Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 365 - 383 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ

Öz:
Çuvaşlar üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalar özellikle 1990’lı yıllarda başlamıştır. Çuvaş folkloru konusunda yapılan yayınların büyük bir bölümü dil, dinler tarihi gibi farklı alanlarda çalışan bilim adamlarının çalışmalarına dayanmaktadır. Birçok bilim dalının kesişme noktasında yer alması sebebiyle sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan bilim adamları, Çuvaş folkloruna da temas etmişlerdir. Sadece Çuvaş folkloruna özgü çalışmalar ise daha yakın dönemlere aittir. Ancak 2000’li yıllardan itibaren Çuvaş folkloru konusunda yazılmış müstakil çalışmalar çoğalabilmiştir. Yapılan çalışmalarla çok sayıda metin Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Bu metinler üzerinde yapılan tahlillerin de giderek arttığı görülmektedir.
Anahtar Kelime:

On Chuvash folklore studies in Turkey

Öz:
The researches on Chuvashs in Türkiye, have begun especially since 1990’s. Most of the publications about Chuvash folklore have based on researches of scientists who are studying on different areas like linguistic, history of religions. Because of intersecting many scientific branches, scientists studying on different areas of social sciences have also got in touch with Chuvash folklore. The researches only about Chuvash folklore belong to more earlier periods. The monographic researches written about Chuvash folklore can be increased just the beginning of 2000’s. Via these researches many texts have been transferred to Turkish. It can be seen that the analysises on these texts have also increased.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • АЧА, Мустафа, “Trabzon-Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış Ve Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Karadeniz (Black Sea- Черное Море), Зима 2008, г. 1, №1, с. 21-34.
 • АЧЫКГОЗ, Халил, “İdil-Ural Havzasında Alp Batır Tipi Dönüşümü”, Проблемы филологии народов Поволжья Сборник Статей Вспуск, Материалс Всероссиской Наухно- Практихеской Конференции (19-21 Marta 2009 g) ”, Moskva-Yaroslav' 2009, с. 168-196.
 • АЧЫКГОЗ, Халил, “İdil-Ural Bölgesinde Alp Anlatmaları Ve Destan Bütünlüğü Konusunda „Dört Kök Eleman‟ (Anâsır-ı Erba„a) Analiz Sistemi”, Актуалные Проблемы Современной Фольклористики Материалы Международной Наухно- Практихеской Конференции, Казан, 29 Июля 2009 года, Казан, 2009, с. 35-39.
 • АРЫК, Дурмуш, “Çuvaşlarda Din ve Din Anlayışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları-II, (Sempozyum: 20-21 Kasım 1998, Konya), Анкара 2000, с. 221-264.
 • АРЫК, Дурмуш, Hristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar),Aziz Andaç Изд., Анкара 2005.
 • АРЫК, Дурмуш, “Çuvaşların Dinî İnanışları Üzerine”, İnternationalJournal of Central AsianStudies, Volume 11-1, 2007, с. 18-36.
 • АРЫК, Дурмуш, “Çuvaşlarda Ölümle İlgili İnanış Ve Uygulamalar”, Анкара 2008.
 • АРСЛАН, Ахмет Али, “Çuvaş Türkleri ve Göktanrı İnancı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Истанбул 1997, с. 48-52.
