Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 8 - 13 Metin Dili: Türkçe

Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri

Öz:
Son yıllarda gündemden düşmeyen duygusal zeka, bireysel ve mesleki yaşamda başarının belirleyicisiolarak ele alınmaktadır. İletişim ve problem çözmenin ön plana çıktığı hemşirelik uygulamalarında duygusalzeka kavramı ayrıca önem kazanmaktadır. Araştırma, bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusalzeka düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlanmıştır. Araştırmadaveriler, araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen bilgi formu ve Hall (1999) tarafından geliştirilen“Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırmanın evren ve örneklemini bir eğitimhastanesinde çalışan toplam 209 hemşire oluşturmuştur. Hedeflenen grubun % 54.5 (114 hemşire)’ineulaşılmıştır. Elde edilen veriler, yüzdeleme, ortalama, t-testi, varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis, MannWhitney U ve Ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiş, hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin yaş,cinsiyet, maddi durum gibi bazı sosyo-demografik özelliklerden ve alınan eğitimden etkilendiği bulunmuştur. Busonuçlar doğrultusunda; hemşirelerin duygusal zeka düzeylerini geliştirmeleri amacıyla hastane bünyesindehizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Emotional intelligence levels of nurses who employee in an education hospital

Öz:
Emotional intelligence which does not fall from the current in recent years has been tackled asdeterminant of success in personal and professional life. The concept of emotional intelligence is also importantin nursing practices where communication and problem solving come to the fore. Research was designeddescriptive in order to determine the levels of emotional intelligence and affecting factors of nurses employee inan education hospital. In this study, data were obtained by information form developed by researchers in thelight of the literature and by “Emotional Intelligence Evaluation Scale” developed by Hall Total 209 nursesemplıyee in an education hospital constituted the population and sample of this study. 54.5% of targeted group(114 nurses) was reached. Obtained data were evaluated by using percentage, average, t-test, variance analysis(ANOVA), Kruskall Wallis, Mann Whitney U and Ki-square tests and it was founded that emotional intelligencelevels of the nurses’ were affected by some socio-demographic characteristics such as age, sex, income and thetraining received. In the line of these results, the organize of in-service training programs within hospitals inorder to develop the levels of emotional intelligence of nurses are recommended.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar F. Duygusal Zeka ve Liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2002; 12: 53-68.
 • Akerjordet K, Severinsson E. Emotional Intelligence in Mental Health Nurses Talking About Practice. International Journal of Mental Health Nursing 2004; 13(3):164-170.
 • Akgemci T, Aslan Ş, Özata M. Duygusal Zekanın Demografik Değişkenler Açısından Araştırılması: Hizmet Sektörü Yöneticileriyle İlgili Bir Çalışma. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2007. p. 871-879.
 • Austin EJ, Evans P, Magnus B, O’Hanlon K. A Preliminary Study of Empathy Emotional Intelligence and Examination Performance in MBChB Student. Medical Education 2007; 41(7): 684-689.
 • Avşar G, Kaşıkcı M. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13(1):1- 6.
 • Balcı S,Yılmaz M, Kalkan M, Odacı H. Yönetici Adaylarının Duygusal Zeka ve İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, 2003. p. 44.
 • Dicle AN. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Duygusal Zeka ve Bazı Kişisel Özelliklerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006; Samsun.
 • Erdoğdu YM. Duygusal Zekanın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2008; 23: 62-76.
 • Ergin EF. Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zeka Düzeyi İle 16 Kişilik Özelliliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bil. Enst. 2000; Konya.
 • Evans D, Allen H. Emotional Intelligence: Its Role in Training. Nurs Times 2002; 98(27):41-42.
 • Fuimano J. Raise Your Emotinal Intelligence. J Nurs Manag 2004; 35: 10-13.
 • Göçet E. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bililimler Enstitüsü, 2006; Sakarya.
 • Harrod NR, Scheer SD. An Exploration of Adolescent Emotional Intelligence in Relation to Demographic Characteristics. Adolescence 2005; 40(159):503-512.
 • Humphrey Ronald H. The Many Faces of Emotional Leadership. The Leadership Quarterly 13(5): 2002; 493–504.
 • Kaya H, Keçeci A. Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 13(52): 39-47.
 • Kuzu A. Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Ve İletişim Becerilerinin Eşdeğer Öğrenim Gören Öğrencilerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008; Düzce.
 • Louie KA, Coverdale J, Roberts WL. Emotional Intelligence And Psychiatric Training. Academic Psychiatry 2006; 30: 1-3.
 • McQueen A. Emotional Intelligence in Nursing Work. J Adv Nurs 2003; 47(1):101-108.
 • Özcan A. Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim. 2. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Basım; 2006.
 • Pau AKH, Croucher R. Emotional Intelligence and Perceived Stress in Dental Undergraduates. Journal of Dental Education 2003;67(9):1023–1028.
 • Reeves A. Emotional Intelligence: Recognizing and Regulating Emotions. AAOHN Journal 2005; 53(4):172-176.
 • Salovey P, Mayer JD. Emotional Intelligence. Baywood Publishing; 1990. p. 187-201.
 • Schuttle NS, Malouff JM, Bobik C, Coston TD, Greeson C, Jedlicka C et al. Emotional Intelligence and Interpersonal Relations. The Journal of Social Psychology 2001;141(4): 523-536.
 • Ünsar S, Fındık YÜ, Sadırlı KS, Erol Ö, Ünsar S. Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Üniversite ve Toplum 2009; 9(1): 13-27.
APA ASİ KARAKAŞ S, KÜÇÜKOĞLU S (2011). Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. , 8 - 13.
Chicago ASİ KARAKAŞ SİBEL,KÜÇÜKOĞLU SİBEL Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. (2011): 8 - 13.
MLA ASİ KARAKAŞ SİBEL,KÜÇÜKOĞLU SİBEL Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. , 2011, ss.8 - 13.
AMA ASİ KARAKAŞ S,KÜÇÜKOĞLU S Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. . 2011; 8 - 13.
Vancouver ASİ KARAKAŞ S,KÜÇÜKOĞLU S Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. . 2011; 8 - 13.
IEEE ASİ KARAKAŞ S,KÜÇÜKOĞLU S "Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri." , ss.8 - 13, 2011.
ISNAD ASİ KARAKAŞ, SİBEL - KÜÇÜKOĞLU, SİBEL. "Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri". (2011), 8-13.
APA ASİ KARAKAŞ S, KÜÇÜKOĞLU S (2011). Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(3), 8 - 13.
Chicago ASİ KARAKAŞ SİBEL,KÜÇÜKOĞLU SİBEL Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14, no.3 (2011): 8 - 13.
MLA ASİ KARAKAŞ SİBEL,KÜÇÜKOĞLU SİBEL Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.3, 2011, ss.8 - 13.
AMA ASİ KARAKAŞ S,KÜÇÜKOĞLU S Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(3): 8 - 13.
Vancouver ASİ KARAKAŞ S,KÜÇÜKOĞLU S Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(3): 8 - 13.
IEEE ASİ KARAKAŞ S,KÜÇÜKOĞLU S "Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, ss.8 - 13, 2011.
ISNAD ASİ KARAKAŞ, SİBEL - KÜÇÜKOĞLU, SİBEL. "Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14/3 (2011), 8-13.