Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 90 Metin Dili: Türkçe

Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması

Öz:
Bu çalışma, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen Duygusal Emek Ölçeği’nin, Türkçeye uyarlanması kapsamında, güvenilirlik ve geçerlilik değerleri ile ilgili bulguları içermektedir. Çalışma, iki farklı örneklemden (n=152, n=273) alınan verilerle yürütülmüştür. Analizler sonucunda, ölçeğin orijinal faktör yapılanmasına uygun biçimde yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular alt boyutlarından oluşan üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, tükenmişlik ölçeğinden istifade edilerek, ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliliği de sağlanmıştır. Güvenilirlik analizleri sonucunda ise ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı, her iki örneklem için ,80 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, uyarlaması yapılan ölçeğin, Türkiye’deki iş yaşamı için duygusal emek eğiliminin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçek olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Emotional labor in work life: A study of scale adaptation

Öz:
This study includes the adaptation of the Emotional Labor Scale developed by Diefendorff et al. (2005) to the Turkish language, and the findings about its reliability and validity values. The study has been carried out on the data from two different samples (n=152, n=273). The results showed that the scale consists of three sub dimensions as surface acting, deep acting and expression of natural felt emotions similar to the original form. Furthermore criterion validity of the scale is also computed with using the burnout scale. The reliability of the scale was computed for each sample by the Cronbach's alpha coefficient technique and it was found to be ,80. Findings have shown that Turkish adaptation of the Emotional Labor Scale is a reliable and valid instrument that can be used in measuring the emotional labor behaviors observed in work life in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ASHFORTH, Blake E. ve Ronald H. HUMPHREY (1993), “Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity”, Academy of Management Review, 18.
 • BRISLIN, R.W., LONNER, W.J., ve R.M. THORNDIKE (1973), Cross Cultural Research Methods, New York, John Willey&Sons Pub. S.182.
 • BROTHERIDGE, C. ve A. GRANDEY (2002), “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives Of People Work”, Journal of Vocational Behavior, 60, 17-39.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 8.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • ÇUKUR, Cem Şafak (2009), “Öğretmenlerde Duygusal İşçilik Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2), 527-574.
 • DIEFENDORFF, J.M., CROYLE, M.H., ve R.H. GROSSERAND (2005), “The Dimensionality and Antecedents of Emotinal Labor Strategies”, Journal of Vocational Behavior, 66, 339-357.
 • DIEFENDORFF, J.M. ve E.M. RICHARD (2008), “Not All Emotional Display Rules are Created Equal Distinguihing Between Prescriptive and Contextual Display Rules”, N.M Ashkanasy, L.C.Cooper (Ed.) Research Companion to Emotion in Organizations, U.K.:Edward Elgar Publishings.
 • DOMAGALSKI, T. A. (1999), “Emotion in Organizations: Main Currents”, Human Relations, 52, 833-852.
 • ENGLAND, Paula, ve George FARKAS (1986), “Households, Employment, and Gender: A Social, Economic, and Demographic View”, 1986.
 • ERICKSON, Rebecca J. ve Christian RITTER (2001), “Emotional Labor, Burnout, and Inauthenticity: Does Gender Matter?”, Social Psychology Quarterly, 64(2): 146–163.
 • ERGİN, C. (1992), “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması”, R.Bayraktar, İ. DAĞ (Ed.), VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara, 143-154.
 • FINEMAN, S. (2000), Emotions in organizations, Newbury Park, CA: Sage. GLOMB, Theresa M. ve Michael J. TEWS (2004), “Emotional Labor: A Conceptualization and Scale Development”, Journal of Vocational Behavior, 64, 1–23.
 • GRANDEY, A. (2003), “When The Show must go on: Surface Acting and Deep Acting as Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-rated Service Delivery”, Academy of Management Journal, 46, 86-96.
 • GRANDEY, A. (2000), “Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor”, Journal of Occupational Health Psychology, 5, 95-110.
 • HOCHSCHILD, Arlie R. (1979), “Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure”, American Journal of Sociology, 85(3), 551-75.
 • HOCHSCHILD, Arlie R. (1983), The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Berkeley, University of California Pres.
