Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 96 - 107 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitimler ile ilgili algı ve beklenti düzeylerini belirlemek ve bu algı ve beklenti düzeylerinin cinsiyet ve öğretmenlik alanlarına göre farklılık gösterip - göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmacı tarafından bir ölçme aracı geliştirilerek kullanılmıştır. Araştırmaya, Denizli il merkezinde bulunan ilköğretim okullarından oransız küme örnekleme yöntemi ile 10 ilköğretim okulu, bu okullardan da toplam 301 öğretmen örneklem olarak seçilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim öğretmenlerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimler ile ilgili algılarının olumlu olduğu, katılacakları hizmetiçi eğitimler ile ilgili beklentilerinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenlerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimler ile ilgili algıları arasında "erkek" öğretmenler ve "sınıf' öğretmenleri lehine anlamlı bir fark belirlenmişken, katılacakları hizmetiçi eğitimler hakkında bütün öğretmenlerin benzer beklentilere sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Davranış Bilimleri

Investigation of elementary school teachers' perceptions and expectations about in-service education

Öz:
The purpose of this study was to investigate elementary school teachers' perceptions and expectations about in-service education organized by the Ministry of Education. The inventory was design to measure teachers' in-service educational perceptions and expectations based on two components of the in-service education: participated in-service education and will participate in service education. Data were obtained from 301 elementary school teachers working at K-8 schools in Denizli. The results of the study demonstrated that all elementary school teachers participated in this study have similar expectations about the in-service education that are going to participate in their future professional life. On the other hand, "male" and "classroom" teachers' perceptions about in-service education that were participated in their past professional life were different and more positive than the "female" and "subject" teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996). Introduction to research in education. (5th Edition). Harcourt Brace & Company. Orlando, FL.
 • Baloğlu, N. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yönetici yardımcılarının alması gereken hizmetiçi eğitim konuları hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayıl, 167-178
 • Boydak, M. (1999). Hizmet içi eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi: (Fırat, Gazi, Marmara Üniversiteleri ve TÜBİTAK Örneği). Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Demirtaş, T. Z. (2008).ilköğretim okulları öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ile kurum içi iletişim algıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, D. (2009). Hizmetiçi eğitime katılımın eğitim öğretim sürecine etkisi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ehman, L. H. & Bonk, C. J. (2002, April). A model of teacher professional development to support technology integration. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Erden, M. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Fickel, L. H. (2002). Quality professional development: Suggestions about process and content. Educational Forum, 67,47- 4.
 • Fok, S., Chan, K., Sin, K., Heung-Sang Ng & Yeung, A. (2005). In-Service teacher training needs in Hong Kong. Paper presented at the Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Sydney, Australia,
 • Pullan, M. (2001) The new meaning of educational change. London: The Falmer Pres.
 • George, D. & Mallery, P. (2001). SPSS for windows step by step. (3th Edition). Chicago: Allyn and Bacon.
 • Hacioğlu, F. & Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Hargreaves, A. (1995) Development and desire: A postmodern perspective. In T.R Guskey and M.Huberman (Eds.), Professional development in education: New paradigmas and practices. New York: Teacher College Pres.
 • Hatcher, L. & Stepanski, E. J. (1994). A step by step approach to using the SAS system for univariate and multivariate statsitics. Cart, NC: SAS Institute Inc.
 • Ho, K. K. & Yip, K. H. (2003). Lifelong professional development of teachers: A suggestion for the overhaul of INSET. International Journal of Lifelong Education, 22, 533-541.
 • Huberman, M. (1995). The lives of teachers. London: Cassell.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 608 - 616.
 • Law, B. (2002). How do careers really work? (ERIC Document Reproduction Service No. ED477249).
 • Layfıeld, K. D. & Dobbins, T. R. (2002). Inservice needs and perceived competencies of South Carolina agricultural educators. Journal of Agricultural Education, 43(4), 46-55.
 • Levin, B. (1986). Renewing the Canadian teaching force. Education Canada, 26(4), 20-24.
 • McLaughlin, M.W. (2002). Sites and sources of teachers' learning. In C. Sugrue and C.Day (Eds.) Developing teachers and teaching practices: international research perspectives. New York: Routledge.
 • Nartgün, S. Ş. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkileri üzerine düşünceleri (Bolu İli Örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1):157-178
 • Neo, R.A. & Wilk, S.L. (1993). Investigation of the factors that influence employees' participation in development activies, Journal of Applied Psychology, 78, pp.291-302
 • Ozdemir, S. (1997). Her organizasyon hizmetiçi eğitim yapmak zorundadır, Milli Eğitim, 133, 17-19.
 • Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri (Düzce İli Örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 141-160.
 • Pang, K. C. (2001). Stages of teacher development and the in-service ladder. In K. C. Pang (Ed.), Report on workshop on fostering a culture of teachers'professional development in Hong Kong. Hong Kong: Hong Kong Institute of Education.
 • Reiser, L. J. (2002). Professional development and other factors that contribute to the ability to integrate technology into curriculum. Journal of Educational Technology Systems, 30, 437-460.
 • Rosenholtz, S. J. (1989). Teachers workplace: the social organization of schools. New York: Teacher College.
 • Stokes, L. (2001). Lesson from an inquiring school: Froms of inguiry and conditions for teacher learning. In A. Lieberman and L. Miller (Eds.), Teacher caught in the action: Professional development that matters. New York: Teachers College Pres.
 • Yalın, H. Î. (1997). Hizmetiçi eğitim var olan ya da ileride çözülmesi gerekecek bir problem için yapılır. Milli Eğitim, 133, 29-30.
 • Taymaz, H. (1992). Hizmetiçi eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 94
APA BAŞTÜRK R (2012). İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. , 96 - 107.
Chicago BAŞTÜRK Ramazan İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. (2012): 96 - 107.
MLA BAŞTÜRK Ramazan İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. , 2012, ss.96 - 107.
AMA BAŞTÜRK R İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. . 2012; 96 - 107.
Vancouver BAŞTÜRK R İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. . 2012; 96 - 107.
IEEE BAŞTÜRK R "İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi." , ss.96 - 107, 2012.
ISNAD BAŞTÜRK, Ramazan. "İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi". (2012), 96-107.
APA BAŞTÜRK R (2012). İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012(42), 96 - 107.
Chicago BAŞTÜRK Ramazan İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, no.42 (2012): 96 - 107.
MLA BAŞTÜRK Ramazan İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.42, 2012, ss.96 - 107.
AMA BAŞTÜRK R İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 96 - 107.
Vancouver BAŞTÜRK R İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 96 - 107.
IEEE BAŞTÜRK R "İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, ss.96 - 107, 2012.
ISNAD BAŞTÜRK, Ramazan. "İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime yönelik algı ve beklentilerinin incelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012/42 (2012), 96-107.