Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu

Yıl: 2011 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 489 - 511 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu

Öz:
Okuma ve dinleme/izleme metinlerinde bulunması gereken özellikler ve hangi metin türlerine yer verilmesi gerektiği İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıf) Öğretim Programı‟nda ayrıntılarıyla yer almaktadır. Öğrencilerin hangi türlerde metin oluşturacakları yazma kazanımlarında “farklı türlerde (olay yazıları, düşünce yazıları, bildirme yazıları, şiir yazar ) metin yazar.” şeklinde belirtilmiştir. Ders kitaplarında yer alan okuma ve dinleme/izleme metinlerinin sunuluşunda ve yazma görevlerinin verilişinde bu kazanımlara göndermelerde bulunulur. Fakat okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevi metinleri arasında tür sınıfı ve metin türü farkı vardır. Bu çalışmanın asıl amacı öğrencilerin okudukları ve dinledikleri metin türünden sonra aynı türün özelliklerine uygun metni daha bilinçli yazabilecekleri varsayımına dayanarak okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevi olarak verilen metinler arasında metin türü bakımından bir uyumun olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla üç yayınevine ait dokuz Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabındaki okuma ve dinleme/izleme metinlerinde yer alan türler ile yazma görevi olarak verilen metinlerin türleri işleyiş sırasına göre tasnif edilmiş, elde edilen bulgular betimlenmiştir. Sonuç olarak ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinlerinde tür bağlamında adlandırma, tür tespiti ve türlerin işleviyle ilgili birtakım sorunlar, okuma ve dinleme/izleme metinlerinin türleri ile yazma görevi olarak verilen türler arasında uyumun az olduğu belirlenmiştir. Bazı kitaplarda, Öğretim Programı‟nda zorunlu tutulan metin türlerine okuma ve yazmada yer verilmediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime:

The genre consistency between the reading and listening/viewing texts and writing tasks in Turkish (6th, 7th and 8th grades) course books

