İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi

Yıl: 2011 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 147 - 162 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi

Öz:
Bu çalıĢmada hisse senetleri İMKB‟de işlem gören ve 2009 yılında ilk defa yeterli kurumsal yönetim derecelendirme notu alarak İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (İMKB-XKURY) kapsamına alınan şirketlerin derecelendirme notunun ilanı ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu bağlamda 2009 yılında yeterli kurumsal yönetim derecelendirme notu alan 11 şirket İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edilmiştir. Olay çalışması(Event Study) yöntemi kullanılarak yapılan analizde iyi kurumsal yönetim derecelendirme notunun ilanı ile hisse senedi getirisi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu, olay öncesi ve sonrasında endeks kapsamındaki şirketlerin hisse senetlerinden anormal getirilerin elde edilebileceği tespit edilmiştir. Bu durum, piyasanın yarı güçlü formda bile etkin olmadığının önemli bir göstergesidir.
Anahtar Kelime:

The rating scores of the enterprises in scope of the ISE corporate governance index and the analysis of relations between the stock returns with the event study method

Öz:
This study, it analyzes the relations between the rating score announcement of the companies whose stocks are trading at ISE and were incorporated into the ISE Corporate Governance Index (ISE-XKURY) in 2009 after receiving the sufficient corporate governance rating scores for the first time and the return on their stocks. In this context, 11 companies that were granted sufficient corporate governance rating scores were included into the ISE Corporate Governance Index in 2009. As a result of the analysis conducted by using the event study approach, it has been determined that a positive correlation exists between the announcement of a favorable corporate governance rating score and the associated stock returns, and that abnormal returns can be achieved on the stocks of the companies included in the index before and after the event. This situation is a significant indicator of the non-effectiveness of the market even in a semi- strong condition.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Argüden, Yılmaz, Pınar İlgaz ve Burak Erşahin (2007), ARGE Kurumsal Yönetişim Modeli, ARGE Danışmanlık Yayınları No:9, İstanbul.
 • Aygören, Hakan ve Süleyman Uyar (2007), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi", İMKB Dergisi, Yıl 9, Sayı 36, ss. 31-51.
 • Bartholdy, Jan, Dermis Olson and Paula Peare (2006), "Conducting Event Studies on a Small Stock Exchange", Working Paper FRG-2006-03, http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=710982, (Erişim Tarihi: 10.01.2010).
 • Başoğlu, Ufuk, Ali Ceylan ve İlker Parasız (2001), Finans-Teori, Kurum ve Uygulama, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Bayazıtlı, Ercan, Yusuf Kaderli ve Eymen Gürel (2008), "Kar Payı Dağıtma Duyurularının Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB'ye Kayıtlı Taş Toprağa Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalışması", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 26, ss. 1-16.
 • Bekçioğlu, Selim, Mustafa Öztürk ve Yusuf Kaderli (2004), "Kurulan İşbirliklerinin İMKB'ye Kayıtlı İzocam, Çelebi ve Netaş Firmalarının Hisse Senetleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Bir Olay Etüdü Denemesi", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 21, ss. 43-48.
 • Bodie, Zvi, Alex Kane and Alan J. Marcus (2002), Investments, McGraw Hill/Irwin, New York.
 • Büyük, S. Seçkin (2006), "Kurumsal Yönetim Araştırması - 2006", Capital, Şubat-2006:52.
 • Campbell, John.Y., Andrew W. Lo and A. Craig MacKınlay (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Pres, NewJersey.
 • Chan-Lau, J. A. (2001), Corporate Restructuring in Japan: An Event-Study Analysis, IMF Working Paper, WP/01/202. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/ 2001/wp01202.pdf, (Erişim Tarihi: 15.12.2009).
 • Chi, Li-Chiu and Tseng-Chung Tang (2007), "Impact of Reorganization Announcements on Distressed-Stock Returns", Economic Modelling, Vol. 24, No. 5, pp. 749-767, http://Ec0nPapers.repec.0rg/RePEc:eee: ecmode: v: 24^ v:2007:i:5:p:749-767. (Erişim Tarihi: 18.05.2009).
 • Çukur, Sadık ve Resul Eryiğit (2006), "Banka Birleşme ve Devralma Olaylarının Borsa'daki Etkisi", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 243, ss. 96-107.
 • Drobetz, Wolfgang, Andreas Schillhofer and Heinz Zimmermann (2003), "Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Germany", http://www. cofar.uni-mainz.de/dgf2003/paper/paperl46.pd, (Erişim Tarihi: 01.03.2008).
 • Dural, Özgür (2008), "Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi", http://www.tkyd.org/e-bulten/ocak 2008/bulten.html#l5, (Erişim Tarihi: 16.03.2009).
 • Eppli, Marke J. and Charles C. Tu (2005), "An Event Study Analysis of Mall Renovation and Expanion", Journal of Shopping Center Research, Vol. 12, No. 2, pp. 117-130.
 • Hirt, Geoffrey A. and Stanley B. Block (2006), Fundamentals of Investment Management, McGraw-Hill/Irwin Publishing, New York.
 • Kaderli, Yusuf ve Sezgin Demir (2009), "Yatırım Kararı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Olay Etüdü Yöntemi", ÎSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı 91, ss. 45-65.
 • Kaderli, Yusuf (2007), "Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü İle İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 36, Ekim, ss. 144-154.
