Yıl: 2012 Cilt: 37 Sayı: 164 Sayfa Aralığı: 94 - 107 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler, problem düzeyleri, yardım kaynakları ve profesyonel yardım aramaya ilişkin gönüllülükleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla on farklı üniversitede, 2006-2007 öğretim yılında öğrenim gören, 2974’si kız, 2841’i erkek, 14 cinsiyetini belirtmemiş olmak üzere toplam 5829 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Problem Alanları Ölçeği ve Yardım Aramaya Gönüllülük Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Bonferroni Testi kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin problem alanlarının ve yardım aramaya gönüllülüklerinin cinsiyet açısından farklılaştığını, üst sosyoekonomik düzeye mensup öğrencilerin daha fazla probleme sahip olduklarını; öğrencilerin daha çok duygusal, akademik ve ekonomik problemler yaşadıklarını ve daha çok ailelerinden ve arkadaşlarından yardım aldıklarını, yardım aramaya gönüllülüklerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akaydın, F. Ş. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları, Problemlilik Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Aluede, O., Imhonde, H. & Eguavoen, A. (2006). Academic, career and personal needs of nigerian university students. Journal of Instructional Psychology, 33 (1), 50-57.
 • Ashley, O.S. & Foshee, V.A. (2005). Adolescent help-seeking for dating violence: prevalence, sociodemographic correlates, and sources of help. Journal Of Adolescent Health, 36 (1),25- 31.
 • Benton, S,A., Robertson, J.M, Tseng, W.C, Newton, F.B. & Benton, S.,L. (2003). Changes in counseling center client problems across 13 years. Professional Psychology: Research & Practice, 34, 66-72.
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ile Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25.
 • Boldero,J. & Fallon,B. (1995). Adolescent help-seeking: what do they get help for and from whom? Journal Of Adolescence,18 (2), 193–209.
 • Carlton, P. A. & Deane, F. P. (2000). Impact of attitudes and suicidal ideation on adolescents’ intentions to seek professional psychological help. Journal Of Adolescence, 23, 35–45.
 • Chang, E. C. (1998). Hope, problem-solving and coping in a college student population. Journal Of Clinical Psychology, 54 (4), 953–962.
 • Cihangir-Çankaya, Z., Altun, E., & Sürücü, M. (2007). Problem Alanları ve Yardım Aramaya Gönüllülük Ölçeği:Geçerlik ve Güvenirliği. IX.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çeşme, İzmir.
 • Diener, E., Suh,E & Oıshı, S (1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal Of Clinical Psychology, 24, 25-41.
 • Diener, E., Suh,E. & Lucas, E. (1999). Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), 276-302.
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. & Terzi, Ş. (2008). University students’ problem areas and psychological help-seeking willingness. International Congress Of Counseling, 25-27 Nisan 2008. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Eskin, M. (2000). Ergen Ruh Sağlığı Sorunları ve İntihar Davranışlarıyla İlişkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3 (4), 228–234.
 • Gates, D. B., Pitney, B. H., Lafromboise, T. & Rowe, W. (1996). Help-seeking behavior of native american ındian high school students. Professional Psychology: Research And Practice, 27 (5), 495–499.
 • Heppner, P. P., Kivlighan, D. M. Jr., Good. G. E., Roehlke, H. J., Hills, H. I. & Ashby, J. S. (1994). Presenting problems of university counseling center clients: a snapshot and multivariate classification scheme. Journal Of Counseling Psychology, 41, 315-324.
 • Hunter, S. C., Boyle, J. M. & Warden, D. (2004). Help-seeking amongst child and adolescent victims of peer aggression and bullying. British Journal Of Educational Psychology, 74 , 375- 390.
 • Kalkan, M. & Odacı, H. (2005). Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (23), 57-64.
 • Karagüven, M. H. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, VI. Ulusal Pdr Kongresi, Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları. No.8, 94.
 • Kenny, M.E. & Donaldson, G. A. (1991). Contributions of parental attachment and family structure to the social and psychological functioning of first-year college students. Journal Of Counseling Psychology, 38 (4 ), 479-86.
 • Kessler, R.C., Brown, R.L., & Boman, C.L. (1981). Sex differences in psychiatric help-seeking: evidence from four large-scale surveys. Journal Of Helath And Social Behaviour, 22, 49-64.
 • Koç, M., Avşaroğlu & S., Sezer, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem Alanları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 483-489.
 • Mckay, J.R, Rutherford, M.J., Cacciola, J.S. & Kabasakalian-Mckay, R. (1996). Gender differences in the relapse experiences of cocaine patients. Journal Of Nervous And Mental Disease, 184, 616-622.
 • Nadler, A. (1990). Help seeking as a cultural phenomenon: differences between city and kibbutz dwellers. Journal Of Personality And Social Psychology, 51 (5), 976-982.
 • Offer, D. & Schonert-Reichl, K.A. (1992). Debating the myths of adolescence: findings from recent research. Journal Of The Academy Of Child And Adolescence Psychiatry, 36, 1003–1014.
 • Özbay, G. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Özbay, Y. (1996). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Padesky, C.A & Hammen, C.L. (1981). Sex differences in depressive symptom expression and help- seeking among college students. Sex Roles,7, 309-320.
