Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi

Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 79 - 98 Metin Dili: Türkçe

Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi

Öz:
Bu arastırmanın amacı, değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmenlerin görüs ve önerilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılandırmacılık yaklasımı da göz önünde bulundurularak öğretmenler için değer eğitimine yönelik bir program modülü örneğinin gelistirilmesidir. Diyarbakır’da görev yapan görüsme için gönüllü olan 50 sınıf öğretmeni arastırmanın çalısma grubunu olusturmustur. Öğretmenlerin görüs ve önerileri yarı yapılandırılmıs görüsme yöntemi ile elde edilmistir. Öğretmenler tarafından dile getirilen görüs ve öneriler belirlenerek elde edilen veriler ortaya çıkan ana tema ve alt temalara göre çözümlenmistir. Arastırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin değer eğitiminin daha yararlı hale gelmesinde ailenin önemli bir rol üstlendiğine, ailenin öğretmenle isbirliği yapmasına ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptıkları görülmektedir. Ayrıca, “görsel-isitsel yeterlik”, “toplumsal yasamdan örnekler” ve “öğrencilerin katılımını tesvik edici etkinlikler” öğretmenler tarafından değer eğitimi ile ilgili hazırlanacak bir materyalde önceliği alan öğeler olarak tercih edilmistir.
Anahtar Kelime:

Determining the teachers opinions on improving values education and developing a programme module sample

