Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?

Yıl: 2024 Cilt: 59 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 735 - 753 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337 İndeks Tarihi: 30-06-2024

Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?

Öz:
Teknolojideki gelişmeler ve dijital pazarlamanın yükselişi tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Tüketiciler, satın alma kararlarında dijital platformlardan ve çevrimiçi pazarlama stratejilerinden giderek daha fazla etkilenmektedir. Bireyler; ürünleri araştırmak, fiyatları karşılaştırmak, yorumları okumak ve bilinçli satın alma seçimleri yapmak için internete ve dijital kanallara daha bağımlı hale gelmektedirler. Dijital pazarlama, tüketicilere kolaylık ve erişilebilirlik sağlayarak çevrimiçi ürün veya hizmet aramalarına, ürün özelliklerini ve medyayı görüntülemelerine, ürün ve hizmet satın almalarına, ödeme yapmalarına ve elden veya mağazadan teslim alma seçenekleri arasında seçim yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; dijital pazarlamanın tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Çalışma kapsamında İstanbul ili Büyükçekmece ilçesindeki 399 gönüllü tüketiciye yüz yüze/çevrimiçi anket vasıtasıyla ulaşılmıştır. Elde edilen verilerle yapılan korelasyon analiziyle; dijital pazarlama ile satın alma davranışı arasında (r=0.516; p<0.05) pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi ile dijital pazarlamanın; satın alma davranışı (β=0.390; p<0.05) ve alt boyutları (plansız β=0.506; p<0.05, kompulsif β=0.315; p<0.05, hedonik β=0.348; p<0.05) üzerinde etkisi saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Dijital pazarlama Satın alma Plansız satın alma Kompulsif satın alma Hedonik satın alma

Do Digital Marketing Applications Affect Consumers' Unplanned, Compulsive and Hedonic Purchasing Behaviors?

Öz:
Developments in technology and the rise of digital marketing have significant impacts on consumers' purchasing process. Consumers are increasingly influenced by digital platforms and online marketing strategies in their purchasing decisions. Individuals are becoming more dependent on the internet and digital channels to research products, view prices and make purchasing choices at home. Digital marketing allows people to search for products or services online, view product features and media, purchase products and services, pay for products and services, and choose between in-person or in-store pickup options, providing free access and accessibility. In order to realize this content in this way; It is the determination of the effects of digital marketing on production and purchasing. Within the scope of the study, 399 volunteer consumers in Büyükçekmece district of Istanbul were reached through a face-to-face/online survey. With the explanation analysis made with the data obtained; There is a positive, moderately significant relationship between digital marketing and the purchasing process (r=0.516; p<0.05). With the regression analysis, digital marketing; It has an effect on the purchasing process (β=0.390; p<0.05) and its sub-dimensions (unplanned β=0.506; p<0.05, compulsive β=0.315; p<0.05, hedonic β=0.348; p<0.05).
Anahtar Kelime: Digital marketing Buy Unplanned buying Compulsive buying Hedonic buying

