre, düzenli bilimsel dergi takip eden öğrencilerin (42(18-55)) etmeyenlere göre (39(17-56)) AYKÖ puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,01). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği puanlaması okudukları sınıf seviyesine göre incelendiğinde, sınıfların kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür(p
Anahtar Kelime: Öğrenci Fizyoterapi Araştırma kaygısı Araştırmaya yönelik tutum

Investigation of Attitudes towards Scientific Research and Anxiety Levels of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students

Öz:
The aim of this study was to determine the attitudes and anxiety levels of students in the Department of Physiotherapy and Rehabilitation towards scientific research. The sample of the study consisted of 220 undergraduate students who were actively studying in the Department of Physiotherapy and Rehabilitation in the academic year 2021-2022 in different universities in Istanbul, whose language of instruction was Turkish or English. It is a descriptive and cross-sectional study. Research Anxiety Scale(RAS); Attitude Towards Scientific Research Scale (ATSRS) and student demographic information and introduction form were used as data collection tools. According to the results of the study, the mean score of the ATSRS was 114.76±15.29 for females and 107.22±15.99 for males, and there was no significant difference between them in terms of gender (t=2.921, p=0.004). The students who were willing to do scientific research (117.40±14.58) and participated in scientific meetings (116.08±15.64) had significantly higher scores on the ATSRS than the students who were unwilling (104.24±14.26) and did not participate (109.00±14.89) (p=0.001). Analyses according to the grade level of the students, no statistically significant difference was found between the mean scores of ATSRS (f=1.336, p=0.26). When the anxiety levels were analysed, it was found that students who were willing to do scientific research (41(13-59)) were statistically significant different from those who were unwilling (37(17-49)) and students who regularly followed scientific journals (42(18-55)) were significantly different from those who did not (39(17-56)) (p=0.01). When the scoring of the Research Anxiety Scale was analysed according to the grade level of students, it was seen that there was a significant difference between the anxiety levels of the grades (p
Anahtar Kelime: Student Physiotherapy Research anxiety Attitude towards research

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altıok, S., Yükseltürk, E., & Üçgül, M. (2018). Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlikleri ve Araştırmaya Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 348-367.
 • Arslan, M., & Pehlivan, E. (2020). Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Önlisans Programlarının İncelenmesi ve Müfredat Analizi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(3), 741-748. DOI: 10.33715/ inonusaglik.722424.
 • Aşiroğlu, S. (2016). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları ile Bilimsel Araştırma Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-84. http://dergipark.ulakbim. gov.tr/usakead/
 • Aydın Kartal, Y., & Hızlıol, B. (2021). Ebelik öğrencilerinin bilimsel araştırmalara yönelik kaygı ve tutumlarının belirlenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(2), 126-132.
 • Ayyıldız, T., Şener, D.K., Veren, F., Kulakçı, H., Akkan, F., Ada, A., Aldoğan, A., Yeral, K., Emek, A., Tetik, D., & Dinç, G. (2014). Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 222-228.
 • Baltacı, N., & Tülek Deniz, H. (2019). Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları, Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumları ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 60-68.
 • Baygın, G., & Akbulut, Y. (2012). Kanıta dayalı yaklaşım ve sağlık politikası, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 115-132. DOI:10.1501/Asbd_0000000022.
 • Biçer, N., Bozkırlı, K.Ç., & Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50, 327-342.
 • Büyüköztürk, D.Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(12), 453-464. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ kuey/issue/10383/127044
 • Bökeoğlu,Ç.O., & Yılmaz, K. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Yönelik Tutumları İle Araştırma Kaygıları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41(41), 47-67 .
 • Can, F. (2016). Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Mesleki Gelişim Tarihçesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(3), 1-6. Retrieved from https://dergipark. org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595217
 • Candiri, B., & Talu, B. (2023). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Profilinin Yıllara Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 10(91), 96-101.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd Edition, Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Cohen, J. (1992) Quantitative methods in psychology: A power primer. In Psychological bulletin.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. https://doi.org/10.3758/bf03193146.
 • Gerçek, E., Okursoy, A., & Dal, N.A. (2016). Awareness and attitudes of Turkish nursing students towards research and development in nursing. Nurse Education Today, 46, 50–56.
 • Güleç, D., & Saruhan, A. (2013). Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 161-165.
 • Halabi, J. (2016). Attitudes of Saudi nursing students toward nursing reseaech. Saudi Journal for Health Sciences, 5(3), 118- 124.
 • İlhan, A., Çelik, H. C., & Aslan, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 0-0. DOI: 10.17679/ iuefd.17218132
 • Karadaş, C., & Özdemir, L. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(3), 30- 39.
 • Karagül, S., & Aslan, C. (2016). Türkçe Eğitimi Programında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 201-217. Retrieved from https://dergipark. org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/24653/260762
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kes, D., & Öztürk Şahin, Ö. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Belirlenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 68-78.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973. Retrieved from https:// dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8591/106788
 • Özdinç, S., Biçici, Y., Çamur, M., & Turan, F. N. (2018). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3, 471-479. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ higheredusci/issue/61497/918210
 • Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90. Retrieved from https:// dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/34738/384123
 • Tektaş, N. (2014). Üniversite Mezunlarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Dr. Mehmet YILDIZ özel sayısı, 243-253.
 • Ünver, S., Semerci, R., Özkan, Z. K., & Avcibaşi, İ. (2018). Attitude of Nursing Students Toward Scientific Research: A Cross-Sectional Study in Turkey. The journal of nursing research : JNR, 26(5), 356–361. https://doi.org/10.1097/JNR.0000000000000244
 • Yenilmez, K., & Ata, A. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran Niğde, Türkiye.
 • Yılmaz, K., & Çokluk, Ö. (2016). Fen- Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Araştırma Kaygı Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-9. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1498/18120
APA GÜLEK KARADÜZ E, Hızlıol Ş (2024). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. , 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
Chicago GÜLEK KARADÜZ EBRU,Hızlıol Şeyma Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. (2024): 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
MLA GÜLEK KARADÜZ EBRU,Hızlıol Şeyma Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. , 2024, ss.39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
AMA GÜLEK KARADÜZ E,Hızlıol Ş Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. . 2024; 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
Vancouver GÜLEK KARADÜZ E,Hızlıol Ş Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. . 2024; 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
IEEE GÜLEK KARADÜZ E,Hızlıol Ş "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.39 - 47, 2024. 10.5961/higheredusci.1290000
ISNAD GÜLEK KARADÜZ, EBRU - Hızlıol, Şeyma. "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi". (2024), 39-47. https://doi.org/10.5961/higheredusci.1290000
APA GÜLEK KARADÜZ E, Hızlıol Ş (2024). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 14(1), 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
Chicago GÜLEK KARADÜZ EBRU,Hızlıol Şeyma Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 14, no.1 (2024): 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
MLA GÜLEK KARADÜZ EBRU,Hızlıol Şeyma Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.14, no.1, 2024, ss.39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
AMA GÜLEK KARADÜZ E,Hızlıol Ş Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2024; 14(1): 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
Vancouver GÜLEK KARADÜZ E,Hızlıol Ş Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2024; 14(1): 39 - 47. 10.5961/higheredusci.1290000
IEEE GÜLEK KARADÜZ E,Hızlıol Ş "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 14, ss.39 - 47, 2024. 10.5961/higheredusci.1290000
ISNAD GÜLEK KARADÜZ, EBRU - Hızlıol, Şeyma. "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 14/1 (2024), 39-47. https://doi.org/10.5961/higheredusci.1290000