 • Phillips, M.A. & Murrell, S. A. (1994). Impact of psychological and physical health, stressful events, and social support on subsequent mental health help seeking among older adults. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 62 (2), 270-275.
 • Rickwood, D. J. (1995). The effectiveness of seeking help for coping with personal problems in late adolescence. Journal Of Youth And Adolescence, 24, 685-703
 • Rule,W. R., & Gandy, G. L. (1994). A thirteen-year comparison in patterns of attitudes toward counseling. Adolescence, 29, 575-589.
 • Schweitzer, R. D. (1996). Problems and awareness of support services among students at an urban australian university. Journal of Amarican College Health, 45 (2).
 • Setiawan, J. L. (2006). Willingness to seek counselling, and factors that facilitate and inhibit the seeking of counselling in indonesian undergraduate students. British Journal Of Guidance & Counselling, 34, 403–419.
 • Sheffield, J. K., Fiorenza, E.& Sofronoff, K. (2004). Adolescents’ willingness to seek psychological help: promoting and preventing factors. Journal Of Youth And Adolescence, 33 (6), 495-507.
 • Soliman, A. M. (1993). Choice of helpers, types of problems and sex of helpers of college students. International Journal For The Advancement Of Counselling, 6, 67-79.
 • Thom, B. (1986). Sex differences in help-seeking for alcohol problems: the barriers to help-seeking. British Journal Of Addiction, 81, 777-788.
 • Topkaya, N. (2011). Psikolojik Yardım Alma Niyetinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Beklenen Risk ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Türküm, A. S. (2001). Stresle Başa Çıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-16.
 • Türküm, A. S. (2005). Who seeks help? examining the differences in attitude of turkish university students toward seeking psychological help by gender, gender roles and help-seeking experiences. The Journal Of Men’s Studies, 13, 389-401.
 • Türküm, A.S., Kızıltaş, A. & Sarıyer, A. (2004). Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 21(3), 15-27.
 • Uffelman, R.A. & Hardin, S. I. (2002). Session limits at university counseling centers: effects on help-seeking attitudes. Journal Of Counseling Pscyhology, 49 (1), 127-132.
 • Whitaker, A., Johnson, J., Shaffer, D., Rappaport, J., Kalikow, K., Walsh, B. T., Davies, M., Braiman, S., & Dolinsky, A. (1990). Uncommon troubles in young people. Arch. Gen. Psychiat, 47, 487–496.
 • Wohlgemuth, E. & Betz, N. E. (1991). Gender as a moderator of the relationships of stress and social support to physical health in college students. Journal Of Counseling Psychology, 38 (3), 67-74.
 • Yazıcı, E. (2003). Türk Üniversite Gençliği Araştırması: Üniversite Gençliğinin Sosyokültürel Profili. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yeşilyaprak, B. (1986). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları. Türk Psikoloji Dergisi. 20, 80-85.
APA ÇELİK M, Özbay Y, ÇANKAYA CİHANGİR Z, TERZİ Ş (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. , 94 - 107.
Chicago ÇELİK Muhammet Murat,Özbay Yaşar,ÇANKAYA CİHANGİR Zeynep,TERZİ Şerife Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. (2012): 94 - 107.
MLA ÇELİK Muhammet Murat,Özbay Yaşar,ÇANKAYA CİHANGİR Zeynep,TERZİ Şerife Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. , 2012, ss.94 - 107.
AMA ÇELİK M,Özbay Y,ÇANKAYA CİHANGİR Z,TERZİ Ş Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. . 2012; 94 - 107.
Vancouver ÇELİK M,Özbay Y,ÇANKAYA CİHANGİR Z,TERZİ Ş Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. . 2012; 94 - 107.
IEEE ÇELİK M,Özbay Y,ÇANKAYA CİHANGİR Z,TERZİ Ş "Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri." , ss.94 - 107, 2012.
ISNAD ÇELİK, Muhammet Murat vd. "Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri". (2012), 94-107.
APA ÇELİK M, Özbay Y, ÇANKAYA CİHANGİR Z, TERZİ Ş (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94 - 107.
Chicago ÇELİK Muhammet Murat,Özbay Yaşar,ÇANKAYA CİHANGİR Zeynep,TERZİ Şerife Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim 37, no.164 (2012): 94 - 107.
MLA ÇELİK Muhammet Murat,Özbay Yaşar,ÇANKAYA CİHANGİR Zeynep,TERZİ Şerife Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, vol.37, no.164, 2012, ss.94 - 107.
AMA ÇELİK M,Özbay Y,ÇANKAYA CİHANGİR Z,TERZİ Ş Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(164): 94 - 107.
Vancouver ÇELİK M,Özbay Y,ÇANKAYA CİHANGİR Z,TERZİ Ş Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(164): 94 - 107.
IEEE ÇELİK M,Özbay Y,ÇANKAYA CİHANGİR Z,TERZİ Ş "Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri." Eğitim ve Bilim, 37, ss.94 - 107, 2012.
ISNAD ÇELİK, Muhammet Murat vd. "Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri". Eğitim ve Bilim 37/164 (2012), 94-107.