Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 272 - 294 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları

Öz:
Eğitim öğretim etkinliklerinin niteliğinde engelli ve engelli olmayan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra iş doyumları ve çalışma koşullarının da göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu araştırmanın amacı, engelli öğretmenlerin iş doyumlarının ve çalışma koşullarının belirlenmesidir. Araştırmaya Türkiye genelinden toplam 1149 öğretmen (574’ü engelli, 575’i engelli olmayan) katılmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen İş Doyumu Ölçeği” (Ö.İ.D.Ö.), “Öğretmen İş Koşullarını Belirleme Anketi” (Ö.İ.K.B.A.) kullanılmıştır. Analizi sonucunda öğretmenlerin iş doyumlarının engelli olup olmama, okul türüne ve okulda engelilere yönelik her hangi bir düzenlemenin yapılıp yapılmadığına göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Çalışma koşulları bağlamında okulların büyük oranında engelli öğretmenlere ilişkin düzenlemelerin olmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda engelli öğretmenlerin çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiği ve böylece kendilerinden beklenen rol ve sorumlukları daha nitelikli olarak yerine getirebilecekleri söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Working conditions and Job satisfaction levels of teachers with disabilities

Öz:
Literature signifies that besides professional competencies as part of raising teacher quality, the working conditions and job satisfaction levels of teachers with and withoud disabilities should not be undermined. The aim of this study was to determine the working conditions and job satisfaction levels of teachers with special needs. 1149 teachers (574 teachers with special needs and 575 teachers without special needs) across the nation participated in the study. Data were gathered via Teachers Job Satisfaction Scale (TJSS) and Teachers Working Conditions Questionnaire (TWCQ), which were developed by the authors. Results showed that the job satisfaction levels of teachers with and without disabilities were not significantly different across disability status, school type, accommadation or accessibility. Most schools were found to have no accommodations related to special needs. According to these findings, one basic conclusion of this study was providing convenient working conditions by making the necessary environmental accommodations and arrangements for teachers with special needs in schools.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçamete, G. A., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001), Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Anderson, R. J., Keller, C. E. ve Karp, J. M. (1998). Enhancing diversity: Educators with disabilities. Washington: Gallaudet University Press.
 • Avşaroğlu S., Deniz M.E., ve Kahraman A. (2005). Teknik ögretmenlerde yasam doyumu is doyumu ve mesleki tükenmislik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.
 • Ball, C. J. ve Stelund, B.V. (1990). The centrality of work, working conditions and job satisfaction of teachers in Canada: An ontario study. Comparative Education, 2(39), 319-330.
 • Bhagat, R. S., ve Allie, S. M. (1989). Organizational stress, personal life stress, and symptoms of life strains: An examination of the moderating role of sense of competence. Journal of Vocational Behaviour, 35, 231-253.
 • Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. Journal of Undergraduate Sciences (3). 147-154.
 • Bowman, C. A., Barr, K., McCracken, N. McCullum-Clark, K. V. ve Jaeger, P.T. (2010). The relationship of disability rights, laws to education majors and teachers with disabilities. Retrieved January 11, 2011, from http://www.byui.edu/ disabilities/Disability%20Rights.htm
 • Cemaloğlu,N. ve Erdemoğlu, Ş.D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 15(2), 465-484.
 • Çokluk, Ö. (1999). Zihinsel ve işitme engelliler okulunda görev yapan yönetici ve öğretmenlerde tükenmişliğin kestirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, C. (1997). Bir iş doyumu ölçümü olarak iş betimlemesi ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39), 25-36.
 • Ezeja, E.B., Azodo, C.C., Ehizele, A.O., Ehigiator, O. ve Oboro, H.O. (2010). Assesment of job satisfaction and working condititions of Niegerian oral health workers. International Journal of Biomedical and Health Siences, 6(3), 143-150.
 • Goddard, R.D., Hoy, W. K. ve Woolfolk Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2) 479-507.
 • Grayson, H.K. ve Alvarez, J.L. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A metidator model. Teaching and Teacher Education, 24, 1349-1363.
 • Greenreese, S., Johnson, D.J ve Campbell, W.A. (1991). Teacher job satisfaction and teacher job stress–school size, age and teaching experıence. Education, 112(2), 247-252.
 • Günbayı, İ. ve Toprak, D. (2009). İlköğretim okulu sınıf ve özel sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması, İlköğretim Online, 9(1), 150-169.
 • Gürbüz, Z. (2008). Kars ilinde görevli okul öncesi öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hall, B. (1987). Teachers at risk: A profile of the teacher predisposed to quit. Florida Journal of Educational Research, 29(1), 55-72.