Öz:
The features that reading and listening /viewing texts should hold and which genres should be included in course book has been stated in great detail in Primary Turkish Course (6th, 7th and 8th grades ) curriculum. On which genres (episode, argumentation, proclamation and poems ) the students would write texts is clarified in writing acquisition as „writing texts on different genres. In course books, these acquisitions has been referred in the presentation of reading and listening /viewing texts and while giving writing tasks. However, there are differences between reading and listening /viewing texts and the texts of writing tasks in terms of genres and genre class. The main purpose of this study is to locate whether there is a consistency between reading and listening /viewing texts and the texts of writing tasks in terms of genre by supposing that students should be able to write texts of the same genre more consciously after reading and listening a certain genre . For this reason, 9 Turkish teacher‟s books belonging to 3 different publications, the genres appearing in reading and listening /viewing texts and the texts of writing texts have been classified in general and according to curriculum sequency. After the genres were analysed, the data and problems have been determined. Consequently, it has been detected that there are several problems in classification, genre detection and the function of genres of reading and listening /viewing texts in course books and there is little consistency between reading and listening /viewing texts and the texts of writing tasks. In some of the books, it has been determined that compulsory genres stated in curriculum were not included in reading and writing parts. Some suggestions have been made according to the data provided.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • A. BALCI Hülya, Metindilbilime Kavramsal Açıdan Genel Bir Bakış, 24 Saat Yay., Ankara 2009.
 • ACAR, Mediha vd, Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10. Sınıf Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2006.
 • AKTAŞ Şerif ve GÜNDÜZ Osman, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yay., Ankara 2004.
 • COŞKUN Eyyup ve TAŞ Seda, “Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C:5/S:10 (2008), s.59-74.
 • ÇUBUKÇU Hatice, “Bir Metin Türü Olarak Düğün Davetiyeleri”, Dilbilim Araştırmaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2006, s. 115-128.
 • DUFF David, Modern Genre Theory, Longman, Harlow 2000.
 • FROW John, Genre, Routledge, New York 2006.
 • GUNNING Thomas G., Assessing and Correcting Reading and Writing Difficulties, Pearson, Boston 2006.
 • GÜNAY Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual, Yay., İstanbul 2001.
 • HARRIS Truider, “Genre”, Journal of American Folklore, C.108/S.430 (1995), s.509-552.
 • İlköğretim Türkçe (6, 7, 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı, MEB Yay., Ankara 2006.
 • İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar), MEB Yay., Ankara 2009.
 • KANTAR Dilek, “Tür Üzerine Bir Tanımlama Denemesi”, Dil Dergisi, S: 123 (2004), s.7-18.
 • KARAHAN Firdevs, “Tür Çözümlemesi Yönünden Düğün Davetiyelerine Yönelik Bir İnceleme” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:22/S: 2 (2005), s. 105-133.
 • MALMKJAER Kirsten, The Routledge Linguistics Encylopedia, Routledge, New York 2010.
 • OKUR Alpaslan, “Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Türsel Özellikleri”, Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri (Ed. H. Ülper), Pegem Akademi, Ankara 2010, s. 115-140.
 • OKURER Cahid, Kompozisyon Öğretimi, MEB Yay., İstanbul 1967.
 • SOLAK Murat ve YAYLI Derya, “İlköğretim İkinci Kademe Ders Kitaplarının Türler Açısından İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 9/S: 2 (2009), s. 444-453.
 • SWALES John, Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • TANSEL F. Abdullah, İyi ve Doğru Yazma Usûlleri II, Millî Kültür Yay., Ankara 1963.
 • TANYOLAÇ ÖZTOKAT Nedret, Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, Multilingual Yay., İstanbul 2005.
 • WEIGLE Sara C., Assessing Writing, Cambridge University Press Cambridge 2002.
 • YAĞMUR Kutlay, “Ders Kitapları Dil Gelişimini Ne Oranda Desteklemektedir?”, Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, S: 2, (2009), s. 53-64.
 • YÜCEKAYA Kamber, Ortaöğretim Dil ve Anlatım 12. Sınıf Ders Kitabı, Yurdum Yay., Ankara 2010.
 • İncelenen Kitaplar
 • ALTAN, Abdulkadir vd., İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB Yay., Ankara 2008.
 • ALTAN Abdulkadir vd., İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB Yay., Ankara 2008.
 • CEYHAN Yaşar ve CEYHAN, Saliha, İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Pasifik Yay., Ankara 2009.
 • EROL Abdullah vd., İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB Yay., Ankara 2008.
 • KAPULU Ahmet. ve KARACA Aliyar., İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Koza Yay., Ankara 2010.
 • KAPULU A. ve KARACA Aliyar, İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Koza Yay., Ankara 2010.
 • KAPULU Ahmet vd., İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Koza Yay., Ankara 2009.
 • YANGIN Banu ve SAKMAN S., İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Pasifik Yay. Ankara 2010.
 • YANGIN Banu, ÇELEPOĞLU Ayşegül ve TÜRKYILMAZ Fatma, İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Pasifik Yay., Ankara 2008
APA ARI G (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. , 489 - 511.
Chicago ARI Gökhan Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. (2011): 489 - 511.
MLA ARI Gökhan Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. , 2011, ss.489 - 511.
AMA ARI G Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. . 2011; 489 - 511.
Vancouver ARI G Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. . 2011; 489 - 511.
IEEE ARI G "Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu." , ss.489 - 511, 2011.
ISNAD ARI, Gökhan. "Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu". (2011), 489-511.
APA ARI G (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies (Elektronik), 6(3), 489 - 511.
Chicago ARI Gökhan Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies (Elektronik) 6, no.3 (2011): 489 - 511.
MLA ARI Gökhan Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies (Elektronik), vol.6, no.3, 2011, ss.489 - 511.
AMA ARI G Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies (Elektronik). 2011; 6(3): 489 - 511.
Vancouver ARI G Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies (Elektronik). 2011; 6(3): 489 - 511.
IEEE ARI G "Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu." Turkish Studies (Elektronik), 6, ss.489 - 511, 2011.
ISNAD ARI, Gökhan. "Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri İle yazma görevleri arasındaki tür uyumu". Turkish Studies (Elektronik) 6/3 (2011), 489-511.