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbar, R. A., Priyambodo, T. K., Kusworo, H. A. & Fandeli, C. (2020). Digital Tourism Marketing 4.0 Collaborative Strategy For Banggai Brothers Area, Central Sulawesi. Indonesia. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33(11), 25-38.
 • Babin, Barry J., William R. Darden & MitchGriffin (1994). Workand or Fun: Measuring Hedonicand Utilitarian Shopping Value. Journal of Consumer Research, 20, 644-656.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi. Güz, Sayı: 32, s.470-483.
 • Charlesworth, A. (2020). Absolute Essentials of Digital Marketing. London: Routledge.
 • Çelik, A. (2022). Dijital Pazarlamada Fenomenlerin Tüketicilerin Satın Alma Kararı ile Marka Sadakatine Etkisi: İstanbul İli Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi LEE İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Çiçekdağı, İ. B. (2022). Dijital Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Çolakoğlu Gürer, S., ve Demir, A. O. (2021). Dijital Pazarlama Araçlarının Satın Alma Kararlarına Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 5(9), 14-30.
 • Dastane, D. O. (2020). Impact of Digital Marketing on Online Purchase İntention: Mediation Effect of Customer Relationship Management. Journal of Asian Business Strategy, (10), 142-158.
 • Dodds, W. B., Monroe, K. B. & Grewal, D. (1991). Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers’ Product Evaluations. Journal of Marketing Research, 28(3), 307-319.
 • Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Hughes, D. L., Carlson, J., Filieri, R., Jacobson, J., ... Wang, Y. (2021). Setting The Future of Digital And Social Media Marketing Research: Perspectives And Research Propositions. International Journal of Information Management, (59), 1-37. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168
 • Faber, Ronald J. & Thomas C. O’Guinn (1992). A Clinical Screneerfor Compulsive Buying. Journal of Consumer Research, 19, 459-469.
 • Forghani, E., Sheikh, R., Hosseini, S. M. H. & Sana, S. S. (2022). The Impact of Digital Marketing Strategies On Customer’s Buying Behavior in Online Shopping Using The Rough Set Theory. International journal of system assurance engineering and management, 13(2), 625–640. https://doi.org/10.1007/s13198-021-01315-4
 • Gültekin, B & Özer, L. (2012). The Influence of Hedonic Motives And Browsing on Impulse Buying. Journal of Economics and Behavioral Studies, 4(3), 180-189.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güriş, S. ve Çağlayan, E. (2005). Ekonometri. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hamdani, N. A., Muladi, R., & Maulani, G. A. F. (2022, July). Digital Marketing Impact on Consumer Decision-Making Process. In 6th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2021), 153-158.
 • Işılar, H. B. (2021). Havayolu Endüstrisinde Dijital Pazarlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi, 1(2), 42-63.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kamaruddin, N. N. I., Mohamed, A. & Aris, S. R. S. (2020, March). Online Advertising on Consumer Purchasing Behavior: Effective Elements And Its Impact. In Proceedings of The 3rd International Conference on Networking, Information Systems & Security, 1-7.
 • Karaağaoğlu, N., ve Ülger, G. (2020). Havayolu Şirketlerinin Dijital Pazarlama İletişiminin Yolcu Satın Alma Kararına Etkisi. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(2), 176-206.
 • Kempa, S., Vebrian, K. & Bendjeroua, H. (2020, January 1). Sales Promotion, Hedonic Shopping Value, and Impulse Buying on Online Consumer Websites. SHS web of conferences, 76, 01052-01052.
 • Keskin, H. D., ve Kurtuldu, H. S. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlamaya Yatkınlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14), 117-128.
 • Kırhan, A. (2023). Dijital Pazarlamanın ve Tüketici Davranışlarının Krize Bağlı Dönüşümü: Kuşaklar Üzerinde Araştırma. (Doktora Tezi). İstanbul Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Li, C., Jiang, H., Huang, A., Chen, H. & Yu, J. (2021, December). Online Impulse Buying: Impact of Internet Celebrity Endorsement and Peer Pressure. In 2021 3rd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2021), 922-925.
 • Luo, S., Gu, B., Wang, X. & Zhou, Z. (2018, April). Online Compulsive Buying Behavior: The Mediating Role Of Self-Control And Negative Emotions. In Proceedings Of The 2018. 1st International Conference on Internet and e-Business, 65-69.
 • Mahalaxmi, K. R., & Ranjith, P. (2016). A Study on Impact of Digital Marketing in Customer Purchase Decision in Trichy. International Journal for Innovative Research in Science & Technology, 2(10), 332-338.
 • Martínez-Ruiz, M. P., Gómez-Suárez, M., Jiménez-Zarco, A. I. & Izquierdo-Yusta, A. (2017). From Consumer Experience To Affective Loyalty: Challenges And Prospects In The Psychology Of Consumer Behavior 3.0. Frontiers in psychology, 8, 2224, 1-7.
 • Matz, S. C., Kosinski, M., Nave, G. & Stillwell, D. J. (2017). Psychological Targeting as An Effective Approach To Digital Mass Persuasion. Proceedings of the national academy of sciences, 114(48), 12714-12719.
 • Mulyadi, H., Novalita, D. P., & Damar, N. (2019, June). A Study on E-Commerce: How Does It Have an Influence on Purchase Decision?. In 3rd International Seminar on Tourism (ISOT 2018), 62-66.
 • Nawaz, S. S., & Kaldeen, M. (2020). Impact of Digital Marketing on Purchase Intention. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(4), 1113-1120.
 • Nazarov, A. D. (2020, December). Impact of Digital Marketing on the Buying Behavior of Consumer. In 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020), 364-367).
