Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 273 - 291 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmış, çalışmanın araştırma grubunu Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim görmekte olan 642 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak “Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlilikleri Ölçeği” ile “Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, öğretmen adaylarının orta düzeyde teknoloji yeterliliğine sahip oldukları ve teknolojiye yönelik olumlu tutum içerisinde bulundukları saptanmıştır. Bununla birlikte teknoloji yeterliliği ve teknolojiye yönelik tutumlara ilişkin ölçek verilerinden elde edilen ortalamalar çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmış ve değişkenler arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ve teknolojiye yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki

Öz:
The purpose of this study is to examine the relationship between technology competencies and the attitudes of pre-service teachers towards technology. In this study, survey model was used and sample of the study was composed of 642 pre-service teachers. Instruments for gathering data; “Basic Technology Competencies Scale for Educators Inventory” and “Scale of Attitudes towards Technology” were used. According to the findings of the study, pre-service teachers are at middle level in terms of technology competency and they exhibit positive attitude towards technology. Besides, mean about technology competency and attitude towards technology were compared in terms of different variables and significant differences were observed. It was concluded that there is a positive and middle-leveled relationship between technological competence and attitude towards technology.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adak, N. (2005). Toplumun temel yapı taşı: aile, kurumlara sosyolojik bir bakış. Güçlü S. (Ed.), İstanbul: Birey Yayınevi
 • Aile çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit aile vardır? (2010). [Online]: http://xsaglik.blogcu.com/aile-cesitleri-nelerdirkac- cesit-aile-vardir/6777624 adresinden 3 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Ak, S. (2010). Sakız kızın günleri. İstanbul: Can Yayınları.
 • Ak, S. (2010). Vanilya kokulu mektuplar. İstanbul: Can Yayınları.
 • Ak, S. (2009). Puf, pufpuf, cuf, cufcuf ve cino. İstanbul: Can Yayınları.
 • Aslan, C. (2006). Türk çocuk yazınında çocuk-yetişkin çatışmasın yer aldığı kimi yapıtların incelenmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2006, vol: 39, no: 2, 193-216
 • Arıkan, M. (2003). Nitelikli İnsan. İstanbul: Bilge Yayınları.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bagavos, C. & Martın C. (2002). What happens to the European family. family observer, European observatory on Family Matters, European Commission Employment and Social Affairs. 3, 20–28.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayıncılık.
 • Cemali, Z. (2010). Ankaralı. İstanbul: Günışığı Kitaplığı.
 • Cemali, Z. (2006). Ballı çörek kafeteryası. İstanbul: Günışığı Kitaplığı.
 • Cemali, Z. (2003). Patenli kız. İstanbul: Günışığı Kitaplığı.
 • Çağdaş, A.ve Seçer, Z.(2004). Anne-baba eğitimi. Koya: Eğitim Kitabevi.
 • Dayıoğlu, G. (2008). Fadiş. İstanbul:Altın Kitaplar.
 • Dayıoğlu, G. (2008). Ben büyüyünce. İstanbul:Altın Kitaplar.
 • Dayıoğlu, G. (2000). Dört kardeştiler. İstanbul:Altın Kitaplar.
 • Dikeçligil, B. (1995). Türk toplumunun aile tipleri. Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi, C:11, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erol, M. (1992). Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Aile İçi İlişkilerde Meydana Gelen Değişmelerin Aile Üyeleri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Geçtan, E. (1993). Çağdaş yaşam ve normal dışı davranışlar (7. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gökçe, B. (1991). “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme” Aile Yazıları-I. Ankara: TC Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu.
 • Günindi, Y. ve Yaşagiren, S. (2011). Aile kavramının değişim süreci ve okulöncesi dönemde ailenin önemi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 349-361, [Online]: http://egitim.selcuk.edu.tr/Egt-Fak-Dergi/Sayilar/sayi31/21.pdf. adresinden 3 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Herken, H. ve Özkan,İ. (1998). Sigara alışkanlığı ve anne baba tutumu. Genel Tıp Dergisi, 8(2), 85-89, [Online]: www.geneltip.com/ShowContentPdfPopUp.aspx?Lang=Tr&Id adresinden 3 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • İçözü, N. (2009). Cadılık Parayla mı? İstanbul: Altın Kitaplar.
 • İçözü, N. (2001). Bugün ne cadılık yaptım? İstanbul: Bu yayınevi.
 • İçözü, N. (2001). Dönemeç. İstanbul: Bu yayınevi.
 • İşçi, M. (2000). Sosyal yapı ve sosyal değişme. İstanbul: Der Yayınları.
 • Karakuş, H. (2004). İşte o çocuk. İstanbul: Bu Yayınevi.
 • Karakuş, H. (2003). Yalnız seninle. İstanbul: Bu Yayınevi.
 • Karakuş, H. (2001). Annemin mektupları. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Kuzgun, Y. (1972). Anne-Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Mora, N. (2005). Kitle iletişim araçlarında yeniden üretilen cinsiyetçilik ve toplumda yansıması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (1), 1-7.
 • Navaro, L. (2001). Ana baba okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ozankaya, Ö. (1979). Toplum bilimine giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 431.
 • Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve aile terapisi, Ankara, PDREM Yayıncılık.
 • Özkalp, E. (1987). Sosyolojiye giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ESBAV Yayınları No: 87.
 • Sever, S. (2006). Gelişim sürecinin temel bir aracı: çocuk edebiyatı yapıtları. Mavi Ada Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, 2, 32. [Online]: http://www.anafilya.org/go.php?go=7d6a4002d0b60. adresinden 3 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Uluğtekin, S. (1991). Hükümlü çocuk ve yeniden toplumsallaşma. Ankara: Bizim Büro.
 • Yamanoğlu, Ü. (2009). Çocuk Yetiştirmede Aile Modeli. Yayınlanmamış lisans tezi, Newport Internatıonal Unıversıty Davranış Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Yavuzer, H. (1997). Anne baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (1997). Çocuk eğitimi el kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
APA ÇETIN O, Çalışkan E, MENZİ ÇETİN N (2012). The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. , 273 - 291.
Chicago ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. (2012): 273 - 291.
MLA ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. , 2012, ss.273 - 291.
AMA ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. . 2012; 273 - 291.
Vancouver ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. . 2012; 273 - 291.
IEEE ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N "The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology." , ss.273 - 291, 2012.
ISNAD ÇETIN, OGUZ vd. "The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology". (2012), 273-291.
APA ÇETIN O, Çalışkan E, MENZİ ÇETİN N (2012). The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. İlköğretim Online (elektronik), 11(2), 273 - 291.
Chicago ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. İlköğretim Online (elektronik) 11, no.2 (2012): 273 - 291.
MLA ÇETIN OGUZ,Çalışkan Erkan,MENZİ ÇETİN NİHAL The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. İlköğretim Online (elektronik), vol.11, no.2, 2012, ss.273 - 291.
AMA ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. İlköğretim Online (elektronik). 2012; 11(2): 273 - 291.
Vancouver ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. İlköğretim Online (elektronik). 2012; 11(2): 273 - 291.
IEEE ÇETIN O,Çalışkan E,MENZİ ÇETİN N "The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology." İlköğretim Online (elektronik), 11, ss.273 - 291, 2012.
ISNAD ÇETIN, OGUZ vd. "The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology". İlköğretim Online (elektronik) 11/2 (2012), 273-291.