Yıl: 2012 Cilt: 37 Sayı: 163 Sayfa Aralığı: 3 - 16 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi

Öz:
Bu araştırma üstün yetenekli çocukların benlik algılarını incelemek amacıyla planlanmıştır.Örneklem grubunu 12-14 yaş grubu (6., 7. ve 8. sınıf), Ankara, İstanbul, Bursa, Sinop ve Kastamonu illerindeki Bilim Sanat Merkezlerine devam eden, genel zihinsel yetenek alanında üstün yetenekli tanısı konmuş 120 çocuk oluşturmaktadır. Bu çocukların 49’u kız, 71’i erkektir. Üstün yetenekli çocukların benlik algısını araştırmak için Piers ve Harris (1964)’in geliştirdiği ve Öner (1994) tarafından standardize edilen “Çocuklar İçin Piers-Harris Benlik Kavramı Ölçeği” kullanılmış,elde edilen veriler Kruskall-Wallis varyans analizi ve t - testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örneklem grubundaki çocukların genel benlik kavramı puan ortalaması 62.08 olarak bulunmuştur. Cinsiyetlere göre genel benlik kavramı puan ortalamaları arasındaki fark ve “mutluluk”, “popülarite”, “davranış, uyum ve konformite”, “fiziksel görünüm”, “zihinsel ve okul durumu” alt faktörlerinden alınan puanların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yaşa (sınıf düzeyi) göre yapılan karşılaştırmalarda ise PHBK ölçeği ve alt faktör puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: bilim ve sanat merkezleri benlik kavramı ölçeği benlik kavramı üstün yetenekli çocuklar

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

An examination of the self concept of 12 to 14 year-old gifted children enrolled in science and art centers

Öz:
This study aims to examine the self concept of gifted children. The sample of the study constituted 12 to 14 year old children enrolled in grades 6, 7 and 8. These 120 gifted children were enrolled in Science and Art Centers in Ankara, İstanbul, Bursa, Sinop, and Kastamonu. In order to evaluate these gifted childrens’ self concept, Piers-Harris Self Concept Scale- How I Feel Myself was applied respectively. This scale was developed by Piers and Haris in 1964 and Öner (1994) standardized it. Kruskall-Wallis variance analysis and t-test was used in analyzing the obtained data. According the results of this study, average score of the self concept to gifted children was found 62.08. According to PHBK results, it was revealed that the means of self concept scores of these gifted children were high and the difference between genders was significant except for the “anxiety” subfactor. Also, there is a positive correlation between grade and anxiety levels. In addition, there is no differences between ages or grades of the students.
Anahtar Kelime: self concept gifted children science and art centers self concept scale