 • АШМАРИН, Н. И., “Çuvaş Halk Kültürü Derslerine Giriş”, (Пер. БАЙРАМ, Бюлент) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Т. IV, № 2, Измир 2006, с. 495-518.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Çuvaş Halk Edebiyatı‟nda Alp Hikâyeleri”, II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-12-13 Ноябр 2005 Маниса.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Çuvaş Türklerinin Halk Kültürünün Korunması, Aktarılması ve Şaman Tepesi”, Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatmave Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Motif İzd., Коджаели, 2005, с. 122-152.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Çuvaş Halk Edebiyatında Alp Anlatmaları”, Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, S. 3, Güz, Анкара 2006, с. 117-141.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Oğuz Epik Anlatmaları ve Çuvaş Alp Hikâyeleri‟nde Kutsal Kurt ve Tepegöz”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, Лето 2006, Измир, с. 19–27.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Çuvaş Alp Anlatmalarında Kahraman Üzerine Bir Araştırma”, I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir, Bildiri Kitabı-I, Анкара 2007, с. 359-367.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Образцы священного волка и циклопа в огузских преданиях и чувашских богатырских рассказах”, Проблемы Културы В Современном Образовании: Глобальные, Национальные, Регионально-Этнические Сборник Научных Статей Част 3, Чебоксары 2007, с. 14-20.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Halk Kültüründen Modernizme Çuvaş Türklerinde Yupa”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 270, Истанбул 2009, с. 45-50.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “İdeoloji, Tarih Ve Kimlik Bağlamında Çuvaş Edebiyatında Yapma Destan”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir (Неопубликованный доклад)
 • БАЙРАМ, Бюлент, Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Изд., Анкара 2010, 334с.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Konstantin İvanov‟un „Narspi‟ Manzumesinde Geleneksel Çuvaş İnançları”, Modern Türklük Araştırmaları, 8/2, Анкара 2011, c. 63-84.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Macar Türkoloji Araştırmalarında Çuvaş Folkloru”, Türk Bilig, 22, Анкара 2011, c. 87-120.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Folklor-Edebiyat İlişkileri Bağlamında Abdullah Tukay'ın Şüreli Ve Mihail Fedorov'un Arşuri Manzumeleri”, Анкара 2011.
 • БАЙРАМ, Бюлент, “Çuvaş Edebiyatında „Истанбул Şehrinin Kuruluşu‟ Manzumesi Ve Onun Kaynakları Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, 196, Анкара 2012, c. 173-200.
 • БЕНЗИНГ, Жоханнес, “Biler Şehrinin Fethi (Çuvaş Halk Destanı) ”, Türk Dili Belleten, Seri III, Nisan-Aralık, Анкара 1946, с. 126-135.
 • БЕНЗИНГ, Жоханнес, “Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı”, (Haz. : Emine Ceylan), Türk Dilleri Araştırmaları, C. 5, Simurg, Анкара 1995.
 • ГОЗАЙДЫН, Невзат, “Çuvaşlarda Yağmur Duası”, Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, Анкара 1976, с. 44-48.
 • ГОЗАЙДЫН, Невзат, “Çuvaşlarda Yağmur Duası”, Folklor Dünyasından, Yargı Изд. Анкара 1991, с. 91-97.
 • ГЮНГЕР, Харун, “Çuvaş Kültür ve Dini Hakkında Notlar”, Millî Folklor, S. 9, Анкара 1991, c. 56-58.
 • ГЮНГЕР, Харун, “Çuvaş Folkloru İle İlgili Notlar”, Yesevî, No: 23, Истанбул 1995, c. 22-23.
 • ГЮНГЕР, Харун, “Kama-Ural Çuvaşlarının Yeni Yıl Bayramı Nartukan”, Nevruz ve Renkler, Atatürk Kültür Merkezi İzd., Анкара 1996, c. 162-166.
 • ГЮНГЕР, Харун, “Çuvaşların Dini Üzerine”, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kum Saati İzd., Истанбул 2008, c. 240-242.
 • ДЖЕЙЛАН, Эмине, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri, Çuvaşça-Türkçe/Türkçe-Çuvaşça Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 10, Анкара 1996, с. 211-225.
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, “Çuvaş Türkleri”, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. 1, AKM Изд., Анкара 2001, с. 482-553.
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, “Çuvaş Türkleri”, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. VI, AKM Изд., Анкара 2004, с. 452-511
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, “Çuvaş Türkleri”, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. VII, AKM Изд., Анкара 2006, с. 684-703
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, “Çuvaş Türkleri”, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. VIII, AKM Изд., Анкара 2007, с. 54-87, 224-248, 440-446, 639-641, 709-717, 894-943.
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, “Çuvaş Destanları, Oğuz Kağan ve Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Şubat, Н. 242, Истанбул 2007, с. 41– 44.
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, “Çuvaşlarda Anlatılan Keloğlan (Kukşa İvan/Yĭvan) Masalları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 179, Истанбул 2009, c.145-180.
