Yıl: 2011 Cilt: 39 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 292 - 301 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması

Öz:
AMAÇ: Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun nazal septum cerrahisinde karşılaştırılması amaçlandı. YÖNTEMLER: Lokal anestezi altında nazal septum cerrahisi planlanan 50 hasta rasgele iki gruba ayrıldı. Grup D’ye 10 dk.’da 1 µg kg-1 deksmedetomidin bolusu ardından 0,3 µg kg-1 st-1 infüzyon, Grup M/R’ye 30 saniyede 0,05 mg kg-1 midazolam bolusu ardından 0.05 µg kg-1 dk-1 remifentanil infüzyonu başlandı. Sedasyon ve ağrı skorlarına göre infüzyon dozu ayarlandı. Sedasyon öncesi (0. dk.), sedasyon sonrası 3, 5, 10 ve takip eden her 5 dk.’da hemodinamik ve solunum parametreleri, ağrı ve sedasyon skorları, operasyon bitiminde infüzyonlar kesilerek tüketilen ilaç miktarları, hasta ve cerrah memnuniyeti, postoperatif 1., 5., 15., 30. dk., 1., 2., ve 4. saatlerde hemodinamik ve solunumsal parametreler, postanestezik Aldrete skoru, amnezi skoru, postoperatif derlenme skoru, yan etkiler kaydedildi. BULGULAR: Sedasyon skoru, grup M/R’de 5. ve 15. dk.’da anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Kalp atım hızı grup D’de intraoperatif 10. ve 35. dk.’da anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Solunum sayıları, grup M/R’de operasyon boyunca anlamlı düşük seyretti (p<0.05). Sp02 değerleri grup M/ R’de intraoperatif 5., 10., 15. dk.’larda anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Maaliyet, grup D’de anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). SONUÇ: Monitorize anestezi bakımında hızlı sedasyon istendiğinde, akciğer hastalığı yoksa desaturasyon açısından uygun önlemler alınarak midazolam/remifentanil kombinasyonu; semptomatik akciğer hastalığı olanlarda maliyeti göz önünde bulundurarak ve bradikardi açısından dikkatli olunarak deksmedetomidin tercih edilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anestezi Acil Tıp

Comparison of dexmedetomidine versus midazolam/remifentanil combination for monitorized anaesthesia care

Öz:
OBJECTIVE: The aim of this study was to compare dexmedetomidine versus midazolam/remifentanil combination for monitorized anaesthesia care during nasal septal surgery. METHODS: 50 patients undergoing nasal septal surgery under local anaesthesia were randomly assigned into two groups. Group D received 0,3 µg kg-1 hr-1 dexmedetomidine infusion after the loading dose of 1 µg kg-1/10 min. Group M/R received 0,05 mg kg-1 bolus dose of midazolam over 30 seconds followed by 0,05 mg kg-1 min-1 remifentanil infusion. The infusion rates were adjusted to target level of sedation and analgesia scores. Hemodynamic and respiratory parameters, analgesia and sedation scores were recorded before (0 min.) and 1, 5 and 10 minutes after sedation, and every 5 minutes thereafter. Total amount of drugs used, patient and surgeon satisfaction scores, hemodynamic and respiratory parameters, postanaesthetic Aldrete scores, amnesia and postoperative recovery scores and side effects were recorded at 1., 5., 15., 30. minutes, and 1., 2., and 4. hours, postoperatively. RESULTS: Sedation scores were higher in group M/R at 5 and 15 minutes, postoperatively (p<0.05). Heart rates were lower in Group D at 10 and 35 minutes (p<0.05). Respiratory rates were lower in Group M/R throughout the operation (p<0.05) and also SpO2 values were lower at 5., 10. and 15. minutes (p<0.05). Cost of anesthesia in Group D was higher (p<0.05). CONCLUSION: During monitorized anaesthesia care midazolam/remifentanil can be used for rapid onset of sedation in the absence of pulmonary disease while taking measures for desaturation. Dexmedetomidine may be preferred not disregarding bradycardic complications in symptomatic pulmonary disease, and its higher cost.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anestezi Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Hadimoğlu N, Karslı B, Ertem Ş, Fişenk F, Trakya A. Septoplasti yapılan olgularda bilinçli sedas yon. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Dergisi 2003;11:126-30.