 • Nguyen, T. Q. N. & Giang, B. Q. N. (2020). An Empirical Study On Factors İnfluencing Consumer İmpulsive Purchase Behavior: A Case Of Ho Chi Minh City in The 4.0 era. Journal of International Economics and Management, 20(3), 17-41.
 • Oğuz, G. (2023). Dijital Pazarlamada Kurumsal İtibarın Algılanan Risk ve Yeniden Satın Alma Davranışına Etkisi, (Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Powers, T., Advincula, D., Austin, M S., Graiko, S. & Snyder, J. (2012, December 1). Digital and Social Media In the Purchase Decision Process. Journal of Advertising Research, 52(4), 479-489.
 • Rajagopal, P. (2019). Contemporary Marketing Strategy. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11911-9.
 • Rodrigues, R. I., Lopes, P. & Varela, M. (2021). Factors Affecting Impulse Buying Behavior of Consumers. Frontiers in Psychology, 12, 697080. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.697080
 • Semiz, B. B. (2017). A ve B tipi Kişilik Özelliklerine Göre Tüketicilerin Plansız, Kompülsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarının Araştırılması. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 1(1-2), 13-22.
 • Setyani, V., Zhu, Y. Q., Hidayanto, A. N., Sandhyaduhita, P. I. & Hsiao, B. (2019). Exploring The Psychological Mechanisms From Personalized Advertisements To Urge To Buy İmpulsively On Social Media. International Journal of Information Management, 48, 96-107.
 • Smith, K. T. (2011). Digital Marketing Strategies That Millennials Find Appealing, Motivating, Or Just Annoying. Journal of Strategic marketing, 19(6), 489-499.
 • Stephen, A T. (2016, August 1). The Role of Digital And Social Media Marketing In Consumer Behavior. Current Opinion in Psychology, 10, 17-21.
 • Sudirjo, F., Lotte, L.N.A. Sutaguna, I.N.T., Risdwiyanto, A. & Yusuf, M. (2023). The Influence Of Generatıon Z Consumer Behavıor On Purchase Motıvatıon In E Commerce Shoppe. Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(2), 110-126.
 • Taken Smith, K. (2012). Longitudinal Study Of Digital Marketing Strategies Targeting Millennials. Journal of consumer marketing, 29(2), 86-92.
 • To, P. , Sung, E. (2014). 'Hedonic Motivations for Online Shopping'. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 91, International Journal of Economics and Management Engineering, 8(7), 2230 - 2232.
 • Uzgören, N. (2012). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Weun, Seungoog, Michael A. Jones & Sharon E Beatty (1997). A Parsimonious Scaleto Measure Impulse Buying Tendency. in W. M. Prideand G. T. Hult (Eds.). AMA Educators’ Proceedings: Enhancing Knowledge Development in Marketing. Chicago: American Marketing Association, 306-307.
 • www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi 08.01.2024)
 • Yasmin, A., Tasneem, S., ve Fatema, K. (2015). Effectiveness of Digital Marketing in The Challenging Age: An Empirical Study. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(5), 69-80.
 • Yıldız, S. Y., & Altın, S. (2023). Getting Lost in The Digital Marketplace: Points, Benefits, And Purchases. Journal of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi, 21(50).
 • Zafar, A. U., Shen, J., Shahzad, M. & Islam, T. (2021). Relation Of Impulsive Urges And Sustainable Purchase Decisions In The Personalized Environment Of Social Media. Sustainable Production and Consumption, 25, 591-603.
 • Zhang, W., Leng, X., & Liu, S. (2020). Research On Mobile Impulse Purchase Intention in The Perspective of System Users During COVID-19. Personal and Ubiquitous Computing, 1-9.
APA keke m (2024). Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. , 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
Chicago keke mehmet emin Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. (2024): 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
MLA keke mehmet emin Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. , 2024, ss.735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
AMA keke m Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. . 2024; 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
Vancouver keke m Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. . 2024; 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
IEEE keke m "Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?." , ss.735 - 753, 2024. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
ISNAD keke, mehmet emin. "Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?". (2024), 735-753. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
APA keke m (2024). Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 59(2), 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
Chicago keke mehmet emin Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 59, no.2 (2024): 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
MLA keke mehmet emin Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.59, no.2, 2024, ss.735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
AMA keke m Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2024; 59(2): 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
Vancouver keke m Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2024; 59(2): 735 - 753. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
IEEE keke m "Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 59, ss.735 - 753, 2024. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337
ISNAD keke, mehmet emin. "Dijital Pazarlama Uygulamaları Tüketicilerin Plansız, Kompulsif ve Hedonik Satın Alma Davranışlarını Etkiler mi?". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 59/2 (2024), 735-753. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337