Yıl: 2011 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 318 - 324 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Öz:
Üriner sistem enfeksiyonları genellikle bakteriler tarafından oluşturulmakla birlikte, enfeksiyonların %10’unda fungal etyoloji saptanmakta, bunlar arasında da Candida türleri ilk sırayı almaktadır. Kandidüriler içinde ise C.albicans halen en sık görülen patojendir. Bu çalışmada hastanede yatan hastalarda kandidüriye neden olan Candida türlerinin ve kandidüri risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Ocak 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında hastanede yatan ve kandidürisi olan 50 hasta (olgu grubu) ile bakteriürisi olan 43 hasta (kontrol grubu) olmak üzere toplam 93 hasta dahil edilmiştir. Çalışma grubunun 68’i kadın, 25’i erkek olup, yaş ortalaması 59.5 ± 1.7 (yaş aralığı: 17-84) yıldır. Olgu grubunda en sık izole edilen etken C.albicans (n= 32; %64) olmuş, onu C.glabrata (n= 13; %26), C.tropicalis (n= 4; %8) ve C.krusei (n= 1; %2) izlemiştir. E-test (AB Biodisk, İsveç) ile izolatların biri hariç tümü flukonazol ve vorikonazole duyarlı bulunmuş, bir C.krusei izolatının ise flukonazole dirençli, vorikonazole duyarlı olduğu saptanmıştır. Olgu grubunun hastanede ortalama yatış süresi (9.56 ± 9.09 gün) ile yoğun bakımda ortalama yatış süresi (4.12 ± 7.05 gün), kontrol grubuna göre (sırasıyla; 4.42 ± 3.71 ve 0.53 ± 1.78 gün) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p< 0.005). Enfeksiyonun hastane kaynaklı olma olasılığı ise kontrol grubunda (n= 45, %90), olgu grubuna göre (n= 30, %69.8) daha yüksek olarak belirlenmiştir (p= 0.014). Olgu grubunda kandidüri öncesi antibiyotik kullanım oranı (n= 43; %86), kontrol grubunda bakteriüri öncesi antibiyotik kullanım oranına göre (n= 14; %32.6) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p= 0.000). Olgu ve kontrol grubunda kandidüri/bakteriüri öncesi en çok kullanılan antibiyotiğin kinolon grubu (sırasıyla; %42 ve %21) olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda,kandidürili olgularda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunan diğer risk faktörlerinin ise; üriner sistem girişimi varlığı (sırasıyla; %32 ve 0; p= 0.000), kateter kullanımı (sırasıyla; %76 ve %46.5; p= 0.003) ve immünsüpresyon öyküsü (sırasıyla; %24 ve %9.3; p= 0.041) olduğu izlenmiştir. Buna karşın, kandidüri gelişimi ile operasyon öyküsü, diabetes mellitus ve renal yetmezlik arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p> 0.05). Sonuç olarak, antibiyotiklerin kontrollü kullanımı, uygun endikasyonlarda üriner kateter girişimi ve gerek hastane gerekse yoğun bakım ünitelerinde yatış sürelerinin kısaltılması ile kandidüri görülme oranlarında azalma olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji

Evaluation of risk factors in patients with candiduria

Öz:
Urinary system infections are usually bacterial, however, fungal etiology, particularly Candida spp. are encountered in about 10% of these infections. C.albicans is still the most frequently isolated species in candiduria. This study was aimed to identify the risk factors of candiduria and to determine species distribution of Candida which cause candiduria in hospitalized patients. The study was carried out in a total of 93 hospitalized patients (68 female, 25 male; age range: 17-84 yrs, mean age: 59.5 ± 1.7 yrs) of which 50 presented with candiduria (case group) and 43 with bacteriuria (control group), between January 2009 to December 2009. The most frequently isolated species was C.albicans (n= 32; 64%), followed by C.glabrata (n= 13; 26%), C.tropicalis (n= 4; 8%) and C.krusei (n= 1; 2%). All of the isolates except one, were found susceptible to fluconazole and voriconazole by E-test (AB Biodisk, Sweden), however, C.krusei isolate was resistant to fluconazole and susceptible to voriconazole. The mean hospitalization period and the period of stay in intensive care unit (ICU) of the case group (9.56 ± 9.09 and 4.12 ± 7.05 days, respectively) were found statistically significant compared to control group (4.42 ± 3.71 and 0.53 ± 1.78, respectively) (p< 0.005). Nosocomial origin of infection was higher in control group (n= 45, 90%) than the case group (n= 30, 69.8%), (p= 0.014). The rate of antibiotic use prior to candiduria in the case group was detected significantly higher (n= 43; 86%) than the controls (n= 14; 32.6%) (p= 0.000). The most frequently used antibiotic prior to candiduria/bacteriuria was the quinolone group of agents both in case and control groups (42% and 21%, respectively). The other risk factors for candiduria found to be higher in the case group than the controls were as follows; presence of urinary system intervention (32% and 0, respectively; p= 0.000), catheter use (76% and 46.5%, respectively; p= 0.003) and immunosuppression history (24% and 9.3%, respectively; p= 0.041). However, there was no significant relationship between candiduria and history of surgical intervention, diabetes mellitus and renal failure (p> 0.05). In conclusion, rate of candiduria might be reduced by judicious antibiotic use, by implementation of guidelines for urinary catheter use, care and maintenance, and shortening the duration of ICU and hospital stay.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Schaberg DR, Culver DH, Gaynes RP. Major trends in the microbial etiology of nosocomial infection. Am J Med 1991; 91(Suppl 3B): S72-5.