 • 2. Turan A, Şapolyo Ö, Karamanlıoğlu B, Kurt İ, Pa mukçu Z. Monitorize anestezi bakımında pro pofol ve deksmedetomidinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2004;32:100-5. PMid:8238830
 • 3. Gold MI, Watkins WD, Sung YF et al. Remifenta nil versus remifentanil/ midazolam for ambula tory surgery during monitored anesthesia care. Anesthesiology 1997;87:51-7. PMid:8419248
 • 4. Büyükkoçak Ü, Koç C, Özcan Ş, Kaya T. Sinona zal cerrahide farklı intravenöz sedasyon teknik leri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2003;41:25-30. PMid:1550275
 • 5. Anette-Marie M, Cristopher G, Andrea H et al. Awake nasotracheal fiberoptic intubation: Pa tient comfort, intubating conditions and he modynamic stability during conscious sedation with remifentanil. Anesth Analg 2003;97:904-8.
 • 6. Göksu S, Arık H, Demiryürek S, Mumbuc S, Oner U, Demiryürek AT. Effects of dexmedetomidine infusion in patients undergoing functional en doscopic sinus surgery under local anesthesia. Eur J Anaesthesiol 2008;25:22-28. PMid:9390616
 • 7. Arain SR, Ebert TJ. The efficacy, side effects and recovery characteristics of dexmedetomidine versus propofol when used for intraoperative sedation. Anesth Analg 2002;95:461-6. PMid:8623945
 • 8. Litman RS. Conscious sedation with remifenta nil during medical procedures. J Pain Symptom Manage 2000;19:6. PMid:11473865
 • 9. Turan A, Köse HE, Karamanlıoğlu B, Süt N, Gün day I. Monitorize anestezi bakımında sufentanil ve remifentanilin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2003;31:131-136. PMid:15549974
 • 10. Karaman S, Akarsu T, Fırat V. Epidural aneste zide bilinçli sedasyon; remifentanil ve propofol karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2005;33:313-20. PMid:1911014
 • 11. Nilsson A, Persson MP, Hartvig P. Effects of the benzodiazepine antagonist flumazenil on pos toperative performance following total intra venous anaesthesia with midazolam and alfen tanil. Acta Anaesthesiol Scand 1988;32:441
 • 12. Avramov MN, Smith I, White PF. Interactions between midazolam and remifentanil during monitored anesthesia care. Anesthesiology 1996;85:1283-9. PMid:18719441
 • 13. Lauwers M, et al. The safety and effectiveness of remifentanil as an adjuncy sedative for regi onal anesthesia. Anesth Analg 1999;88:134-40. PMid:19220277 PMCid:2675042
 • 14. Bekker AY, Kaufman B, Samir H, Doyle W. The use of dexmedetomidine infusion for awake craniotomy. Anesth Analg 2001;92:1251-3.
 • 15. Hall JE, Uhrich TD, Barney JA, Arain SR, Ebert TJ. Sedative, amnestic, and analgesic properties of small-dose dexmedetomidine infusions. Anesth Analg 2000;90:699-705.
 • 16. Kamibayashi T, Maze M. Clinical uses of alpha2-adrenergic agonists. Anesthesiology 2000;93:1345-9. PMid:2200300
 • 17. Glass PS, Hardman D, Kamiyama Y, Quill TJ, Mar ton G, Donn KH. Preliminary pharmacokinetics and pharmacodynamics of an ultra-short-acting opioid: remifentanil (GI87084B). Anesth Analg 1993;77:1031-40.
