Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 377 - 390 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çalışanların örgüte cezbolması

Öz:
Pozitif psikoloji yaklaşımı, çalışanların olumlu duygu ve davranışlarına odaklanma konusunda araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu araştırmalar da, daha fazla güdülenmiş insan kaynaklarına, güçlü örgüt kültürüne ve olumlu yönetim politikalarına katkı sağlamıştır. Örgüte cezbolma, İngilizce’deki ‘‘engagement’’ kavramından yola çıkılarak dilimize uyarlanmış, bireyin çalıştığı kuruma kendini adamasını, yoğunlaşmasını, tutkunluğunu, heyecanını, enerjisini, bağlılığını ve dinamikliğini ifade eden pozitif bir düşünce yapısını karşılamaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgüte cezbolma kavramına ilişkin operasyonel tanımın yapılması ve kavramla ilgili kapsamlı bilginin verilmesidir
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Employees organizational engagement

Öz:
Positive psychology perspective attracts researchers’ attention about focusing on employees’ positive emotions and behaviors. These researches also contribute more motivated human resources, strong organizational culture and positive management policies. Organizational engagement is adapted to Turkish literature based on ‘‘engagement’’ concept that is a positive thinking about high commitment, concentration, energy and being dynamic to the organization. The purpose of the study is to give the operational definition and detailed information about organizational engagement.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALLEN, N. J. & MEYER, J. P. , ‘‘The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment’’, Journal of Occupational Psychology, 63, 1990, 1-18.
 • ARDIÇ, K. & POLATÇI, S. , ‘‘Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme’’, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, 2009, 21-46.
 • BAKKER, A. B. & SCHAUFELI, W. B. , ‘‘Positive Organizational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organizations’’, Journal of Organizational Behavior, 29, 2008, 147-154.
 • BAKKER, A. B. & DEMEROUTI, E., ‘‘Towards a Model of Work Engagement’’, Career Development International, 13, 3, 2008, 209-223.
 • BAL, E., İnsan Kaynakları Alanında Yeni Bir Kavram: “İşe Gönülden Adanma (Engagement)” ve Türkiye’de Durum, 12. Lojistik Yönetimi Zirvesi, 2010, http://www.lojistikzirvesi.com/tr/article.asp?ID=1435, (15.12.2010).
 • BAL, E. A., ‘‘Self-Efficacy, Contextual Factors & Well-Being: The Impact of Work Engagement’’, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, (Yayınlanmış Doktora Tezi).
 • CARTWRIGHT, S. & HOLMES, N. , ‘‘The Meaning of Work: The Challenge of Regaining Employee Engagement and Reducing Cynicism’’, Human Resource Management Review, 16, 2006, 199–208.
 • DOĞAN, E., ‘‘Çalışanın İşine Cezbolması: Dönüştürücü Liderlik Tarzının, Lidere Olan Güvenin, Güçlenmenin ve Negatif/Pozitif Duygulanımın Etkileri’’, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • GABLE, S., & Diğ., ‘‘How Should Organızatıonal Leaders Use Employee Engagement Survey Data?’’, Performance Improvement, 49, 4, 2010, 17- 25.
 • GAUTAM, T. & Diğ., ‘‘Organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts’’, Asian Journal of Social Psychology, 7, 2004, 301-315.
 • GONZALEZ, V., & Diğ., ‘‘Burnout and Work Engagement: Independent factors or Opposite Poles?’’, Journal of Vocational Behavior, 68, 2006, 165-174.
 • HALLBERG, U. E. & Diğ., ‘‘Type A Behavior and Work Situation: Associations with Burnout and Work Engagement’’. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 2007, 135-142.
 • HERMSEN, J. & ROSSER, V. ‘‘Examining Work Engagement and Job Satisfaction of Staff Members in Higher Education’’, 59, 2, 2008, Fall/Winter,12-18.
 • IVERSON, R.D. & BUTTIGIEG, D. ‘‘Affective, Normative, and Continuance Commitment: Can the Right Kind of Commitment be Managed?’’, Journal of Management Studies, 36 (3), 1999, 307-333.