 • 2. Rivett AG, Perry JA, Cohen J. Urinary candidiasis: a prospective study in hospitalized patients. Urol Res 1986; 14(4): 183-6.
 • 3. Sobel JD, Kauffman CA, McKinsey D, et al. Candiduria: a randomized double blind study of treatment with fluconazole and placebo. Clin Infect Dis 2000; 30(1): 19-24.
 • 4. Platt R, Polk BF, Murdock B, Rosner B. Risk factors for nosocomial urinary tract infection. Am J Epidemiol 1986; 124(6): 977-85.
 • 5. Paul N, Mathai E, Abraham OC, Mathai D. Emerging microbiological trends in candiduria. Clin Infect Dis 2004; 39(11): 1743-4.
 • 6. Sobel JD, Vazquez JA. Fungal infections of the urinary tract. World J Urol 1999; 17(6): 410-4.
 • 7. Kauffman CA, Vazquez JA, Sobel JD, et al. Prospective multicentre surveillance study of candiduria in hospitalized patients. Clin Infect Dis 2000; 30(1): 14-8.
 • 8. Kozinin PJ, Taschdjian CL, Goldberg PK, Wise GJ, Toni EF, Seelig MS. Advances in the diagnosis of renal candidiasis. J Urol 1978; 119(2): 184-7.
 • 9. Mirdha BR, Sethi S, Banerjee U. Prevalence of fungal species in patients with funguria. Indian J Med Res 1998; 107: 90-3.
 • 10. Oravcova E, Lacka J, Drgona L, et al. Funguria in cancer patients: analysis of risk factors, clinical features and outcome in 50 patients. Infection 1996; 24(4): 319-23.
 • 11. Yıldıran ST. Mantar infeksiyonlarında laboratuvar tanı, s: 1129-44. Ustaçelebi S (ed), Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999, 1. Baskı. Güneş Kitabevi, Ankara.
 • 12. Jabra-Rizk MA, Brenner TM, Romagnoli M, et al. Evaluation of a reformulated CHROMagar Candida. J Clin Microbiol 2001; 39(5): 2015-6.
 • 13. Kadanalı A, Kızılkaya M, Altoparlak U, Kurşad H, Parlak M. Yoğun bakım birimindeki hastalarda bakteriyemi varlığında infeksiyon kaynağının araştırılması. ANKEM 2004; 18(1): 32-5.
 • 14. Durupınar B, Saniç A, Pekbay A, Günaydın M, Özdemir Ş. Hastane kaynaklı kandidüri. Mikrobiyol Bul 1996; 30(2): 171-6.
 • 15. Paul N, Mathai E, Abraham OC, Michael JS, Mathai D. Factors associated with candiduria and related mortality. J Infection 2007; 55(5): 450-5.
 • 16. Chakrabarti A, Reddy TC, Singhi S. Does candiduria predict candidaemia? Indian J Med Res 1997; 106: 513-6.
 • 17. Safdar N, Slattery WR, Knasinski V, et al. Predictors and outcomes of candiduria in renal transplant recipients. Clin Infect Dis 2005; 40(10): 1413-21.
 • 18. Weinberger M, Sweet S, Leibovici L, Pitlik SD, Samra Z. Correlation between candiduria and departmental antibiotic use. J Hosp Infect 2003; 53(3): 183-6.
