Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma

Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 52 - 75 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma

Öz:
Bu araştırma, giderek yönetimsel ve iktisadi bir sorun haline gelen “ara eleman” ihtiyacının giderilebilmesi için ara elemanlarda aranılan özellikler, ara elemanları avantajlı kılan yönler ve karşılaşılan temel sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunabilmeyi hedeflemektedir. Araştırmada kapsamında Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 156 işletme ile Kırşehir Meslek Yüksek okulunda öğrenim gören 185 öğrenci (ara eleman adayı) üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. SPSS paket programında gerçekleştirilen analizde, geçerlilik ve güvenilirlik analizi, betimsel istatistikler, t-Testi ve ANOVA Testi kullanılmıştı r. Elde edilen bulgular çerçevesinde işletmelerin büyük bölümünün ara eleman ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu ve ara eleman adaylarının iş bulamama endişesi taşıdığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında işletmelerle ara eleman adaylarının görüş ve değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmı ştır. “İşe dönük” özelliklerin ara elemanlarda aranılan en önemli özellikler olduğu, ara elemanları avantajlı kılan yönlerin “işlevsel avantajlar” faktöründe yoğunlaştığı ve karşılaşılan en etkili sorun grubunun “işletme-çevre ilişkisinden kaynaklanan sorunlar” olduğu belirlenmiştir. JEL Sınıflaması: M12, M15, M19, I23
Anahtar Kelime:

Determinations about intermediate member requirement in Turkey and an examination about problems being faced

Öz:
This study aims to determine the qualities required for intermediate staff, the aspects making intermediate staff more advantageous and the basic problems encountered, and to be able to offer solution proposals for the purpose of satisfying the requirements for intermediate staff, increasingly becoming a managerial and economic problem. In the study, a poll has been conducted on 156 enterprises located at the 1st Organized Industrial Zone of Ankara and 185 students (candidates for intermediate staff) studding at the Vocational Higher School of K›rflehir. In the analysis made in SPSS package program, validation and reliability analyses, descriptive statistics, t-Test and Anova test have been used. According to the finding obtained, it is determined that most enterprises are in need of intermediate staff and such candidates for intermediate staff are concerned about finding a job. Within the scope of study, it is understood that there are significant difference between the opinions and evaluations of the enterprises and candidates for intermediate staff. It is determined that the most important qualities required for intermediate staff are “job-related” ones, that the aspects making intermediate staff more advantageous concentrate on the factor of “functional advantages”, while the most effective group of problems encountered is the “problem arisen from the relations between enterprises and environments”. JEL Classification: M12, M15, M19, I23
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, C. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Eğitimi Öğrenme Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 115-128.
 • Akyurt, N. (2009). Meslek Yüksekokulları ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 4(11), 175- 189.
 • Akkurt, M., S. Öztekin, A. Görener ve A. Türkyılmaz (2008). Endüstride İhtiyaç Duyulan Mesleklerin Belirlenmesi ve İş Gücüne Yönelik Eğitim: İmalat Sanayinde Bir İnceleme. 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu. 24-25 Nisan 2008, Çankaya Üniversitesi, Ankara.
 • Aksoy, H. H. (1997). Ekonomik Getirisi İstihdam ve Piyasaya Dönük Etkileri Açısından Mesleki Teknik Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 29(1), 73-104.
 • Azizi, N. ve Lasonen, J. (2006). Education, Training and the Economy. Preparing Young People for a Changing Labor Market. Jyva ¨skyla¨: Institute for Educational Research. University of Jyva ¨ skyla ¨.
 • Balcı, S. (2009). Meslek Yüksekokullarında Hali Hazır Durum ve Yeniden Yapılandı rma Gereği. TİSK İşveren Dergisi. Temmuz, Ankara.
 • Balcı, S. ve Ş. Kavak (1996). Meslek Yüksekokulları nın Mevcut Durumu ve Yeniden Yapılanması Üzerine Bir Model Önerisi. 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokulları- nın Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu. 11-28, Çankırı.
 • Binici, H. ve Necdet A. (2004). Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24(3), 383-396.
 • Bosh, G. ve J. Charest (2008). Vocational Training and the Labour Market in Liberal and Coordinated Economies. Industrial Relations Journal. 39(5), 428-447.