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ataman, A. (1984). Üstün Yetenekli Çocuklara Uygulanması Gereken Bir Proje Teklifi, G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Namık Kemal Özel Sayısı, Ankara.
 • Bartel, N.P., Reynolds, W.M. (1986). Depression and Self-Esteem in academically Gifted And Nongifted Children: A Comparison Study. Journal of School Psychology, Vol. 24, 55-61.
 • Buescher, T. M. (1991). Gifted Adolescents Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn&Bacon.
 • Burak, E.M. (1995). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Coleman, J. M. & Fults, B. A. (1982) Self Concept And The Gifted Clasroom: The Role Of Social Comprarisons. Gifted Child Quaterly, Vol26, 116–120.
 • Cornell, D. G. (1983). Gifted Children. The İmpact Of Positive Labelling On The Family System American Journal Of Ortopsychiatry. Vol: 53, 322–335.
 • Cornell, D.G., Grossberg, I.W.(1997). Family Enviroment and Personality Adjustment in Gifted Program Children. Gifted Child Quarterly, Vol.31(2).
 • Gander, M., Gardiner, H. (2001). Çocuk ve Ergen Gelişimi, Çev. Bekir Onur, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Hoeltter, J. W. (1983). Factorial Invoriance And Self-Esteem: Reassesing Race And Sex Differences. Social Forces. Vol:61(3), 835–845.
 • Hoge, R. D. ve Renzulli, J. S. (1993). Exploring The Link Between Giftedness And Self Concept. Review Of Educational Research, Vol. 63 (4), 449-465.
 • Karagöllü, Ş. (1995). Anaokulu Almış ve Almamış İlkokul Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıflarına Göre Okul Başarı Düzeyleri ile Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karnes. F.A. & Wherry, J.N. (1981). Self-concepts of gifted students as measured by the Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale. Psychological Reports, 49(3), 9-14.
 • Lehman, E. B. ve Edwins, C. J. (1981). The Social And Emotional Adjusment Of Young Intellectually Gifted Children Gifted Child Quarterly. Vol. 25, 134-137.
 • Lewis,J. D. ve Knight, H. V. (2000). Self Concept in Gifted Youth: An İnvestigation Employing the Piers-Harris Subscales. Gifted Child Quarterly, Vol. 44(1), 45-53.
 • Loeb, R., C., Jay, G. (1987). Self Concept In The Gifted Children: Differential Impact In Boys and Girls. Gifted Child Quarterly, Vol: 31, 4–9.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar, Ankara: Öz-Aşama Matbaacılık.
 • Öner, N.(1994). Pier-Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği El Kitabı, Ankara: Türk Psikologlar Derneği
 • Özgeylani, F.H. (1993). Self- Concept And Body Image Of High Svhool Male Athletes And Non-Athletes. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Phelps, S. B. ve Jarvis, P. A. (1994) Coping İn Adolescence: Empirical Evidence for Theoretically Based Approach To Assessing Coping. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 23(3), 359–371. Remzi Kitabevi.
 • Schneider . H., Clegg M. R., Byrne B.M., Ledingham J. E., Crombie G. (1989). Social relations of gifted children as a function of age and school program Journal Of Educational Psychology Vol. 81(1), 48-56.
 • Swiatek, M. A. (2000). Social Coping Among Gifted High School Students And Its Relationship To Self Consept Journal of Outcome Measurement, Vol. 4 (4), 19–39.
 • Yakmacı, G.B. (2004). Üstün Yeteneklilerin Belirlenmesinde Yardımcı Yeni Bir Yaklaşım “Dobrowski’nin Aşırı Duyarlılık Alanları, I. Türkiye Üstün Yeteneklileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 349–363, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Yavuzer, H. (2001). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. İstanbul:
 • Yürük, A. (2003). İlköğretim Çağındaki Üstün Yetenekli Öğrencilerle Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA METİN E, BENCİK KANGAL S (2012). Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. , 3 - 16.
Chicago METİN EMİNE NİLGÜN,BENCİK KANGAL Saniye Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. (2012): 3 - 16.
MLA METİN EMİNE NİLGÜN,BENCİK KANGAL Saniye Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. , 2012, ss.3 - 16.
AMA METİN E,BENCİK KANGAL S Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. . 2012; 3 - 16.
Vancouver METİN E,BENCİK KANGAL S Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. . 2012; 3 - 16.
IEEE METİN E,BENCİK KANGAL S "Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi." , ss.3 - 16, 2012.
ISNAD METİN, EMİNE NİLGÜN - BENCİK KANGAL, Saniye. "Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi". (2012), 3-16.
APA METİN E, BENCİK KANGAL S (2012). Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 3 - 16.
Chicago METİN EMİNE NİLGÜN,BENCİK KANGAL Saniye Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim 37, no.163 (2012): 3 - 16.
MLA METİN EMİNE NİLGÜN,BENCİK KANGAL Saniye Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.37, no.163, 2012, ss.3 - 16.
AMA METİN E,BENCİK KANGAL S Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(163): 3 - 16.
Vancouver METİN E,BENCİK KANGAL S Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(163): 3 - 16.
IEEE METİN E,BENCİK KANGAL S "Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi." Eğitim ve Bilim, 37, ss.3 - 16, 2012.
ISNAD METİN, EMİNE NİLGÜN - BENCİK KANGAL, Saniye. "Bilim sanat merkezlerine devam eden 12–14 yaş grubu üstün yetenekli çocukların benlik algılarının incelenmesi". Eğitim ve Bilim 37/163 (2012), 3-16.