Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 14 - 23 Metin Dili: Türkçe

Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri

Öz:
Bu çalışma, cerrahi hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlüklerin ve hemşirelerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine; Aziziye Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde çalışan hemşirelerden (86), araştırmaya katılmayı kabul eden ve izinli olmayan toplam 74 hemşire alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ve hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve nedenlerini içeren soru formu ile hemşirelerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla Nurullah Genç (1987) tarafından geliştirilip geçerlilik ve güvenirliği saptanmış olan “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.00 paket programında, aritmetik ortalama, yüzdelik, varyans analizi ve t testlerinden yaralanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta hemşirelerin çok az bir kısmının hasta bakımında her zaman ve sıklıkla güçlük yaşadığı ve genel motivasyon düzeylerinin de iyi olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Motivation levels and difficuilties encountered in the patient care of the nurses working in surgery clinics

Öz:
This study was carried out as descriptively with the aim of motivation levels and difficulties encountered in the patient care of the nurses working in surger clinics. The sampling consisted of 74 nurses who accept to participate in the study and are on duty and work in the surgery clinics of Erzurum Regional Research Hospital and Palandöken State Hospital and Aziziye Research Hospital. Motivation scale developed by Nurullah Genç and the currency and reliability of which are detected with the aim of determining motivation levels of the nurses, long with questionary form including the reasons and difficulties encountered in patients care of the nurses were used in the collection of the data. The data obtained were assessed in SPSS packet programme by using arithmetic average, percentage, variance analysis and t-test. In conclusion, ıt was found out that very few part of the nurses had good general motivatieon levels and that they experienced frequently difficulties in patient care.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams A, Bond S (2000). Hospital nurses’ job satisfaction, individual and organizational characteristics. Journal of Advanced Nursing 32(3): 536-543
 • Akbal Ergün Y, Özer Y, Batlaş Z (2001). Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin stres düzeyleri ve stresin hemşireler üzerindeki etkileri. Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi 5(2):70–79
 • Aydın R, Kutlu Y (2001). Hemşirelerde iş doyumu ve kişilerarası çatışma eğilimi ile ilgili değişkenler ve iş doyumunun çatışma eğilimi ile olan ilişkisini belirleme. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 5(2):37-45
 • Baysal CA (1993). Çalışma Yaşamında İnsan. Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Birol L (2002). Hemşirelik Süreci. Bozkaya Matbaacılık, İzmir.
 • Coşkun H, Akbayrak N (2001). Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşirelik yaklaşımlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 5(2):63-68.
 • Çakmakçı A, Vatan F (2003). Manisa il merkezinde görev yapan yönetici hemşirelerin çalışma alanlarında yaşadıkları sorunlar. Modern Hastane Yönetimi Dergisi 7(2):51-55.
 • Çam O, Akgün E, Gümüş A ve ark. (2005). Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını değerlendirmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 6:213-220.
 • Çimen M (2000). "TSK sağlık personelinin tükenmişlik, iş doyumu, kuruma bağlılık ve işten ayrılma niyetlerine ilişkin bir alan araştırması" Yayınlanmamış Doktora Tezi, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Ekizler H (1990). Hemşirelerin planlı hasta bakımını anlamaları, uygulamaları değerlendirmeleri ve bunları etkileyen faktörler. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Ege Üniversitesi, İzmir 12-14 Eylül 272-280.
 • Erbil N, Bostan Ö (2004). Ebe ve hemşirelerde iş doyumu, benlik saygısı ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 7(3):56-66.
 • Fadıloğlu Ç, Kuzeyli Yıldırım Y, Sevim B (2004). Diyaliz ünitesinde çalışan hemşirelerin motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Hemşirelik Forumu 7(3): 32-36.
 • Fesci H, Doğan N, Pınar G (2008). İç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerilerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11(3):40-50
 • Genç N (1987). Motivasyonun önemi ve genel olarak motivasyon teorileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kangas S, Kee CC, McKee-Waddle R (1999). Organizational factors, nurses’ job satisfaction, and patient satisfaction with nursing care. Journal of Nursing Administration 29 (1): 32-42
 • Karadağ S, Taşçı S (2005). Kayseri devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin verdiği hemşirelik bakımı ve bakımı etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Dergisi 14(Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı): 13-21
 • Karaöz S (2000). Cerrahi hemşireliği ve etik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 4(1):1-8
 • Kuyurtar F, Yamaç T, Kanık A ve ark. (2002). İçel il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin örgütsel iş doyumları ve etkileyen faktörler. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4:449-454.
 • Laamanen R, Broms U, Happole A et al. (1999). Changes in the world and motivation of staff delivering home care services in Finland. Public Health Nursing 16(2):60.
 • Siu O (2002). Predictors of job satisfaction and absenteeism in two samples of Hong Kong nurses. Journal of Advanced Nursing 40(2):218-229.
 • Lu KY, Lin PL, Wu CM et al. (2002). The relationship among turnover intentions, professional commitment, and job satisfaction of hospital nurses. Journal of Professional Nursing 18(4):214-219.
 • O’Connel B, Twigg D (1999). Patient Satisfation With Nursing Care: A Measurement Conundrum. International Journal Pract 5(2):72-77.
 • Piyal B, Çelen Ü, Şahin N ve ark (2000). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışanların iş doyumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53(4): 241-250
 • Sabuncuoğlu Z, Tüz M (2005) Örgütsel Psikoloji. Alfa Aktuel Basım, Bursa 43-48 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011; 14: 1 23
 • Utlu Tan N (2006). Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniv.Sağl.Bil.Enst.. İstanbul.
 • Voltan Acar N. (2008) Yeniden Terapötik İletişim ve Kişilerarası İlişkiler. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 9-10. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011; 14: 1
APA KARABULUT N, ÇETİNKAYA F (2011). Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. , 14 - 23.
Chicago KARABULUT Nezihe,ÇETİNKAYA FUNDA Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. (2011): 14 - 23.
MLA KARABULUT Nezihe,ÇETİNKAYA FUNDA Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. , 2011, ss.14 - 23.
AMA KARABULUT N,ÇETİNKAYA F Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. . 2011; 14 - 23.
Vancouver KARABULUT N,ÇETİNKAYA F Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. . 2011; 14 - 23.
IEEE KARABULUT N,ÇETİNKAYA F "Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri." , ss.14 - 23, 2011.
ISNAD KARABULUT, Nezihe - ÇETİNKAYA, FUNDA. "Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri". (2011), 14-23.
APA KARABULUT N, ÇETİNKAYA F (2011). Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 14 - 23.
Chicago KARABULUT Nezihe,ÇETİNKAYA FUNDA Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14, no.1 (2011): 14 - 23.
MLA KARABULUT Nezihe,ÇETİNKAYA FUNDA Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, 2011, ss.14 - 23.
AMA KARABULUT N,ÇETİNKAYA F Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(1): 14 - 23.
Vancouver KARABULUT N,ÇETİNKAYA F Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(1): 14 - 23.
IEEE KARABULUT N,ÇETİNKAYA F "Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, ss.14 - 23, 2011.
ISNAD KARABULUT, Nezihe - ÇETİNKAYA, FUNDA. "Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve motivasyon düzeyleri". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14/1 (2011), 14-23.