 • Karan, Mehmet B. (2004), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kayacan, Murad (2006), "Küresel Mali Piyasalarda Kurumsal Yönetim Kavramının Gelişimi Ve Ülkemize Yansımaları", Kurumsal Şirket Yönetimi: İyi Şirket Yönetimi için Kurallar ve Kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları No 196, Ankara, http ://tavsanci .com/ dokuman/kurumsalyonetim 1. doc, (Erişim Tarihi: 16.03.2009).
 • Kıymaz, Halil (1996), "Halka İlk Arzedilen Hisse Senetlerinin Performansları: İMKB İmalat Sektörü Uygulaması", Sermaye Piyasası ve İMKB Üzerine Çalışmalar İşletme ve Finans Yayınları, No 4, Ankara, ss. 119—143.
 • Mandacı, Pınar E. (2003), "İMKB'de Genel Seçimler Öncesi ve Sonrasında Anormal Fiyat Hareketleri", İMKB Dergisi, Cilt 7, Sayı 27, Temmuz-Eylül, ss. 1-16.
 • Mutan, Oya C. ve Ayhan Topçu (2009), Türkiye Hisse Senedi Piyasasının 1990-2009 Tarihleri Arasında Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi, SPK Araştırma Raporu, Ankara.
 • Nittayagasetwat, Aekkachai and Wiyada Nittayagasetwat (2007), An Analysis of The Price Reaction to Corporate Governance Rating Announcements: The Case of Thai Listed Companies, http://iournal.nida.ac.th/nidaiournal/submissions/ a413.pdf, (ErişimTarihi: 15.06.2009).
 • Özer, Gökhan ve Rahmi Yücel (2001), "İMKB'de Hisse Senedi İhraç Tarihi Etrafındaki Anormal Fiyat Hareketleri", Active, Bankacılık ve Finans Dergisi, Yd 3, Sayı 16, Ocak-Şubat, ss. 60-68.
 • SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.(2009), Dünyada ve Türkiye'de Derecelendirme, http://www.saha.com.tr, (Erişim Tarihi: 09.06.2009).
 • Sandıkcıoğlu, A. (2005), Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Yeterlik Etüdü, Ankara.
 • Seans, Rodrigo and Eduardo Sandoval (2005), "Measuring Security Price Performance Using Chilean Daily Stock Returns: The Event Study Method", Cuadernos De Economia, Vol. 42, pp. 307-328.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (2005), Kurumsal Yönetim İlkeleri, Temmuz, http://www.spk. gov.tr/displavfıle.aspx?action=displayfile&pageid=66&fnz=66.p df&submenuheader=null, (Erişim: 10.01.2010).
 • Serra, A.Paula (2002), Event Study Tests - A Brief Survey, Working Papers Da FEP, No 117, May, http://www.fep.up.pt, (Erişim Tarihi: 10.05.2009).
 • Shah, S.Z.Ali., Hasan Mujtaba and Muhammad S. Abdullah (2007), Impact of Macroeconomic Announcement on the Stock Prices: An Empirical Study on the Pakistani Stock Market, The Business Review, Cambridge, Vol. 9, No. 1, December, http ://www.j aabc.com/brcv9n 1 preview.html, (Erişim Tarihi: 12.11.2009).
 • Sponholtz, Carina (2005), "Separating the Stock Market's Reaction to Simultaneous Dividend and Earnings Announcements", Centre for Analytical Finance, University of Aarhus, Working Paper Series No 212, September, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=850070, (Erişim Tarihi: 12.11.2009).
 • Standard & Poor's (S@P) (2002), Standard & Poor's Corporate Governance Scores -Criteria, Methodology and Definitions, The McGraw-Hill, May 20th.
 • Toraman, Cengiz ve Hasan Abdioğlu (2008), "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 40, ss. 96-109.
 • Tuommen, Tero (2005), Corporate Layoff Announcements and Shareholder Value: Empirical Evidence from Finland, Master's Thesis, Department of Business Administration, Lappeenranta University of Technology, Kuala Lumpur.
 • Uzun, A.Kamil (2006), Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Etkinliğinde Başarı Faktörleri, http ://www. tkgm. gov.tr/turkce/dosyalar/ diger%5 Cicerikdetavdh231. pdf, (Erişim Tarihi: 18.11.2009).
 • Ünlü, Ulaş ve Ersan Ersoy (2008), "İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlama Ve Kısa Dönem Performansın Belirleyicileri: 1995-2008 İMKB Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 23 Sayı 2, ss. 243-258.
 • http://www.paragaranti.com/gonline/customer/start:isessionid^0000qhFLaH103d ImSWFrtLbqC7:vhsl8cak, (Erişim Tarihi: 25.02.2010).
 • www.tkyd.org, (Erişim Tarihi: 25.02.2010).
 • Yörük, Nevin ve Ünsal Ban(2006), "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi", M UF AD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 30, Nisan, ss. 88-101.
APA SAKARYA Ş (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. , 147 - 162.
Chicago SAKARYA Şakir İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. (2011): 147 - 162.
MLA SAKARYA Şakir İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. , 2011, ss.147 - 162.
AMA SAKARYA Ş İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. . 2011; 147 - 162.
Vancouver SAKARYA Ş İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. . 2011; 147 - 162.
IEEE SAKARYA Ş "İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi." , ss.147 - 162, 2011.
ISNAD SAKARYA, Şakir. "İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi". (2011), 147-162.
APA SAKARYA Ş (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 147 - 162.
Chicago SAKARYA Şakir İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, no.13 (2011): 147 - 162.
MLA SAKARYA Şakir İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.13, 2011, ss.147 - 162.
AMA SAKARYA Ş İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 7(13): 147 - 162.
Vancouver SAKARYA Ş İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 7(13): 147 - 162.
IEEE SAKARYA Ş "İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi." Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss.147 - 162, 2011.
ISNAD SAKARYA, Şakir. "İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/13 (2011), 147-162.