 • Çelebioğlu, Z. D. (2010). İşverenler Açısından Mesleki Teknik Eğitimin Önemi. V. Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantı- sı. Süleyman Demirel Üniversitesi. 1-4 Aralık, Isparta.
 • Çınar, H., N. Döngel ve C. Söğütlü (2009). A Case Study of Technical and Vocational Education in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 160-167.
 • Çolak, Ö. F. (2009). Eğitimin Maliyeti Herkese. 18.05.2011 tarihinde http://www.istekobi. com.tr/kobi-bilgimerkezi/makaleler/ egitimin-maliyeti-herkese-m25.aspx. adresinden erişildi.
 • Doğan, H. (1997). Mesleki Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 30(1), 1-28.
 • DPT (2001). Nitelikli İnsan Gücü Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyon Raporu. Ankara: DPT Yayınları No. 2577-ÖİK:590
 • El-Hamidi, F. (2005). General or Vocational? Evidence on School Choice, Returns and “Sheep Skin” Effect From Egypt 1998. Twenty-fifth Annual Meeting of The Middle East Economic Association (MEEA). Allied Social Science Associations. 1-22, Philadelphia, Pennsylvania
 • Erdal, M. (2010). Sanayide Teknik Eleman İhtiyacı ve Meslek Liselerinin Rolü. 27.05.2011 tarihindewww.meslekiyeterlilik. com adresinden erişildi.
 • Erişen, Y., N. Çeliköz, M.O.K. Kapıcıoğu, C. Akyol ve S. Ataş (2009). The Needs for Professional Development of Academic Staff at Vocational Education Faculties in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 1431–1436.
 • Ertl, H. ve G. Hayward (2010). Modularization in Vocational Education and Training. in: Peterson, Penelope, Baker, Eva and McGaw, Barry (eds.): International Encyclopedia of Education. 3.baskı., 8 (Oxford: Elsevier), 383-390.
 • Eşme, İ. (2007). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı. Ankara
 • Finnigan, J. (1996). Doğru İşe Doğru Eleman. (Çev. Mehmet Kılıç), İstanbul: Rota Yayınları.
 • Griffin, R. W. (1993). Management. Boston: International Student Edition.
 • Günay, D. (2010). Mesleki ve Teknik Yükseköğ retim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları. Yükseköğ retim Kurulu. TÜSİAD. İstanbul. 27.02.2011 tarihinde http://www.durmusgunay. com/linkler/Tusiad2010.pdf, adresinden erişildi.
 • Henden, R. ve A. Tunç (2005). Mesleki Teknik Öğretimde Sınavsız Geçiş Uygulamaları. MEB Milli Eğitim Dergisi. 165, 65-171.
 • Hughes, M. ve C. Hughes (2010). Industry Involvement in the Vocational Education and Training System. in: Peterson, Penelope, Baker, Eva and McGaw, Barry (eds.).
 • International Encyclopedia of Education. 3rd ed., 8 (Oxford: Elsevier), 455-462.
 • Johansson, S. (2010). Vocational Teacher Education. in: Peterson, Penelope, Baker, Eva and McGaw, Barry (eds.). International Encyclopedia of Education. 3rd ed.,8 (Oxford: Elsevier), 744-748.
 • Karataş, İ.H., C. Şimşek ve R.Savaş (2011). Türkiye’de Mesleki Eğitime Bakış Anketi Sonuçları. MÜSİAD Mesleki Eğitimde Yeni Açılımlar Çalıştayı. 18-19 Şubat. 27.03.2011 tarihinde www.meslekiegitimdeyeniacı lımlar.org adresinden erişildi.
 • Kieslinger, A. (1969). Türkiye’de Mesleki Eğitim; Gelişmesi İçin Teklif ve Tavsiyeler. Ankara Sanayi Odası Yayınları. No:3.
 • Kalleberg, L. Arne ve P. Marsden (2005). Externalizing Organizational Activities: Where and How US Establishments Use Employment Intermediaries. Socio-Economic Review.3, 389-416.
 • Özcan, M. ve F. Boynak (2008). İşletmelerde Meslek Eğitimi Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme. Milli Eğitim. 178, 321-333.