 • ЙЫЛМАЗ, Метин, Юхма Мишши, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Çuvaş Edebiyatı, KB Изд. Анкара 2003.
 • ШЕНГУЛ, Абдуллах, “Çuvaşlardaki Bazı Törenlerin Anadolu‟daki Törenlerle Karşılaştırılması”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni, Elazığ, 18-20 Mart 1999, Bildiriler, AKM Изд., Анкара 2000, с. 313-329.
 • ЭРСОЙ, Фейзи, UlĭpHalapĭsem Metni Esasında Çuvaşçada İsim, Анкара 2000, Gazi Üniversitesi. (Неопубликованная диссертация)
 • ЭРСОЙ, Фейзи, Çuvaş Türkleri, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. V, AKM Изд., Анкара 2002, с. 106-301.
 • ЭРСОЙ, Фейзи, “Çuvaş Bilmeceleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun‟a Armağan, Bahar, № 13, Анкара 2003, с. 367-379.
 • ЭРСОЙ, Фейзи, “Yumart, G. F. ; Ulĭp Halapisem, Çĭvaş Kinekiİzdatel‟stvi, Şupaşkar, 1993, 286 s.”, Millî Folklor Dergisi, Bahar, № 57, Анкара 2003, с. 158-160.
 • ЭРСОЙ, Фейзи, “Çuvaş Türkleri”, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. V, AKM Изд., Анкара 2004, с. 106-131
 • ЭРСОЙ, Фейзи, Çuvaş Alp Hikâyeleri Ulĭp Halapisem, TDKY, Анкара 2009.
 • ЭРСОЙ, Фейзи, “Çuvaş Alp Hikâyelerinde Düşman Tipolojisi”, Dede Korkut Ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslar arası Sempozyumu, 25-28. Ekim. 2010, Lefkoşa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010 (Неопубликованный доклад).
 • Юдже, Нури, “Einige Bemerkungen über tschuwaschische Sprichwörter”, ZDMG, 130/3, Виэсбаден 1980, с. 453-457.
 • Юдже, Нури, “Çuvaşça İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Münasebetler” (I) I. Millî Türkoloji Kongresi, Истанбул 6. -9, Şubat 1978, Истанбул. —Birinci Millî Türkoloji Kongresi - Tebliğler -, Истанбул 1980, с. 51-54.
 • Юдже, Нури, “Çuvaş Folklorunda İslamî Unsurlar”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Genel Konular, C. I, Miili Folklor Araştırma Dairesi Изд., Анкара 1982, с. 323-327.
 • Юдже, Нури, “Türk Şivelerindeki Ata Sözlerinde Uygunluk”, Faruk Kadri Timurtaş’a Armağan, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27, 1983, с. 263-268.
 • Юдже, Нури, “Coğrafya, Tarih, Halk Bilgisi, Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Анкара 1994, с. 205-229.
APA BAYRAM B (2012). ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. , 365 - 383.
Chicago BAYRAM BÜLENT ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. (2012): 365 - 383.
MLA BAYRAM BÜLENT ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. , 2012, ss.365 - 383.
AMA BAYRAM B ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. . 2012; 365 - 383.
Vancouver BAYRAM B ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. . 2012; 365 - 383.
IEEE BAYRAM B "ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ." , ss.365 - 383, 2012.
ISNAD BAYRAM, BÜLENT. "ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ". (2012), 365-383.
APA BAYRAM B (2012). ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. Turkish Studies (Elektronik), 7(1), 365 - 383.
Chicago BAYRAM BÜLENT ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. Turkish Studies (Elektronik) 7, no.1 (2012): 365 - 383.
MLA BAYRAM BÜLENT ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. Turkish Studies (Elektronik), vol.7, no.1, 2012, ss.365 - 383.
AMA BAYRAM B ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(1): 365 - 383.
Vancouver BAYRAM B ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ. Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(1): 365 - 383.
IEEE BAYRAM B "ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ." Turkish Studies (Elektronik), 7, ss.365 - 383, 2012.
ISNAD BAYRAM, BÜLENT. "ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТУРЦИИ". Turkish Studies (Elektronik) 7/1 (2012), 365-383.