 • İSLAMOĞLU, G. , Kurumlarda İyilik De Var, 1. Baskı, Ankara, Nobel Yayın, 2010.
 • KAHN, W. A., ‘‘Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement At Work’’, Academy of Management Journal, 33, 4, 1990, 692-734.
 • KARCIOĞLU, F. & TÜRKER, E., ‘‘Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama’’, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24, 2, 2010, 121-140.
 • KESKEN, J. & AYYILDIZ, N. A., ‘‘Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler’’, Ege Akademik Bakış. 8, 2, 2008, 729-754.
 • KLUSMAN, U., & Diğ., ‘‘Engagement And Emotional Exhaustion in Teachers: Does The School Context Make A Difference?’’, Applied Psychology: An International Review, 57, 2008, 127–151.
 • KOÇ, H., ‘‘Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi’’, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 28, 2009, 200-211.
 • KOYUNCU, M., & Diğ., ‘‘Work Engagement Among Women Managers and Professionals in a Turkish Bank’’, Equal Opportunities International, 25, 4, 2006, 299-310.
 • LAVELLE, J. L, & Diğ., ‘‘Commitment, Procedural Fairness, and Organizational Citizenship Behavior: a Multifoci Analysis’’, Journal of Organizational Behavior, 30, 2009, 337–357.
 • LOCKWOOD, N. R. ‘‘Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage: HR’s Strategic Role’’, SHRM Research, 2007, 1-12.
 • LUTHANS, F. & PETERSON, S. J. ‘‘Employee Engagement and Manager Selfefficacy’’, Journal of Management Development, 21, 5, 2002, 376-387.
 • MACEY, W. & SCHNEIDER, B. ‘‘The Meaning of Employee Engagement’’, Industrial and Organizational Psychology, 1, 1, 2008, 3–30.
 • MCMURRAY, A. J., & Diğ., ‘‘The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Climate in Manufacturing’’, Human Resource Development Quarterly, 15, 4, 2004, 473-488.
 • MOHAPATRA, M. & SHARMA, B. R. ‘‘Drivers of Organizational Commitment Among Managers of Industrial Organizations’’, Global Business Review, 9, 1, 2008, 51-63.
 • MOWDAY, R. T., & Diğ., ‘‘The Measurement of Organizational Commitment’’, Journal of Vocational Behavior, 14, 1979, 223-247.
 • PITT-CATSOUPHES, M. & MATZ-COSTA, C., ‘‘The Multi-Generational Workforce: Workplace Flexibility and Engagement’’, Community, Work & Family, 11, 2, 2008, 215-229.
 • RICH, B. L., & Diğ., ‘‘Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance’’, Academy of Management Journal, 53, 3, 2010, 617-635.
 • SAKS, A. M., ‘‘Antecedents and Consequences of Employee Engagement’’, Journal of Managerial Psychology, 21, 7, 2006, 600-619.
 • SAKS, A. M., The Meaning and Bleeding of Employee Engagement: How Muddy Is the Water?, Industrial and Organizational Psychology, 1, 40–43, 2008, 600-619.
 • SCHAUFELI, W., & Diğ., ‘‘The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach’’, Journal of Happiness Studies, 3, 2002, 71-92.
 • SCHAUFELI, W., & Diğ., ‘‘Workaholism, Burnout, And Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds Of Employee Well-Being?’’, Applied Psychology: An International Review, 57, 2, 2008, 173–203.
 • SCHAUFELI, W., & Diğ., ‘‘The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire’’, Educational and Psychological Measurement, 66, 4, 2006, 701-716.
 • SCHIMAZU, A. & Diğ., ‘‘Work Engagement in Japan: Validation Of The Japanese Version Of The Utrecht Work Engagement Scale’’, Applied Psychology: An Internatıonal Review, 57, 3, 2008, 510–523.
 • SCHIMAZU, A. & SCHAUFELI, W. B., ‘‘Is Workaholism Good or Bad For Employee Well-being? The Distinctiveness of Workaholism and Work Engagement Among Japanese Employees’’, Industrial Health, 47, 2009, 495-502.
