Yıl: 2011 Cilt: 15 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 119 - 159 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme

Öz:
Türk Ticaret Kanununun çeklere ilişkin hükümleri, CenevreYeknesak Kurallarına uygun olduğundan dolayı Türkiye’de çekler görüldü ğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Dü zenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunançek, ibraz günü ödenir” (YTK 795). Bununla birlikte 5941 sayılı Çek Kanu nunda düzenlenen yeni sisteme göre üzerindeki düzenleme tarihinden önceödeme için ibraz edilen çek, düzenleyenin hesabında karşılık varsa ibrazgünü ödenir. Üzerindeki düzenleme tarihinden önce ödeme için ibraz edilençek için düzenleyenin hesabında yeterli karşılık bulunmazsa düzenleyenveya çekten dolayı sorumlu olan diğer kişiler hakkında herhangi bir hukukiişlem yapılamaz. Hamil kanuni süreler içinde çeki ödeme için tekrar ibrazetmek zorundadır; aksi halde düzenleyene, cirantalara ve sorumlu diğer kişi lere karşı müracaat haklarını kullanamaz.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
Provisions of Turkish Commercial Code (TCC) are in linewith the Convention Providing a Uniform Law for Cheques therefore inTurkey “cheque is payable at sight. Any contrary stipulation shall be disre garded. A cheque presented for payment before the date stated as the date ofissue is payable on the day of presentment” (TCC 795). However, accordingto the new system regulated by Cheque Act (Act No: 5941), if the money forpayment is available in the account of drawer, a cheque presented for pay ment before the date stated as the date of issue will be payable on the day ofpresentment. If the money to pay a cheque presented for payment before thedate stated as the date of issue is not available in the account of drawer, nolegal sanction can be obtained against the drawer or other persons who are liable because of cheque. The holder must present the cheque for payment inlegally binding time limit, otherwise he can’t exercise his right of recourseagainst the drawer, the endorsers and the other parties liable.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arkan Sabih: 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamil lerinin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler”, Batider, C. 22, S.1, Haziran 2003, s.5-22.
 • Battal, A. : Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Anka ra 22 Ocak 2002, Ankara, 2002, Tartışmalar, s.29-30
 • Breadgate R./White, F : Commercial Law, Oxfort University Press, 2005.
 • Bilgen, M. : “5941 Sayılı Çek Kanunu ve Uygulamalar”, 5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli, 26 Mart 2010, Ankara, 2010, s.13-44.
 • Bozer A./Göle C. : Kıymetli Evrak Hukuku, Ders Kitapları Serisi-2, Ankara 2006.
 • Can, M.: “5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli, 26 Mart 2010, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 2010, Tartışmalar, s.79-105.
 • Çeker, M.: “Çek ve Yeni Kanun Tasarısı”, http://www.cu.edu.tr/insanlar/ mceker/çek ve yeni kanun tasarısı(18.01.2012), s.1-11.
 • Coşkun, M.: Özel Hukukta Karşılıksız Çek ve Hamilin Hakları (İlgili Mev zuat ve Yargıtay Kararları, İstanbul, 1994.
 • Çağlar, H.: “5941 Sayılı Çek Kanunu Hükümlerine Göre Ticaret Şirketi Yöneticilerinin, Temsilcilerinin ve İmza Yetkililerinin Çek Hesabı Açma ve Çek Düzenleme Yasağı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIII, Y. 2009, S.1-2, s.1-20.
 • Çöl, H. C.: “İleri Tarihli Çeklere İlişkin Sorunlar” Ankara Üniversitesi Hu kuk Fakültesi Dergisi, C.53, S.1, Y.2004, s.195-220.
 • Domaniç, H.: Karşılıksız Çek, İstanbul, 1983.
 • Doğan, B. F.: “5941 Sayılı Çek Kanunu’na Göre Yeni Çek Türleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Yıl:2010, s.86-107.
 • Göle, C.: Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Anka ra 22 Ocak 2002, Ankara, 2002, Tartışmalar, s.51-53;68-69.
 • İnan, N.: “Özel Hukukta Karşılıksız Çek Kavramı”, Batider, Aralık, 1981, C.XI, S.2, Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu 18-19 Aralık 1981 (Özel Sayı), s.94-118.
 • Kalpsüz, T.: “Çek Hukukuna İlişkin Bazı Meseleler Hakkında Yargıtay Kararlarının Tahlili”, Batider, Aralık, 1981, C.XI, S.2, Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu 18-19 Aralık 1981 (Özel Sayı), s.33-62.
 • Kalpsüz, T.: 5941 Sayılı Çek Kanunu, Konferans, 22 Ocak 2010, Ankara, 2010, Tartışmalar, s.37-52 (Konferans, Tartışmalar).
 • Kalpsüz, T. : Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Anka ra 22 Ocak 2002, Ankara, 2002, Tartışmalar, s. 60-61 (Sempozyum).
