Yıl: 2011 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 226 - 232 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı: 2006-2007 Profesyonel Futbol sezonunda, Türkiye’deki Profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin, Eğitim durumu, Yaş, Antrenörlük kıdemi, Antrenörlük belgesi ve Çalıştığı kulübün kategorisi boyutlarına göre değerlendirilerek, iş doyum boyutlarında farklı olup olmadığının incelenmesidir. Bu araştırmanın grubunu 2006-2007 Profesyonel futbol sezonunda süper lig, 2 lig (A) gurubu, 2. lig (B) grubu ve 3. Lig kulüplerinin alt yapılarında çalışan 390 futbol antrenörü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Weis David, England ve Lofguist (1967) tarafından iş doyumunu ölçmek amacıyla geliştirilen geçerliliği ve güvenirliliği yapılmış olan “Minnesota İş doyum Ölçeği” kullanılmıştır. İş doyum ölçeği bu çalışma kapsamında, 390 alt yapı antrenörüne uygulanmış ve bu kişilerden elde edilen verilerin bir kısmı üzerinden (n:153) üzerinden gerçekleştirilen güvenirlilik çalışmasında ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde [SPSS] 12.0 paket program kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişki ve farklarda 0. 05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda; Antrenörlerin yaş, antrenörlük kıdemi, antrenörlük belgesi, çalıştığı kurumun kategorisi ve eğitim düzeyi değişkenleri ile iş doyum düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. (P>0,05)
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri

Investigation of the job satisfaction levels of the trainers working at the infrastructures of professional football clubs in Turkey

Öz:
The aim of this research is to ascertain the job satisfaction levels of the trainers working at the infrastructures of Professional football clubs in Turkey in 2006-2007 seazon and analyze the differences in terms of education status ,age.The sample of the research has comprised 390 infrastructure trainers working for the “Super league, The 2nd League Group A, The 2nd League Group B and The 3rd League” clubs having taken part in the Professional Football Leagues in Turkey in the season of 2006 and 2007. In this study “ Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weis, David, England and Lofguist (1967) was used to gather data. The job satisfaction scale has been applied to 390 infrastructure trainer and the co-efficient of the inner consistency of this scale (cronba alfa) has been found 0,89 in the reliability study on same of the data (n=153) gained from these people. In the analysis of data, the package program of (SPSS) 12.00 has been used. 0,05 importance has been taken info considering in the relations and differences of the variables.As results, there are no significant differences in trainers job satisfaction levels in terms of age, trainer seniority , trainer document, the category of club and education status.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aydınlı İ. İş Doyumunu Etkileyen Değişkenler ve Bir Uygulama, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Sayı149, Ankara: Nergiz Matbaası, 2005.
 • 2. Balcı A. Eğitim Yöneticilerinin İş Doyum Düzeyi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1985.
 • 3. Berns SS. Job Satisfaction And Confirct Management, Third Edition, Toronto: The Mosby Company, 132, 1984.
 • 4. Bilgiç R. The Relationship Between Jop Satis Faction and Personal Caharacteristics of Turkish Workers. Journal Of Psychology. 132/5, 1998.
 • 5. Evans L, Teacher Morale,Job Satisfaction And Motivation, London: Paul Chapman, 1998.
 • 6. Gürbüz B, Koçak S. Devlet Ve Özel Sektörde Çalışan Antrenörlerin İş Tatmin Düzeylerini Cinsiyete Ve İş Deneyimine Göre Karşılaştırılması, Ankara İlinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim, Ankara, 2003.
 • 7. Herr EL, Cramer HS. Career Guidance And Counseling Throung Life Span. N.Y.:Vara Longman Inc. 1996.
 • 8. Jons G. Organizational Behaviour, Undestanding Life At Work, Glenveewll, Scout, Foresman, 1983.
 • 9. Kızılet A. Profesyonel Futbol Takımlarında Genç Takımların Yeniden Teşkilatlanması Türkiye İçin Alt Yapı Modeli Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. İstanbul, 1991.
 • 10. Luthans F. Organizational Behvior, (Seventy Edition), New York. Mcgraw-Hill, 1995.
 • 11. Özyurt A. İstanbul Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004.
 • 12. Ramazanoğlu F, Yılmaz N, Ramazanoğlu N, Çoban B, Tel M. Eğitim ve Çalışma Sürelerine Göre Antrenör ve Spor İşletmecilerinin Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, 2002. Www.Firat.Edu.Tr/Perweb/Goster.Asp. Erişim Tarihi 07.05.2010
 • 13. Sabuncuoğlu Z, Tüz M. Örgütsel Psikoloji. (3.Baskı). İstanbul: Alfa Yayın Dağıtım Ltd.Şti. 1998.
 • 14. Sunay H. Türkiye’de Antrenörlerin İş Doyum Düzeyi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1998; 9(2).
 • 15. Vural H. Ankara İlinde Bulunan Amatör Futbol Antrenörlerinin İş Doyum Düzeylerin Saptanması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu Bitirme Projesi, Ankara, 2001.
 • 16. Yerlisu T, Çelenk B. Liglerde Görev Yapan Voleybol Antrenörlerinin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Spormetre. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt:6, Sayı:2, Ankara (2007)
 • 17. Yerlisu T. Profesyonel Takımlarda Görev Yapan Futbol Antrenörlerinin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi. Ankara, 2003.
APA ULUCAN H, EROL A, BEKTAŞ F, YILMAZ İ (2011). Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. , 226 - 232.
Chicago ULUCAN Hakkı,EROL A. Emre,BEKTAŞ FATİH,YILMAZ İdris Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. (2011): 226 - 232.
MLA ULUCAN Hakkı,EROL A. Emre,BEKTAŞ FATİH,YILMAZ İdris Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. , 2011, ss.226 - 232.
AMA ULUCAN H,EROL A,BEKTAŞ F,YILMAZ İ Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. . 2011; 226 - 232.
Vancouver ULUCAN H,EROL A,BEKTAŞ F,YILMAZ İ Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. . 2011; 226 - 232.
IEEE ULUCAN H,EROL A,BEKTAŞ F,YILMAZ İ "Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi." , ss.226 - 232, 2011.
ISNAD ULUCAN, Hakkı vd. "Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi". (2011), 226-232.
APA ULUCAN H, EROL A, BEKTAŞ F, YILMAZ İ (2011). Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(2), 226 - 232.
Chicago ULUCAN Hakkı,EROL A. Emre,BEKTAŞ FATİH,YILMAZ İdris Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13, no.2 (2011): 226 - 232.
MLA ULUCAN Hakkı,EROL A. Emre,BEKTAŞ FATİH,YILMAZ İdris Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, vol.13, no.2, 2011, ss.226 - 232.
AMA ULUCAN H,EROL A,BEKTAŞ F,YILMAZ İ Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011; 13(2): 226 - 232.
Vancouver ULUCAN H,EROL A,BEKTAŞ F,YILMAZ İ Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011; 13(2): 226 - 232.
IEEE ULUCAN H,EROL A,BEKTAŞ F,YILMAZ İ "Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi." Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13, ss.226 - 232, 2011.
ISNAD ULUCAN, Hakkı vd. "Türkiye’deki profesyonel futbol kulüplerinin alt yapılarındaki antrenörlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi". Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13/2 (2011), 226-232.