 • SEIJTS, G. H. & CRIM, D. ‘‘What Engages Employees The Most or, The Ten C’s of Employee Engagement’’, Ivey Business Journal, March/April, 2006
 • SEPPALA, P., & Diğ., ‘‘The Construct Validity of the Utrecht Work Engagement Scale: Multisample and Longitudinal Evidence’’, Journal of Happiness Studies, 70, 2006, 1-5.
 • THOMAS, C., ‘‘A New Measurement Scale For Employee Engagement: Scale Development, Pilot Test, and Replication’’, Academy of Management Annual Meeting, 2007, 1-6.
 • TURGUT, T., Çalışmaya Tutkunluk, (Ed: Güler İslamoğlu), 1.Baskı, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2010.
 • VANCE, R. J. ‘‘Employee Engagement and Commitment’’, SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines, 2006, 1-45.
 • VAN KNIPPENBER, G. D. & SLEEBOS, E., Organizational Identification versus Organizational Commitment: Self-definition, Social Exchange and Job Attitudes, Journal of Organizational Behavior, 27, 2006, 571-584.
 • WELBOURNE, T. M., ‘‘Employee Engagement: Beyond The Fad And Into The Executıve Suite’’, Executive Forum, 2007, 45-51.
 • WEFALD, A. & DOWNEY, R. G. , ‘‘Job Engagement in Organizations: Fad, Fashion, or Folderol?’’, Journal of Organizational Behavior, 30, 2009b, 141-145.
 • WEFALD, A. & DOWNEY, R. G. , ‘‘Construct Dimensionality of Engagement and its Relation with Satisfaction’’, The Journal of Psychology, 143, 1, 2009a, 91-111.
 • WILDERMUTH, M., ‘‘10 MS of Employee Engagement’’, Training and Development, 2008, 50-53.
 • Workplace Improvement Through Employee Engagement: A Guide For Australian Employers İn The Resources, www.workforce.com/section/09/article/23/53/40.html., Workforce Management Online, 2003, Erişim Tarihi (12.6.2010).
 • XANTHOPOULOU, D., & Diğ., ‘‘Work Engagement and Financial Returns: A Diary Study on The Role of Job and Personal Resources’’, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 2009, 183–200.
 • YILDIRIM H. & Y. DEMİREL, Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otomotiv Yan Sanayi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2009, Eskişehir.
 • YÜCELER, A., ‘‘Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma’’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 2009, 445-458.
 • www.tdk.org.tr, Erişim Tarihi (10.02.2009).
APA Esen E (2011). Çalışanların örgüte cezbolması. , 377 - 390.
Chicago Esen Emel Çalışanların örgüte cezbolması. (2011): 377 - 390.
MLA Esen Emel Çalışanların örgüte cezbolması. , 2011, ss.377 - 390.
AMA Esen E Çalışanların örgüte cezbolması. . 2011; 377 - 390.
Vancouver Esen E Çalışanların örgüte cezbolması. . 2011; 377 - 390.
IEEE Esen E "Çalışanların örgüte cezbolması." , ss.377 - 390, 2011.
ISNAD Esen, Emel. "Çalışanların örgüte cezbolması". (2011), 377-390.
APA Esen E (2011). Çalışanların örgüte cezbolması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 0(1), 377 - 390.
Chicago Esen Emel Çalışanların örgüte cezbolması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 0, no.1 (2011): 377 - 390.
MLA Esen Emel Çalışanların örgüte cezbolması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.0, no.1, 2011, ss.377 - 390.
AMA Esen E Çalışanların örgüte cezbolması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 0(1): 377 - 390.
Vancouver Esen E Çalışanların örgüte cezbolması. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 0(1): 377 - 390.
IEEE Esen E "Çalışanların örgüte cezbolması." Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 0, ss.377 - 390, 2011.
ISNAD Esen, Emel. "Çalışanların örgüte cezbolması". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1 (2011), 377-390.