 • JAMES, Nicky (1989), “Emotional Labour: Skill and Work in the Social Regulation of Feelings”, Sociological Review.
 • KARABANOW, J. (2000), “The Organizational Culture of a Street Kid Agency: Understanding Employee Reactions to Pressures to Feel”, Emotions in The Workplace: Research, Theory, and Practice.
 • KLEINMAN, S., M.A. COPP (1993), Emotions and Fieldwork, Newbury Park, CA: Sage.
 • KÖKSEL, Lale (2009), İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KRUML, S.M. ve D. GEDDES (2000), “Exploring The Dimensins of Emotional Labor:The Heart of Hoschshild’s Work”, Management Comunication Quarterly, 14, 8-49.
 • MASLACH, C. ve S.E. JACKSON (1981), “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behaviour, 2.
 • MASTRACCI, S.H., ve M.A. NEWMAN, vve M.E. GUY (2006), “Appraising Emotional Work: Determining Whether Emotional Labor is Valued in Government Jobs”, American Review of Public Administration, 36(2), 123-138.
 • MEYDAN, Harun C. ve Harun ŞEŞEN (2011), Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • MORRIS, J.A., D.C. FELDMAN (1996), “The Dimensions, Antecedents, and Consequences Of Emotional Labor”, Academy of Management Review, 21, 986-1010.
 • NARING, Gerard, BRIET, Mariette ve Andre BROUWERS (2006), “Beyond Demand-Control: Emotional Labour and Symptoms of Burnout in Teachers”, Work & Stress, 20(4), 303-315.
 • ÖZ, Ela Ünler (2007), Effect of Emotional Labor On Employees’ Work Outcomes, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerler Enstitüsü.
 • ÖZGEN, Işıl (2010), Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • PUGH, S. D. (2001), “Service With a Smile: Emotional Contagion in the Service Encounter”, Academy of Management Journal, 44.
 • RAFAELI, Anat, ve Robert SUTTON (1987), “Expression of Emotion as Part of the Work Role”, Academy of Management Review,12(1), 23-37.
 • RAFAELI, Anat ve Robert SUTTON (1989), “The Expression of Emotion in Organizational Life”, Barry M. Staw and L. L. Cummings (ed), Research in Organizational Behavior , Vol. 11. Greenwich, CT: JAI Press.
 • RUPP Deborah E., MCCANCE, A. Silke, SPENCER, Sharmin ve Karlheinz SONNTAG (2008), “Customer (In) Justice and Emotional Labor: The Role of Perspective Taking, Anger, and Emotional Regulation”, Journal of Management, Vol. 34 No. 5, 903-924.
 • SEÇER, Şebnem ve Mustafa Yaşar TINAR (2004), “İşyerinde Tükenmişlik Kaynağı Olarak Duygusal Emek – Hemşireler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler, Denizli.
 • STEINBERG R.J. ve D.M. FIGART (1999), “Emotional Demands at Work: A Job Content Analysis”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 561; 177.
 • TRACY, S. J. ve K. TRACY (1998), “Emotion Labor at 911: A Case Study and Theoretical Critique”, Journal of Applied Communication Research, 26, 390-411.
 • UYSAL, Aylin Aytekin (2007), Öğretmenlerde Gözlenen Duygusal Yaşantı Örüntülerinin ve Duygusal İşçiliğin Mesleki İş Doyumu Ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi, Yüksek Lisan Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • WHARTON, Amy S. ve Rebecca J. ERICKSON (1993), “Managing Emotions on the Job and at Home: Understanding the Consequences of Multiple Emotional Roles”, Academy of Management Review.
 • YALÇIN, Aslı (2010), Emotional Labor: Dispositional Antecedents and The Role Of Affective Events, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA BASIM H (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. , 77 - 90.
Chicago BASIM H. Nejat Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. (2012): 77 - 90.
MLA BASIM H. Nejat Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. , 2012, ss.77 - 90.
AMA BASIM H Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. . 2012; 77 - 90.
Vancouver BASIM H Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. . 2012; 77 - 90.
IEEE BASIM H "Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması." , ss.77 - 90, 2012.
ISNAD BASIM, H. Nejat. "Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması". (2012), 77-90.
APA BASIM H (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77 - 90.
Chicago BASIM H. Nejat Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2012): 77 - 90.
MLA BASIM H. Nejat Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2012, ss.77 - 90.
AMA BASIM H Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 19(1): 77 - 90.
Vancouver BASIM H Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 19(1): 77 - 90.
IEEE BASIM H "Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, ss.77 - 90, 2012.
ISNAD BASIM, H. Nejat. "Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/1 (2012), 77-90.