 • Özgen, Hüseyin, A. Öztürk ve A. Yalçın (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Özyılmaz, Ö. (2010). Sistem Yaklaşımıyla Mesleki Teknik Eğitim, Sorunları ve Çözüm Yolları. 18.02.2011 tarihinde www.omerozyilmaz. com/.../sstem-yaklaimiyla-meslek- teknk-etm-sorunlari-ve-coezuem-yollari, adresinden erişildi.
 • Patiniotis, N. ve D. Stavroulakıs (1997). The Development of Vocational Education Policy in Greece: A Critical Approach. Journal of Eurupean Industrial Training. 12, 192-202.
 • Sağcan, E. (2004). Mesleki Eğitim Sistemi Gelecekte Nasıl Olmalıdır? TİSK İşveren Dergisi. Eylül, Ankara.
 • Sağlam, Ş. ve B. Oral (2010). Transformation of Technical Education Fculties in Turkey in the Process of European Union: Faculty of Applied Sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2, 4513–4517.
 • Sezgin, İ. (2004). Mesleki Eğitim Sistemimiz ve İşletmelerde Beceri Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TİSK (Mesleki Eğitim Kuruluna Sunulan Rapor). 11.03.2011 tarihinde www.tisk.org.tr adresinden erişildi.
 • Şahin, İ. ve T. Fındık (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 12 (3), 65-86.
 • Tabbron, G. ve J. Yang (1997). The Interaction Between Technical and Vocational Education and Training (Tvet) and Economic Development in Advanced Countries. Int J. Educanonal Development. 17(3), 323-334.
 • Tekin, A. (2009). Avrupa Birliği İstihdam Politikası Genel Esasları. Ankara: TİSK Yayını No.290, 17-18.
 • TİSK (2004). Mesleki Eğitim Sistemimiz ve İşletmelerdeki Beceri Eğitimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TİSK Tarafından Mesleki Eğitim Kuruluna Sunulan Rapor. 20.06.2011 tarihinde http://www.tisk.org. tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1169 adresinden erişildi.
 • Ulusoy, A. (2004). Kalifiye İşgücünün Yetiştirilmesinde Eğitim Kurumu-İşletme İşbirliğ i. Eğitim Kurumu İşletme Diyalogu Uluslararası Konferansı. Ankara.
 • Yıldırım, O., R. Altın ve O. Yalçın (2004). İşgücünde Aranan Çekirdek Beceriler. Eğitim Kurumu-İşletme Diyalogu Konferansı. 4-5 Mayıs, Ankara.
 • YÖK (2004). I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Sonuç Raporu. 26-28 Kasım, Nevşehir.
 • http://www.aosb.org.tr, 11.104.2010.
 • h t t p : / / w w w . a t o n e t . o r g . t r / y e n i / i n - dex.php?p=1443&l=1, 14.03.2011.
 • http://www.imd.org/, 17.02.2011.
APA ZORLU K (2012). Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. , 52 - 75.
Chicago ZORLU Kürşad Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. (2012): 52 - 75.
MLA ZORLU Kürşad Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. , 2012, ss.52 - 75.
AMA ZORLU K Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. . 2012; 52 - 75.
Vancouver ZORLU K Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. . 2012; 52 - 75.
IEEE ZORLU K "Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma." , ss.52 - 75, 2012.
ISNAD ZORLU, Kürşad. "Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma". (2012), 52-75.
APA ZORLU K (2012). Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. TİSK Akademi, 7(13), 52 - 75.
Chicago ZORLU Kürşad Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. TİSK Akademi 7, no.13 (2012): 52 - 75.
MLA ZORLU Kürşad Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. TİSK Akademi, vol.7, no.13, 2012, ss.52 - 75.
AMA ZORLU K Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. TİSK Akademi. 2012; 7(13): 52 - 75.
Vancouver ZORLU K Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma. TİSK Akademi. 2012; 7(13): 52 - 75.
IEEE ZORLU K "Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma." TİSK Akademi, 7, ss.52 - 75, 2012.
ISNAD ZORLU, Kürşad. "Türkiye’de ara eleman ihtiyacına yönelik tespitler ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir araştırma". TİSK Akademi 7/13 (2012), 52-75.