Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri

Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 131 - 142 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeyleri ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 2008-2009 öğretim yılında okul öncesi eğitimi öğretmenliği lisans programına devam eden drama dersi almış 2., 3., 4, sınıftan 190 öğrenciye Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Özyerterlik Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek uygulanan öğretmen adayları içinden aşırı ve aykırı durum örneklemesi ile belirlenen toplam dört öğretmen adayı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyerterlik düzeylerinin iyi olduğu ve sınıf düzeyine, cinsiyete, ek atölye çalışmaları alıp-almama durumuna göre yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ifade ettikleri görüşlere dayalı olarak yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik düzeyleri düşük ve yüksek öğretmen adaylarının arasında drama etkinliğini planlama ve uygulama kaynaklı bilgi ve beceri yargılarında farklılıklar olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Pre-school prospective teachers' self efficacy levels on using the creative drama method

Öz:
The objective of the present study is to investigate the pre-school prospective teachers' level of self efficacy on using the creative drama method and the relationship between several variables and their self efficacy levels. The participants were 190 second, third and fourth year students who attended Department of Pre-School Education during 2008-2009 and who took the Creative Drama Lesson. The students were given the Self Efficacy Scale Regarding The Use of Creative Drama. Among these students, four students who were chosen by extreme or deviant case sampling were interviewed. The analysis revealed that pre-school prospective teachers' self efficacy on using the creative drama method is in good level and their self-efficacy levels on using the creative drama method differ meaninfully depending on their class, gender and whether they received additional work-shop instruction on the method. The results also revealed differences between the pre-school prospective teachers with high and low self efficacy levels on using the creative drama method.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz, Ün, K. (2002). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Açıkgöz, Ün, K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84,191-215.
 • Bertiz, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Brown, V. (1990). Drama as integral part of the early childhood curriculum. Design for Arts Education., 91,6, 26-33.
 • Brody, C.M. and Davidson, N., (1998). Professional development for cooperative learning: issues and approaches. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Büyüköztürk, Ş, Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Cantürk, C.B. ve Günhan B. (2009). Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik ölçeği. 03.04.2009 tarihinde http://www.newwsa.com adresinden alınmıştır.
 • Cerniglia, G.E. (2006). Artistic beginnings: a case study of everyday arts usuage in one preschool's classrooms. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Columbia University.
 • Chen, R. (1997). Knowledge, experience, and presperctivies of teachers toward implementing creative drama in taiwanese kindergartens. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Pennsylvania State University.
 • Chrıstofı, C., & Davıes, M. (1991). Science through drama. Education in Science, 141, 28-29.
 • Cottrell, J., (1987). Creative drama In the classroom. National Textbook Company, Illinois.
 • Cresswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Duatepe, A. ve Ubuz, B., (2004) Drama based instruction and geometry. The 10th International Congress on Mathematics Education. 04.05.2008 http://www.icme-10.dk/index adresinden alınmıştır.
 • Freeman. G. D., Sullivan, K., and Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills, and problem behavior. The Journal of Educational Research, 96(3) 131-138.
 • Genç, N. (2003). Eğitimde yaratıcı draraanın al ıralanraası. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 196-205.
 • Girgin, T. (1999). Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarında yaratıcı drama etkinlikleri. (ankara ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güneysu, S. (2002). Eğitimde drama. (Der. Adıgüzel, H.Ö). Yaratıcı drama.(ss. 127-133) Ankara: Naturel Yayıncılık. Gürol, A. (2003). Okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramanm uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 158, 25-40.
 • Kaaland-Wells, C. (1993). Classroom teachers' perception and use of creative drama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Washigton.
 • Kaf, Ö., (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kara, Y., Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. McCaslin, N., (1990). New directions in creative drama, National Forum,70, 34-37.
 • Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications. Moran, T. and Hoy, A.W., (2001). Teacher efficacy: capturing elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Saebo, Aud Berggraf. (2009). Challenges and possibilities in Norwegian classroom drama practice. Ride: The Journal of Applied Theatre and Performance, Vol. 14, 2, 279-294.
 • San, İ. (2002). Eğitimde yaratıcı drama. (Der. Adıgüzel, H.Ö). Yaratıcı drama (ss.46-57). Ankara: Naturel Yayıncılık. Okvuran, A. (1993). Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Okvuran, A. (1994). Çağdaş insan yaratmada yaratıcı drama eğitiminin önemi ve empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Ömeroğlu, E. (1992). Anaokuluna giden 5-6 yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ömeroğlu, E ve Ceylan, Ş. (2007). Okul öncesinde drama dersinin üniversite öğrencilerine katkısının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1, 3-4.
 • Önder, A. ve Kamaraj, I. (1998). Social emotional effects of pedagogical drama in Turkish pre-school children. OMEP's 22nd World Congress, Copenhagen, Denmark, 140.
 • Önder, A. (2003). Okul öncesi çocukları için yaratıcı drama uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Önder, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için yaratıcı drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Özdemir, P., Akkuş Çıkla, O. (2005). Fen ve matematik derslerinde sınıf öğretmenliği öğretmen adayları tarafından yaratıcı dramanın kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 157-166.
 • Sencan, H.(2005Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tekerek, N. (2007). Yaratıcı dramanm özgürlüğü, alışkanlıkların kalıpları ve bir uygulama örneği, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1, 189-219.
 • Türker, S. (2008). Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Üstündağ. T. (1997). Vatandaşlık ve insan haklan eğitimi dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, T., (2000). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yöntemi ile diksiyon becerileri kazandırmaya ilişkin bir model önerisi yaklaşımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research, design and methods. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications.
APA ÇETİNGÖZ D (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. , 131 - 142.
Chicago ÇETİNGÖZ DUYGU Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. (2012): 131 - 142.
MLA ÇETİNGÖZ DUYGU Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. , 2012, ss.131 - 142.
AMA ÇETİNGÖZ D Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. . 2012; 131 - 142.
Vancouver ÇETİNGÖZ D Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. . 2012; 131 - 142.
IEEE ÇETİNGÖZ D "Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri." , ss.131 - 142, 2012.
ISNAD ÇETİNGÖZ, DUYGU. "Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri". (2012), 131-142.
APA ÇETİNGÖZ D (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012(42), 131 - 142.
Chicago ÇETİNGÖZ DUYGU Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, no.42 (2012): 131 - 142.
MLA ÇETİNGÖZ DUYGU Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.42, 2012, ss.131 - 142.
AMA ÇETİNGÖZ D Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 131 - 142.
Vancouver ÇETİNGÖZ D Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(42): 131 - 142.
IEEE ÇETİNGÖZ D "Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, ss.131 - 142, 2012.
ISNAD ÇETİNGÖZ, DUYGU. "Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012/42 (2012), 131-142.