 • 19. Harris AD, Castro J, Sheppard DC, Carmeli Y, Samore MY. Risk factors for nosocomial candiduria due to Candida glabrata and Candida albicans. Clin Infect Dis 1999; 29(4): 926-8.
 • 20. Lundstrom T, Sobel JD. Nosocomial candiduria: a review. Clin Infect Dis 2001; 32(11): 1602-7.
 • 21. Alvarez-Lerma F, Nolla-Salas J, Leon C, et al. Candiduria in critically ill patients admitted to intensive care medical units. Intensive Care Med 2003; 29(7): 1069-76.
 • 22. Febré N, Silva V, Medeiros EA, Wey SB, Colombo AL, Fischman O. Microbiological characteristics of yeasts isolated from urinary tracts of intensive care unit patients undergoing urinary catheterization. J Clin Microbiol 1999; 37(5): 1584-6.
 • 23. Passos XS, Sales WS, Maciel PJ, et al. Candida colonization in intensive care unit patients' urine. Mem Inst Oswaldo Cruz 2005; 100(8): 925-8.
 • 24. Kobayashi CC, de Fernandes OF, Miranda KC, de Sousa ED, Silva Mdo R. Candiduria in hospital patients: a study prospective. Mycopathologia 2004; 158(1): 49-52.
APA ALPAT NAYMAN S, ÖZGÜNEŞ İ, ERTEM T, Erben N, DOYUK KARTAL E, USLUER G, TÖZÜN M (2011). Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. , 318 - 324.
Chicago ALPAT NAYMAN Saygın,ÖZGÜNEŞ İlhan,ERTEM Turgut Osman,Erben Nurettin,DOYUK KARTAL ELİF,USLUER Gaye,TÖZÜN MUSTAFA Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. (2011): 318 - 324.
MLA ALPAT NAYMAN Saygın,ÖZGÜNEŞ İlhan,ERTEM Turgut Osman,Erben Nurettin,DOYUK KARTAL ELİF,USLUER Gaye,TÖZÜN MUSTAFA Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. , 2011, ss.318 - 324.
AMA ALPAT NAYMAN S,ÖZGÜNEŞ İ,ERTEM T,Erben N,DOYUK KARTAL E,USLUER G,TÖZÜN M Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. . 2011; 318 - 324.
Vancouver ALPAT NAYMAN S,ÖZGÜNEŞ İ,ERTEM T,Erben N,DOYUK KARTAL E,USLUER G,TÖZÜN M Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. . 2011; 318 - 324.
IEEE ALPAT NAYMAN S,ÖZGÜNEŞ İ,ERTEM T,Erben N,DOYUK KARTAL E,USLUER G,TÖZÜN M "Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi." , ss.318 - 324, 2011.
ISNAD ALPAT NAYMAN, Saygın vd. "Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi". (2011), 318-324.
APA ALPAT NAYMAN S, ÖZGÜNEŞ İ, ERTEM T, Erben N, DOYUK KARTAL E, USLUER G, TÖZÜN M (2011). Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, 45(2), 318 - 324.
Chicago ALPAT NAYMAN Saygın,ÖZGÜNEŞ İlhan,ERTEM Turgut Osman,Erben Nurettin,DOYUK KARTAL ELİF,USLUER Gaye,TÖZÜN MUSTAFA Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 45, no.2 (2011): 318 - 324.
MLA ALPAT NAYMAN Saygın,ÖZGÜNEŞ İlhan,ERTEM Turgut Osman,Erben Nurettin,DOYUK KARTAL ELİF,USLUER Gaye,TÖZÜN MUSTAFA Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.45, no.2, 2011, ss.318 - 324.
AMA ALPAT NAYMAN S,ÖZGÜNEŞ İ,ERTEM T,Erben N,DOYUK KARTAL E,USLUER G,TÖZÜN M Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2011; 45(2): 318 - 324.
Vancouver ALPAT NAYMAN S,ÖZGÜNEŞ İ,ERTEM T,Erben N,DOYUK KARTAL E,USLUER G,TÖZÜN M Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2011; 45(2): 318 - 324.
IEEE ALPAT NAYMAN S,ÖZGÜNEŞ İ,ERTEM T,Erben N,DOYUK KARTAL E,USLUER G,TÖZÜN M "Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi." Mikrobiyoloji Bülteni, 45, ss.318 - 324, 2011.
ISNAD ALPAT NAYMAN, Saygın vd. "Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi". Mikrobiyoloji Bülteni 45/2 (2011), 318-324.