Yıl: 2024 Cilt: 50 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 433 - 454 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-06-2024

SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ

Öz:
Ceza Muhakemesi Hukukunda, bir suç isnadında bulunulabilmesi ve yargılamada suça dair hususların ortaya konulabilmesi için suçun vu- kuu bulduğuna dair delillerin elde edilmesi gerekmektedir. Delillerin elde edilmesi ve korunması; yargılama öncesi, sırası ve sonrası her aşamada büyük önem taşımaktadır. Cismi delillerin elde edilmesi için arama ve elkoyma tedbirleri öngörülmüşken; gelişen teknoloji ile birlikte ortaya sanal deliller çıkmıştır. Bu delillerin elde edilmesi bakımından Ceza Mu- hakemesi Kanunumuzun 134.maddesinde; arama, kopyalama ve elkoyma müesseselerini içeren ayrık bir tedbir öngörülmüştür. Sanal deliller, dijital aygıtlarda barınmaktadır ve cismani delil- lerden farklı olarak elde edilme ve muhafaza süreçleri ayrı bir prose- dür ve itina gerektirmektedir. Cismani delillerde, delilin akıbetine nasıl karar verileceği; yapılan düzenlemeler ve gelişen içtihat ile oldukça netleşmiştir. Ancak sanal delil içeren aygıtlar henüz 25-30 yıllık bir geçmişe dayandığından net bir mevzuat hükmü bulunmamakta; uygulayıcıların içtihadi yönlendir- mesi ve mevzuatın kıyasen uygulanması ile karar verilmektedir. Makalemizde; bu uygulamaların hangisinin ne koşullarda seçi- leceği ve dijital aygıtlar bakımından uygulanan özel usullerden bahse- dilerek; bütüncül bir yaklaşım ile ceza yargısı uygulayıcılarının bakış açısı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelime: Suç Eşyası Müsadere İade Elkoyma Dosyada Delil Olarak Saklanma

THE FATE OF THE DIGITAL DEVICE CONTAINING CRIME DATA

Öz:
In Criminal Procedure Law, in order to be charged with a crime and to present the issues related to the crime in the trial, it is necessary to obtain evidence that the crime has occurred. Obtaining and preserv- ing evidence; It is of great importance at every stage before, during and after the trial. While search and seizure measures were envisaged to obtain physical evidence; With the developing technology, virtual evidence has emerged. In terms of obtaining this evidence, in Article 134 of our Code of Criminal Procedure; A separate measure is envis- aged, including search, copying and seizure institutions. Virtual evidence is stored in digital devices, and unlike physical evidence, their acquisition and preservation processes require a sepa- rate procedure and care. In physical evidence, how to decide the fate of the evidence; It has become quite clear with the regulations and developing jurispru- dence. However, since devices containing virtual evidence are only 25-30 years old, there is no clear legislative provision; Decisions are made with the guidance of practitioners through jurisprudence and the comparative application of the legislation. In our article; By mentioning under what conditions which of these applications should be chosen and the special procedures applied for digital devices; The perspective of criminal justice practitioners will be presented with a holistic approach.
Anahtar Kelime: Criminal Item Confiscation Return Seizure Keeping as Evidence in File

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alpsoy, Zeliha: “İdari Yaptırım Kavramı ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi”, (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.26, S.45, s.261-303).
 • Arslan, Çetin: “Dijital Delil ve İletişimin Denetlenmesi”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2015, s.253-266.
 • Atalay, İbrahim Orkun: “Türk Ceza Hukukunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlandırmalar”, (Terazi Hukuk Dergisi, C.10, S.105, s.36-42).
 • Baştürk, İhsan: “Bilgisayar Sistemleri ile Verilerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma”, (Fasikül Hukuk Dergisi, C.2, S.9, s.23-32).
 • Çekiç, Burak: “Bilgisayar Verilerinde Arama, Kopyalama, El Koyma Tedbirinin Hukuki Niteliği ve Benzer Kavramlar”, (NKÜ Hu- kuk Fakültesi Dergisi, C.2021, S.1, s.153-185).
 • Ersoy, Uğur / Can, Sibel: “Eşyanın Dosyada Delil Olarak Saklan- ması Kararı Üzerine Bir İnceleme”, (TAAD, Y.14, S.53, s.285-310).
 • Hakeri, Hakan: “Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre El Koyma Koruma Tedbiri”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 18, Sayı 60, 2005, s.97-104).
 • Karakoyunlu, Mert: Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koruma Tedbiri, 1.bs, 2022.
 • Koca, Mahmut & Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10.bs, 2017.
 • Okuyucu Ergün, Güneş: “Suçta Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.33, S.153, s.169-185).
 • Sarıtaş, Erkan: “Elkoymanın Hukuki Sonuçları Bağlamında El- konulan Eşya ve Diğer Malvarlığı Değerlerinin Teslimi ve İadesi”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.34, S.159, s.267-318).
 • Sarsıkoğlu, Şenel: “Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat Hukuku Açısından Elektronik Delil (E-Delil) Kavramı”, (Türkiye Adalet Aka- demisi Dergisi, Cilt 6, Sayı 22, 2015, s.427-454).
 • Topaç, Tahir Hami: “Eşya Müsaderesi (TCK. 54)”, (Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, C. 1, S. 2, s.47-70).
 • Yaşar, Osman / Otacı, Cengiz: Yeni İçtihatlarla Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu 1.Cilt, 10.bs., 2022.
 • Yenisey, Feridun / Nuhoğlu, Ayşe: Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.bs., 2021.
 • Yıldırım, Akif / Dumar, Özgür: “adalet Yolunda Bir “Nehir Sı- navı” Mücadelesi: Mülkiyet Hakkı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Müsadere”, (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, C.67, S.1, s.145-199), s.177.
 • Yılmaz, Zekeriya: “Eşyanın Müsaderesi Yerine Dosyada Delil Olarak Saklanmasına, Belgenin Geçersizliğine, İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gereken Haller”, (Terazi Hukuk Dergisi, C.6, S.53, s.60-66).
 • https://www.resmigazete.gov.tr
APA AYDINER Ö (2024). SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. , 433 - 454.
Chicago AYDINER ÖMER FARUK SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. (2024): 433 - 454.
MLA AYDINER ÖMER FARUK SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. , 2024, ss.433 - 454.
AMA AYDINER Ö SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. . 2024; 433 - 454.
Vancouver AYDINER Ö SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. . 2024; 433 - 454.
IEEE AYDINER Ö "SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ." , ss.433 - 454, 2024.
ISNAD AYDINER, ÖMER FARUK. "SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ". (2024), 433-454.
APA AYDINER Ö (2024). SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. Yargıtay Dergisi, 50(2), 433 - 454.
Chicago AYDINER ÖMER FARUK SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. Yargıtay Dergisi 50, no.2 (2024): 433 - 454.
MLA AYDINER ÖMER FARUK SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. Yargıtay Dergisi, vol.50, no.2, 2024, ss.433 - 454.
AMA AYDINER Ö SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. Yargıtay Dergisi. 2024; 50(2): 433 - 454.
Vancouver AYDINER Ö SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ. Yargıtay Dergisi. 2024; 50(2): 433 - 454.
IEEE AYDINER Ö "SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ." Yargıtay Dergisi, 50, ss.433 - 454, 2024.
ISNAD AYDINER, ÖMER FARUK. "SUÇ VERİSİ İÇEREN DİJİTAL AYGITIN AKIBETİ". Yargıtay Dergisi 50/2 (2024), 433-454.