Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 84 - 95 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Öz:
Araştırmanın amacı, Kreijns, Kirschner, Jochems ve Van Buuren (2004a) tarafından bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme ortamlarında oluşan sosyal etkileşimin niteliğini belirlemek üzere geliştirilen Sosyal Etkileşim Alanı Ölçeğini Türk dili ve kültürüne uyarlamaktır. Özgün ölçek İngilizcedir ve iki alt boyutta 20 önerme içermektedir. Araştırma sürecinin başlangıcında, ölçek maddeleri her iki dilde yetkin yedi alan uzmanının görüşlerinden yararlanılarak Türkçeye çevrilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmaları Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde öğrenim görmekte olan ve iki dilde yetkin 29 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Ankara, Marmara, Gazi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 158 BÖTE bölümü öğrencisinden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal Etkileşim Alam Ölçeği Türkçe Formu, özgün ölçeğe benzer biçimde iki alt boyut içermektedir. Bununla birlikte özgün ölçekte anlamlı yük değerleri gösteren üç madde Türkçe ölçekte dışarıda kalmaktadır. Türkçe ölçeğin geneline ilişkin Cronbanch alfa iç tutarlık katsayısı .87'dir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The adapdation of social space scale into Turkish: Validity and reliabilty study

Öz:
The aim of this study is to adapt The Social Space Scale of Computer-Supported Collaborative Learning Environments developed by Kreijns, Kirschner, Jochems and Van Buuren (2004a) to Turkish language and culture. The original scale is in English, includes two factors and 20 items. Firstly, the original scale was translated into Turkish, and experts' critics were obtained. Afterwards, both the English and Turkish forms were administered to students (n=29) of Başkent University Faculty of Education Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department in a one-week interval in order to determine the equivalency of these two forms. The construct validity studies were carried out on 158 CEIT students attending to Ankara, Marmara, Gazi and Van Yüzüncü Yıl Universities. Results showed that the Turkish version has two factors and consisted of 17 items. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was also calculated as .87.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aiken, R.M., Bessagnet, M.N. & Israel, J. (2005). Interaction and collaboration using an intelligent collaborative learning environment. Education and Information Technologies 70(1/2), 65-80.
 • Bardakçı, S. (2010). Çevrimiçi öğrenme ortamında algılanan sosyalleşme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43( 1), 17-40
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238-246.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness-of-fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (6. baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 47-483.
 • Çalışkan, E. (2005). Bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenmede grup yapısının öğrencilerin görev başarısı üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dornisch, M.M. & Land, S.M. (2002). A Conceptual framework for the integration of multiple perspectives with distributed learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 14(1), 3-27.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (5th Edition). New Jersey: Prentice-Hall
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1988). LISREL 7: A guide to the program and applications. Chicago, IL: SPSS Inc.
 • Kienle, A. (2006). Integration of knowledge management and collaborative learning by technical supported communication processes. Education and Information Technologies, 11(2), 161-185.
 • Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing (Second ed.). London and New York: Routledge
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Kreijns, K. (2004). Sociable CSCL environments social affordances, sociability, and social presence. Maastricht: Datawyse boek-en Grafische Producties. 10 Temmuz 2008 tarihinde http://www.ou.nl/eCache/DEF/13/252.html adresinden alınmıştır.
 • Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., & Van Buuren, H. (2007). Measuring perceived sociability of computer-supported collaborative learning environments. Computers & Education, 49(2), 176-192.
 • Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., & Van Buuren, H. (2004a). Measuring perceived quality of social space in distributed learning groups. Computers in Human Behavior, 20 (5), 607-632.
 • Kreijns, K., Kirschner, P.A., Jochems, W. & Van Buuren, H. (2004b). Determining sociability, social space, and social presence in (a)synchronous collaborative groups. CyberPsychology & Behaviour, 7(2), 155-172.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.
 • Masso, A. & Tender, T. (2008). About the linguistic constitution of social space: the case of Estonia. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 12(2), 151-182.
 • Pata, K., Lehtinen, E. & Sarapuu, T. (2006). Inter-relations of tutor's and peers' scaffolding and decision-making discourse acts. Instructional Science, 34(4), 313-341.
 • Pohl, M., Rester, M., Stöckelmayr, K., Jerlich, J., Judmaier, P., Reichl, F. & Obermüller, E. (2008). Computer supported collaborative learning and vocational training: adapting the technology to the learners' needs. Universal Access in the Information Society, 7(4), 259-272.
 • Punie, Y. (2007). Learning spaces: an ict-enabled model of future learning in the knowledge-based society. European Journal of Education, 42(2), 185-199.
 • Reeves, T.C., Herrington, J. & Oliver, R. (2004). A development research agenda for online collaborative learning. Educational Technology Research & Development, 52(4), 53-65.
 • Smith, R.O. (2008). The paradox of trust in online collaborative groups. Distance Education, 29(3), 325-340.
 • Stahl, G., Koschmann, T. & Suthers, D. (2006). Computer-supported collaborative learning: an historical perspectives. In R. K. Sawyer (Ed.), Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge, UK: Cambridge University Press (pp.409-426) 12 Temmuz 2009 tarihinde http://lilt.ics.hawaii.edu/lilt/papers /2006/CSCL_American_English.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinox
 • Tu, C. H. (2000). On-line learning migration: from social learning theory to social presence theory in CMC environment. Journal of Network and Computer Application, 23(1), 27-37.
 • Yamada, G., & Pandey, S. (1995). Effect of sample size on goodness-of-fit indices in structural equation models. Journal of Social Service Research, 20 (3/4), 49-70.
 • Zwick, W. R., & Velicer, W. F. (1986). Comparison of five rules for determining the number of components to retain. Psychological Bulletin, 99(3), 432-442
APA BARDAKCI S, Çalışkan E (2012). Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 84 - 95.
Chicago BARDAKCI Salih,Çalışkan Erkan Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (2012): 84 - 95.
MLA BARDAKCI Salih,Çalışkan Erkan Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. , 2012, ss.84 - 95.
AMA BARDAKCI S,Çalışkan E Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2012; 84 - 95.
Vancouver BARDAKCI S,Çalışkan E Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. . 2012; 84 - 95.
IEEE BARDAKCI S,Çalışkan E "Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması." , ss.84 - 95, 2012.
ISNAD BARDAKCI, Salih - Çalışkan, Erkan. "Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması". (2012), 84-95.
APA BARDAKCI S, Çalışkan E (2012). Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012(42), 84 - 95.
Chicago BARDAKCI Salih,Çalışkan Erkan Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, no.42 (2012): 84 - 95.
MLA BARDAKCI Salih,Çalışkan Erkan Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.42, 2012, ss.84 - 95.
AMA BARDAKCI S,Çalışkan E Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 84 - 95.
Vancouver BARDAKCI S,Çalışkan E Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 84 - 95.
IEEE BARDAKCI S,Çalışkan E "Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, ss.84 - 95, 2012.
ISNAD BARDAKCI, Salih - Çalışkan, Erkan. "Sosyal etkileşim alanı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012/42 (2012), 84-95.