Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 479 - 505 Metin Dili: Türkçe

Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği

Öz:
Bir alan taraması olan bu çalışma, ülkemizde Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara hem PAB kavramını tanıtmak, hem de ülkemizde bu alanda hangi noktaların çalışıldığını ve eksikliklerin neler olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. PAB anahtar kelimesi ile ülkemizde yayınlanan eğitim dergileri, ERIC ve Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK] tez veri tabanı taranarak elde edilen 28 çalışma (Fen eğitimi alanında) analiz edilmiştir. Sonuçlar yapılan araştırmaların büyük kısmında öğretmen adayları ile kısa süre zarfında ve daha çok nitel durum çalışmaları ile çalışıldığını göstermektedir. PAB, bileşenleri bazında çalışılmış olup bütünsel olarak çok az sayıda çalışmada ele alınmıştır. Ayrıca, öğretmen adayı ve öğretmenlerin PAB, pedagojik bilgi (PB) ve alan bilgisi açısından eksikliklerinin olduğu ortaya konmuştur. Alan yazındaki eksikliklerin belirlenmesinin bu alanda çalışan araştırmacılar için aydınlatıcı bir rol üsteleneceği umulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Review of studies related to pedagogical content knowledge in the context of science teacher education: Turkey case

Öz:
As a review study, the present study was carried out in order to introduce PCK construct to researchers and evaluate which aspects of PCK were studied in our country, and, finally, make recommendations in light of the analysis of the studies for further research. For this purpose, ERIC database, YÖK (Higher Education Council) database were searched by using "Pedagogical Content Knowledge" as keyword. Moreover, journals published in Turkey and which are possible to be reached electronically were searched using the same keyword. 28 studies in the science education context were analyzed by means of standards obtained from the related literature. Results showed that large part of the studies were conducted with pre-service teachers as case studies. Moreover, PCK was studied in terms of its components rather than as a whole. In addition to that, participant teachers and pre-service teachers have some shortcomings regarding to PCK, pedagogical knowledge, and subject matter knowledge. Findings will hopefully provide some insight for researchers since shortages of the related literature will be determined by this study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Abell, S. K. (2007). Research on science teacher knowledge. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp.1105-1151). New Jersey: Lawrence Erlba um Associates.
 • Abell, S. K. (2008). Twenty years later: Does pedagogical con tent knowledge remain a useful idea? International Journal of Science Education, 30, 1405-1416.
 • Abell, S. K., Rogers, M. P., Hanuscin, D. L., Lee, M. H., & Gag non, M. J. (2009) Preparing the next generation of science te acher educators: A model for developing PCK for teaching sci ence teachers. Journal of Science Teacher Education, 20, 77-90.
 • Avraamidou, L., & Zembal-Saul, C. (2010). In search of well started beginning science teachers: Insights from two first year elementary teachers. Journal of Research in Science Teac hing, 47 (6), 661–686.
 • Aydın, S., & Çakıroğlu, J. (2010). Teachers’ views related to the new science and technology curriculum: Ankara case. Elemen tary Education Online, 9 (1), 301-315.
 • Baxter, J. A., & Lederman, N. G. (1999). Assessment and con tent measurement of pedagogical content knowledge, In J. Gess Newsome (Ed.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp.147-162). Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Bullough, R. V., Young, J., Erickson, L., Birrell, J. R., Clark, C. D., & Egan, M. W. et al., (2002). Rethinking field experience: Partnership teaching versus single placement teaching. Journal of Teacher Education, 53, 68-80.
 • Canbazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mad denin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üni versitesi, Ankara.
 • Carlsen, W. (1999). Domains of teacher knowledge. In J. Gess Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp. 133-144). Boston: Kluwer.
 • Castle, S., Fox, R. K., & Souder, K. O. (2006). Do professional development schools (PDSs) make a difference: A comparative study of PDS and non-PDS teacher candidates. Journal of teac her Education, 57, 65-80.
 • Cheung, D., & Ng, P. (2000). Science teachers’ beliefs about curriculum design. Research in Science Education, 30, 357-375.
 • Cochran, K. F., DeRuiter, J. A., & King, R. A. (1993). Pedagogi cal content knowing: An integrative model for teacher prepara tion. Journal of Teacher Education, 44, 263-272.
 • De Jong, O., van Driel, J., & Verloop, N. (2005). Preservice teac hers’ pedagogical content knowledge of using particle models in teaching chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 42, 947-964.
 • Friedrichsen, P. M. (2008). A conversation with Sandra Abell: Science teacher learning. Eurasia Journal of Mathematics, Sci ence and Technology Education, 4 (1), 71-79.
 • Friedrichsen, P. M., & Dana, T. M. (2005). Substantive-level theory of highly regarded secondary biology teachers’ scien ce teaching orientations. Journal of Research in Science Teac hing, 42 (2), 218–244.
 • Friedrichsen, P., van Driel, J., & Abell, S. (2011) Taking a closer look at science teaching orientations. Science Education, 95 (2), 358–376.
 • Geddis, A. N., Onslow, B., Beynon, C., & Oesch, J. (1993). Transforming content knowledge: Learning to teach about iso topes. Science Education, 77, 575–591.
 • Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical content knowledge: An introduction and orientation nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedago gical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp. 3-17). Boston: Kluwer.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İl köğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından de ğerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s. 17-40). Ankara.
 • Greenwood, A. M. (2003). Factors influencing the develop ment of career-change teachers’ science teaching orientation. Journal of Science Teacher Education, 14 (3), 217-234.
 • Grossman, P. (1990). The making of a teacher. New York: Teac hers College Press.
 • Henze, I., van Driel, J. H., & Verloop, N. (2008). Development of experienced science teachers’ pedagogical content knowled ge of models of the solar system and the universe. International Journal of Science Education, 30 (10), 1321-1342.
 • Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62, 129-169.
 • Karakoç, Ö. (2003). Kimya öğretmen adaylarının elektrokimya konularındaki alan eğitimi bilgilerinin gelişimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: Potential and perspectives for progress. Studies in Science Education, 45 (2), 169-204.
 • Lederman, N. G., Ramey-Gassert, L. R., Kuerbis, P., Loving, C., Roychoudhuray, A., & Spector, B. S. (1997). Professional knowledge standards for science teacher educators: A position statement from the Association for the Education of Teachers in Science. Journal of Science Teacher Education, 8 (4), 233-240.
 • Loughran, J. J. (2007). Science teacher as learner. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science edu cation (pp.1043-1065). New Jersey: Lawrence Erlbaum Asso ciates.
 • Loughran, J., Gunstone, R., Berry, A., Milroy, P., & Mulhall, P. (2000, April). Documenting science teachers’ pedagogical content knowledge through PaP-eRs, Paper presented at the annual me eting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In search of pe dagogical content knowledge in science: Developing ways of articulating and documenting professional practice. Journal of Research in Science Teaching, 41, 370-391.
 • Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2008). Exploring peda gogical content knowledge in science teacher education. Inter national Journal of Science Education, 30 (10), 1301–1320.
 • Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for sci ence teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp. 95-132). Boston: Kluwer.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Talim ve Terbiye Genel Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6-7- 8. Sınıf lar) öğretim programı. Ankara: Yazar.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Talim ve Terbiye Genel Kurulu Başkanlığı. (2007). Ortaöğretim kimya dersi (9. Sınıf) öğretim programı. Ankara: Yazar.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Nakiboğlu, C. ve Karakoç, Ö. (2005). Öğretmenin sahip olması gereken dördüncü bilgi: Alan öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5, 181-206.
 • Padilla, K., Ponce-de-León, A. M., Rembado, F. M., & Gar ritz, A. (2008).Undergraduate professors’ pedagogical content knowledge: The case of ‘amount of substance’. International Jo urnal of Science Education, 30 (10), 1389-1404.
 • Park, S., & Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualization of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a con ceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38, 261–284.
 • Putnam, R. T., & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning. Educational Researcher, 29 (1), 4-15.
 • Rollnick, M., Bennett, J., Rhemtula, M., Dharsey, N., & Ndlovu, T. (2008). The place of subject matter knowledge in pedagogi cal content knowledge: A case study of South African teachers teaching the amount of substance and chemical equilibrium. International Journal of Science Education, 30 (10), 1365–1387.
 • Russell, T., & Martin, A. K. (2007). Learning to teach science. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 1151–1178). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14.
 • Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Valk, A. E., & Broekman, H. G. B. (1999) The lesson prepa ration method: A way of investigating pre-service teachers’ pedagogical content knowledge. European Journal of Teacher Education, 22, 11-22.
 • van Driel, J. H., de Jong, O., & Verloop, N. (2002). The deve lopment of pre-service chemistry teachers’ pedagogical content knowledge. Science Education, 86, 572-590.
 • van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing science teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Re search in Science Teaching, 35, 673-695.
 • Veal, W. R., Tippins, D. J., & Bell, J. (1999). The evolution of pe dagogical content knowledge in prospective secondary physics te achers (No. ED443719). Indiana, IN, USA: Indiana, University.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştır ma yöntemleri (5. bs). Ankara: Seçkin.
APA AYDIN S, BOZ Y (2012). Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 479 - 505.
Chicago AYDIN SEVGİ,BOZ Yezdan Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12, no.1 (2012): 479 - 505.
MLA AYDIN SEVGİ,BOZ Yezdan Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.12, no.1, 2012, ss.479 - 505.
AMA AYDIN S,BOZ Y Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(1): 479 - 505.
Vancouver AYDIN S,BOZ Y Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(1): 479 - 505.
IEEE AYDIN S,BOZ Y "Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, ss.479 - 505, 2012.
ISNAD AYDIN, SEVGİ - BOZ, Yezdan. "Fen öğretmen eğitiminde pedagojik alan bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12/1 (2012), 479-505.