Yıl: 2012 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 84 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011

Öz:
Otomikozlar, mantarların dış kulak yolunda oluşturduğu enfeksiyonlar olup, tüm dünyada, özellikle de tropik ve subtropik bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. Ancak ülkemizde otomikozun etyolojik etkenleriyle ilgili epidemiyolojik veriler sınırlıdır. Bu retrospektif çalışmada, Manisa ve çevresindeki otomikoz etkenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, Şubat 1995-Temmuz 2011 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde klinik olarak otomikoz ön tanısı konulan 2279 olgu [1465’i erkek, 813’ü kadın; yaş aralığı 1-87 (ortalama: 41.7) yıl] dahil edilmiştir. Hastalardan alınan dış kulak yolu sürüntü örnekleri rutin mikolojik yöntemlerle değerlendirilmiş; izole edilen mantarların tanımlanması konvansiyonel yöntemlerle ve ayrıca mayalar için API 20C AUX (bio-Mérieux, Fransa) sistemiyle yapılmıştır. Çalışmamızda örneklerin %28 (638/2279)’inin direkt mikroskobik inceleme sonuçları pozitif bulunmuş, %24 (544/2279)’ünden de mantar izolasyonu yapılmıştır. İzolatların %66 (359/544)’sı küf, %34 (185/544)’ü ise maya türü mantar olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan küf türlerinin sıklık sırasına göre dağılımı; Aspergillus niger (180), Aspergillus fumigatus (95), Aspergillus terreus (32), Aspergillus flavus (23), Aspergillus spp. (14), Penicillium spp. (13), Trichophyton spp. (T.rubrum 1, T.mentagrophytes 1); maya türlerinin ise dağılımı Candida tropicalis (97), Candida albicans (39), Candida parapsilosis (21), Candida glabrata (19), Candida kefyr (4), Candida guilliermondii (2), Candida krusei (1), Geotrichum candidum (1) ve Trichosporon capitatum (1) olarak belirlenmiştir. Küf mantarlarının %96 (344/359)’sının Aspergillus spp., maya mantarlarının ise %99 (183/185)’unun Candida spp. olduğu dikkati çekmiştir. Çalışmamızın sonuçları, bölgemizde otomikoz etkenleri arasında ilk sırada dermatofit dışı küfler olan Aspergillus türlerinin yer aldığını, bunları sırasıyla Candida türlerinin ve daha az sıklıkta da dermatofitlerin izlediğini göstermiştir. Bu verilerin, ülkemiz epidemiyolojik verilerine katkıda bulunacağı ve ayrıca tedavi için antifungal ilaç seçiminde yol gösterici olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelime: Aspergillus Dış kulak iltihabı Etiyoloji Otomikoz Candida Manisa Geriyedönük çalışma