 • Karayalçın, Y. : Ticaret Hukuku, III. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), Dördüncü Baskı, Ankara, 1970.
 • Kendigelen, A. : Çek Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Bası, İstanbul, 2006.
 • Kınacı, A., : “5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar ve Koruma Tedbiri Getiren Fiiller”, 5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli, 26.03.2010, Anka ra, 2010, s.45-68.
 • Kırca, İ.: “5941 Sayılı Çek Kanunu, Konferans”, 22 Ocak 2010, Ankara, 2010, s.5-34.
 • Narbay, İ.: “5941 Sayılı Çek Kanununun Getirdiği Bazı Yenilikler ve Bun ların Değerlendirilmesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.5, S.43, Mart 2010, Ankara, s.65-97.
 • Önder, M. F.: “5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Çek Türlerinin Açıkça Renkleri ve İsimleriyle Ayrılmasının Ortaya Çıkaracağı Sonuçlar”, SDÜ İİBFD, Y.2010, C.15, S.1, s.297-311.
 • Özgenç, İ.: Çek Kanunu, 3. Bası, Ankara, 2010.
 • Özgenç, İ.: “Yeni Çek Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme”, 5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli, 26 Mart 2010”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 2010,-s. 69-76 (Panel).
 • Poroy R.: “Fransız Çek Hukukunda Gelişmeler”, Batider, Aralık, 1981, C.XI, S.2, Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu 18-19 Aralık 1981 (Özel Sayı), s.9-32.
 • Poroy, R./Tekinalp, Ü. : Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Genişletilmiş 15. Bası, İstanbul, 2001.
 • Poroy, R./Tekinalp, Ü. : Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Genişletilmiş 12. Bası, İstanbul, 1999 (12. Bası).
 • Pulaşlı, H.: Yeni Çek Hukuku ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2010.
 • Reisoğlu, S.: “Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Sorunlar”, Bankacılar Dergisi, Y.21, S.72, Mart 2010, s.49-64.
 • Reisoğlu, S.: Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Anka ra 22 Ocak 2002, Ankara, 2002, Tartışmalar, s.55-58 (Tartışmalar).
 • Schmitthoff, C. M/Sarre, D. A.G.: Charlesworth’s Meercantile Law, Fourteenth Edition, London, 1984.
 • Tandoğan, H.: “Sonraki Tarihli Çekler ve Uygulamada Ortaya Çıkardıkları Sorunlar”, Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 18-19 Aralık 1981, Özel Sayı, Batider, Aralık 1981, C.11, S.2, s. 63-94.
 • Tekinalp, Ü.: İleri Tarihli (Vadeli) Çeklere İlişkin Bir Öneri, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 19-20, S.1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, s.926.
 • Tekinalp, Ü.: “Yeni Çek Kanunu”, 5941 Sayılı Çek Kanunu Paneli, 26 Mart 2010”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 2010, s.7-12 (Panel).
 • Tekinalp, Ü.: “Adalet Bakanlığı Taslağında İleri Tarihli Çekler”, Çekler Hakkındaki 3167 sayılı Kanunla İlgili Adalet Bakanlığı Taslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, Ankara 22 Ocak 2002, Ankara, 2002 s.41-48. (İleri Tarihli Çekler).
 • Ülgen, H/Helvacı, M/Kendigelen, A/Kaya, A: Kıymetli Evrak Hukuku, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Basıdan Beşinci Tıpkı Bası, İstanbul, s. 2008.
 • Longman-Metro: Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük, İlk Bası 1993.
APA GENÇTÜRK M (2011). Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. , 119 - 159.
Chicago GENÇTÜRK Muharrem Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. (2011): 119 - 159.
MLA GENÇTÜRK Muharrem Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. , 2011, ss.119 - 159.
AMA GENÇTÜRK M Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. . 2011; 119 - 159.
Vancouver GENÇTÜRK M Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. . 2011; 119 - 159.
IEEE GENÇTÜRK M "Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme." , ss.119 - 159, 2011.
ISNAD GENÇTÜRK, Muharrem. "Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme". (2011), 119-159.
APA GENÇTÜRK M (2011). Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1-2), 119 - 159.
Chicago GENÇTÜRK Muharrem Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15, no.1-2 (2011): 119 - 159.
MLA GENÇTÜRK Muharrem Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1-2, 2011, ss.119 - 159.
AMA GENÇTÜRK M Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2011; 15(1-2): 119 - 159.
Vancouver GENÇTÜRK M Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2011; 15(1-2): 119 - 159.
IEEE GENÇTÜRK M "Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme." Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, ss.119 - 159, 2011.
ISNAD GENÇTÜRK, Muharrem. "Çek kanununda düzenlenen yeni sisteme göre ileri tarihli çekler üzerine bir değerlendirme". Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15/1-2 (2011), 119-159.