Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 40 - 46 Metin Dili: Türkçe

Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme

Öz:
Çalışmanın amacı, Sağlık Yüksekokulu ebelik öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeylerinibelirlemektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencileri,örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden sekiz yüz otuz dört (n=834) öğrenci oluşturmuştur.Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve daha önce geçerlilik ve güvenirliliğisınanmış güdülenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.00 paket programında; aritmetikortalama, yüzdelik ve t testlerinden yaralanılarak değerlendirilmiştir.Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.45±2.07 yıl olduğu, %69.5’inin düz lise mezunuolduğu, %28.6’sı aile yanında, %40.9’unun ise yurtta kaldığı, %54.3’ünün ilk sırada hemşirelik bölümünü,%17.1’inin ise ebelik bölümünü seçtiği, %65.9’unun kendi isteği ile bölümü seçtiği, %16.7’sinin hala bölümdeğiştirmeyi düşündüğü saptanmıştır. Öğrencilerin bölümü kendi isteği ile seçme durumu ile meslekiçalışmalara katılma durumu karşılaştırıldığında aralarındaki farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır.Öğrencilerin içsel güdülenme faktörü güvenirlilik katsayısı alfa değeri ise =.813 olarak bulunmuştur.Öğrencilerin bölümü seçme nedeni ile bölüm değiştirmeyi düşünmesi karşılaştırıldığında aralarındaki farkınanlamlı olduğu belirlenmiştir.Sonuç olarak, her toplum kendi gözünde mesleklere statü vermekte ve ayrıcalık tanımaktadır. Bu durumeğitim yaşamında mesleki güdülenmeyi ve gelecekte ise mesleki başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelime:

The professional motivation of midwifery students

Öz:
The aim of the study, midwifery students in Health Sciences to determine the levels of motivation. Aquestionnaire and motivation scale was used. in the research. 834 students participated inthe research among10 schools in Turkey. The static analysis of date was done with 16:00 SPSS package program, the arithmeticmean, percentages and evaluated with t tests.Results, the avarege age of the students were 21.45 and 69.5% graduated from ordinary lycees, 28.6%living with their families and 40.9%in the dormitories 54% of the student preference nursing in the exam of thegoverment and 17.1% prefered midwifery divisions. Sixty-five point nine percent of the participants made theirchoises by themselves. But 16.7%was traying to change their divisions. The differantion is were foundmeaningful when preference made by the students compared by the motivation to participate to professionalworks. The reability confident (Cronbach’s alpha) of the motivation scale was found 0.813.Conclusions every society gives status to the proffessions. Therefore students wants to be educated intheprofessions that is percieved as convenant in their society otherwise their successes fails. It is recommendedto give social support to the midwifery students while educating in the universities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BİLGİN Z, OCAKCI A (2011). Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. , 40 - 46.
Chicago BİLGİN ZÜMRÜT,OCAKCI Ayşe Ferda Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. (2011): 40 - 46.
MLA BİLGİN ZÜMRÜT,OCAKCI Ayşe Ferda Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. , 2011, ss.40 - 46.
AMA BİLGİN Z,OCAKCI A Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. . 2011; 40 - 46.
Vancouver BİLGİN Z,OCAKCI A Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. . 2011; 40 - 46.
IEEE BİLGİN Z,OCAKCI A "Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme." , ss.40 - 46, 2011.
ISNAD BİLGİN, ZÜMRÜT - OCAKCI, Ayşe Ferda. "Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme". (2011), 40-46.
APA BİLGİN Z, OCAKCI A (2011). Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(3), 40 - 46.
Chicago BİLGİN ZÜMRÜT,OCAKCI Ayşe Ferda Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14, no.3 (2011): 40 - 46.
MLA BİLGİN ZÜMRÜT,OCAKCI Ayşe Ferda Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.3, 2011, ss.40 - 46.
AMA BİLGİN Z,OCAKCI A Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(3): 40 - 46.
Vancouver BİLGİN Z,OCAKCI A Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(3): 40 - 46.
IEEE BİLGİN Z,OCAKCI A "Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, ss.40 - 46, 2011.
ISNAD BİLGİN, ZÜMRÜT - OCAKCI, Ayşe Ferda. "Ebelik öğrencilerinde mesleki güdülenme". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14/3 (2011), 40-46.