Öz:
The aim of this research is to determine the teachers’ opinions and suggestions on improving values education programme and thereby developing a programme module sample oriented on values education for teachers, by considering to constructivism. Fifty teachers who working in Diyarbakır and volunteered for interview composed the study group of the research. Teachers’ opinions and suggestions were obtained by semi-structured interviews. The data was analysed by determining the main theme and sub-themes according to teachers’ opinions and suggestions. The results revealed that the teachers highlighted that the family have an important role to make the values education more useful, as well as on the necessity of cooperation between teachers and family and organizing inservice training programmes. Also “audio-visual competence”, ”examples from social life” and “activities encouraging the students participation” were favoured by the teachers as the prior elements in a material to be prepared about values education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K.Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akbas, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyussal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçeklesme derecesinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. Yayınlanmamıs Doktora Tezi.
 • Baydar, P. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri ve bu süreçte yasanılan sorunların değerlendirilmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
 • Carr, D. (2000). Moral formation, cultural attachment or social control: what’s the point of values education? Educational Theory, 50.
 • Chandler, M.K. (2005). The effects of character education program on elementary students’ prosocial competence. Lynn Üniveristesi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. ProQuest Dissertation & Theses http://proquest.umi.com veritabanından 17 Mart 2010 tarihinde indirilmistir.
 • Çetin, A., Varoğlu, U., Bulkan, O. ve Levendoğlu, S. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 öğretmen kılavuz kitabı. İstanbul: Basarı Yayımcılık.
 • Deveci, H. ve Ay, T.S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yasamda değerler. Uluslar arası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 2/6, 2009.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamıs Doktora Tezi.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. Cemil Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklasım içinde. (ss.255-286). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Duban, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düsünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleri ile ilgili görüsleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 343-360.
 • Ekiz, D. (2003).Eğitimde arastırma yöntem ve metotlarına giris. (nitel, nicel ve elestirel kuram metodolojileri). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • El Hassan, K. ve Kahil, R. (2005). The effect of “living values: an educational program” on behaviors and attitudies of elemantary students in a private school in lebanon . Early Childhood Education Journal. 33, 81-90.
 • Fidan, N. K. (2009) .Öğretmen adaylarının değer öğretimine iliskin görüsleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2,(20), 1-18, [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr adresinden 19 Nisan 2010 tarihinde indirilmistir.
 • Germaine, R. W. (2001). Values education influence on elementary students’ self-esteem. San Diego Üniversitesi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. ProQuest Dissertation & Theses http://proquest.umi.com veritabanından 7 Eylül 2008 tarihinde indirilmistir.
 • Gömleksiz, M.N. (2007). Lise öğrencilerinin toplumsal değerlere iliskin tutumları: Elazığ ili örneği. Okul ve değerler içinde (ss.727-633).Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Halstead, J. M. ve Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education. 30,169-202.
 • Hill, B. V. (1998).Values education: the australian experience. Prospects, XXVIII, 173-191.
 • İscan, C.D. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayınlanmamıs Doktora Tezi.
 • Kale, N. (2007). Nasıl bir değerler eğitimi? .Eğitim ve değerler içinde (ss.313-322). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler programlarında değerler eğitimi: tarihsel gelisim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin arastırılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamıs Doktora Tezi.
 • Kılıç, Ç. (2009). İlköğretim besinci sınıf öğrencilerinin matematiksel problemlerin çözümlerinde kullandıkları temsiller. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamıs Doktora Tezi.
 • Knafo, A. (2003). Authoritarians, the next generation: Values and bullying among adolescent children of authoritarian fathers. Analyses of Social Issues and Public Policy, 3, 199- 204.
 • Kusdil, M.E. ve Kağıçıbası, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15, 59- 76.
 • Mayring, P. (2000). Hitel sosyal arastırmaya giris (Çev. Adnan Gümüs ve M. Sezai Durgun). Adana: Baki Kitapevi.
 • M.E.B. (2009). Sosyal Bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. T.T.K.B. Öğretmenler Portalı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules/php?name adresinden 27 Nisan 2010 tarihinde indirilmistir.
 • Meer, F. (1999). The global crisis-a crisis of values and the domination of the weak by the strong. Journal of Human Values, 5,65- 74.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Third edition. California: Sage Publication.
 • Revell, L. (2002). Children’s responses to character education. Educational Studies, 28, 421- 431.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düsük ve yüksek “okul yasam kalitesi”ne sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalısma. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamıs Doktora Tezi.
 • Thornberg, R. (2008). The lack of Professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education. 24, 1791-1798.
 • Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Health Communications Inc.
 • Tokdemir, M.A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüsleri. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
 • Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler programındaki değerlerle ilgili kazanımlara yönelik öğretmen görüslerinin değerlendirilmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
 • Ulusoy, K. (2007). Lise Tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüslerinin çesitli değiskenler açısından değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamıs Doktora Tezi.
 • Yasar, S. & Gültekin, M. (2006). Anlamlı öğrenme için etkili öğretim stratejileri. Cemil Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklasım içinde. (ss.111-134). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A phenomeonological approach. Eğitim Arastırmaları- Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-184.
 • Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk ruh sağlığı. Çocuğun kisilik gelisimi eğitimi ve ruhsal sorunları. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Witherspoon, W. A. (2007). Character education: determining barriers to iplementation. George Fox Üniversitesi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. ProQuest Dissertation & Theses http://proquest.umi.com veritabanından 17 Mart 2010 tarihinde indirilmistir.
APA YALAR T, YELKEN YANPAR T (2011). Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. , 79 - 98.
Chicago YALAR Taha,YELKEN YANPAR Tuğba Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. (2011): 79 - 98.
MLA YALAR Taha,YELKEN YANPAR Tuğba Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. , 2011, ss.79 - 98.
AMA YALAR T,YELKEN YANPAR T Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. . 2011; 79 - 98.
Vancouver YALAR T,YELKEN YANPAR T Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. . 2011; 79 - 98.
IEEE YALAR T,YELKEN YANPAR T "Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi." , ss.79 - 98, 2011.
ISNAD YALAR, Taha - YELKEN YANPAR, Tuğba. "Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi". (2011), 79-98.
APA YALAR T, YELKEN YANPAR T (2011). Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 10(38), 79 - 98.
Chicago YALAR Taha,YELKEN YANPAR Tuğba Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 10, no.38 (2011): 79 - 98.
MLA YALAR Taha,YELKEN YANPAR Tuğba Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.10, no.38, 2011, ss.79 - 98.
AMA YALAR T,YELKEN YANPAR T Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2011; 10(38): 79 - 98.
Vancouver YALAR T,YELKEN YANPAR T Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2011; 10(38): 79 - 98.
IEEE YALAR T,YELKEN YANPAR T "Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 10, ss.79 - 98, 2011.
ISNAD YALAR, Taha - YELKEN YANPAR, Tuğba. "Değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmen görüslerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin gelistirilmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 10/38 (2011), 79-98.