Konular: Mantar Bilimi Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları

Agents of otomycosis in Manisa region, Turkey, 1995-2011

Öz:
Otomycosis, which is otitis externa caused by fungi, is common throughout the world especially in tropical and subtropical countries. However, the epidemiologic data about the etiologic agents of otomycosis in Turkey is limited. The aim of this retrospective study was to evaluate the agents of otomycosis in patients living at Manisa region (located at western Anatolia of Turkey). A total of 2279 cases [1465 male, 813 female; age range 1-87 (mean: 41.7) years] who were clinically prediagnosed as otomycosis at Celal Bayar University Hospital, between February 1995 and July 2011, were included in the study. External ear swab samples from patients with suspicion of otomycosis have been evaluated by routine mycological methods. Identification of mold-like fungi was based on colony morphology and microscopic examination of fungal structure, whereas germ tube test, growth characteristics on cornmeal-Tween 80 agar and API 20C AUX (bio-Mérieux, France) system were used for the identification of yeast-like fungi. Of the samples, 28% (638/2279) were found positive by direct microscopy and 24% (544/2279) by culture methods. Among culture-positive cases the isolation rates of mold-like and yeast-like fungi were 66% (359/544) and 34% (185/544), respectively. The number of distribution of the molds were as follows; Aspergillus niger (180), Aspergillus fumigatus (95), Aspergillus terreus (32), Aspergillus flavus (23), Aspergillus spp. (14), Penicillium spp. (13), Trichophyton spp. (T.rubrum 1, T.mentagrophytes 1); while this distribution was as follows for the yeasts; Candida tropicalis (97), Candida albicans (39), Candida parapsilosis (21), Candida glabrata (19), Candida kefyr (4), C.guilliermondii (2), Candida krusei (1), Geotrichum candidum (1) and Trichosporon capitatum (1). It was notable that 96% (344/359) of mold-like fungi were Aspergillus spp., and 99% (183/185) of yeast-like fungi were Candida spp. The results of this study indicated that the most frequent agents of otomycosis were non-dermatophyte species such as Aspergillus, followed by Candida. Dermatophytes were isolated in a small number of otomycosis cases. These data will provide support to the establishment of antifungal therapy guidelines for otomycosis.
Anahtar Kelime: Manisa Retrospective Studies Aspergillus Otitis Externa Etiology Otomycosis Candida

