Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 69 - 75 Metin Dili: Türkçe

Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Öz:
Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri ve öz duyarlık seviyelerini ve aradaki ilişkiyi belirlemek için yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma 9-18 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 185 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Öz Duyarlık Ölçeği ve Empatik Beceri Ölçeği - B formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapma, t testi, Kruskal Wallish, Man Whitney U testi ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin empatik beceri puan ortalamasının 150.55± 26.81, Öz duyarlık ölçeği puan ortalamasının 73.67±9.65 olduğu saptanmıştır. Empatik beceri ölçeği ile öz duyarlık ölçeğine ait puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (r=-0.264 p<0.01). Bu sonuçlar doğrultusunda ders içeriklerinin öğrencilerin empatik becerilerini ve öz duyarlıklarını geliştirecek şekilde planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

The investigation of the relations between empathic skills and self-compassion of the nursing students

Öz:
In this study, we aimed to determine empathy and self compassion levels and the relation between empathy levels and self compassion of nursing students. This descriptive study was carried out between 9 to 18 December 2009. The study groups was composed of 185 nursing students in Çukurova University Health School of Adana. Data were collected by Individual Information Form, Empathic Skills Test Form-B, Self-Compassion Scale. Data were assessed using percentage, arithmetical average, and Standard deviation, Kruskal Wallish, Man Whitney U test and correlation. It was determined that Empathic Skills scores of students were 150.55± 26.81 and Self-Compassion scores were 73.67±9.65. There was negatively significantly correlated between Empathic Skills and Self-Compassion scale scores (r =- 0264, p <0.01). In accordance with the results it is recommended that contents of lectures should be planned to allow improving students&#8217; empathic skills and self-compassion
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın Ü, Akın A, Abacı R. Öz-Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007; 33(2): 01-10.
 • Akıncı A, Akgün G. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Ve Becerileri Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2011;6 (17): 53-65.
 • Ay F. Lisans Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 22 (1):95-105.
 • Dökmen Ü. Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi Ve Psikodrama İle Gelistirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1988;21:155-190.
 • Dökmen Ü. Sanatta Ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları Ve Empati. 1.Baskı, Ögünç Ofset, İstanbul. 1994.
 • Ergin D, Celasin N, Akış Ş, Altan Ö, Bakırlıoğlu Ö, Bozkurt S. Dahili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Tükenme ve Empatik Beceri Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2009; 4(11): 49-64.
 • Gülseren Ş. Eşduyum (Empati): Tanımı Ve Kullanımı Üzerine Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12(2):133-145.
 • Leary MR, Tate EB, Adams CE, Batts Allen A, Hancock J. Selfcompassion And Reactions To Unpleasant Self-Relevant Events: The İmplications Of Treating Oneself Kindly. Journal Of Personality And Social Psychology 2007; 92,887–904.
 • Maatta SM. Rethinking Empathy İn Nursing Education: Shifting To A Developmental View. Nursing Philosophy 2006; 7 (1) : 3–10.
 • Mete S, Gerçek E. PDÖ Yöntemiyle Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Becerilerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9(2): 11-17.
 • Neff KD. Self-Compassion: An Alternative Conceptualization Of A Healthy Attitude Toward Oneself. Self And Identity 2003a; 2(2): 85-102.
 • Neff KD. The Development And Validation Of A Scale To Measure Self-Compassion. Self And Identity 2003b; 2(3): 223-250.
 • Neff KD, Kirkpatrick KL, Rude SS. Self- Compassion And Adaptive Psychological Functioning. Journal of Research in Personality 2007; 41: 139– 154.
 • Öveç Ü. Öz-Duyarlık İle Öz-Bilinç, Depresyon, Anksiyete Ve Stres Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • Özyazıcıoğlu N, Aydınoğlu N, Aytekin G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009, 12(3): 46-53.
 • Reynolds W, Scott PA, Austin W. Nursing Empathy And Perception Of Moral, Journal Of Advanced Nursing 2000; 32(1):235.
 • Sabancıoğulları S, Kelleci M, Doğan S, Gölbaşı Z. Entegre Eğitim Programında Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Yıllara Göre İncelenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11 (2) 1-7.
 • Tutuk A, Al D, Doğan S. Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerisi ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2002; 6 (2): 36-42.
 • Wikström BM. Work Of Art Dialogues An Educational Technique By Which Students Discover Personal Knowledge Of Emphaty, International Journal of Nursing Practice 2001; 7(1):24-29.
 • Williams J, Stickley T Empathy and Nurse Education. Nurse Education Today 2010; 30(8):752- 755.
APA NAZİK E, ARSLAN S (2011). Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 69 - 75.
Chicago NAZİK EVŞEN,ARSLAN Sevban Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (2011): 69 - 75.
MLA NAZİK EVŞEN,ARSLAN Sevban Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. , 2011, ss.69 - 75.
AMA NAZİK E,ARSLAN S Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2011; 69 - 75.
Vancouver NAZİK E,ARSLAN S Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. . 2011; 69 - 75.
IEEE NAZİK E,ARSLAN S "Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi." , ss.69 - 75, 2011.
ISNAD NAZİK, EVŞEN - ARSLAN, Sevban. "Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi". (2011), 69-75.
APA NAZİK E, ARSLAN S (2011). Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(4), 69 - 75.
Chicago NAZİK EVŞEN,ARSLAN Sevban Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14, no.4 (2011): 69 - 75.
MLA NAZİK EVŞEN,ARSLAN Sevban Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, 2011, ss.69 - 75.
AMA NAZİK E,ARSLAN S Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(4): 69 - 75.
Vancouver NAZİK E,ARSLAN S Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(4): 69 - 75.
IEEE NAZİK E,ARSLAN S "Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, ss.69 - 75, 2011.
ISNAD NAZİK, EVŞEN - ARSLAN, Sevban. "Hemşirelik öğrencilerinin empatik becerileri ile öz duyarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14/4 (2011), 69-75.