 • 18. Alhashemi JA. Dexmedetomidine vs midazolam for monitored anesthesia care during cataract surgery. Br J Anaesth 2006;96:722-6.
 • 19. Servin FS, Raeder JC, Merle JC, et al. Remifen tanil sedation compared with propofol during regional anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:309-15.
 • 20. Smith I, Michail N, Avramov PF, White A. Compari son of propofol and remifentanil during monito red anesthesia care. J Clin Anesth 1997;9:148-54. PMid:19696679
 • 21. Mingus M, Monk TG, Gold MI, Jenkins W, Roland C. Remifentanil versus propofol as adjuncts to re gional anesthesia. J Clin Anesth 1998;10:46-53. PMid:8882240
 • 22. Pelit A, Poyraz P. Katarakt cerrahisinde midazo lom ve pethidinin göz içi basıncı, oksijen satu rasyonu ve amnezi üzerine etkileri. Türkiye Kli nikleri, J Ophthalmol 2002;11:941-47.
 • 23. Litman R.S, DO. Conscious sedation with remi fentanil and midazolam during brief painful procedures in children. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153:1085-88. PMid:15983165
 • 24. Galletly DC, Larsen PD et al. Coupling of sponta neous ventilation to heart beat during benzodi azepine sedation. Br J Anaesth 1997;78:100-1.
 • 25. Venn RM, Hell J, Grounds RM. Respiratory effects of dexmedetomidine in the surgical patient re quiring intensive care. Crit Care 2000;4:302-8. PMid:20498771 PMCid:2872839
APA DOĞAN Ö, ünver s, TUNÇEL Y, KELEŞ S, SÜNER CENGİZ Z (2011). Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. , 292 - 301.
Chicago DOĞAN ÖZNUR,ünver süheyla,TUNÇEL Yeliz İrem,KELEŞ Selma,SÜNER CENGİZ Zeynep Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. (2011): 292 - 301.
MLA DOĞAN ÖZNUR,ünver süheyla,TUNÇEL Yeliz İrem,KELEŞ Selma,SÜNER CENGİZ Zeynep Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. , 2011, ss.292 - 301.
AMA DOĞAN Ö,ünver s,TUNÇEL Y,KELEŞ S,SÜNER CENGİZ Z Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. . 2011; 292 - 301.
Vancouver DOĞAN Ö,ünver s,TUNÇEL Y,KELEŞ S,SÜNER CENGİZ Z Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. . 2011; 292 - 301.
IEEE DOĞAN Ö,ünver s,TUNÇEL Y,KELEŞ S,SÜNER CENGİZ Z "Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması." , ss.292 - 301, 2011.
ISNAD DOĞAN, ÖZNUR vd. "Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması". (2011), 292-301.
APA DOĞAN Ö, ünver s, TUNÇEL Y, KELEŞ S, SÜNER CENGİZ Z (2011). Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 39(6), 292 - 301.
Chicago DOĞAN ÖZNUR,ünver süheyla,TUNÇEL Yeliz İrem,KELEŞ Selma,SÜNER CENGİZ Zeynep Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 39, no.6 (2011): 292 - 301.
MLA DOĞAN ÖZNUR,ünver süheyla,TUNÇEL Yeliz İrem,KELEŞ Selma,SÜNER CENGİZ Zeynep Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, vol.39, no.6, 2011, ss.292 - 301.
AMA DOĞAN Ö,ünver s,TUNÇEL Y,KELEŞ S,SÜNER CENGİZ Z Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2011; 39(6): 292 - 301.
Vancouver DOĞAN Ö,ünver s,TUNÇEL Y,KELEŞ S,SÜNER CENGİZ Z Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2011; 39(6): 292 - 301.
IEEE DOĞAN Ö,ünver s,TUNÇEL Y,KELEŞ S,SÜNER CENGİZ Z "Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması." Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 39, ss.292 - 301, 2011.
ISNAD DOĞAN, ÖZNUR vd. "Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması". Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 39/6 (2011), 292-301.