Konular: Mantar Bilimi Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Klein JO. Otitis externa, otitis media, mastoiditis, pp: 831-7. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 2010, 7th ed. Churchill Livingstone, Philadelphia.
 • 2. Vennewald I, Klemm E. Otomycosis: diagnosis and treatment. Clin Dermatol 2010; 28(2): 202-11.
 • 3. Özcan M. Otomycosis in Turkey: a review, pp: 181-92. In: Rai M, Kövics G (eds), Progress in Mycology. 2010. Scientific Publishers (India) and Springer, India.
 • 4. Tümbay E. Pratik Tıp Mikolojisi, s: 7-30. 1983. Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • 5. Winn WC Jr, Allen SD, Janda WM, et al. Laboratory approach to the diagnosis of fungal infections, pp: 1156-66. In: Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 2006, 6th ed. Lippincott Williams, Philadelphia.
 • 6. Winn WC Jr, Allen SD, Janda WM, et al. Hyaline molds and hyalohyphomycosis, pp: 1172-87. In: Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 2006, 6th ed. Lippincott Williams, Philadelphia.
 • 7. Ho T, Vrabec JT, Yoo D, Coker NJ. Otomycosis: clinical features and treatment implications. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 135(5): 787-91.
 • 8. Carfrae MJ, Kesser BW. Malignant otitis externa. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41(3): 537-49.
 • 9. Kumar A. Fungal spectrum in otomycosis patients. JK Science 2005; 7(3): 152-5.
 • 10. Koç AN, Oğuzkaya M, Erdem F. Otomikoza neden olan mantar türleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1998; 28(2): 96-8.
 • 11. Durmaz B, Durmaz R, Erpek G, Özcan A. Otomikoz olgularında karşılaşılan mantarlar. İnfeksiyon Dergisi 1991; 5(2): 131-3.
 • 12. Sivrel A, Köse Ş, Özgenç O ve ark. Otomikoz etkenlerinin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi 1992; 6(4): 241-2.
 • 13. Aşçı Z, Seyrek A, Kizirgil A, Yılmaz M. Dış kulak yolu mikoz etkenleri üzerine bir araştırma. İnfeksiyon Dergisi 1996; 10(4): 369-71.
 • 14. Ozcan KM, Ozcan M, Karaarslan A, Karaarslan F. Otomycosis in Turkey: predisposing factors, aetiology and therapy. J Laryngol Otol 2003; 117(1): 39-42.
 • 15. Malçok HK, Uyanık MH, Aktaş O, Ayyıldız A. Dış kulak yolu kültür sonuçlarının değerlendirilmesi. EAJM 2006; 38(3): 85-8.
 • 16. Uslu H, Yörük Ö, Uyanık MH. Mycological investigation in patients with otitis externa. EAJM 2005; 37(1): 15-7.
 • 17. Araiza J, Canseco P, Bonifaz A. Otomycosis: clinical and mycological study of 97 cases. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 2006; 127(4): 251-4.
 • 18. Fasunla J, Ibekwe T, Onakoya P. Otomycosis in western Nigeria. Mycoses 2008; 51(1): 67-70.
 • 19. Ninkovic G, Dullo V, Saunders NC. Microbiology of otitis externa in the secondary care in United Kingdom and antimicrobial sensitivity. Auris Nasus Larynx 2008; 35(4): 480-4.
 • 20. Pontes ZB, Silva AD, Lima Ede O, et al. Otomycosis: a retrospective study. Braz J Otorhinolaryngol 2009; 75(3): 367-70.
 • 21. Aneja KR, Sharma C, Joshi R. Fungal infection of the ear: a common problem in the north eastern part of Haryana. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74(6): 604-7.
 • 22. García-Agudo L, Aznar-Marín P, Galán-Sánchez F, et al. Otomycosis due to filamentous fungi. Mycopathologia 2011; 172(4): 307-10.
 • 23. Değerli K, Akçalı S, Sezgin C, Ünlü H, Özbakkaloğlu B. Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. İnfeksiyon Dergisi 2002; 16(2): 211-3.
 • 24. Ozcan M, Ozcan KM, Karaarslan A, Karaarslan F. Concomitant otomycosis and dermatomycoses: a clinical and microbiological study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2003; 260 (1): 24-7.
APA Değerli K, ECEMİŞ T, GUNHAN K, BAŞKESEN T, KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E (2012). Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. , 79 - 84.
Chicago Değerli Kenan,ECEMİŞ Talat,GUNHAN KIVANC,BAŞKESEN Tolga,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI ELÇİN Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. (2012): 79 - 84.
MLA Değerli Kenan,ECEMİŞ Talat,GUNHAN KIVANC,BAŞKESEN Tolga,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI ELÇİN Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. , 2012, ss.79 - 84.
AMA Değerli K,ECEMİŞ T,GUNHAN K,BAŞKESEN T,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. . 2012; 79 - 84.
Vancouver Değerli K,ECEMİŞ T,GUNHAN K,BAŞKESEN T,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. . 2012; 79 - 84.
IEEE Değerli K,ECEMİŞ T,GUNHAN K,BAŞKESEN T,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E "Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011." , ss.79 - 84, 2012.
ISNAD Değerli, Kenan vd. "Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011". (2012), 79-84.
APA Değerli K, ECEMİŞ T, GUNHAN K, BAŞKESEN T, KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E (2012). Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. Mikrobiyoloji Bülteni, 46(1), 79 - 84.
Chicago Değerli Kenan,ECEMİŞ Talat,GUNHAN KIVANC,BAŞKESEN Tolga,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI ELÇİN Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. Mikrobiyoloji Bülteni 46, no.1 (2012): 79 - 84.
MLA Değerli Kenan,ECEMİŞ Talat,GUNHAN KIVANC,BAŞKESEN Tolga,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI ELÇİN Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.46, no.1, 2012, ss.79 - 84.
AMA Değerli K,ECEMİŞ T,GUNHAN K,BAŞKESEN T,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. Mikrobiyoloji Bülteni. 2012; 46(1): 79 - 84.
Vancouver Değerli K,ECEMİŞ T,GUNHAN K,BAŞKESEN T,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011. Mikrobiyoloji Bülteni. 2012; 46(1): 79 - 84.
IEEE Değerli K,ECEMİŞ T,GUNHAN K,BAŞKESEN T,KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI E "Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011." Mikrobiyoloji Bülteni, 46, ss.79 - 84, 2012.
ISNAD Değerli, Kenan vd. "Manisa bölgesinde otomikoz etkenleri, 1995-2011". Mikrobiyoloji Bülteni 46/1 (2012), 79-84.