 • Jakson, E. M. (2002). Virginia educators with disabilities survey results. virginia board for people with disabilities. Retrieved July 27, 2009, from http://www.vaboard.org/ downloads/teachersurveyresults.pdf.
 • Kinzl, J.F., Knotzer, H., Traweger, C., Lederer, W., Heidegger, T. ve Benzer, A. (2005). Influence of working conditions on job satisfaction in anaesthetists. British Journal of Anaesthesia, 94(2), 211-215.
 • Kreis, K., ve Milstein, M. (1985). Satisfying teachers' needs. The Clearing House, 59, 75-77.
 • Lowther, M. A., Gill, S. J. ve Coppard, L.C. (1985). Age and the determinants of teacher job satisfaction. The Gerontological Society of America, 25(5), 520-525.
 • Mache, S., Vitzthum, K., Niehaus, A., Klapp, B.F. ve Groneberg, D.A. (2009). Physicians’ workin conditions and job satisfaction: Does hospital ownership in Germany make a difference? BMC Health Services Research,9,148-157.
 • Obiakor, F. E., Kars, S., Algozzine, B. ve Utley, C. (1995). Demands and challenges of being and educator with a disability. Educational Resources Information Center. ED#396489.
 • Owuamgnam, D.O. (1984).Providing for job tenure, job satisfaction and productivity in teachers. Adolescence, 19(73), 221-224.
 • Poggi, (2010). Job satisfaction, working conditions and aspirations. Journal of Economic Psychology 31, 936–949.
 • Powney, J., Wilson, V., Hall, S., Davidson, J., Kirk, S. Edward, S. ve Minza, H. S. (2003).
 • Teachers’ careers: The impact of age, disability, ethnicity, gender and sexual orientation. Retrieved July 17, 2009, from http://www.dfes.gov.uk/research/data/ uploadfiles/RB488.
 • Oshagbemi, T. (2000). Satisfaction with co-workers’ behaviour. Employee Relations, 22(1), 88-106.
 • Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002). İnsan kaynakları yönetimi. Adana: Nobel Kitapevi.
 • Riddick, B. (2003). Experiences of teachers and trainee teachers who are dyslexic. International Journal of Inclusive Education, 7(4), 380-402.
 • Sarros, J.C. ve Sarros, A.M. (1987). Predictors of teacher burnout. Journal of Educational Administration, 25(2), 216-230.
 • Singleton, J. (1998). Learning in likely places: Varieties of apprenticeship in Japan. Cambridge: Cambridge Uni. Press.
 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başbakanlığı (2008). Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat. Ankara: Mattek Matbaacılık.
 • Türer, A. (2009). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve sorunlar. 17.06.2009 tarihinde www.cumhuriyet.edu.tr/aturer/ ogretmenyetistirme.html adresinden alınmıştır.
 • Valle, J. W., Solis, S., Volpitta, D. ve Conner, D.J. (2004). The disability closet: teachers with learning disabilities evaluate the risks and benefits of “coming out”. Equity ve Excellence in Education, 37(4), 4-17.
 • Woolfolk Hoy, A. ve Spero R.B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343–356.
APA KIŞ A, Gürgür H, AKÇAMETE G (2012). Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. , 272 - 294.
Chicago KIŞ Arzu,Gürgür Hasan,AKÇAMETE Gönül Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. (2012): 272 - 294.
MLA KIŞ Arzu,Gürgür Hasan,AKÇAMETE Gönül Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. , 2012, ss.272 - 294.
AMA KIŞ A,Gürgür H,AKÇAMETE G Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. . 2012; 272 - 294.
Vancouver KIŞ A,Gürgür H,AKÇAMETE G Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. . 2012; 272 - 294.
IEEE KIŞ A,Gürgür H,AKÇAMETE G "Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları." , ss.272 - 294, 2012.
ISNAD KIŞ, Arzu vd. "Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları". (2012), 272-294.
APA KIŞ A, Gürgür H, AKÇAMETE G (2012). Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(23), 272 - 294.
Chicago KIŞ Arzu,Gürgür Hasan,AKÇAMETE Gönül Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.23 (2012): 272 - 294.
MLA KIŞ Arzu,Gürgür Hasan,AKÇAMETE Gönül Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.23, 2012, ss.272 - 294.
AMA KIŞ A,Gürgür H,AKÇAMETE G Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(23): 272 - 294.
Vancouver KIŞ A,Gürgür H,AKÇAMETE G Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(23): 272 - 294.
IEEE KIŞ A,Gürgür H,AKÇAMETE G "Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.272 - 294, 2012.
ISNAD KIŞ, Arzu vd. "Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2012), 272-294.